Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 4.9.2018

 Výběrové řízení - veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce veřejného osvětlení Filipová - podél I/44"

 

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 4. 9. 2018 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 8       
Omluveni: p. Svedek Radek, pí. Švestková Petra                                                             
Neomluveni: 0                                                          
Ověřovatelé zápisu: p. Richter Petr, p. Steiner Petr
Zapisovatel: pí. Bližňáková Hana
 
Program veřejného zasedání:
 
1.      Zahájení
2.      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3.      Schválení programu
4.      Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 116/2017 na akci „Chodník podél I/44 – Rejhotice“
5.      Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava mostu – Rejhotice, Zálesí“
6.      Výběrové řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „ Oprava místních komunikací –   Loučná nad Desnou – II. etapa“
7.      Výběrové řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „ Rekonstrukce veřejného osvětlení Filipová – podél I/44“
8.      Smlouva o dílo mezi obcí Loučná nad Desnou a Ing. Janou Sýkorovou na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení – Loučná nad Desnou, Filipová - vodovod
9.      Záměr napojení budovy KD „Skleník“ (Loučná nad Desnou č. p. 2) na obecní kanalizaci
10. Nakládání s nemovitým majetkem  prodej, směna, bezúplatný převod, pronájem a pacht pozemků, dodatky k nájemním smlouvám, zřízení věcného břemene k pozemku, odkup plynovodní přípojky
11.  Ostatní
       – Záměr podat námitku k návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého  
   kraje, v souvislosti s jejich veřejným projednáním 13.9.2018, ve věci stabilizace trasy
   koridoru silnice I/44 v lokalitě Filipová jih a dále dopravních koridorů na území obce –
   dráha a lanovka na Červenohorské sedlo-
      -Žádost Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. o příspěvek na
         plavání dětí z mateřské školy 
      - Žádost Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. o investiční příspěvek na
 dofinancování projektu - školní vzdělávací centrum
-Záměr odkupu sloupů od ČEZ a.s. (nyní zahájena obnova NN – zemní vedení)  
 požadavek zachování sloupů s veřejným osvětlením do doby výstavby chodníku a
  nového veřejného osvětlení
-Podmínky pro umísťování reklamy politických stran na pozemcích a plochách ve
 vlastnictví obce Loučná nad Desnou pro komunální volby 2018 a volby do Senátu 2018
   -Účetní závěrka společnosti Kociánov s. r. o. za rok 2017
12.   Informace na vědomí
13.   Diskuse
14.   Závěr
 
