Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 25.3.2019

 

Volba starosty a místostarosty obce Loučná nad Desnou

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 25. 3. 2019 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:           11                   
Omluveni:                                                      0                                                       
Neomluveni:                                                    0                   
Ověřovatelé zápisu:    pí. Milena Chromíková, p. Ing. Miroslav Pospíšil, p. Miroslav Chytil
Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová
Skrutátor: pí. Hana Bližňáková, p. Ing. Jan Turek
 
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      Přijetí rezignace zastupitelky MUDr. Anežky Pupíkové a nastoupení náhradníka do funkce člena zastupitelstva obce – složení slibu Mgr. Jany Staňkové – na vědomí
4.0 Odvolání místostarosty Jaroslava Sembdnera k 25.3.2019
4.1 Odvolání Petry Harazímové
4.2 Určení způsobu volby starosty a místostarosty obce
4.3. Volba starosty
4.4. Uvolněnost neuvolněnost starosty
4.5 Odměna za funkci starosty
4.6 Volba místostarosty
4.7 Uvolněnost - neuvolněnost místostarosty
4.8 Rozhodnutí o odměně za funkci místostarosty
4.9 Volba nového člena finančního výboru
4.10 Svolání valné hromady společnosti  Kociánov s.r.o staženo v průběhu jednání
4.11 Odvolání  jednatele Kociánov s.r.o. - staženo v průběhu jednání
4.12 Volba nového jednatele Kociánov s.r.o - staženo v průběhu jednání
4.13 Odměna pro jednatele Kociánov s.r.o. - staženo v průběhu jednání
4.14 Návrh a volba členů  kontrolního výboru – doplnění , staženo v průběhu jednání
4.15 Odvolání předsedy a členů kontrolního výboru  staženo, v průběhu jednání
4.16 Volba nového předsedy kontrolního výboru staženo v průběhu jednání
4.17 Volba nových členů kontrolního výboru staženo v průběhu jednání
5)      ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p.o.
-          Schválení účetní závěrky za rok 2018
-          Žádost o převod výsledku hospodaření za rok 2018 do rezervního fondu
-          Žádost o převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu
-          Žádost o čerpání finančních prostředků z fondu investic - doplněno
-          Žádost o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu - doplněno
-          Odpisový plán ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p. o. pro rok 2019
-          Smlouva o sdružení mzdových prostředků a souvisejících odvodů ze mzdových prostředků pro rok 2019
-          Návrh rozpočtu na rok 2019 pro ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p. o.
6)      Loučná lidem p.o.
-          Schválení účetní závěrky za rok 2018 - doplněno
-          Žádost o převod výsledku hospodaření za rok 2018 do rezervního fondu a do fondu odměn - doplněno
-          Odpisový plán Loučná lidem, p. o. pro rok 2019
-          Návrh rozpočtu na rok 2019 pro Loučná lidem, p. o. – staženo z jednání
7)      Žádosti o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost
-          Kynologický klub ART Loučná nad Desnou – 30.000,- Kč
-          TJ Spartak - 320.000,- Kč
-          Sdružení hasičů SDH Loučná nad Desnou – 120.000,- Kč
-          Jan Pelcl volejbalový turnaj 2019 – 6.000,- Kč
-          Rodiče dětem při ZŠ Loučná nad Desnou – 50.000,- Kč
-          Helena Křenková – úhrada tělocvičny ZŠ pro seniory – 9.750,- Kč
-          Lenka Diamond – úhrada tělocvičny ZŠ cvičení jógy – 9.750,- Kč
-          Petr Lukáš – zabezpečení činnosti pěveckých sborů Klubíčko, Loučňáček a TapTýda – 130.000,- Kč
-          Klub seniorů Loučná nad Desnou – 100.000,- Kč
-          AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – soutěž mladých rybářů – 7.000,- Kč
-          AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – Parkový běh v Loučné nad Desnou – 15.000,- Kč
-          Grúz Jaromír – Rybářský kroužek – 25.000,- Kč
8)      Účetní závěrka hospodaření obce Loučná nad Desnou za rok 2018
9)      Závěrečný účet obce Loučná nad Desnou za rok 2018 – staženo z jednání
10) Rozpočet obce Loučná nad Desnou na rok 2019
11) Návrh a volba členů kontrolního výboru – doplnění, staženo z jednání
12) Stanovení úkolů pro kontrolní a finanční výbor
13) Organizační struktura obce Loučná nad Desnou a obecního úřadu
14) Návrh osoby určené pro pořizování územně plánovací dokumentace obce Loučná nad Desnou
15) Návrh na výkon činnosti lesního hospodáře v obecních lesích
16) Schválení členství ve Sdružení místních samospráv
17) Podání žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ – „Oranžové hřiště“ – obnova hřiště v mateřské škole
18) Záměr podání žádosti o dotaci na rekonstrukci obecních bytů a výběr vhodného dotačního titulu
19) Záměr realizace nového pasportu komunikací a dopravního značení v obci
20)    Záměr realizace infrastruktury (vodovod, kanalizace, komunikace) k plánované výstavbě RD v k. ú. Kociánov dle návrhu Ing. Zbyňka Cverny
21)    Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 5/19-IV/VP mezi obcí Loučná nad Desnou a Ředitelství silnic a dálnic ČR – uložení kanalizačního potrubí do tělesa komunikace I. třídy I/44
22) Nakládání s nemovitým majetkem – zřízení práva stavby a budoucí věcná břemena
23) Ostatní
Závazný vzor veřejnoprávní smlouvy s příjemci dotace z rozpočtu obce
24) Informace na vědomí
25) Diskuse
26) Závěr       
   
