Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 22.1.2019

Změna výkonu funkce místostarosty na uvolněného a stanovení jeho kompetencí

 

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 22. 1. 2019 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:           11                   

Omluveni:                                                      0                                                       

Neomluveni:                                                    0                   

Ověřovatelé zápisu:   pí. Jana Fišnarová, p. Petr Švec

Zapisovatel:               pí. Helena Tkadlecová

Skrutátor:                   pí. Hana Bližňáková, Ing. Jan Turek

 

Program veřejného zasedání:

 

1)      Zahájení

2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3)      Schválení programu

4)      Změna výkonu funkce místostarosty na uvolněného a stanovení jeho kompetencí

5)      Změna výše odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

6)      Návrh a volba členů kontrolního výboru – doplnění – STAŽENO Z JEDNÁNÍ    

7)      Návrh a volba člena stavebního výboru – doplnění – STAŽENO Z JEDNÁNÍ

8)      Kociánov s. r. o. – svolání valné hromady

9)       Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt: „Dovybavení dopravního hřiště v Loučné nad Desnou“ z programu „Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť“

10)  Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt: „Letní dny Loučné 2019“ z Programu podpory kultury v Olomouckém kraji 2019

11)  Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Loučná nad Desnou

12)  Podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci „Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova“, dotační titul „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ – obnova dětského dopravního hřiště

13)  Smlouva o poskytování služeb dotačního managementu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Z+M Partner, spol. s r. o.  podání žádosti o dotaci na obnovu dětského dopravního hřiště

14)  Delegování zástupců obce do – Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu, Místní akční skupina Šumperský venkov a jiných organizací

15)  Změna režimu dopravy na místních komunikacích

-          Rejhotice MK 13c, 14c, 17c, 7c

-          Kouty nad Desnou 4b, 2c

16)  Nakládání s nemovitým majetkem

-      zřízení práva stavby a budoucí věcná břemena

-      zřízení věcného břemene

-      pronájem nebytových prostor – provozovna kadeřnictví s příslušenstvím

       -    pronájem pozemku – pacht – rybník Neptun

-   záměr prodeje lesního pozemku 48 m2 na základě poptávky

-   záměr vypořádání – odkupu – pozemků pod místní komunikací MK 13c    

v Rejhoticích na základě nabídky

-      Kupní smlouva č. KSP/2014/2018 s ČEZ Distribuce a. s. – odkup betonových, dřevěných sloupů, střešníků, konzolí - vedení NN v části obce Filipová – za účelem zachování veřejného osvětlení

17)  Ostatní

          - Smlouva o poskytování služeb dotačního managementu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Z+M Partner, spol. s r. o. – podání žádosti o dotaci na  Vodovodní řady pro Kociánov, část obce Loučná nad Desnou       

          - Zrušení sociální komise

          - Dodatek č. 3 – knihovna

          - Most – Rejhotice u Zálesí – Dohoda o vypořádání uplatněné vady a dalších nárocích smluvních stran

          - Zrušení stavebního výboru k 31. 1. 2019

18)  Informace na vědomí

19)  Diskuse

20)  Závěr

 

Program byl jednohlasně schválen

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 22. 1. 2019

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

62. Určení zapisovatele a ověřovatele zápisu

63. Schválení programu

64. Výkon funkce místostarosty obce Loučná nad Desnou jako funkci uvolněnou ode dne 22. ledna 2019

65. Pracovní náplň a kompetence místostarosty obce Loučná nad Desnou dle vzájemné dohody,

      starostky obce paní Petry Harazímové, MBA a místostarosty obce pana Jaroslava Sembdnera ze dne 22. ledna 2019.

67. Svolání valné hromady obecní společnosti Kociánov s. r. o. do 31. ledna 2019 za účelem snížení odměny jednatele na 100,-

      Kč za rok a členům dozorčí rady na 3000,- Kč za rok a uděluje kompetence starostce obce k provedení těchto změn

       v odměňování jednatele a členů dozorčí rady

68. Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt: „Dovybavení dopravního hřiště v Loučné nad Desnouz programu „Podpora výstavby, obnovy a vybavení dětských dopravních hřišť“

69. Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt: „Letní dny Loučné 2019“ z „Programu podpory kultury v Olomouckém kraji 2019“

70. Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Loučná nad Desnou z „Programu na podporu JSDH 2019“

71. Podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci „Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2019 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova“, dotační titul „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku“ – obnova dětského dopravního hřiště 

72. Smlouvu o poskytování služeb dotačního managementu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Z+M Partner, spol. s r. o.  podání žádosti o dotaci na obnovu dětského dopravního hřiště a zplnomocňuje starostku obce paní Petru Harazímovou, MBA k podpisu smlouvy

