Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 2.10.2018

 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 116/2017 na akci "Chodník podél I/44- Rejhotice"

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 2. 10. 2018 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce: 9                   

Omluveni: p. Svedek Radek                                                

Neomluveni:  0                                                         

Ověřovatelé zápisu: p. Steiner Petr, p. Tříska Pavel 

Zapisovatel: pí. Bližňáková Hana

 

Program veřejného zasedání:

 

1.    Zahájení

2.    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.    Schválení programu

4.         Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, p. o. – žádost o povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ

5.         Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 116/2017 na akci „Chodník podél I/44 – Rejhotice“

6.         Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava místních komunikací – Loučná nad Desnou – II. etapa“

7.         Nakládání s nemovitým majetkem  prodej pozemků, pronájem a pacht pozemků, dodatky k nájemním smlouvám, záměr odkupu pozemků a budov, zřízení práva stavby a budoucí věcná břemena, zřízení věcného břemene

8.         Ostatní – realizace vodovodu v místní části Kociánov – lokalita A a lokalita B a podání žádosti o dotaci na MZE

9.       Informace na vědomí

10.                          Diskuse

11.                          Závěr

 

Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

838. Ověřovatele zápisu a zapisovatele

839. Schválení programu

840. Žádost Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. o  povolení výjimky

        z počtu žáků v základní škole

841. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 116/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a fa EKOZIS

        s. r. o. na akci „Chodník podél I/44 – Rejhotice“ – týká se snížení ceny z důvodu změny

        trasy chodníku a zrušení autobusové zastávky

842. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi obcí Loučná nad Desnou a fa Roadmedic s. r. o.,

        Šumperk, na realizaci stavby „Oprava místních komunikací – Loučná nad Desnou –

        II. etapa“ – týká se rozšíření předmětu díla o opravu místní komunikace „U křížku“

843. Záměr odkoupení budovy v areálu bývalé Velamos – část průmyslového objektu na st.

        p. č. 96/1 v k. ú. Rejhotice pro využití obcí jako sběrný dvůr – sběr a třídění odpadu

844. Majetkoprávní vypořádání pozemku části komunikace – účelová komunikace mezi RD

        Rejhotice čp 49 a čp 42 na p.č. 1537, k.ú. Rejhotice, v místní části Rejhotice

        – Jmenovitě odkup části pozemku pč KN 305, výměra 2118 m2, trvalý travní porost,

        odkupovaná část cca 110 m2 na níž se nachází část účelové komunikace, v katastrálním

        území Rejhotice z majetku SJM T. D. a T. V., Rejhotice 187, Loučná nad Desnou za cenu

        10.000,- Kč. Výměru upřesní geometrický plán.

        Náklady odkupu (zaměření, geometrický plán, vytyčení, smlouvy a vklad do katastru)

        ponese kupující – obec Loučná nad Desnou. 

845. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést

        stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: P. J., Loučná nad Desnou

         čp 68, Loučná nad Desnou, pro stavbu:  Kanalizační přípojka k objektu na p.č st.145, v

         k.ú. Kociánov, v obci Loučná nad Desnou, dotčené pozemky:

         - KN 823 v k.ú. Kociánov

         - KN 631/1 v k.ú. Kociánov

846. Zřízení práva provést stavbu a budoucí služebnosti pro stavebníka stavby „Přípojka           

        splaškové kanalizace – Rekreační středisko STRABAG a.s.“  v k.ú. Rejhotice, uzavřením  

        smlouvy o právu provést stavbu a budoucí služebnosti „stavby“, dotčené pozemky:

  - KN 1565 v k.ú. Rejhotice, ostatní plocha – ostatní komunikace

  - KN 1479/19 v k.ú. Rejhotice, zahrada

  - KN 1479/9 v k.ú. Rejhotice, ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha

847. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění

        stavby č. IV-12-8015681/SOBS VB/2, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro:

        ČEZ Distribuce, a.s. IČ 24729035, se sídlem Děčín, zastoupenou dle plné moci ENCO

        group, s.r.o., IČ 26828570 se sídlem Olomouc, pro stavbu  Zařízení distribuční soustavy –

        podzemní vedení NN- zemní kabel NN (Loučná nad Desnou, Kociánov, d.č. 63, NNk, v

        k.ú. Kociánov, v obci Loučná nad Desnou, dotčené pozemky:

