Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 30.9.2019

Odvolání starosty a místostarostky obce a volba starosty a místostarosty obce Loučná nad Desnou

 

 

 
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 30. 9. 2019 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Přítomni: Ing. Miroslav Pospíšil, Ing. David Chytil, Bohumil Tkadlec, Pavel Tříska,
                Jaroslav Sembdner, Mgr. Jana Staňková, Mgr. Martin Přidalík, MBA,
                Petra Harazímová, MBA, Mgr. Roman Fišnar, Jana Fišnarová, Milena Chromíková
Omluveni:      0
Neomluveni:  0
Zapisovatelka:         Hana Bližňáková
Ověřovatel zápisu: Pavel Tříska, Bohumil Tkadlec
Předsedající:          Jaroslav Sembdner, Petra Harazímová, MBA                         
 
Zahájení
Pan starosta Jaroslav Sembdner zahájil zasedání zastupitelstva obce v čase 18:00 hod.
 
Upozornil, že zasedání bude nahráváno za účelem vyhotovení zápisu pro paní zapisovatelku.
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno, pozvánka byla zveřejněna po dobu nejméně 7 dní na úřední desce a plakátována, dle prezenční listiny je přítomno 11 zastupitelů, což je nadpoloviční většina zvolených zastupitelů a zastupitelstvo je dnes schopné usnášet se. Dále přečetl návrh programu:
 
Program veřejného zasedání:
 
Návrh programu zasedání Zastupitelstva obce Loučná nad Desnou:
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)   Jednací řád zastupitelstva obce Loučná nad Desnou - staženo v průběhu jednání
4.1. Odvolání starosty obce pana Jaroslava Sembdnera – doplněno v průběhu jednání
       4.2. Odvolání místostarostky obce paní Mgr. Jany Staňkové – doplněno v průběhu jednání
       4.3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty obce – doplněno v průběhu jednání
       4.4. Volba starosty – doplněno v průběhu jednání
       4.5. Volba místostarosty – doplněno v průběhu jednání
       4.6. Volba předsedy Kontrolního výboru – doplněno v průběhu jednání
5)      Jednací řád finančního výboru obce Loučná nad Desnou - staženo v průběhu jednání
6)     Jednací řád kontrolního výboru obce Loučná nad Desnou - staženo v průběhu jednání
7)     Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místních poplatcích – změna sazby poplatku ze psů - staženo v průběhu jednání
8)     ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p. o. - Žádost o povolení výjimky z počtu žáků v základní škole
9)     Kociánov s. r. o.
a.      odvolání a jmenování jednatele společnosti – STAŽENO Z JEDNÁNÍ
b.      dozorčí rada – jmenování nových členů - staženo v průběhu jednání
c.       účetní závěrka za rok 2018 – STAŽENO Z JEDNÁNÍ
10) Žádost o příspěvek na kroužek keramiky
11) Veřejnoprávní smlouva o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků mezi Obcí Loučná nad Desnou a Městem Šumperk
12) VHZ Šumperk a.s. – změna osoby zástupce – za obec Loučná nad Desnou
 - staženo v průběhu jednání
13) Změna v delegování zástupců obce do organizací - staženo v průběhu jednání
      a. Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
      b. MAS Šumperský venkov
      c. Sdružení Svazu měst a obcí ČR
      d. Sdružení místních samospráv ČR
14) Výběrové řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „Loučná nad Desnou – Infrastruktura Filipová – projekt pro provádění stavby“
15) Nabídka na odkup pozemků a projektů pro stavbu RD v Loučné nad Desnou, k. ú. Kociánov od p. Ing. Zbyňka Cverny - staženo v průběhu jednání
16) Veřejné osvětlení v místní části Rejhotice po rekonstrukci sítě ČEZ – typ svítidel
17) Žádost o zavedení pitné vody z vodovodního řadu v Loučné nad Desnou – místní část Kociánov
18) Opravy místních a účelových komunikací – zpracování projektu-  - staženo v průběhu jednání
19) Záměr prodeje hasičského vozidla AVIA SU 94-34 
20) Nakládání s nemovitým majetkem
      a.  zřízení práva stavby a budoucí věcná břemena, zřízení věcného břemene
      b.  záměr prodeje pozemků, záměr odkupu pozemků
      c.  pacht pozemku
21) Ostatní
- Kácení stromu na pozemku obce
- Dodatek č. 1 VHZ 2019/438 ke Smlouvě o provozování vodovodu a dohodě o úpravě vzájemných vztahů č.  
  VHZ_2018/13
22) Informace na vědomí
23) Diskuse
24) Závěr
 
