Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 05. 2022
a svátek má Nataša

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 10.12.2018

Volba starosty a místostarosty

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 10. 12. 2018 V 18:00 HODIN V KULTURNÍM DOMĚ SKLENÍK

Počet zúčastněných zastupitelů obce:             11

Omluveni:                                                                  0                                            

Neomluveni:                                                              0

Ověřovatelé zápisu: p. Pavel Tříska, p. Mgr. Martin Přidalík

Zapisovatelka:  pí. Helena Tkadlecová, pí. Hana Bližňáková

 

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Uvítání  přítomných zastupitelů  a veřejnosti dosavadním starostou obce Jaroslavem Sembdnerem  - předsedajícím.

Zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou  ( dále též jako zastupitelstvo) bylo zahájeno  v 18:00 hodin dosavadním starostou obce panem Jaroslavem Sembdnerem  ( dále jako předsedající ).

Předsedající  schůze  dále  z prezenční  listiny přítomných členů zastupitelstva   konstatoval, že přítomno je 11  členů zastupitelstva  ( z celkového  počtu 11 všech  členů zastupitelstva ), takže je usnášení schopné ( §92,odst.3 zákona o obcích).

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

 

Předsedající navrhuje určit ověřovateli zápisu

pana Pavla Třísku  a pana Mgr. Martina Přidalíka   a

zapisovatelkou paní Helenu Tkadlecovou a paní Hanu Bližňákovou.

předsedající dává  možnost vyjádřit se přítomným občanům.

Nejsou žádné návrhy, bylo schváleno jednohlasně.

3. Návrh a schválení programu

Předsedající seznamuje přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.

Návrhy občanů na doplnění před hlasováním : nejsou

 

Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou schvaluje následující program veřejného zasedání:

1.      Zahájení

2.      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.      Schválení programu

4.      Volba starosty a místostarosty

a)      určení způsobu volby starosty a místostarosty

b)      volba starosty

c)      volba místostarosty

d)      rozhodnutí o odměně za výkon funkce neuvolněného místostarosty

5.      Návrh a volba členů finančního výboru

6.      Návrh a volba členů kontrolního výboru

7.      Návrh a volba členů stavebního výboru

8.      Schválení pravidel rozpočtového provizoria

9.      Zabezpečení inventarizace za rok 2018

10.  Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, p. o.

a)      Žádost o projednání a schválení zřizovací listiny školy v úplném znění

b)      Žádost o návratnou finanční výpomoc – projekt „Školní zahrada“

11.  Bezbariérová škola – podání žádosti o dotaci na investiční projekt – výtah v budově ZŠ a bezbariérové stavební úpravy

12.  Schválení návrhu rozpočtu Svazku obcí údolí Desné na úhradu režijních nákladů roku 2019

13.  Vodné, stočné 2019

14.  Výběrové řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „Dodavatel nového Dopravního automobilu pro JSDH obce Loučná nad Desnou“

a)      výsledek výběrového řízení

b)      návrh kupní smlouvy s dodavatelem

15.  Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 116/17 na akci „Chodník podél I/44 – Rejhotice“

16.  Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 17071318 na realizaci stavby „Oprava mostu – Rejhotice, Zálesí“

17.  Smlouva o poskytování pravidelného servisu č. 17106001 mezi obcí Loučná nad Desnou a ASI informační technologie s.r.o.

18.  VHZ Šumperk a.s. – určení osoby zástupce – akcionář - za obec Loučná nad Desnou

19.  Nakládání s nemovitým majetkem – nájem pozemků – dodatek k nájemní smlouvě, záměr pronájmu nebytových prostor (provozovna), záměr pronájmu rybníka, zřízení práva stavby a budoucí věcná břemena, zřízení věcného břemene, prodej pozemků – doplnění záměru po zaměření geometrickým plánem

20.  Ostatní

-          podání žádosti o dotaci v rámci výzvy MZE na projekt: „Loučná nad Desnou – Kociánov – vodovodní řady lokalita A, lokalita B“

-          podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na projekt: „Restaurování kamenného kříže v Rejhoticích“

-          podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje na dovybavení Jednotky sboru dobrovolných hasičů Loučná nad Desnou – staženo v průběhu jednání

21.  Informace na vědomí

22.  Diskuse

23.  Závěr

 

Program byl schválen jednohlasně

 

4.   Volba starosty a místostarosty

 

a) Určení způsobu volby starosty a místostarosty:

Předsedající navrhuje volbu starosty a místostarosty veřejně hlasováním                     - zvednutím  ruky .

