Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 7.2.2018

Schválení Územního plánu Loučná nad Desnou

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 7. 2. 2018 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 6 + 2 (od 18:32 hod) + 1 (od 18:40 hod)    
Omluveni: p. Richter Petr                                                    
Neomluveni: 0                                                          
Ověřovatelé zápisu: p. Tříska Pavel, p. Steiner Petr
Zapisovatel: pí. Bližňáková Hana
 
 
Program veřejného zasedání:
 
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      Žádosti o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost
a. - TJ Spartak - 320.000,- Kč
b. - Jan Pelcl volejbalový turnaj 2018 – 6.000,- Kč
c. - Rodiče dětem při ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou z.s.– 40.000,- Kč
d.- Helena Křenková – úhrada tělocvičny ZŠ pro seniory – 10.500,- Kč
e. - Lenka Diamond – úhrada tělocvičny ZŠ cvičení jógy – 10.250,- Kč
f.   - Sdružení hasičů SDH Loučná nad Desnou – 120.000,- Kč
g. - Kynologický klub ART Loučná nad Desnou – 25.000,- Kč
h. - Petr Lukáš – zabezpečení činnosti pěveckých sborů Klubíčko, Loučňáček a TapTýda – 110.000,- Kč
i.    - Klub seniorů Loučná nad Desnou – 100.000,- Kč
j.    - AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – soutěž mladých rybářů – 7.000,- Kč
k. - AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – Parkový běh v Loučné nad Desnou – 5. ročník – 15.000,- Kč
         l.- Grúz Jaromír – Rybářský kroužek – 30.000,- Kč
5)      Projednávání územního plánu obce Loučná nad Desnou
         - schválení ÚP v bodech:
- ověření, že návrh územního plánu není v rozporu s nadřazenou dokumentací, stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu
- rozhodnutí o námitkách
- vydání územního plánu Loučná nad Desnou formou opatření obecné povahy
            - uložení zveřejnění veřejné vyhlášky o vydání opatření obecné povahy - Územní plán
               Loučná nad Desnou
         - schválení ukončení platnosti územního plánu Loučná nad Desnou ze dne 22.10.2003,
           včetně jeho pozdějších změn
6)      Odpisový plán příspěvkové organizace Loučná Lidem, p. o.
7)      Kabelizace vedení NN Rejhotice – jednání o výjimce vedení na stožárech   
8)      Smlouva o provozování kanalizace a úpravě vzájemných vztahů s VHZ Šumperk a. s. – kanalizace Kouty n.D.
9)      Dodatek č. 2 pro rok 2018 ke sml. o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb v místní knihovně mezi Obcí Loučná nad Desnou a Městskou knihovnou Šumperk
10) Nakládání s nemovitým majetkem – odkup nemovitostí, právo stavby a budoucí věcné břemeno, zřízení služebnosti
11) Ostatní
- Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost - ZŠ a MŠ Loučná nad
         Desnou p.o. – Lyžařský kurz Mateřské školy – 7.500,- Kč
- Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
- Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
- Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
- Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících
- Spisový a skartační řád obce Loučná nad Desnou 2018
- Žádost o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Loučná nad Desnou
- Revokace usnesení
- Návrh a volba členky kontrolního výboru – Alena Vágnerová
- Plán financování obnovy kanalizace obce Loučná nad Desnou 2018-2027
12) Informace na vědomí
13) Diskuse
14) Závěr
 