Paní Petra Harazímová, MBA se přihlásila a přečetla návrh na doplnění programu do bodu č. 4 v tomto znění:
 
 
4.1.      Odvolání starosty obce pana Jaroslava Sembdnera
4.2.      Odvolání místostarostky obce paní Mgr. Jany Staňkové
4.3.      Určení způsobu volby starosty a místostarosty obce
4.4.      Volba starosty
4.5.      Volba místostarosty
4.6.      Volba předsedy Kontrolního výboru
 
 
Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou projednalo následující body programu s tímto výsledkem:
 
183. Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu
184. Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele zápisu p. Třísku a p. Tkadlece a    
        zapisovatele pí. Bližňákovou
 
Pan Mgr. Martin Přidalík, MBA se přihlásil a navrhl stažení z jednání bodu č. 4 Jednací řád zastupitelstva obce Loučná nad Desnou
 
185. Zastupitelstvo obce stahuje z programu veřejného zasedání Jednací řád zastupitelstva
        obce Loučná nad Desnou
186. Zastupitelstvo obce schvaluje Program veřejného zasedání
187. Zastupitelstvo obce schvaluje odvolání pana Jaroslava Sembdnera z pozice starosty obce
        Loučná nad Desnou s okamžitou platností, tj. k 30.9.2019
188. Zastupitelstvo obce schvaluje odvolání paní Mgr. Jany Staňkové z pozice místostarostky
        obce Loučná nad Desnou s okamžitou platností, tj. k 30.9.2019.
189. Zastupitelstvo obce schvaluje volbu starosty a místostarosty obce veřejným hlasováním,
        tj. zvednutím ruky
190. Zastupitelstvo obce schvaluje do funkce uvolněné starostky obce Loučná nad Desnou
        paní Petru Harazímovou, MBA, bytem Kociánov 100, Loučná nad Desnou, 788 11
        s výkonem funkce ode dne zvolení, tj. od 30.9.2019
191. Zastupitelstvo schvaluje do neuvolněné funkce místostarosty obce Loučná nad Desnou Mgr.
        Martina Přídalíka, trvale bytem Kociánov 77, Loučná nad Desnou, 788 11 s výkonem funkce
        ode dne zvolení, tj. od 30.9.2019
192. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou schvaluje zastupitele pana Bohumila Tkadlece jako
        předsedu kontrolního výboru ode dne zvolení, tj. od 30.9.2019
193. Zastupitelstvo obce stahuje z programu veřejného zasedání Jednací řád finančního výboru
        obce Loučná nad Desnou
194. Zastupitelstvo obce stahuje z programu veřejného zasedání Jednací řád kontrolního výboru
        obce Loučná nad Desnou
195. Zastupitelstvo obce stahuje z programu veřejného zasedání Obecně závaznou vyhlášku č.
        1/2019, o místních poplatcích - změna sazby poplatku za psa
196. Zastupitelstvo obce schvaluje výjimku z počtu žáků v základní škole na základě žádosti
        Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o.
197. Zastupitelstvo obce bere na vědomí odstoupení členů dozorčí rady Kociánova s. r. o.
        Petra Švece a Michaely Beranové
198. Zastupitelstvo obce stahuje z programu veřejného zasedání jmenování nových členů dozorčí
        rady Kociánov s. r. o.
199. Zastupitelstvo obce schvaluje peněžní dar paní Ludmile Matyášové, Loučná nad Desnou
        na kroužek keramiky ve výši 10 000,- Kč – na zakoupení pomůcek a na úhradu nákladů
        na provoz
200. Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti
        k projednávání přestupků mezi Obcí Loučná nad Desnou a Městem Šumperk – s formou
        úhrady 36,- Kč za 1 obyvatele/rok
201. Zastupitelstvo obce stahuje z programu veřejného zasedání „Revokaci usnesení č. 49 ze dne 10. 12. 2018“
            - týká se delegování zástupce obce do valných hromad společnosti VHZ Šumperk, a. s.
202. Zastupitelstvo obce stahuje z programu veřejného zasedání delegování nových zástupců obce
        do valných hromad VHZ Šumperk a.s.
203. Zastupitelstvo obce stahuje z programu veřejného zasedání revokaci bodu usnesení č. 73 z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.1.2019
204. Zastupitelstvo obce stahuje z programu veřejného zasedání Loučná nad Desnou  
-          delegování pana Jaroslava Sembdnera jako zástupce obce do Valných hromad Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu na volební období 2018-2022,
-          deleguje pana Jaroslava Sembdnera jako zástupce obce do Valných hromad Místní akční skupiny Šumperský venkov na volební období 2018-2022,
-          deleguje pana Jaroslava Sembdnera jako zástupce obce do Programového výboru Místní akční skupiny Šumperský venkov na volební období 2018-2022,
-          deleguje pana Jaroslava Sembdnera jako zástupce obce na jednání Sdružení Svazu měst a obcí ČR na volební období 2018-2022,
-          deleguje pana Jaroslava Sembdnera jako zástupce obce na jednání Sdružení mastic samospráv na volební období 2018-2022.
205. Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu
        „Loučná nad Desnou – Infrastruktura Filipová – projekt pro provádění stavby“:
- jako vítěze výběrového řízení společnost SMV projekt, s. r. o., Štolcova 784/41, Brno, IČ: 282 74 474, s nejnižší nabídkovou cenou 1.497.000,- Kč bez DPH (1 811 370,- Kč s DPH),
- smlouvu o dílo s vítězným uchazečem
- zastupitelstvo obce zmocňuje starostku obce k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem
206. Zastupitelstvo obce stahuje z programu veřejného zasedání nabídku na odkup pozemků a
        projektů pro stavbu RD v Loučné nad Desnou, k. ú. Kociánov od p. Ing. Zbyňka Cverny
        za cenu 10.000.000,- Kč
207. Zastupitelstvo obce schvaluje v rámci projektu „Rekonstrukce veřejného osvětlení
        v místní části Rejhotice po rekonstrukci sítě ČEZ“ volbu svítidla typu TYTO – LED 
208. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zhotovení projektu pro rozšíření vodovodního řadu
        v místní části Kociánov – k domům č. p. 21, 22, 23, 57 – místní část Kociánov
209. Zastupitelstvo obce stahuje z programu veřejného zasedání záměr zpracování projektové
        dokumentace a stavební přípravy pro opravy a rozšíření místních a účelových komunikací
        v obci:
        - rekonstrukce MK po stavbách inženýrských sít
        - samostatné požadavky
     - MK v místní části Filipová na p. č. 611/1 v úseku RD Sokolovi – RD Navrátilová
     - ÚK v místní části Kouty nad Desnou – od RD na p. č. st. 121 Svoboda po RCH na p. č. st. 202 Vaněk  
210. Zastupitelstvo obce schvaluje prodej hasičského vozidla AVIA SU 94-34 Obci Palonín za  
        cenu 3500,- Kč.
 
