Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 14.12.2017

Cena vodného a stočného na rok 2018

 

 
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 14. 12. 2017 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 10                 
Omluveni:       0                                                        
Neomluveni:   0                                                        
Ověřovatelé zápisu: p. Ing. Pospíšil Miroslav, p. Richter Petr        
Zapisovatel: pí. Bližňáková Hana
 
 
Program veřejného zasedání:
 
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      Vodné, stočné 2018
5)      Návrh a volba člena/ky kontrolního výboru
6)      Projednávání územního plánu obce Loučná nad Desnou
-          schválení rozhodnutí o námitkách
-          schválení vyhodnocení připomínek
-          souhlas s vyhodnocením stanovisek dotčených orgánů
7)      Žádost o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje – obnova kříže v Koutech nad Desnou (Annín)
8)      Knihovní řád Místní knihovny v Loučné nad Desnou
9)      Smlouva o provozování kanalizace v Koutech nad Desnou mezi obcí Loučná nad Desnou a ŠPVS, a. s.
10) Nakládání s nemovitým majetkem – odkup nemovitostí,
-    zrušení soutěže - výběru pachtýře pozemků – staženo z jednání,
-    pronájem nebytových prostor – ordinace praktického lékaře pro děti a dorost v domě  Loučná nad Desnou č. p. 60
11) Ostatní
-          Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Emontas, s. r. o.
-          Postoupení pohledávky ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou
12) Informace na vědomí
13) Diskuse
14) Závěr
 
 
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání obce ze dne 14. 12. 2017
 
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům
 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 
 
696. Ověřovatele zápisu a zapisovatele
697. Schválení programu
698.Cenu vodného a stočného od 1. 1. 2018
        - cenu vodného – 36,13 Kč/1 m3 bez DPH (41,55 Kč vč. DPH)
        - cenu stočného – 42,61 Kč/1 m3 bez DPH (49,- Kč vč. DPH)
699. Návrh a volbu členky kontrolního výboru – pí. Lenka Hanáková, bytem Loučná nad  
        Desnou 82, 788 11, s účinností ode dne 1. 1. 2018 a měsíční odměnu členky výboru ve
        výši 400,- Kč hrubé mzdy ode dne účinnosti.
700. V rámci vyhodnocení výsledků projednáváníúzemního plánu obce Loučná nad Desnou –
        zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou schvaluje jednotlivě rozhodnutí o námitkách
        uplatněných k veřejnému projednání a k opakovanému veřejnému projednání návrhu ÚP
        Loučná nad Desnou: příloha A
701. V rámci vyhodnocení výsledků projednáváníúzemního plánu obce Loučná nad Desnou –
        zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou schvaluje vyhodnocení připomínek uplatněných ke
        konceptu, společnému jednání, veřejnému projednání a opakovanému veřejnému projednání
        návrhu ÚP Loučná nad Desnou: příloha B
702. V rámci vyhodnocení výsledků projednáváníúzemního plánu obce Loučná nad Desnou –
        zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou souhlasí s vyhodnocením stanovisek dotčených
       orgánů uplatněných ke konceptu, společnému jednání, veřejnému projednání a
        opakovanému veřejnému projednání: příloha C
703. Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje – obnova kříže v Koutech nad
        Desnou (Annín)
704. Knihovní řád Místní knihovny v Loučné nad Desnou
706. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, pro: ČEZ Distribuce,
        a.s., IČ 24729035 Děčín, zastoupené ELMONT LIPOVÁ s.r.o., IČ 25904442 Jeseník, pro
        stavbu „Loučná nad Desnou – Kociánov, p.č. 1674/1, SART a.s., přípojka NNk, č. IP-12-
        8016416/3“ v k.ú. Rejhotice a k.ú. Kociánov, uzavřením smlouvy o zřízení věcného
        břemene – služebnosti inženýrské sítě, břemeno za úhradu 1000 Kč, dotčené pozemky:
                  - KN 1674/2 v k.ú. Rejhotice
                  - KN 852/2 v k.ú. Kociánov
707. Pronájem nebytových prostor – pro nájemce ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
        s příslušenstvím – v domě č.p. 60 Loučná nad Desnou, II. nadzemní podlaží, na p.č. KN
        st. 125, v katastrálním území Kociánov, v rozsahu a znění dle smlouvy s MUDr. Bc.
        Katarínou Berkovou, IČ 06580971, sídlo Za Tratí 609, 788 13 Vikýřovice, za roční nájemné
        7200 Kč, s platností od 1.1.2018
708. Odkup níže uvedené nemovitosti a kupní smlouvumezi obcí Loučná nad Desnou a
        F. J., bytem Karviná, o odkoupení spoluvlastnického podílu ve
        výši 8/70 k pozemku p. č. 613/66, ostatní plocha, silnice, o výměře 103 m2 v k. ú.
        Filipová: Celková dohodnutá kupní cena za pozemek: 70,- Kč/ 1 m2
        Odůvodnění:odkup nemovitostí za účelem výstavby inženýrských sítí v místní části
        Filipová (kabel NN, VO, vodovod, kanalizace) a chodníku podél I/44 v místní části Filipová.
709. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Emontas, s. r. o. týkající
        se realizace zakázky „Veřejné osvětlení – Filipová, Kolonka“, a to z důvodu snížení ceny
        za dílo.
710. Postoupení pohledávky Obce Loučná nad Desnou – č. VS 270700505 za firmou ENVOX
        ENERGY, s. r. o. postupníkovi Základní škole a Mateřské škole Loučná nad Desnou, p. o.
        v celkové hodnotě 13.831,- Kč
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 
705. Smlouvu o provozování kanalizace a úpravě vzájemných vztahů mezi obcí Loučná nad
        Desnou a ŠPVS, a. s. a Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. – kanalizace
        v Koutech nad Desnou
 
711. Informace na vědomí:
 
  1. Rozpočtové opatření č. 9/2017
  2. Rezignaci člena zastupitelstva obce pana Ing. Vojtěcha Martínka, bytem Rejhotice č.p. 182, Loučná nad Desnou
  3. Rezignace člena zastupitelstva paní Vystavělové Marie, Loučná nad Desnou č.p. 17, Loučná nad Desnou
  4. Z důvodu vyčerpání náhradníků za stranu ČSSD bude mít zastupitelstvo obce do konce volebního období pouze 10 členů (dle zákona o obcích).
  5. Seznam honiteb v katastrálním území obce Loučná nad Desnou – stav k 10. 12. 2017
  6. Vánoční koncert ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou v pátek 15. 12. 2017 v 17:00 hodin
  7. Slavnostní otevření nového oranžového hřiště mezi panelovými domy dne 19. 12. 2017 v 10:30.
  8. Prodej vánočních kaprů na rybníku Kocián 21. – 22. 12. 2017 od 10:00 – 16:00 hodin
 
 
Přílohy k bodům usnesení číslo:
 
700.     Příloha A
701.     Příloha B
702.     Příloha C
 
 
 
 
starosta obce                                                  p. Sembdner Jaroslav
 
 
ověřovatel zápisu                                           p. Richter Petr
 
                                                                      
                                                                       Ing. Pospíšil Miroslav
 
 
zapisovatelka                                                 pí. Bližňáková Hana
 
 
 
 
Zapsáno dne: 14. 12. 2017

 

Zveřejněno: 19. 12. 2017

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 14.12.2017

Zpět nahoru