Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 05. 2022
a svátek má Nataša

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce z 30.10.2018

 

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO USTAVUJÍCÍHO  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 30.10.2018 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno

Počet zúčastněných zastupitelů obce: 11       

Omluveni:       0                                                        

Neomluveni:   0

Ověřovatelé zápisu : pí. Petra Harazímová MBA, pí. MUDr. Anežka Pupíková

Zapisovatel:     pí. Helena Tkadlecová

 

 

Program  ustavujícího veřejného zasedání :

1.          Volba starosty a místostarosty

a)      určení počtu místostarostů

b)      určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

c)      určení způsobu volby starosty a místostarosty

d)     volba starosty

e)      volba místostarosty , výše odměny- staženo z jednání

2.     Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)      určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)      volba předsedy finančního výboru

c)      volba předsedy kontrolního výboru

3.          Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva (§ 71, § 72 zákona o obcích)

4.          Delegování zástupců do Svazku obcí údolí Desné

5.          Zřízení stavebního výboru

6.          Delegování  zástupců  do valných hromad VHZ  Šumperk, a.s. – staženo z jednání

7.      Diskuse

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva:

Pan Jaroslav Sembdner   jako dosavadní  starosta  - přivítal  přítomné zastupitele  a veřejnost na ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva  obce a seznámil nás s programem veřejného zasedání. Po doplnění bodu  o zřízení  stavebního  výboru a delegování  zástupců  do valných hromad VHZ  Šumperk, a.s.  byl  program schválen jednohlasně . K jednotlivým bodům byly vznášeny protinávrhy.

 

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou 

1.      Před zahájením zasedání bylo členy zastupitelstva  obce  ( při  prezenci ) předloženo osvědčení  o zvolení  členem zastupitelstva obce  podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb. O volbách  do zastupitelstev obcí  a o změně  některých zákonů v platném znění. Pan Sembdner ověřil platnost osvědčení a představil jednotlivé zastupitele .

2.      Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby v souladu  s § 91 odst. 1 zákona č.128/200 Sb.,  o obcích ( obecní zřízení ) , v platném  znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu  soudu na neplatnost voleb nebo hlasování ( lhůta uplynula  19.10.2018, žádný návrh podán nebyl ). Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích  byla na úřední desce  obecního úřadu Loučná nad Desnou  zveřejněna v souladu  se zákonem nejméně 7 dní, a to od 22.10.2018 do 30.10.2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce ( příloha 3 ). Předsedající  schůze  dále  z prezenční  listiny přítomných členů zastupitelstva  ( příloha 1) konstatoval, že je přítomno 11  členů zastupitelstva  ( z celkového  počtu 11 všech  členů zastupitelstva ), takže je usnášení schopné ( §92,odst.3 zákona o obcích ).

3.      Předsedající  přečetl  slib člena zastupitelstva obce, vyzval členy zastupitelstva obce  ke složení slibu  pronesením  slova „slibují“ a aby následně slib podepsali .

4.      Pan Jaroslav Sembdner   navrhl ověřovatele zápisu paní Petru Harazímovou MBA  a paní MUDr. Anežku Pupíkovou a zapisovatelku paní Helenu Tkadlecovou, schváleno.

5.      Předsedající  seznamuje přítomné s návrhem  programu v souladu  s pozvánkou  předanou  členům zastupitelstva  a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K doplňujícímu  návrhu se přihlásil pan Mgr. Martin Přidalík a žádal doplnit o body zřízení stavebního výboru a delegování do VHZ Šumperk, a.s.  Doplnění o tyto body bylo schváleno, dále byl schválen jednohlasně celý program .

6.      Předsedající  zahájil  volbu starosty a místostarosty

-          Dal hlasovat  o počtu  místostarostů stejném jako v minulém volebním období. Byl odhlasován jednohlasně stejný počet - jeden místostarosta

-          Dal hlasovat o tom, zda se bude volit funkce  starosty  jako  uvolněná. Byla odhlasována jednohlasně funkce starosty dlouhodobě uvolněná

-          Dal hlasovat  o tom, zda se bude volit tajným nebo veřejným hlasováním . Po protinávrhu paní Jany Fišnarové, aby volba byla veřejná – nebylo schváleno,  bylo odhlasována tajná volba  starosty a místostarosty .