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 
809. Ověřovatele zápisu a zapisovatele
810. Schválení programu
811. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 116/2017 mezi obcí Loučná nad Desnou a EKOZIS
        spol. s r. o. na akci „Chodník podél I/44 – Rejhotice“
812.Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo mezi obcí Loučná nad Desnou a IDS – Inženýrské a
       dopravní stavby Olomouc a. s. na realizaci stavby „Oprava mostu – Rejhotice, Zálesí“
813. Výsledek výběrového řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „ Oprava místních   
        komunikací – Loučná nad Desnou – II. etapa“
       Vítězná nabídka: Roadmedic, s. r. o., Pod Senovou 2960/70, Šumperk, IČ: 285 86 484
814. Smlouva o dílo mezi obcí Loučná nad Desnou a Roadmedic s. r. o. na realizaci zakázky
        „Oprava místních komunikací – Loučná nad Desnou – II. etapa“
815. Výsledek výběrového řízení  – veřejná zakázka malého rozsahu „ Rekonstrukce    
        veřejného osvětlení Filipová – podél I/44“
             Vítězná nabídka: MSEM, a. s. Collo-Louky 126, Frýdek-Místek, IČ: 646 10 080
816.  Smlouva o dílo mezi obcí Loučná nad Desnou a MSEM, a. s. na realizaci zakázky
        „Rekonstrukce veřejného osvětlení Filipová – podél I/44“
817. Smlouvu o dílo č. 5/2018 mezi obcí Loučná nad Desnou a Ing. Janou Sýkorovou na
        zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení – Loučná nad Desnou,
        Filipová - vodovod
818. Záměr napojení budovy KD „Skleník“ (Loučná nad Desnou č. p. 2) na obecní
        kanalizaci
819. Pacht pozemku p. č. 631/11 (orná půda, část o výměře 280 m2) v k. ú. Kociánov
        (prostor pro zahrádku vedle regulační stanice plynu)
        Pachtýř pozemku: Z. B. bytem Loučná nad Desnou
        Cena: 2,- Kč/1m2/rok
        Doba: pacht na dobu neurčitou, 12 měsíční výpovědní doba
        Pacht za účelem provozování zahrádkářské činnosti, povoleno umístění dočasných staveb
        k zahrádkářským účelům či jiných drobných staveb (např. oplocení, sezónní posezení, při
        vydání územního souhlasu stavebním úřadem), není povolen chov drobného zvířectva,
        chov a pastva dobytka bez předchozího souhlasu pronajímatele.
821. Záměr prodeje pozemku – parcela KN 446, výměra 635 m2, majetkový podíl ½, 
        zahrada, v katastrálním území Rejhotice.
Nabyvatel: TOMÁŠ KAREŠ SERVIS, s.r.o., IČ: 28600410, Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha1
Prodejní cena: dle ceníku prodeje pozemků obce z 29.9.2015 : 400 Kč/m2 .
Prodej dle předložené žádosti o odkup za účelem prodeje pozemku, náklady na vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující.
         Po schválení záměru před prodejem nutno oslovit spoluvlastníky pozemku.
822. Záměr na Prodej pozemku – parcela KN 444/2, výměra 273 m2, trvalý travní porost, v
         katastrálním území Kouty nad Desnou.
Možný nabyvatel: SKI PROSPORT, s.r.o., IČ: 25820613, Kouty nad Desnou 54, 788 11 Loučná nad Desnou
Prodejní cena: dle ceníku prodeje pozemků obce z 29.9.2015 : 400 Kč/m2 +20%.
Prodej podnikajícímu subjektu, v ÚP plocha pro smíšenou rekreaci.
Prodej dle předložené žádosti o odkup za účelem prodeje pozemku, náklady na vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující.
Po schválení záměru před prodejem nutno projednat a smluvně ošetřit přístup k p.č. st. 313. Dříve přístupná z veřejného prostranství obce. 
823. Prodej pozemku – parcela KN 811/7, výměra 176 m2, ostatní plocha, část původní p.č.   
        811/4 v katastrálním území Kociánov.
Nabyvatel: Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
Prodejní cena: dohodou dle znaleckého posudku pro prodej pozemku obce 4000 Kč.
Prodej dle schváleného majetkoprávního vypořádání pozemku schváleného bodem č. 478 usnesení ZO dne 24.10.2016, náklady na vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí dle platné legislativy kupující.
824. Prodej pozemků – aktualizace dat prodeje dle Smlouvy o uzavření budoucí kupní  
        smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem v k.ú. Kouty nad Desnou pro K3 SPORT,  
        s.r.o., IČ 26830248, projednané a schválené bodem usnesení č. 160 zastupitelstva
        dne 21.3.2007
       Převáděné pozemky před dělením a přečíslováním:
– parcela KN 232/3, výměra 3535 m2, travní porost
– parcela KN 232/4, výměra 140 m2, travní porost
– parcela KN 232/5, výměra 133 m2, travní porost
– parcela KN 232/6, výměra 114 m2, travní porost
     Převáděné pozemky v aktuální smlouvě pro vklad do KN:
– parcela KN 232/3, výměra 1583 m2, ostatní plocha, jiná plocha
– parcela KN 232/4, výměra 140 m2, ostatní plocha, jiná plocha
– parcela KN 232/5, výměra 78 m2, ostatní plocha, jiná plocha
– parcela KN 232/6, výměra 114 m2, ostatní plocha, jiná plocha
– parcela KN 232/15, výměra 18 m2, ostatní plocha, jiná plocha
– parcela KN 232/18, výměra 204 m2, ostatní plocha, jiná plocha
– parcela KN 232/19, výměra 761 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
– parcela KN 232/20, výměra 233 m2, ostatní plocha, jiná plocha
– parcela KN 232/21, výměra 194 m2, ostatní plocha, jiná plocha
– parcela KN 232/22, výměra 286 m2, ostatní plocha, jiná plocha
– parcela KN 232/32, výměra 54 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
– parcela KN 232/33, výměra 2 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
       Prodejní cena 2400000 Kč snížená o hodnotu částečného plnění 157 284 Kč, dle smlouvy
       z 10.10.2011, byla plně uhrazena ve splátkách dle splátkového kalendáře. 
Schválení tohoto bodu je podkladem pro smlouvu pro vklad smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem do katastru nemovitostí.
825. Majetkoprávní vypořádání pozemku části komunikace 22c, v místní části Rejhotice –  
        Směna pozemků – část parcely KN 1591/3, výměra 124 m2, ostatní plocha, směňovaná
        část cca 70 m2, v katastrálním území Rejhotice v majetku obce.
         Část parcely KN 1739/1, výměra 368 m2, ostatní plocha, směňovaná část cca 70 m2, v katastrálním území Rejhotice v majetku B. L., Blansko
          Výměry upřesní geometrický plán.
          Náklady směny (zaměření, geometrický plán, vytyčení, smlouvy a vklad do katastru) ponesou strany směny společně v hodnotě jedné poloviny. 
826. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, pro: ČEZ Distribuce
        , a.s., IČ 24729035 Děčín, zastoupené Ing. Martin Barteček, IČ 47195355 Praha, pro stavbu 
        „Loučná nad Desnou – parcela č. 458/1, Bendová, přípojka NNk, č. IP-12-8021208/3“ v
         k.ú. Rejhotice, uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské
         sítě, břemeno za úhradu 272 Kč, dotčené pozemky:
      - KN 1514/1 v k.ú. Rejhotice
827.  Kupní smlouvu č. 9418001859, Odkoupení plynové přípojky – parcela KN 70/2, v
         katastrálním území Filipová, na adrese Filipová 16, Loučná nad Desnou.
Prodávající: GasNet, s.r.o. IČ 27295567, Klišská 940/96, Klíše 400 01 Ústí nad Labem
Nabyvatel: Obec Loučná nad Desnou, IČ: 00302953
Prodejní cena: 3953,- Kč za účelem následné demontáže přípojky.
828. Záměr podat zpětvzetí žádosti na odkup pozemku p.č. 1629/2 k.ú. Rejhotice(mezi
         železniční dráhou a domy č.p.82 a 95 Rejhotice), ostatní plocha, z majetku České
         republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu – Úřad pro zastupování státu ve
          věcech majetkových, Praha, do majetku obce Loučná nad Desnou 
Odůvodnění: odkup pozemku přenechat Svazku obcí údolí Desné jako vlastníkovi přilehlého pozemku dráhy.
829. Odkoupení spoluvlastnického podílu na pozemku pro realizaci stavby kanalizace,
        vodovodu, chodníku v místní části Filipová – podél I/44
        Dotčené pozemky – k. ú. Filipová: p. č. 613/66, o výměře 103 m2, ostatní plocha, silnice
        Výkupní cena: 70,- Kč/m², náklady převodu a daň z nabytí uhradí obec Loučná nad
        Desnou,
       Prodávající dle LV 476 v k. ú. Filipová:
       M. V. bytem Velké Losiny - podíl 8/70
830. Souhlasné prohlášení o zániku práva k nemovitostem – odstranění duplicitního zápisu
        vlastnického práva k p. č. 492/4 a p. č. 493/1, v k. ú. Rejhotice, ve prospěch Obce
        Loučná nad Desnou (duplicitní vlastnictví L. E., J. P., A. P.)
831.  Záměr podat námitku k návrhu Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje
         Olomouckého kraje, v souvislosti s jejich veřejným projednáním 13.9.2018, ve věci
         stabilizace trasy koridoru silnice I/44 v lokalitě Filipová jih a dále dopravních
         koridorů na území obce – dráha a lanovka na Červenohorské sedlo.
832. Žádost Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. o příspěvek na
        plavání dětí z mateřské školy
833. Žádost Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. o investiční
        příspěvek na dofinancování projektu - školní vzdělávací centrum
834. Záměr odkupu sloupů od ČEZ a.s. (nyní zahájena obnova NN – zemní vedení)–
        požadavek zachování sloupů s veřejným osvětlením do doby výstavby chodníku a
        nového veřejného osvětlení. Po osazení nových svítidel podél nového chodníku se
        sloupy na náklady obce odstraní.
835. Podmínky pro umísťování reklamy politických stran na pozemcích a plochách ve
        vlastnictví obce Loučná nad Desnou pro komunální volby 2018 a volby do Senátu 2018
 836. Účetní závěrku společnosti Kociánov s. r. o. za rok 2017
 
 Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 
820. Prodej pozemku – parcela KN 1514/35, výměra 43 m2, ostatní plocha, v katastrálním
        území Rejhotice.
Možný nabyvatel: TOMÁŠ KAREŠ SERVIS, s.r.o., IČ: 28600410, Václavské náměstí 832/19, 110 00 Praha1, v pozemku vede kanalizace, podél silnice I/44
 
837. Informace na vědomí:
  1. Rozpočtové opatření č. 4/2018.
  2. Rozpočtové opatření č. 5/2018.
  3. Soutěž Mladých rybářů na rybníku Kocián dne 15. 9. 2018
  4. Seminář sebeobrany pro dospělé v tělocvičně Základní školy v Loučné nad Desnou dne 22. 9. 2018
  5. Festival Čokoládové lázně dne 28. – 29. 9. 2018 – doprovodný program v Loučné nad Desnou Podvečer s flamencem a čokoládou 28. 9. 2018, v 17:00 hodin.
  6. Loučenské hody na Tančírně v Loučné nad Desnou dne 8. 9. 2018, od 15:00 hodin
 
starosta obce                                      p. Jaroslav Sembdner
 
ověřovatel zápisu                               p. Petr Richter
 
                                                           p. Petr Steiner
 
zapisovatel                                         pí. Hana Bližňáková
 
 
 
 
 
zapsáno dne 4. 9. 2018
 

Zveřejněno: 5. 9. 2018

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 4.9.2018

Zpět nahoru