Usnesení a závěr veřejného zasedání ze dne 25.3.2019
 
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 
96. Zapisovatele zápisu paní Helenu Tkadlecovou, skrutátory paní Hanu Bližňákovou a Ing. Jana Turka a ověřovatele zápisu paní Milenu Chromíkovou,  Ing. Miroslava Pospíšila a pana Miroslava Chytila
97. Program veřejného zasedání
98. Odvolání místostarosty Jaroslava Sembdnera k 25. 3. 2019
99. Odvolání Petry Harazímové z pozice starostkyobce ke dni 25. 3. 2019                
100. Volbu starosty a místostarosty obce veřejným hlasováním tzn. zvednutím ruky
 
Volba starosty
 
102. Starostu obce zastupitele pana Jaroslava Sembdnera bytem Kouty nad Desnou 59, 788 11  Loučná nad Desnou s výkonem funkce ode dne zvolení
103. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou volí starostu obce  jako funkci uvolněnou, tj zastupitel ve funkci uvolněného starosty Jaroslav Sembdner bytem Kouty nad Desnou 59, 788 11 Loučná nad Desnou
104. V souladu s § 71 a § 84 odst.2 písm.n) zákona o obcích stanovíodměnu za výkon funkce starosty jako uvolněného člena zastupitelstva obce měsíčně dle přílohy k nařízení vlády č. 202/2018 Sb.. Odměna bude poskytována od 1. dne následujícího měsíce ode dne zvolení do funkce starosty, to znamená od dubna (od 1.4.2019 )
105. Neuvolněnou místostarostku Mgr. Janu Staňkovou, trvale bytem Filipová 81, 788 11 Loučná nad Desnou s výkonem funkce ode dne zvolení.
106. Konstatování, že funkce místostarostky obce Jany Staňkové je neuvolněná
107. V souladus § 71 a § 84 odst.2 písm.n) zákona o obcích stanovíodměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši  dle zákona    dle přílohy k nařízení vlády č. 202/2018 Sb. Odměna bude poskytována od 1. dne následujícího měsíce ode dne zvolení, to znamená od 1.4.2019
109. Petru Švestkovou jako nového člena finančního výboru.
110. Stažení z jednání bod 4.10, 4.11, 4.12, 4.13
111. Stažení z jednání bod 4.14, 4.15, 4.16, 4.17
 
Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, p. o.
112. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. za rok 2018.
113. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. o převod výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši 453.279,48 Kč do rezervního fondu ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p. o.
114.Žádost Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. o převod finančních prostředků ve výši 390.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic a o převod finančních prostředků ve výši 60.000,- Kč z rezervního fondu do fondu odměn.
115. Žádost Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou ,p.o. o čerpání finančních prostředků ve výši 420.000,- Kč z fondu investic ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou,p.o. v roce 2019
116. Žádost Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p. o. v roce 2019 ve výši 270.000,- Kč.
117. Zastupitelstvo obce schvaluje odpisový plán Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. pro rok 2019
118. Smlouvu o sdružení mzdových prostředků a souvisejících odvodů ze mzdových prostředků mezi Obcí Loučná nad Desnou a Základní školou a Mateřskou školou Loučná nad Desnou, p. o. pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019
119. Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. na rok 2019
 
Loučná lidem, p. o.
 