-          Po vyhodnocení volebních lístků při volbě starosty bylo  zjištěno,  že nebyl  zvolen starosta. Dva zastupitelé  dostali po 5 hlasech,  a to  pan Jaroslav  Sembdner a paní Petra Harazímová MBA a jeden 1 hlas získal Ing. Miroslav Pospíšil. Žádný zastupitel  nezískal nadpoloviční většinu hlasů

-          Po vyhodnocení volebních lístků při volbě neuvolněného místostarosty bylo  zjištěno,  že nebyl  zvolen místostarosta. Dva zastupitelé  dostali po 5 hlasech, a to pan Ing. Miroslav Pospíšil a pan Mgr.Martin Přidalík, jeden 1 hlas získala paní Petra Harazímová MBA. Žádný zastupitel  nezískal nadpoloviční většinu hlasů

7.      Předsedající zahájil zřízení výborů a určení  počtu jejich členů

-          Navrhl tříčlenný výbor finanční a pětičlenný výbor kontrolní. Bylo schváleno jednohlasně.

-          Navrhl  předsedu  finančního výboru paní Milenu Chromíkovou, ta odmítla s tím , že bude člen a jako předsedu navrhla pana Mgr. Romana Fišnara, bytem Rejhotice 179; Loučná nad Desnou 788 11 . Bylo schváleno .

-          Vyzval k návrhům na předsedu kontrolního  výboru , návrh podala paní Petra Harazímová MBA, pana Mgr. Martina Přidalíka, bytem Loučná nad Desnou 77; 788 11. Bylo schváleno .

8.      Přesedající  navrhl  odměny za  výkon ve funkcích uvolněných a neuvolněných zastupitelů.

-          Navrhl  měsíční odměnu zastupitelům, kteří jsou pro svou funkci neuvolněni  ve výši 1.234,- Kč hr. mzdy od 1.11.2018. Nebyla schválena výše odměny, protinávrh  p.Přidalík 1500,- Kč hr. mzdy. Bylo schváleno.

-          Navrhl měsíční odměnu za výkon  funkce  starosty  jako uvolněného člena zastupitelstva  dle přílohy  k nařízení vlády  č.318/2017Sb. ( 51.135,- Kč hr. mzdy)  ode dne schválení do funkce. Bylo schváleno.

-          Bod o měsíční odměně za výkon  funkce  místostarosty  jako neuvolněného člena zastupitelstva  byl stažen z jednání jednohlasně.

-          Navrhl měsíční odměnu za výkon  funkce neuvolněným  zastupitelům  - předsedům výborů 3068,- Kč hr. mzdy ode dne 1.11.2018,  členům  výborů, kteří jsou pro svou funkci neuvolněni  ve výši 2.557,- Kč hr. mzdy od  1. dne v měsíci následujícím po  jejich zvolení  do funkce. Bylo schváleno.

-          Navrhl měsíční odměnu za výkon  funkce  členům výborů, kteří nejsou zastupiteli   ve výši  1.200,- Kč hr. mzdy od 1. dne v měsíci následujícím po  jeho zvolení  do funkce.. Protinávrh  pan Petr Švec výše odměny 2.557,- Kč hr. mzdy. Bylo schváleno.

-          Navrhl, že v případě  personální změny v obsazení jednotlivých  funkcí, tj.  v případě  nového  zvolení  do funkce starosty, místostarosty, předsedy výboru, zastupitele – člena výboru, člena výboru, bude náležet  odměna od 1. dne v měsíci následujícím po  jeho zvolení  do této  funkce. Bylo schváleno jednohlasně.

9.      Delegování  starosty a místostarosty jako zástupce obce Loučná nad Desnou  do Valných hromad  Svazku obcí údolí Desné v předsednictvu  SOÚD v novém volebním období.  Bylo schváleno jednohlasně.