Nakládání s nemovitým majetkem
211.   Zastupitelstvo obce neschvaluje záměr na Rozdělení a prodej pozemku – parcela KN 12, trvalý travní porost, o výměře 380
          m2 v k.ú. Kociánov, z majetku obce dle žádosti. 
Pro posouzení projednání záměru pro rozdělení a prodej částí pozemku bylo vzato v úvahu:
- žádost více zájemců o část pozemku
- jeho určení využití dle územního plánu – pozemek „bydlení v bytových domech“
- jeho stav předchozích schválení k odprodeji – usnesení č 371 a 372 z 30.3.2016
- zvážení záměru využití jako komunikace a pro uložení sítí NN k domům Ing. Cverny 
212.  Zastupitelstvo obce schvaluje revokaci bodu 372. usnesení ZO z 30.3.2016 – zrušení bodu - prodej a směna nebyl doposud
         proveden
Znění revokovaného (rušeného) bodu:
            „372.     Záměr prodeje nebo směny části pozemku p. č. 12, trvalý travní porost, výměra 380 m2, prodávaná nebo
              směňovaná část dle geometrického plánu – po oddělení přístupu k objektu na parcele st. 336 ve vlastnictví
              vlastníků LV 605 (bývalé ČOV), v šíři 10m, v k. ú. Kociánov,
                        Kupující Mgr. P. M., pro k.ú. Kociánov
                        Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – min. 50 Kč/m2
                        Postup úkonů prodeje po schválení:
                                   - zpracování geometrického plánu na oddělení pozemků
                                   - zpracování návrhu smlouvy prodeje
                                   - Projednání a schválení prodeje dle zpracovaných podkladů jednáním zastupitelstva
            Náklady na vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z nabytí
            uhradí prodávající.“
213.     Zastupitelstvo obce stahuje z programu veřejného zasedání „Prodej pozemku – parcela KN 219/4, výměra 54 m2, zahrada, v katastrálním území Filipová“.
214.     Zastupitelstvo obce stahuje z programu veřejného zasedání „Prodej pozemku (část) –
            parcela KN 521, výměra 142 m2, trvalý travní porost, v katastrálním území Rejhotice“.
215.     Zastupitelstvo obce stahuje z programu veřejného zasedání „Prodej pozemku – parcela
           KN 457/3, výměra 170 m2, zahrada, v katastrálním území Rejhotice“.
216.     Zastupitelstvo obce stahuje z programu veřejného zasedání „Prodej pozemku – parcela
            KN st. 170, výměra 52 m2, zastavěná plocha a nádvoří, v katastrálním území Rejhotice“.
217.     Zastupitelstvo obce stahuje z programu veřejného zasedání „Prodej pozemku – parcela
            KN 507/2, výměra 301 m2, zahrada, v katastrálním území Rejhotice“.
218.     Zastupitelstvo obce neschvaluje Prodej pozemku – parcela KN 146/1 (část), výměra 180
            m2, ostatní plocha, v katastrálním území Kociánov. Odprodávaná část cca 80 m2 dle
            geometrického plánu.
 
