Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 30.5.2018

 ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p.o. - Žádosti o vyřazení majetku, - Investiční záměry

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 30. 5. 2018 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce: 9           

Omluveni: p. Steiner Petr                                                                   

Neomluveni: 0                                                            

Ověřovatelé zápisu: p. Tříska Pavel, p. Richter Petr

Zapisovatel: pí. Bližňáková Hana

 

Program veřejného zasedání:

 

1)      Zahájení

2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3)      Schválení programu

4)      ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p.o.

                  - Žádosti o vyřazení majetku

                  - Investiční záměry

5)       Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou – projekt „Restaurování památného kamenného kříže v Koutech nad Desnou“

6)      Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou – dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů

7)      Výběrové řízení – veřejná zakázka malého rozsahu „ Dodávka prosévacího síta pro kompostárnu Loučná nad Desnou“

8)       Nakládání s nemovitým majetkem – prodej pozemků, zřízení práva stavby a budoucí služebnosti na pozemku obce, odkup pozemků

9)      Ostatní

10)  Informace na vědomí

11)  Diskuse

12)  Závěr

 

 

Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 30. 5. 2018

 

 

Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

           

           787. Ověřovatele zápisu a zapisovatele

           788. Schválení programu

789. Žádost Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. o vyřazení

       majetku dle předloženého soupisu

790. Záměr stavebního dořešení chráněné únikové cesty z objektu základní školy –    

        protipožární přepážky – zařazení do rozpočtu na rok 2019

791.Přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 49. 670,- Kč  a Smlouva o

               poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou – projekt

             „Restaurování památného kamenného kříže v Koutech nad Desnou“

          792.Přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 30. 000,- Kč  a Smlouva o       

       poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou – projekt

      „Dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Loučná nad Desnou“

793.Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „ Dodávka prosévacího

              síta pro kompostárnu Loučná nad Desnou“ Vítězná nabídka: WASTE SERVICE,

              s. r. o., IČ: 28529154, Hraničné Petrovice č. p. 33, 783 06

794.Kupní smlouvu mezi obcí Loučná nad Desnou a firmou WASTE SERVICE, s. r.

       o., IČ: 28529154, Hraničné Petrovice č. p. 33, 783 06, na realizaci veřejné

       zakázky malého rozsahu „Dodávka prosévacího síta pro kompostárnu Loučná nad

       Desnou“

795.Prodej pozemku – parcela KN 90/13, výměra 98 m2, trvalý travní porost, v

       katastrálním území Kouty nad Desnou. Nabyvatel: P.V. bytem Šumperk

              Prodejní cena: dle ceníku prodeje pozemků obce z 29.9.2015 : 50 + 20% = 60,-

              Kč/m2. Prodej dle předložené žádosti o odkup za účelem prodeje pozemku,

              náklady na vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a

              daň z nabytí uhradí kupující.

796.Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a

       smlouvu o právu provést stavbu – „Loučná n/D – Rejhotice, u ČOV, NNv, NNk,

       č.IE-12-8005082, v k.ú. Rejhotice“,  pro ČEZ Distribuce a.s., v zastoupení

       ENPRO Energo s.r.o. IČ 28628250, Valašské Meziříčí, pro zřízení předmětu

       smlouvy na pozemcích k.ú. Rejhotice, obci Loučná nad Desnou, náhrada dle

       zásad pro náhrady z 14.9.2016 dle skutečného stavu stavby.

                        Dotčené pozemky:  - KN 1695, 496, 1514/50, 1669/2, 1514/54, 1606/6, 1514/22,

                       1537, 260, 1535/2, 1535/10, 1535/3, 1535/1, 164/6, 1529, 1525/1, st. 184, 550/1,

                       1602, st. 34, 1656/5, 1532, 1530/1, 186/13, 1529, 1514/21, 149/5,  v k.ú. Rejhotice

797.Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a právo provést

       stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: STUDIO BYDLENÍ

       s.r.o. IČ 25869817, Chomoutov 388, 783 35 Chomoutov, pro stavbu  Vodovodní

       přípojka a přípojka splaškové a dešťové kanalizace k objektu č.p. 63 na parcele č.

       st. 133 a 667/36 v k.ú. Kociánov“, v obci Loučná nad Desnou, dotčené pozemky:

       - KN 667/8 v k.ú. Kociánov

         798.       Odkoupení pozemku pro realizaci stavby kanalizace v místní části Filipová –

                       podél I/44  Dotčené pozemky:  p. č. 613/42, o výměře 48 m2, ostatní plocha,

                       silnice p. č. 613/43, o výměře 45 m2, ostatní plocha, silnice

                                              p. č. 613/60, o výměře 20 m2, ostatní plocha, silnice

                       Výkupní cena: 70,- Kč/m², náklady převodu a daň z nabytí uhradí obec Loučná

                        nad Desnou, Prodávající dle LV 401 v k. ú. Filipová: V. K. - podíl ½, M. Š. –

                       podíl ½

 

    799.Informace na vědomí:

                       1. Rozpočtové opatření č. 1/2018.

                       2. Rozpočtové opatření č. 2/2018.

                       3. Závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné za rok 2017.

                      4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok

                          2017.

                      5. Zapůjčení motocyklu Agon na dobu konání výstavy (červen 2018)  o firmě

                          Velamos v Okresním archivu v Šumperku.

                      6. Koncert v KD Skleník dne 11. 7. 2018 v 19:30 hodin, v rámci festivalu Klášterní

                          hudební slavnosti 2018.

                      7. Vernisáž výstavy obrázků paní Evy Pavloňové v místní knihovně dne 11. 6.

                          2018 v 15:00 hodin.

 

starosta obce                                       p. Jaroslav Sembdner

 

 

ověřovatel zápisu                                 p. Petr Richter

 

 

 

                                                            p. Pavel Tříska

 

 

                                                        

zapisovatel                                          pí. Hana Bližňáková

 

 

 

 

 

 

 

 

zapsáno dne 30. 5. 2018

 

 

Zveřejněno: 31. 5. 2018

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 30.5.2018

Zpět nahoru