Jiné  návrhy: nebyly

 

Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou schvaluje jednohlasně volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním (zvednutím ruky).

 

Předsedající dále upozorňuje, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty.

 

b) Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty:

Předsedající vyzývá  členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty.

Jsou  podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva pan Ing. Miroslav Pospíšil navrhuje  zvolit do funkce starosty pana Mgr. Romana Fišnara- nebyl schválen

Je dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit jiný návrh Mgr. Martin Přidalík navrhl paní Petru Harazímovou MBA - Byla schválena  6 hlasy z 11.

 

 

Po zvolení starostky přebírá paní starostka vedení zasedání (dále vedena jako „předsedající“).

 

c) Navrhování kandidáta na funkci neuvolněného místostarosty a volba neuvolněného místostarosty:

Předsedající vyzývá členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci neuvolněného místostarosty.

Jsou  podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva pan Ing. Pospíšil  navrhl zvolit do funkce místostarosty pana Ing. Miroslava Pospíšila.

Před hlasováním je dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Jiné  stanovisko : Ing. David Chytil navrhl  do funkce místostarosty p. Jaroslava Sembdnera – byl zvolen  7 hlasy z 11, o návrhu pana Ing. Miroslava Pospíšila již nebylo hlasováno, bylo bezpředmětné.

P.Švec požádal  o možnosti  změny na místostarostu uvolněného. Paní starostka sdělila , že na ustavujícím  zasedání  byl  schválen místostarosta neuvolněný , není  to v bodech dnešního programu, doporučila  popřípadě zařadit do příštího zasedání

d) Rozhodnutí o odměně za výkon funkce neuvolněného místostarosty

Předsedající navrhuje měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce (§ 77 odst. 2 zákona o obcích)  jako neuvolněného člena zastupitelstva obce v rozmezí 0 - 27.613,- Kč měsíčně, od 1.dne v měsíci následujícím po jeho zvolení

Návrh člena zastupitelstva obce před hlasováním p. Ing. Davida Chytila – částka v maximální výši 27.613,- Kč hr. mzdy. Bylo schváleno.

 

5. Návrh a volba členů finančního výboru

 

Předsedající vyzývá předsedu výboru  k podávání návrhů na funkci členů finančního výboru

Podán návrh:

Předseada výboru pan Mgr. Roman Fišnar navrhuje zvolit do funkce členů finančního výboru:

paní Milenu Chromíkovou, Rejhotice 48, Loučná nad Desnou

paní  Jaroslavu Fojtíkovou, Loučná nad Desnou 82

 

Před hlasováním dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Jiné stanovisko : Ing. Chytil  navrhuje paní Mgr. Janu Staňkovou, Loučná nad Desnou 10

Bylo hlasováno jednotlivě. Paní Mgr. Jana Staňková schválena, paní Jaroslava Fojtíková neschválena, paní Milena Chromíková schválena jednohlasně.

 

6. Návrh a volba členů kontrolního výboru

 

Předsedající vyzývá předsedu výboru  k podávání návrhů na funkci členů kontrolního výboru.

Podán návrh:

Předseda výboru pan Mgr. Martin Přidalík  navrhuje zvolit do funkce členů kontrolního výboru:

paní Ing. Lenka Přidalíková, Filipová 13, Loučná nad Desnou

paní Jana Hezká, Kociánov 22, Loučná nad Desnou

paní Kristýna Inka Daňová, Loučná nad Desnou 95

 

Před hlasováním dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.

Jiné stanovisko nebylo, bylo hlasováno jednotlivě.

Paní Ing. Lenka Přidalíková byla schválena jednohlasně, paní Jana Hezká byla schválena jednohlasně, paní Kristýna Inka Daňová byla schválena.

 

7. Návrh a volba členů stavebního výboru

 

Předsedající vyzývá předsedu výboru k podávání návrhů na funkci členů stavebního výboru.

Podán návrh:

Předseda výboru paní Jana Fišnarová navrhuje zvolit do funkce členů stavebního výboru:

paní Ing. Zdeňka Riedlová, Rejhotice 136, Loučná nad Desnou

paní Mgr. Michaela Beranová, Filipová 32, Loučná nad Desnou

Jiné stanovisko nebylo.