- Zřízení práva stavby a budoucí služebnosti na pozemku obce:
219.    Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
           břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8009616/01, Loučná nad Desnou –
           Kociánov, 12 RD, p.č. 18/1 NNk, souhlas s provedením stavby na pozemcích obce pro:
           ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, se sídlem Děčín, zastoupenou dle plné moci EMONTAS
           s.r.o., IČ 25883551 se sídlem Olomouc, pro stavbu „Loučná nad Desnou – Kociánov, 12
           RD, p.č.  18/1 NNk“, v obci Loučná nad Desnou, dotčené pozemky:
            - KN 809/4     k.ú. Kociánov, ostatní plocha
            - KN 808/2    k.ú. Kociánov, ostatní plocha
            - KN 12          k.ú. Kociánov, trvalý travní porost
 
- Zřízení práva služebnosti na pozemku obce:
220. Zastupitelstvo obce schvaluje Revokaci bodu usnesení č. 736 z 7.2.2018 jeho zrušením
        z důvodu změny vlastníka díla pro něž je věcné břemeno ustanoveno
Znění původního bodu usnesení       
736. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, pro: V.P. a T. P., pro stavbu „Loučná nad Desnou – Kouty nad Desnou, p.č. 543/27, kanalizační přípojka“ v k.ú. Kouty nad Desnou, uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, břemeno bez úhrady, dotčené pozemky:
      - KN 543/27 v k.ú. Kouty nad Desnou
 221.  Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, pro: S. T., pro stavbu
         „Loučná nad Desnou – Kouty nad Desnou, p.č. 543/27, kanalizační přípojka“ v k.ú. Kouty nad Desnou, uzavřením smlouvy
          o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, břemeno bez úhrady, dotčené pozemky:
            - KN 543/27 v k.ú. Kouty nad Desnou
 