10.  Předsedající navrhl  dle nového bodu v programu zřízení  3 členného stavebního výboru .Schváleno jednohlasně.

11.   Předsedou  na návrh pana Mgr. Martina Přidalíka byla navržena paní Jana  Fišnarová. S protinávrhem  pana Petra Švece, aby předsedou výboru byl pan Tříska, pan Tříska nesouhlasil . Byla schválena paní Fišnarová Jana , bytem Rejhotice 179 Loučná nad Desnou ; 788 11.

12.  Výše měsíční  odměny předsedy stavebního výboru paní Jany Fišnarové je 3.068,- hr. mzdy.  Odměna bude vyplácena  od 1.11.2018 . Odměny  2 členů  stavebního výboru navrženy  ve výši  2.557,- Kč hr. mzdy budou vypláceny od 1. dne v měsíci následujícím po  jejich zvolení  do funkce. Bylo schváleno.

13.  Předsedající navrhl dle nového bodu v programu delegování starosty a jeho zástupce  jako zástupce  obce Loučná nad Desnou do Valných  hromad VHZ Šumperk, a.s. Bylo staženo z programu jednohlasně.

14.  Diskuse – bylo zodpovězeno na dotazy občanů.

 

 

Usnesení  z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou ze dne 30.10.2018

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2. Program veřejného zasedání

3. Určení počtu místostarostů

4. Starostu obce  jako dlouhodobě uvolněného 

6. Způsob volby starosty a místostarosty, tj. tajná -  na hlasovací  lístek     do urny

9. Zřízení kontrolního a finančního výboru  a určení jejich počtu členů. Počet členů  kontrolního výboru 5, počet členů  finančního výboru 3

10.Předsedu finančního výboru pana Mgr.Romana Fišnara, bydliště  Rejhotice 179; Loučná nad Desnou  788 11

11.Předsedu kontrolního výboru pana Mgr.Martina Přidalíka, bydliště Kociánov 77; Loučná nad Desnou 788 11

13.Odměnu neuvolněným členům zastupitelstva ve výši  1.500,- Kč měsíčně od 1. 11.2018

14.Odměnu za výkon starosty ve výši  51.135,- Kč hr. mzdy měsíčně  ode dne zvolení  dle přílohy k nařízení vlády  č. 318/2017 Sb.

15.Odměnu předsedy výboru  ve výši 3.068,- Kč hr. mzdy měsíčně od 1. 11.2018,

odměnu  zastupitele - člena výboru 2.557,- Kč hr. mzdy měsíčně od 1.dne v měsíci následujícím  po jeho zvolení

16.Odměnu člena výboru ( nezastupitele )  2.557,- Kč hr. mzdy měsíčně od 1.dne v měsíci následujícím  po jeho zvolení.

17.V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, zastupitele - člena výboru, člena výboru) bude odměna náležet od 1. dne v měsíci následujícím po jeho zvolení do této funkce.

18.Delegování  zástupců obce - starostu a místostarostu do Valných hromad Svazku obcí údolí Desné , v předsednictvu SOÚD v novém volebním období

19.Zřízení 3 členného stavebního výboru

20.Předsedu  stavebního výboru paní Janu Fišnarovou bydliště Rejhotice 179 Loučná nad Desnou; 788 11

21.Měsíční odměnu předsedy stavebního výboru paní Jany Fišnarové ve výši 3.068,- Kč hr. mzdy ode dne 1.11.2018.

 

 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

5.Určení způsobu volby starosty a místostarosty – veřejná –zvednutím ruky

7.Starostu obce

8.Místostarostu obce, výše odměny stažena z jednání

12.Návrh výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve výši  1.234,- Kč hr. mzdy

 

 

 

 

 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva  v 19:30 hodin

 

 

 

 

 

Starosta obce                          Jaroslav Sembdner

 

 

Ověřovatelé zápisu                 Petra Harazímová MBA

 

 

                                               MUDr. Anežka  Pupíková

 

 

Zapisovatel                             Helena Tkadlecová                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven   dne: 30.10.2018

 

 

Zveřejněno: 6. 11. 2018

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce z 30.10.2018

Zpět nahoru