120. Účetní závěrku Loučná lidem, p. o. za rok 2018.
121. Žádost Loučná lidem, p. o. o převod výsledku hospodaření za rok 2018 ve výši 61.608,89 Kč do rezervního fondu Loučná lidem, p. o. a ve výši 40.000,-- Kč do fondu odměn Loučná lidem, p.o.
122. Odpisový plán Loučná lidem, p. o. pro rok 2019
 
Žádosti o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost
 
123. Dotaci z rozpočtu obce Kynologickému klubu ART Loučná nad Desnou ve výši 20.000,- Kč.
124. Dotaci z rozpočtu obce TJ Spartak Loučná nad Desnou ve výši 320.000,- Kč.
125. Dotaci z rozpočtu obce Sdružení dobrovolných hasičů Loučná nad Desnou ve výši 90.000,- Kč
126. Dotaci z rozpočtu obce J. P. Loučná nad Desnou – volejbalový turnaj 2019 ve výši 6.000,- Kč.
127. Dotaci z rozpočtu obce sdružení Rodiče dětem při ZŠ Loučná nad Desnou, z. s. ve výši 50.000,- Kč.
128. Dotaci z rozpočtu obce H. K. Loučná nad Desnou – úhrada tělocvičny ZŠ na rehabilitační cvičení pro veřejnost - ve výši 9.750,- Kč.
129. Dotaci z rozpočtu obce L. D. Loučná nad Desnou – úhrada tělocvičny ZŠ na cvičení jógy pro veřejnost - ve výši 9.750,- Kč.
130. Dotaci z rozpočtu obce panu P. L. Loučná nad Desnou na zabezpečení činnosti pěveckých sborů při ZŠ – Klubíčko, Loučňáček a TapTýda ve výši 130.000,- Kč.
131.  Dotaci z rozpočtu obce Klubu seniorů Loučná nad Desnou ve výši 100.000,- Kč.
132. Dotaci z rozpočtu obce spolku AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – soutěž mladých rybářů ve výši 7.000,- Kč.
133. Dotaci z rozpočtu obce spolku AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – Parkový běh 2019 ve výši 15.000,- Kč.
134.  Dotaci z rozpočtu obce J. G., Loučná nad Desnou – rybářský kroužek - ve výši 25.000,- Kč.
 
Účetní závěrka hospodaření obce Loučná nad Desnou za rok 2018
 
135. Účetní závěrku hospodaření obce Loučná nad Desnou za rok 2018.
 
Rozpočet obce Loučná nad Desnou za rok 2019
 
136. Závazné ukazatele rozpočtu obce Loučná nad Desnou na rok 2019
Příjmy               33.711.200,- Kč
         Výdaje               46.711.200,- Kč
         Financování       13.000.000,- Kč
         Rozpočet je schvalován jako schodkový. Schodek je pokrytý finančními prostředky    z minulých let
 
Stanovení úkolů pro kontrolní a finanční výbor
 
137. Úkoly pro :
Finanční výbor: revize ceníku obce a návrh na jeho doplnění
Kontrolní výbor: revize vyhlášek obce a návrh na jejich doplnění
 
Organizační struktura obce Loučná nad Desnou a obecního úřadu
 
138. Na základě organizační struktury obce Loučná nad Desnou a obecního úřadu, maximální počet zaměstnanců obce Loučná nad Desnou na 15 zaměstnanců.
 
Návrh osoby určené k pořizování územně plánovací dokumentace obce Loučná nad Desnou
 
139. Mgr. Janu Staňkovou, místostarostku obce jako určeného zastupitele pro pořizování územně plánovací dokumentace pro volební období 2018-2022.
 
Návrh osoby na výkon činnosti odborného lesního hospodáře v obecních lesích
 
140. Pana Ing. Miroslava Pospíšila bytem Loučná nad Desnou jako Odborného lesního hospodáře s datem účinnosti od 1.1.2019 a odměnou 7527,- Kč měsíčně hr.m. od 1.1.2019
 
Členství ve Sdružení místních samospráv
 
141. Přistoupení obce Loučná nad Desnou do Sdružení místních samospráv ČR na základě §46 a§ 84 odst.2 písm. e Zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl.3 stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostovi   obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě do 14 dnů od jednání zastupitelstva obce.
 
Žádost o nadační příspěvek z Nadace ČEZ – oranžové hřiště – obnova hřiště v mateřské škole
142. Podání žádosti o nadační příspěvek z programu Nadace ČEZ „Oranžové hřiště“ve výši 300.000,- Kč na obnovu dětského hřiště v mateřské škole.
 
