Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 8.11.2017

Schválení střednědobého  výhledu rozpočtu obce Loučná nad Desnou do roku 2025

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 8. 11. 2017 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 9                   
Omluveni: p. Svedek Radek, Vojtěch Martínek                                                                 
Neomluveni: 0                                                          
Ověřovatelé zápisu: p. Tříska Pavel, p. Kovařík Mojmír
Zapisovatel: pí. Bližňáková Hana
 
 
Program veřejného zasedání:
 
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      Schválení střednědobého výhledu rozpočtu obce Loučná nad Desnou do roku 2025
5)      Schválení pravidel rozpočtového provizoria
6)      Zabezpečení inventarizace za rok 2017
7)      Schválení návrhu rozpočtu Svazku obcí údolí Desné na úhradu režijních nákladů roku 2018
8)      Dodatek č. 1 Ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Přechody pro chodce přes silnici I/44 – Loučná nad Desnou“
9)      Dodatek č. 1 Ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava mostu – Rejhotice, Zálesí“
10) Dodatek č. 3 Ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Přechody pro pěší přes silnici    I/44 v Loučné nad Desnou – zpracování projektu s vydáním příslušných rozhodnutí“
11) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
12) Stanovisko k členství obce Loučná nad Desnou v HS Velké Losiny
13) Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo č. 123/11 ze dne 11. 10. 2011 mezi obcí Loučná nad Desnou a INVEST CZ a.s.
14) Nakládání s nemovitým majetkem – prodej nemovitostí, prodej a majetkové vypořádání pozemků, odkup nemovitostí, dar, výpůjčka, poskytnutí práva stavby.
15) Ostatní
16) Informace na vědomí
17) Diskuse
18) Závěr
 