 -Pacht pozemků
222.   Zastupitelstvo obce schvaluje PACHT pozemku pro komerční využití
- parcela KN 763/4, výměra 3025 m², trvalý travní porost, v katastrálním území Kociánov žadatel: KM Sport Martin Kocián, IČ 60789921, Loučná nad Desnou 76, Loučná nad Desnou, za roční pachtovné 2 Kč/m2 na dobu určitou 1 roku.
223.   Zastupitelstvo obce schvaluje PACHTpozemků pro zemědělské využití
- pacht pozemku parcela KN 1410/1, výměra 7706 m², trvalý travní porost, v katastrálním území Rejhotice
- pacht pozemku parcela KN 1373/1, výměra 925 m², orná půda, v katastrálním území Rejhotice žadateli o pronájem:
J.S., za roční nájemné 1% z ceny pozemků dle katastrálního území (pro daň z nemovitostí) na dobu určitou 5 let.
             - Směna pozemků - záměr
224.     Zastupitelstvo obce schvaluje Záměr na provedení - SMĚNA pozemků – za účelem
            pořízení pozemku pro příjezd k dolní bráně kompostárny
- parcela KN 1415/6, výměra 2256 m2, trvalý travní porost, směňovaná výměra celá, v katastrálním území Rejhotice v majetku obce.
- parcela KN 187/4, výměra 1477 m2, lesní pozemek, směňovaná výměra celá, v katastrálním území Kociánov v majetku
F. M., podíl 1/2 , S. J., podíl 1/2 
Pro budoucí jednání o schválení směny připravit podklady - ověřit právní podmínky, nechat zpracovat cenové posudky.
              Náklady případné směny (vytyčení, smlouvy a vklad do katastru) ponesou strany směny
              společně v hodnotě jedné poloviny. 
              - Převod nebo odkup pozemků do vlastnictví obce
225.     Zastupitelstvo obce schvaluje „Záměr podat žádost na převod nebo odkup pozemků do
            majetku obce“
- p.č. 1514/2 k.ú. Rejhotice, výměra 54 m2, ostatní plocha, silnice (chodník podél silnice  
   I/44),
- p.č. 1514/23 k.ú. Rejhotice, výměra 29 m2, ostatní plocha, silnice (chodník podél silnice I/44),
- p.č. 1514/24 k.ú. Rejhotice, výměra 21 m2, ostatní plocha, silnice (chodník podél silnice I/44),
- p.č. 1514/27 k.ú. Rejhotice,výměra 19 m2, ostatní plocha, silnice (chodník podél silnice I/44), z majetku České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, do majetku obce Loučná nad Desnou 
Odůvodnění: bezúplatný převod, nebo odkup pozemků za účelem vypořádání pozemků pod stavbou stávajícího chodníku podél silnice I/44 v místní části Rejhotice.
226.     Zastupitelstvo obce schvaluje „Záměr podat žádost na převod nebo odkup pozemků do
          majetku obce“
- p.č. 859/10 k.ú. Kociánov, výměra 24 m2, ostatní plocha, silnice (chodník podél silnice MK7b),
- p.č. 859/11 k.ú. Kociánov, výměra 37 m2, ostatní plocha, silnice (chodník podél silnice MK7b),
          z majetku České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, do majetku obce Loučná nad Desnou 
Odůvodnění: bezúplatný převod, nebo odkup pozemků za účelem vypořádání pozemků pod stavbou stávajícího chodníku podél místní komunikace MK7b v místní části Kociánov.
227.   Zastupitelstvo obce schvaluje kácení ovocného stromu – třešně na pozemku obce Loučná
          nad Desnou, p.č. 667/18 k.ú. Kociánov. Stav stromu – prasknutí kmene ohrožuje rozlomením
          a pádem budovu Loučná nad Desnou č.p. 60 – zdravotní středisko.
          Skácení zajistí obec Loučná nad Desnou. 
228.     Zastupitelstvo obce schvaluje „Dodatek č. 1 VHZ 2019/438 ke Smlouvě o provozování
           vodovodu a dohodě o úpravě vzájemných vztahů č. VHZ_2018/113 mezi Obcí Loučná
           nad Desnou, Šumperskou provozní vodohospodářskou společností, a. s. a
           Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s“.
            - týká se rozšíření smlouvy o provozování budoucí stavby vodovodu v místní části  Filipová 
229.     Zastupitelstvo obce bere na vědomí zápis finančního výboru obce Loučná nad Desnou
            ze dne 13. 6. 2019, Zápis finančního výboru obce Loučná nad Desnou z kontroly
            pokladních dokladů ze dne 12. 6. 2019 a ukládá finančnímu výboru zpracovat a
            předložit k projednání do 30. 11. 2019:
      - ceník pronájmu kulturního domu
      - ceník služeb, zápůjček a materiálu obce
      - ceník pozemků
 
230.     Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 
a) Rozpočtové opatření č. 4/ 2019
b) Rozpočtové opatření č. 5/ 2019
c) Informace Svazku obcí údolí Desné k financování projektu – Cyklistická
    komunikace údolím Merty a Desné
 
Zastupitelstvo obce projednalo bod programu „Rozdělení a prodej pozemku – parcela KN 170/1, zahrada, o výměře 2734 m2 v k.ú. Filipová, z majetku obce dle výsledku podaných nabídek k odkoupení“. Při hlasování o těchto bodech zastupitelstvo obce nepřijalo usnesení, a to z důvodu, že nebylo dosaženo potřebného počtu hlasů pro jeho přijetí.
 
 
 
 
Starostka obce                        Petra Harazímová, MBA                             
 
 
Ověřovatelé zápisu                 Bohumil Tkadlec
 
 
                                                 Pavel Tříska
 
                                                                                 
Zapisovatel                              Hana Bližňáková
 
                                                                                                                     
 
 
 
 
 
Zapsáno dne: 30. 9. 2019

 

Zveřejněno: 4. 10. 2019

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 30.9.2019

Zpět nahoru