73.  a) Delegování paní Petry Harazímové, MBA jako zástupce obce do Valných hromad Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu na volební období 2018-2022

       b) Delegování paní Petry Harazímové, MBA jako zástupce obce do Valných hromad Místní akční skupiny Šumperský venkov na volební období 2018-2022

       c) Delegování pana Jaroslava Sembdnera jako zástupce obce do Programového výboru Místní akční skupiny Šumperský venkov na volební období 2018-2022

d) Delegování paní Petry Harazímové, MBA jako zástupce obce  na jednání Sdružení Svazu měst a obcí ČR na volební období 2018-2022

e) Delegování paní Petry Harazímové, MBA jako zástupce obce  na jednání Sdružení místních samospráv na volební období 2018-2022

74. Zadat k odbornému posouzení a návrhu souvisejících opatření : Změna režimu dopravy na místních komunikacích do režimu s vyznačením značkami Obytná zóna a Konec obytné zóny

Rejhotice MK 13c, 14c, 17c, 7c

75. Zadat k odbornému posouzení a návrhu souvisejících opatření : Změna režimu dopravy na místních komunikacích do režimu s vyznačením značkami Obytná zóna a Konec obytné zóny

Kouty nad Desnou 4b, 2c

 

Nakládání s nemovitým majetkem

 

76.  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8016188/VB/001 Loučná nad Desnou – č. parc. 77/1 NNk , souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, se sídlem Děčín, zastoupenou dle plné moci EMONTAS s.r.o., IČ 25883551 se sídlem Olomouc, pro stavbu  „Zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NNk a přípojkový pilíř SS 200“, v obci Loučná nad Desnou, dotčené pozemky: - KN 611/1 v k.ú. Filipová

77. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby

       č. IV-12-8016192/VB/001 Loučná nad Desnou – č. parc. 53/3 NNk , souhlas s provedením

       stavby na pozemku obce pro: ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, se sídlem Děčín,

       zastoupenou dle plné moci EMONTAS s.r.o., IČ 25883551 se sídlem Olomouc, pro stavbu 

       „Zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NNk “, v obci Loučná nad Desnou,

        dotčené pozemky: - KN 1517/4 v k.ú. Rejhotice

78. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemcích obce pro: P. O. a J. O. Loučná nad Desnou 788 11, pro stavbu Vodovodní přípojka a přípojka splaškové kanalizace k objektu na parc. č. 160/4, 146/7 v k.ú. Kociánov, v rámci stavby „Rodinný dům Loučná nad Desnou, p.č. 160/4, 146/7 v k.ú. Kociánov“, dotčené pozemky: - KN 859/20 v k.ú. Kociánov

79. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-8006571/02 , souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, se sídlem Děčín, zastoupenou dle plné moci NOVPRO FM s.r.o., IČ 28633504 se sídlem Frýdek -Místek, pro stavbu  „Zařízení distribuční soustavy – podzemní optický kabel“, v obci Loučná nad Desnou, dotčené pozemky:

         - KN 444/2, 543/11 v k.ú. Kouty nad Desnou

80. Výběr nájemce nebytových prostor  - provozovna kadeřnictví – v domě čp 57, pč st 124 v k.ú. Kociánov, pronajímaná plocha 24,22 m2,  provedený obálkovou metodou a schvaluje uzavření smlouvy s prvním v pořadí, dle tabulky pořadí.

81. Uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor – provozovna kadeřnictví s příslušenstvím – v domě č.p. 57, p. č. st. 124 v k.ú. Kociánov, pronajímaná plocha 24,22 m2. Nájemce: L. S. Velké Losiny, na období od 1.2.2019 na dobu určitou do 31. 1. 2022 (3 roky), s 3 měsíční výpovědní lhůtou a možností prodloužení, za celkovou částku 6000,- Kč/rok (bez nákladů na energie).

82. Výběr pachtýře na část pozemku p.č. 719/1 v k.ú. Kociánov rybník NEPTUN,o ploše 2570 m2  provedený obálkovou metodou a schvaluje uzavření smlouvy s prvním v pořadí, dle tabulky pořadí a směrnice pro nakládání s pozemky

83. Uzavřít smlouvu na pacht části pozemku p.č. 719/1  – Rybník NEPTUN v k.ú. Kociánov, výměra 2570 m2

         Pachtýř: Rybáři Loučná nad Desnou z.s., IČ 06784038, sídlem Loučná nad Desnou č.p. 57, 788 11, zastoupeni J.G., předseda z.s., na období od 1.2.2019 do 31. 1. 2024 (5 let) s výpovědní lhůtou 12 měsíců  za částku 1500,- Kč/rok