 
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. 2. 2018
 
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 
712. Ověřovatele zápisu a zapisovatele
713. Schválení programu
714. Dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2018
        mezi obcí Loučná nad Desnou a TJ Spartak - 320.000,- Kč
715. Dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2018
        mezi obcí Loučná nad Desnou a J. P., bytem Loučná nad Desnou
        – volejbalový turnaj údolí Desné 2018 – 6.000,- Kč
716. Dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2018
        mezi obcí Loučná nad Desnou a  Rodiče dětem při ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou z.s. –
        40.000,- Kč
717. Dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2018
        mezi obcí Loučná nad Desnou a H. K. bytem Loučná nad Desnou – úhrada tělocvičny ZŠ
        pro seniory – 10.500,- Kč
718. Dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2018
        mezi obcí Loučná nad Desnou a L. D. bytem Loučná nad Desnou – úhrada tělocvičny ZŠ
        cvičení jógy – 10.250,- Kč
719. Dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2018
        mezi obcí Loučná nad Desnou a Sdružením hasičů SDH Loučná nad Desnou – 90.000,- Kč
720. Dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2018
        mezi obcí Loučná nad Desnou a  Kynologickým klubem ART Loučná nad Desnou
        – 20.000,- Kč
721. Dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu
        č. 8/2018 mezi obcí Loučná nad Desnou – P. L. bytem Loučná nad Desnou
        – zabezpečení činnosti pěveckých sborů Klubíčko, Loučňáček a TapTýda – 110.000,- Kč
722. Dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č.
        9/2018 mezi obcí Loučná nad Desnou - Klubem seniorů Loučná nad Desnou – 100.000,- Kč
723. Dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu
        č. 10/2018 mezi obcí Loučná nad Desnou - AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – soutěž
        mladých rybářů – 7.000,- Kč
724. Dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu
        č. 11/2018 mezi obcí Loučná nad Desnou - AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – Parkový
        běh v Loučné nad Desnou – 5. ročník – 10.000,- Kč
725. Dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu
        č. 12/2018 mezi obcí Loučná nad Desnou a J. G. bytem Loučná nad Desnou – Rybářský
        kroužek – 30.000,- Kč
726. Projednání schválení územního plánu obce Loučná nad Desnou v bodech:
         Zastupitelstvo
         I. ověřilo 
         ve smyslu s ust. § 54 odst.2 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění., že návrh územního plánu není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu 
         II. rozhodlo o námitkách
         v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jak je uvedeno v opatření obecné povahy
         III. vydává
         ve smyslu ustanovení § 6 odst.5 písm.c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst.4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a přílohy č.7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, formou opatření obecné povahy č. 1/2018 - územní plán Loučná nad Desnou
         IV. ukládá
         starostovi zveřejnit veřejnou vyhlášku o vydání opatření obecné povahy č. 1/2018 – Územní plán Loučná nad Desnou
727. Schvaluje ukončení platnosti územního plánu Loučná nad Desnou ze dne 22.10.2003,
         včetně jeho pozdějších změn
728. Odpisový plán příspěvkové organizace Loučná Lidem, p. o. na rok 2018
730. Smlouvu o provozování kanalizace a úpravě vzájemných vztahů mezi obcí Loučná nad
        Desnou, ŠPVS a. s. a  VHZ Šumperk  a. s. týkající se provozování kanalizace v části obce
        Kouty nad Desnou
        a ukládá starostovi obce:
        - dohled nad zajištěním kompletních dokladů týkající se kolaudace celého vedení 
        kanalizace, které jsou potřebné pro případný převod do majetku VHZ Šumperk a. s.
        - zahájení jednání o převodu kanalizace do majetku VHZ Šumperk a. s.
731. Dodatek č. 2 pro rok 2018 ke smlouvě o poskytování knihovnických, informačních a
        metodických služeb v místních knihovně mezi Obcí Loučná nad Desnou a Městskou
        knihovnou Šumperk
732. Odkup níže uvedené nemovitosti a kupní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a F. J.,       
        bytem Karviná, o odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 8/70 k pozemku p. č. 613/66,
        ostatní plocha, silnice, o výměře 103 m2 v k. ú. Filipová:
        Celková dohodnutá kupní cena za pozemek: 70,- Kč/1 m2
        Odůvodnění: odkup nemovitostí za účelem výstavby inženýrských sítí v místní části 
        Filipová (kabel NN, VO, vodovod, kanalizace) a chodníku podél I/44 v místní části
        Filipová.
733. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Loučná nad Desnou,
         jako budoucím povinným a GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, zastoupeným GridServices,
         s. r. o., Brno, jako budoucím oprávněným
         Stavba: stavba plynárenského zařízení – přeložka STL plynovodního řadu
         Dotčené pozemky: 613/47, 613/61, vše v k. ú. Filipová
         Odůvodnění:projekt výstavby inženýrských sítí v místní části Filipová (kabel NN, VO,
         vodovod, kanalizace) a chodníku podél I/44 v místní části Filipová.
734. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Obcí Loučná nad Desnou,
        jako budoucím povinným a GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, zastoupeným GridServices,
        s. r. o., Brno, jako budoucím oprávněným
        Stavba: stavba plynárenského zařízení – přeložka STL plynovodního řadu
        Dotčené pozemky: 219/5, vše v k. ú. Filipová
        Odůvodnění:projekt výstavby inženýrských sítí v místní části Filipová (kabel NN, VO, 
        vodovod, kanalizace) a chodníku podél I/44 v místní části Filipová.
735. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, pro: ČEZ Distribuce,a.s.,
        IČ 24729035 Děčín, zastoupené Ing. Martin Barteček, IČ 47195355 Praha, pro stavbu 
        „Loučná nad Desnou – Kociánov, p.č. 28, Diviš, přípojka NNk, č. IP-12-8019675/1“ v k.ú.
        Kociánov, uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě,
        břemeno za úhradu 2750 Kč, dotčené pozemky - KN 810 v k.ú. Kociánov
736. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, pro: manželé V. P. a
        T.P., bytem Zábřeh, pro stavbu „Loučná nad Desnou – Kouty nad Desnou, p.č. 543/27,
         Pláškovi, kanalizační přípojka“ v k.ú. Kouty nad Desnou, uzavřením smlouvy o zřízení
         věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, břemeno bez úhrady, dotčené pozemky:
   - KN 543/27 v k.ú. Kouty nad Desnou
737. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o
        právu provést stavbu – „Vodní nádrž Rejhotice, p.č. 443/1, 443/3, v k.ú. Rejhotice“, pro
        NATUR ENERGO s.r.o., IČ   26827174 pro zřízení Přítoku do nádrže z odběrného
        objektu česlovny na p.č. 443/4 v k.ú. Rejhotice, obci Loučná nad Desnou, 14 m
         Dotčené pozemky: - KN 443/4 v k.ú. Rejhotice
738. Udělení pamětního listu za celoživotní přínos a propagaci obce Loučná nad Desnou panu
        B. S., J. M. a H. V..
739. Dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu
        č. 13/2018 mezi obcí Loučná nad Desnou a ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou –
        lyžařský kurz pro děti z MŠ – 7500,- Kč
740. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení č. 1/2018 mezi Obcí Loučná
        nad Desnou a GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, zastoupené GridServices, s. r. o., Brno –
        plynárenské zařízení část A-B - přeložka je vyvolána budoucí realizací stavby: Obecní
        splaškové kanalizace a obecního vodovodu v místní části Filipová.
741. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení č. 2/2018 mezi Obcí Loučná
        nad Desnou a GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, zastoupené GridServices, s. r. o., Brno –
        plynárenské zařízení část C-D - přeložka je vyvolána budoucí realizací stavby: Obecní
        splaškové kanalizace a obecního vodovodu v místní části Filipová.
742. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení č. 3/2018 mezi Obcí Loučná
        nad Desnou a GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, zastoupené GridServices, s. r. o., Brno –
        plynárenské zařízení část E-F - přeložka je vyvolána budoucí realizací stavby: Obecní
       splaškové kanalizace a obecního vodovodu v místní části Filipová.
743. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení č. 4/2018 mezi Obcí Loučná
        nad Desnou a GasNet, s. r. o., Ústí nad Labem, zastoupené GridServices, s. r. o., Brno –
        plynárenské zařízení část G-H -přeložka je vyvolána budoucí realizací stavby: Obecní
        splaškové kanalizace a obecního vodovodu v místní části Filipová.
744. Spisový a skartační řád obce Loučná nad Desnou 2018
745. Podání žádosti o dotaci na dopravní automobil pro JSDH Loučná nad Desnou v rámci 4.
        výzvy k předkládání žádosti o podporu z IROP prostřednictvím MAS Šumperský venkov –
        95 % dotace
746. Revokace bodu usnesení č. 710 ze dne 14. 12. 2017 – postoupení pohledávky Obce
        Loučná nad Desnou
747. Návrh a volbu členky kontrolního výboru – pí. Aleny Vágnerové, bytem Loučná nad
        Desnou, s účinností ode dne 1. 3. 2018 a měsíční odměnu členky výboru ve výši 400,- Kč
        hrubé mzdy měsíčně ode dne účinnosti.
748. Plán financování obnovy kanalizace obce Loučná nad Desnou 2018 – 2027
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 
729. Výjimku pro provedení stavby IE-12-8004650 Loučná nad Desnou – Rejhotice, NNv,
        NNk – dle PD k uvedené akci pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 Děčín, zastoupené
        ENPRO ENERGO s.r.o., IČ 28628250 Valašské Meziříčí, spočívající v částečné obnově
        vedení NN na podpěrách ve stávající trase
 
 
749. Informace na vědomí:
 
  1. Rozpočtové opatření č. 10/2017
  2. Jednání s ŘSD ČR ve věci uložení kanalizace III. etapa – Rejhotice do silnice I. třídy I/44 a povinnosti obce uhradit poplatek za zřízení věcného břemene
  3. Jednání s ŘSD ČR ve věci podílení se na opravě zámecké zdi
 
 
 
 
 
starosta obce                                      p. Jaroslav Sembdner
 
 
ověřovatel zápisu                               p. Pavel Tříska
 
 
                                                           p. Petr Steiner
 
 
zapisovatel                                         pí. Hana Bližňáková
 
 
 
 
 
 
 
 
zapsáno dne 7. 2. 2018

Zveřejněno: 12. 2. 2018

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 7.2.2018

Zpět nahoru