Záměr podání žádosti o dotaci na rekonstrukci obecních bytů a výběr vhodného dotačního titulu
 
143. Záměr přípravy a vytipování vhodných prostor pro výstavbu, koupi, rekonstrukci bytů pro obec Loučná nad Desnou a případné podání žádosti o dotaci na rekonstrukci , koupi či výstavbu bytů ve vlastnictví obce a výběr vhodného dotačního titulu.
 
Záměr realizace nového pasportu komunikací a dopravního značení v obci
 
144. Realizaci nového pasportu komunikací a dopravního značení v obci Loučná nad Desnou a případné podání žádosti o dotaci na pasport komunikací a dopravního značení.
 
Záměr realizace infrastruktury (vodovod, kanalizace, komunikace) k plánované výstavbě RD v k. ú. Kociánov dle návrhu Ing. Zbyňka Cverny
 
145.  Záměr podrobného rozpracování všech variant (a, b, c) pro projekt budoucí výstavby rodinných domů (projekt Ing. Zbyňka Cverny). Je schválena pracovní skupina ve složení Harazímová, Piatková, starosta, místostarostka, JUDr. Nešpor, která je povinna předložit zastupitelstvu do 30. 6. 2019 podrobně rozpracované varianty řešení.
 
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – uložení kanalizačního potrubí do tělesa komunikace I. třídy I/44
 
146.  Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 5/19-IC/VP mezi obcí Loučná nad Desnou a Ředitelství silnic a dálnic ČR – týká se uložení kanalizačního potrubí ve vlastnictví obce do tělesa komunikace I. třídy I/44.
 
Nakládání s nemovitým majetkem
 
147. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemcích obce pro: K. V., Velké Losiny a T.L,   Loučná nad Desnou, pro stavbu Vodovodní přípojka a přípojka splaškové kanalizace k objektu na parc. č. 56/10 v k.ú. Rejhotice, v rámci stavby „Stavba rodinného domu na pozemku p.č. 56/10 v k.ú. Rejhotice”, jmenovitě “vodovodní přípojka a přípojka splaškové kanalizace na p.č.56/8“, dotčené pozemky
KN 56/8 v kú Rejhotice
 
Ostatní
 
148. „Závazný vzor veřejnoprávní smlouvy s příjemci dotace z rozpočtu obce, včetně příloh“ a pověřuje starostu obce pana Jaroslava Sembdnera k uzavření a podpisu Veřejnoprávních smluv se subjekty, kterým byla na dnešním zasedání schválena dotace z rozpočtu obce.
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 
95. Zapisovatele zápisu paní Helenu Tkadlecovou skrutátory paní Hanu Bližňákovou,a Ing. Jana Turka a ověřovatele zápisu paní Milenu Chromíkovou a pana Mgr. Romana Fišnara
 
101. Protinávrh -   starostu paní Petru Harazímová, MBA, Kociánov 100, Loučná nad Desnou
 
108. Protinávrh - nového člena finančního výboru Jaroslavu Fojtíkovou, Loučná nad Desnou 82
 
 
149. Informace na vědomí
1.    Odstoupení zastupitelky MUDr. Anežky Pupíkové, nástup nové zastupitelky Mgr. Jany Staňkové
2.    Rezignace Mgr. Jany Staňkové z funkce člena finančního výboru
3.    Proběhla úspěšná akce 9. ročník Memoriál Boba Steinera (23. 3. 2019, KD Skleník)
4.    Vítání občánků narozených v roce 2018 – dne 30. 3. 2019 v KD Skleník
5.    Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti a stavu veřejného pořádku ve služební obvodě Policie Velké Losiny
6.    Zpráva + návrh zprávy o přezkoumání hospodaření obce Loučná nad Desnou a jimi zřizovaných p.o. za rok 2018
7.    Zápisy z finančního výboru
8.    Zápis z kontrolního výboru
9.    Poděkování ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou
10.    VHZ zápis z valné hromady
 
 
 
 
 
Starosta obce              Jaroslav Sembdner                           
 
 
Ověřovatelé zápisu     Ing. Miroslav Pospíšil
 
                                   pí .Milena Chromíková
 
                                   p. Miroslav Chytil                                         
 
Zapisovatel                 pí. Helena Tkadlecová                      
 
Skrutátor                    pí. Hana Bližňáková
 
                                   Ing. Jan Turek                                                                                  
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 25. 3. 2019
 

 

 

Zveřejněno: 30. 3. 2019

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 25.3.2019

Zpět nahoru