Bylo  hlasováno jednotlivě. Paní  Mgr. Michaela Beranová  byla schválena jednohlasně, paní Ing. Zdeňka Riedlová nebyla schválena.

 

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva  obce ze dne 10. 12. 2018

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

22. Určení ověřovatelů zápisu  a zapisovatele

23. Program veřejného zasedání

24. Určení způsobu volby starosty a místostarosty – veřejným hlasováním, zvednutím ruky

26. Do funkce uvolněného starosty pí. Petru Harazímovou MBA

27. Do funkce neuvolněného místostarosty p. Jaroslava Sembdnera

28. Odměna za funkci  místostarosty jako neuvolněného  člena zastupitelstva obce ve výši  27.613,- Kč hr. mzdy od 1.dne v měsíci následujícím po jeho zvolení

29. Členku finančního výboru pí. Mgr. Janu Staňkovou, Loučná nad Desnou 10

31. Členku finančního výboru pí. Milenu Chromíkovou , Rejhotice 48, Loučná nad Desnou

32. Členku kontrolního výboru pí. Ing. Lenku Přidalíkovou, Filipová 13, Loučná nad Desnou

33. Členku kontrolního výboru pí. Janu Hezkou, Kociánov 22, Loučná nad Desnou

34. Členku kontrolního výboru pí. Kristýnu Inku Daňovou, Loučná nad Desnou 95

35. Členku stavebního výboru pí. Mgr. Michaelu Beranovou, Filipová 32, Loučná nad Desnou

37. Pravidla rozpočtového provizoria

38. Zabezpečení inventarizace za rok 2018

39. Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. s účinností od 1. 1. 2019

40.  Žádost o návratnou finanční výpomoc v projektu „07201862 Zahrada s přírodními prvky ZŠ Loučná nad Desnou“ ve výši 394.789,- Kč

41. Podání žádosti o dotaci – projekt „Bezbariérovost s multimediální učebnou“ - ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou

- v rámci výzvy MAS Šumperský venkov – bude vypsána v I.Q 2019

- zajištění jednoduché, ale plně funkční, bezbariérovosti základní školy

- nová učebna zajišťující konektivitu školy (konzultováno s IT správcem školy)

42. Návrh rozpočtu Svazku obcí údolí Desné na úhradu režijních nákladů na rok 2019

43. Cenu vodného a stočného od 1. 1. 2019

      - cenu vodného – 45,95 Kč/1 m3 vč. 15 % DPH

      - cenu stočného – 52,14 Kč/1 m3 vč. 15% DPH

44. Výsledek výběrového řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „Dodavatel nového Dopravního automobilu pro JSDH obce Loučná nad Desnou“

Vítězná nabídka: Progres Servis Sibřina spol. s r. o., Masojedy 59, 282 01 Český Brod

45.  Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Progres Servis Sibřina spol. s r. o., Masojedy 59, 282 01 Český Brod, na realizaci veřejné zakázky „Dodavatel nového Dopravního automobilu pro JSDH obce Loučná nad Desnou“

46. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 116/17 mezi obcí Loučná and Desnou a EKOZIS spol. s r. o., Zábřeh, na akci „Chodník podél I/44 – Rejhotice“

47. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 17071318 mezi obcí Loučná nad Desnou a IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s. na realizaci stavby „Oprava mostu – Rejhotice, Zálesí“

48. Smlouva o poskytování pravidelného servisu webových stránek č. 17106001 mezi obcí Loučná nad Desnou a ASI informační technologie s. r. o.

49. VHZ Šumperk a.s. – určení osoby zástupce – akcionář - za obec Loučná nad Desnou

 

Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou deleguje zástupce obce Loučná nad Desnou paní Petru Harazímovou MBA, bytem Kociánov 100, Loučná nad Desnou, do valných hromad společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., se sídlem Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, (dále jen “Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.”) konaných v období od 1. 11. 2018 do konce funkčního volebního období v roce 2022, a to dle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění (dále jen „zákon o obcích“), s účinností od 1. 11. 2018.

Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou dále deleguje s účinností od 1. 11. 2018 zástupce obce Loučná nad Desnou, pana Jaroslava Sembdnera, bytem Kouty nad Desnou 59, Loučná nad Desnou, do valných hromad společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. konaných v období od 1.11.2018 do konce funkčního volebního období v roce 2022, a to dle zákona o obcích, a to tak, že pan Jaroslav Sembdner bude na jakékoli takové valné hromadě společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. zastupovat obec Loučná nad Desnou pouze v případě nepřítomnosti paní Petry Harazímové MBA na předmětné valné hromadě.

50. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8023322/VB/OO1 Loučná nad Desnou – č. parc. 134/31 NNk , souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, se sídlem Děčín, zastoupenou dle plné moci EMONTAS s.r.o., IČ 25883551 se sídlem Olomouc, pro stavbu  Zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NNk a přípojkový pilíř SS 200“, v obci Loučná nad Desnou, dotčené pozemky: - KN 806 v k.ú. Kociánov

51. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-8015482/2/T Loučná nad Desnou, Rejhotice, parc. č. 56/1, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, se sídlem Děčín, zastoupenou dle plné moci ENERGOROZVODY, s.r.o., IČ 25368745 se sídlem Praha, pro stavbu  Zařízení distribuční soustavy – zemní kabelové vedení NNk a přípojková skříň SV 101“, v obci Loučná nad Desnou, dotčené pozemky:

     - KN 56/8 v k.ú. Rejhotice

52. Smlouvu o zřízení služebnosti č. 71010-004917 o umístění a provozování stavby „Podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě pod označením SO 412 Chráničky a přeložky MTS v km 1,311 – 8,92“,  mezi obtíženým - obcí Loučná nad Desnou, oprávněným - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, se sídlem Praha 3, se stavebníkem, který překládku vyvolal, Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., IČ 65993390 se sídlem Praha 4, pro stavbu  Podzemní komunikační vedení, v obci Loučná nad Desnou, za jednorázovou náhradu 1000 Kč,  dotčené pozemky:

         - KN 540/1 v k.ú. Kouty nad Desnou

53. Trvalou podmínku pro provádění rekonstrukcí rozvodů nízkého napětí (NN) elektrické energie v jednotlivých místních částech na správním území obce Loučná nad Desnou ve znění:

       Obnovy a rekonstrukce vedení NN provádět jako kabelové podzemní vedení. 

       Projednání podmínky je vyvoláno předloženým návrhem na rekonstrukci vedení NN pro místí část Kociánov a Rejhotice (od nákupního střediska nad most u Zouharů)

54. K žádosti o změnu užívání dočasné stavby větrné farmy Mravenečník „Dočasné stavby tří větrných elektráren, trafostanice s velínem, kabelového vedení a měřící stanice na Mravenečníku na pozemku p.č. 537/1, 524/1 v k.ú. Kouty nad Desnou, 1510/3, 1510/11, 1510/41 v k.ú. Rejhotice – prodloužení dočasného užívání stavby do 31.12.2023 žadateli BENOCO s.r.o. sídlem Na Roudné 18, Plzeň

       sdělit:

       Obec Loučná nad Desnou v návaznosti na kontinuitu stanoviska od počátku existence stavby nemá námitek a souhlasí s prodloužením dočasného užívání stávající stavby do 31.12.2023, upozorňuje však, že v případě požadavku na stavbu novou, je vázána zněním územního plánu obce Loučná nad Desnou z 27.2.2018, kde je stanoveno pro dotčenou lokalitu v „Koncepci uspořádání krajiny“ že ve vymezených plochách (území) nesmí dojít k narušení nebo zhoršení krajinného rázu výstavbou vertikálních dominant.    

55. Záměr pronájmu nebytových prostor Kadeřnictví v Loučné nad Desnou č.p. 57

       Pronajímané místnosti – kadeřnictví 22,8 m2, WC 1,42 m2 (celkem 24,22 m2)

      – stanovení způsobu výběru nájemníka – např. obálkovou metodou s nejvyšší nabídkou na základě výzvy na úřední desce obce Loučná nad Desnou

       - stanovení minimální hodnoty nájmu za 1 m2 plochy -  20,-  Kč/m2/měsíc 

                                   (240 Kč/m2/rok = průměrná hodnota pro Ol kraj v roce 2010)