        - KN 667/8 v k.ú. Kociánov

        - KN 667/18 v k.ú. Kociánov

848. Pronájem části pozemku - pozemek p. č. 685 (trvalý travní porost, výměra 228 m2, část o

        výměře 25 m2 v k. ú. Rejhotice (prostor severně vedle domu č.p. 78 Rejhotice, blíže

        k silnici III-0447)

        Nájemce pozemku: B. P. a B. J., bytem Němčice - Cena: 2,- Kč/1m2/rok

        Doba: nájem na dobu neurčitou, 12 měsíční výpovědní doba

        Změna účelu nájmu  - nově „Nájem za účelem uložení dřeva nebo jiného materiálu“,          

        místo původního znění „Zřízení odstavné plochy pro motorové vozidlo s přístřeškem,        

        povoleno umístění dočasných drobných staveb za respektování podmínek stavebního        

        zákona“.

849. Pronájem části pozemku - pozemek p. č. 685 (trvalý travní porost, výměra 228 m2, část o

        výměře 25 m2 v k. ú. Rejhotice (prostor severně vedle domu č.p. 78 Rejhotice, dále

        od silnice III-0447)

        Nájemce pozemku: S. L. bytem Loučná nad Desnou: Cena: 2,- Kč/1m2/rok

        Doba: nájem na dobu neurčitou, 12 měsíční výpovědní doba

        Změna účelu nájmu  - nově „Nájem za účelem uložení dřeva nebo jiného materiálu“,          

        místo původního znění „Zřízení odstavné plochy pro motorové vozidlo s přístřeškem,        

        povoleno umístění dočasných drobných staveb za respektování podmínek stavebního        

        zákona“.

850. Upřesnění a doplnění prodeje části pozemku p. č. 1565 v k. ú. Rejhotice – vypořádání

        pozemku pod parkovištěm u domu č. p. 152 v místní části Rejhotice (penzion Biograf)

        v souladu s dříve schváleným usnesením č. 423 ze dne 29. 6. 2016

        - prodej části pozemku p. č. 1565 v k. ú. Rejhotice – dle geodetického zaměření p. č. 1565/2

        o výměře 51 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, a p. č. 1565/3 o výměře 9 m2, ostatní

        plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Rejhotice

        - cena dle usnesení č. 423 ze dne 29. 6. 2016 – 50,- Kč/1 m2

        - kupující: vlastník domu č. p. 152 v části obce Rejhotice – KSS Seidl spol. s. r. o, Ovesná

         289/14, 779 00 Olomouc.

 851. Realizaci vodovodu v místní části Kociánov – lokalita A (od bytového domu č. p. 20

         Kociánov k RD č. p. 201) a lokalita B (od RD č. p. 45 Kociánov k RD č. p. 67

         Kociánov)

         Rozpočet: 2.172.000,- Kč s DPH (ceníková cena)

        realizace z rozpočtu obce na rok 2018 – jsou zde na to plánovány finanční prostředky

        r. 2018 - výběrové řízení na dodavatele a zahájení prací dle klimatických podmínek (jaro roku 2019)

        -      podání žádosti o dotaci Ministerstvo zemědělství (termín podání žádosti do 15. 1. 2019), výše dotace 55 %

       

 

852. Informace na vědomí:

 

1. Rozpočtové opatření č. 6 / 2018

2. Stolní kalendáře na rok 2019 – připraveny k odběru na OÚ zdarma do každé rodiny

3. Nástěnný kalendář pro rok 2019 – k prodeji na pokladně OÚ a v infocentru obce za        

    340,- Kč

 

starosta obce                                      p. Sembdner Jaroslav

 

ověřovatel zápisu                               p. Tříska Pavel

 

                                                           p. Steiner Petr

 

zapisovatel                                         pí. Bližňáková Hana

 

 

 

 

 

zapsáno dne 2. 10. 2018

 

Zveřejněno: 3. 10. 2018

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 2.10.2018

Zpět nahoru