84. Záměr na Prodej pozemku – parcela KN z majetku obce , výměra 48 m², ostatní plocha a zmocňuje starostku obce k jednání s Ing. V.S. o podmínkách prodej - směny

Dle žádosti: Ing. V. S. 708 00 Ostrava Poruba  - pro směnu s LČR s.p. za p.č. 531/65 k.ú. Kouty nad Desnou

85. Majetkoprávní vypořádání pozemků části komunikace 13c, v místní části Rejhotice - s částí parcely KN st. 70, 281, 283 a 296/1, v katastrálním území Rejhotice v majetku PhDr. B.H., dle návrhu postupu:

          - zaměření společných hranic pozemku MK 1536/3 v k.ú. Rejhotice a předmětných pozemků sousedních, společně zvolenou oprávněnou osobou pro geodetické práce

          - dle zjištěného stavu zpracování geometrického plánu a dalších kroků pro majetkové vypořádání - odprodej.

86. Majetkoprávní vypořádání pozemku části komunikace 22c, v místní části Rejhotice - část parcely KN 1592/1, výměra 233 m², ostatní plocha, v majetku České republiky, s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, v katastrálním území Rejhotice, na jejíž části se nachází komunikace MK 22c

          Výměry upřesní geometrický plán.

          Obec Loučná nad Desnou má zájem o převod části tohoto pozemku do svého vlastnictví, formou bezúplatného převodu, pokud to bude možné, nebo odkoupením.

87. Kupní smlouvu č. KSP/2014/2018  mezi Obcí Loučná nad Desnou a  ČEZ Distribuce a. s.

            a zplnomocňuje starostku k podpisu této smlouvy.

 

       OSTATNÍ

 

88. Smlouva o poskytování služeb dotačního managementu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Z+M Partner, spol. s r. o. – podání žádosti o dotaci na  Vodovodní řady pro Kociánov, část obce Loučná nad Desnou a zplnomocňuje starostku obce paní Petru Harazímovou, MBA k podpisu této smlouvy

89. Revokuje usnesení č. 513 ze dne 15. 12. 2016 o zřízení sociální komise – která tímto zaniká

90. Dodatek č. 3 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Městskou knihovnou T.G.Masaryka Šumperk, p. o. ke Smlouvě o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v místní knihovně – příspěvek 30.000,- Kč za rok 2019 a zplnomocňuje starostku obce Petru Harazímovou k podpisu tohoto dodatku.

91.  Dohodu o vypořádání uplatněné vady a dalších nárocích smluvních stran mezi objednatelem Obcí Loučná nad Desnou a zhotovitelem IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s.  ( Oprava mostu – Rejhotice – Zálesí )

92. Revokaci usnesení č. 19 ze dne 30. 10. 2018 o zřízení stavebního výboru, revokuje – zrušení stavebního výboru ke dni  31. ledna 2019, odměna doposud zvoleným členům bude rovněž náležet do 31. ledna 2019

93. Odměnu uvolněnému místostarostovi obce panu Jaroslavu Sembdnerovi, Kouty nad Desnou 59, Loučná nad Desnou – bude dle nařízení vlády  202/2018 Sb. ode dne schválení do uvolněné funkce, tj. od 22. ledna 2019

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

 

66. Žádost o změnu výše odměny pro neuvolněného zastupitele obce – předsedy finančního výboru Mgr. Romana Fišnara – na 0,- Kč, s účinností od 1. 2. 2019

 

 

94. Informace na vědomí:

 

1.            Rozpočtové opatření č. 10 / 2018

2.            Aktualizace povodňové komise

3.            Zápis ze schůze finančního výboru

4.            Výsledky Tříkrálové sbírky 2019 – v obci Loučná nad Desnou bylo vybráno             40.714,- Kč

5.            Pozvánka na Maškarní ples dne 23. 2. 2019 v KD Skleník konaný ve spolupráci s Rybáři Loučná nad Desnou, z. s.

6.            Skibusy pro lyžaře

7.            Změna výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády                    č. 202/2018 Sb. – po dohodě na poradě zastupitelů zůstávají odměny nezměněny

 

 

 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva  v 19:43 hodin

 

 

Starostka obce                                    Petra Harazímová, MBA

 

 

Ověřovatelé zápisu                 Jana Fišnarová

 

 

                                               Petr Švec

 

 

Zapisovatel                             Helena Tkadlecová    

 

 

Skrutátor                                Hana Bližňáková, Ing Jan Turek               

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven  dne: 22. 1. 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno: 24. 1. 2019

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 22.1.2019

Zpět nahoru