       - úhrada služeb    elektrická energie, odpady – samostatně,

            vytápění, vodné – stočné, podílem dle plochy budovy a dle vodoměru

       - termín vypsání výběru: leden 2019

 56. Záměr pachtu vodní plochy – rybník Neptun s příslušenstvím na pozemku p. č. 719/1 v k. ú. Kociánov

       - stanovení způsobu výběru nájemníka – např. obálkovou metodou s nejvyšší nabídkou na základě výzvy na úřední desce obce Loučná nad Desnou

       - stanovení minimální hodnoty nájmu za 1 m2 plochy -   0,50 Kč/m2/rok

       - termín vypsání výběru: leden 2019

57. Doplnění usnesení č. 848 ze dne 2. 10. 2018

Pronájem části pozemku - pozemek p. č. 685 (trvalý travní porost, výměra     228 m2, část o výměře 25 m2 v k. ú. Rejhotice (prostor severně vedle domu č.p. 78 Rejhotice, blíže  k silnici III-0447)

Nájemce pozemku: B. P. a B. J., - Cena: 2,- Kč/1m2/rok

Doba: nájem na dobu neurčitou, 12 měsíční výpovědní doba

Změna účelu nájmu  - nově „Nájem za účelem uložení dřeva nebo jiného     materiálu“ a  „Zřízení  odstavné plochy pro motorové vozidlo s přístřeškem,          povoleno umístění dočasných drobných staveb za respektování podmínek stavebního zákona“.

58. Doplnění usnesení č. 844 ze dne 2. 10. 2018

      Odkup části pozemku p. č. 305 v k. ú. Rejhotice, nově dle zaměření geometrickým plánem č. 1080-183/2018 p. č. 305/2, o výměře 176 m², trvalý travní porost, v k. ú. Rejhotice.

      Prodávající: SJM T. D. a T. V.

      Kupní cena: 10.000,- Kč.

      Náklad odkupu (zaměření, geometrický plán, vytyčení, smlouvy a vklad do katastru) uhradí kupující Obec Loučná nad Desnou.

59. Záměr podání žádosti o dotaci – projekt „Loučná nad Desnou – Kociánov – vodovodní řady lokalita A, lokalita B“ 

       - v rámci výzvy Ministerstva zemědělství – podání žádosti do 15. 1. 2019

       - připravena PD pro stavební povolení včetně pravomocného stavebního povolení

       - výše dotace je 70%

       - náklady dle zpracovaného rozpočtu  – lokalita A 1.180.833,- Kč vč. DPH

                                                                      - lokalita B 990.974,- Kč vč. DPH

60. Záměr – podání žádosti o dotaci – projekt „Restaurování kamenného kříže v Rejhoticích“  (u komunikace k rod. S.)

      - v rámci programu památkové péče v Olomouckém kraji 2019 – dotační titul: obnova staveb drobné architektury místního významu

      - zpracován restaurátorský záměr

      - celkové náklady na obnovu: 94.760,- Kč vč. DPH

      - výše dotace 50% (dle podmínek pro rok 2018)

 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

25. Do funkce starosty p. Mgr. Romana Fišnara, Rejhotice 179, Loučná nad Desnou

30. Členku finančního výboru pí. Jaroslavu Fojtíkovou, Loučná nad Desnou 82

36. Členku stavebního výboru pí. Ing. Zdeňku Riedlovou, Rejhotice 136, Loučná nad Desnou

 61. Informace na vědomí:

1. Rozpočtové opatření č. 7 / 2018

2. Rozpočtové opatření č. 8 / 2018

3. Rozpočtové opatření č. 9 / 2018

4. Ukončení provozu ambulance praktického lékaře pro děti a dorost a Výpověď   

    z nájmu prostor Loučná nad Desnou č.p. 60

5. Založení akciové společnosti „Servisní společnost odpady Olomouckého kraje“, a.s.

6. Svazek obcí údolí Desné – Návrh rozpočtu SOÚD na rok 2019

7. Prodej vánočních kaprů  ve dnech 21. - 22. 12. 2018

 

 

Starosta obce                          pí. Petra Harazímová MBA                            

 

 

Ověřovatelé zápisu                 p. Pavel Tříska

 

 

                                               p. Mgr. Martin Přidalík                      

                                              

 

Zapisovatel                             pí. Helena Tkadlecová

 

                                               pí. Hana Bližňáková                          

 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven dne: 10. 12. 2018

 

 

Zveřejněno: 13. 12. 2018

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 10.12.2018

Zpět nahoru