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 8. 11. 2017
 
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 
660. Ověřovatele zápisu a zapisovatele
661. Schválení programu
662. Střednědobý výhled rozpočtu obce Loučná nad Desnou do roku 2025
663. Pravidla rozpočtového provizoria
664. Zabezpečení inventarizace za rok 2017
665. Návrh rozpočtu Svazku obcí údolí Desné na úhradu režijních nákladů roku 2018
666. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Přechody pro chodce přes silnici
        I/44 – Loučná nad Desnou“ mezi obcí Loučná nad Desnou a IDS – Inženýrské a dopravní  
        stavby Olomouc, a. s.
667. Dodatek č. 1 Ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby „Oprava mostu – Rejhotice, Zálesí“
        mezi obcí Loučná nad Desnou a IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.
668. Dodatek č. 3 Ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace „Přechody pro
        pěší přes silnici    I/44 v Loučné nad Desnou – zpracování projektu s vydáním příslušných
        rozhodnutí“ mezi obcí Loučná nad Desnou a IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a. s.
669. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti 
        Olomouckého kraje mezi Obcí Loučná nad Desnou a Olomouckým krajem na období od         
        1. 1. 2018 do 31. 12. 2019
670. Vstup obce Loučná nad Desnou do Honebního společenstva Velké Losiny
671. Dohodu o ukončení Smlouvy o dílo č. 123/11 ze dne 11. 10. 2011 mezi obcí Loučná nad
        Desnou a INVEST CZ a.s. na realizaci zakázky: „Chodník podél I/44 – Rejhotice“ z důvodu
        realizace nového výběrového řízení.
672. Smlouva o výpůjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Loučná lidem, příspěvková organizace,
         jejíž předmětem je prostor k provozování Pošta Partner umístěný v 1. NP budovy č. p. 45
         na pozemku st. p. č. 137 v k. ú. Kociánov (budova stávající pošty), sestávající z místnosti
         č. 101, 102, 105, 106, 107, 109, 110 (celkem 54,75 m2).
673. Odkup níže uvedených nemovitostí a Kupní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a
         D. K., bytem Přerov o odkoupení nemovitostí v k. ú. Filipová (dle GP 341-139/2017) do
         majetku obce:
         - dům č. p. 16 na pozemku st. p. č. 70/2, část obce Filipová
         - pozemek st. p. č. 70/2 o výměře 225 m2
         - pozemek p. č. 218/5, zahrada, o výměře 59 m2
         - pozemek p. č. 218/4, zahrada, o výměře 169 m2
          Celková cena za nemovitosti: dle znaleckého posudku č. 4507-117/2017 činí 1.350.060,- Kč.
          Odůvodnění: Jedná se o odkup nemovitostí za účelem výstavby inženýrských sítí v místní části
          Filipová (kabel NN, VO, vodovod, kanalizace) a chodníku podél I/44 v místní části Filipová, kdy
          dům brání této výstavbě a přeložky by projekty kanalizace, vodovodu, VO a chodníku prodražily
          o miliony korun, a tyto výdaje nelze hradit z dotace). Po zaměření stavby budou části pozemku
          stavbou nedotčeny prodány zpět panu D. K. za cenu shodnou s cenou, za kterou obec pozemky
           koupila (dle znaleckého posudku 556,92 Kč/1m2)
674. Odkup níže uvedené nemovitosti a kupní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a F. J. bytem
        Karviná – Ráj, o odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/14 k pozemku p. č. 613/66, ostatní
        plocha, silnice, o výměře 103 m2 v k. ú. Filipová:
        Celková dohodnutá kupní cena za pozemek: 432,- Kč
        Odůvodnění: odkup nemovitostí za účelem výstavby inženýrských sítí v místní části Filipová
        (kabel NN, VO, vodovod, kanalizace) a chodníku podél I/44 v místní části Filipová.
675. Podání žádosti o úplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši 1/14 na pozemku p. č.
        613/66, ostatní plocha, silnice o výměře 103 m2 v k. ú. Filipová v majetku České republiky, ve
        správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
        Odůvodnění: odkup nemovitostí za účelem výstavby inženýrských sítí v místní části Filipová
        (kabel NN, VO, vodovod, kanalizace) a chodníku podél I/44 v místní části Filipová.
676. Odkup spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 829/6, ostatní plocha, ostatní komunikace, o
        výměře 46 m2 v k. ú. Kociánov za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod chodníkem
        (u čerpací stanice Loučná)
         Prodávající: SJM S. M. a S. J. – podíl 1666/10000
                             M. R. – podíl 1562/10000
                             SJM Ř. Z. a Ř. J. – podíl 1728/10000
         Kupní cena: 70,- Kč/1 m2
677. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o
        právu provést stavbu – „Loučná nad Desnou, pa.č. 458/1, Bendová, NNk“, pro ČEZ Distribuce,
        a.s., pro zřízení podzemní kabelové přípojky NN 0,4 kV, v k.ú. Rejhotice, obci Loučná nad
        Desnou, 11 m. Dotčené pozemky: - KN 1514/1 v k.ú. Rejhotice
678. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, pro: Svazek obcí údolí
        Desné, Šumperská 775, Rapotín, pro stavbu „Elektrizace trati č. 293 Šumperk - Kouty nad
        Desnou, Zabezpečovací kabel a výstražník“ v k.ú. Rejhotice, uzavřením smlouvy o zřízení
        Věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, břemeno se zřizuje bezúplatně, dotčené
        pozemky: - KN 14 v k.ú. Rejhotice
                   - KN 1651/1 v k.ú. Rejhotice
                   - KN 1681 v k.ú. Rejhotice
679. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, pro: ČEZ Distribuce , a.s.,
        IČ 24729035 Děčín, zastoupené EMONTAS, s.r.o., IČ 25883551 Olomouc, pro stavbu „Kouty         
        nad Desnou-p.č. 236/2, Skoupil nové NNk, č. IV-12-8012468/VB/002“ v k.ú. Kouty nad Desnou,
        uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, břemeno za úhradu
        1000 Kč, dotčené pozemky: - KN 543/44 v k.ú. Kouty nad Desnou
680. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, pro: ČEZ Distribuce, a.s., IČ
        24729035 Děčín, zastoupené EMONTAS, s.r.o., IČ 25883551 Olomouc, pro stavbu „Filipová-
       obnova SU-9231 a NNk, DTS, NNv, č. IE-12-8004296/VB/010“ v k.ú. Filipová a Rejhotice,
         uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, břemeno za
         úhradu 2000 Kč, dotčené pozemky:
        - KN 755, 763, 756/9 v k.ú. Filipová,
        - KN 685, 1687 v k.ú. Rejhotice
681. Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku, souhlas s provedením stavby na pozemku
        obce Loučná nad Desnou pro: Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Brno IČ 70890013, pro
        stavbu „Hučivá Desná, Anín – stabilizace koryta toku“ v k.ú. Rejhotice, v obci Loučná nad
        Desnou, dotčené pozemky:
         - KN 1230/2 v k.ú. Rejhotice
682. Smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku, souhlas s provedením stavby na pozemku
        obce Loučná nad Desnou pro: Z. K., bytem Jilemnice, pro stavbu 
        „Oprava MVE Rejhotice – Dýhárna – ř.km 30,200 (Desná) – Zemní kabelová přípojka NN“ v k.ú.
         Rejhotice, v obci Loučná nad Desnou, pro účely stavebního řízení, podmínkou smlouvy bude
         budoucí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě, zpoplatněné
         dle předpisu obce dotčené pozemky:
         - KN 1695 v k.ú. Rejhotice
         - KN 1514/49 v k.ú. Rejhotice
684. Prodej pozemku p. č. 1230/2 v k. ú. Rejhotice, trvalý travní porost, o výměře 414 m2, Nabyvatel:
        Povodí Moravy s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 70890013, závod Horní Morava, 
        Prodejní cena: za cenu znaleckého posudku 50,41 Kč/m2, dle předložené kupní smlouvy za účelem prodeje pozemku dle žádosti, náklady na vyhotovení znaleckého posudku, vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující.
         Záměr prodeje byl projednán a schválen bodem usnesení zasedání zastupitelstva obce č. 619 dne 31.5.2017.
685. Prodej části pozemku – parcela KN 37/2, výměra 758 m2, část 43 m2 pod novým číslem 37/3,
        zahrada, v katastrálním území Rejhotice – rozdělení a vypořádání se stavbou elektrizace železniční
        trati. Nabyvatel: Svazek obcí údolí Desné, Šumperská 775, Rapotín, IČ 65497074 
         Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – 50 Kč/m2 , - (v k.ú. Rejhotice bez přirážek), nebo za cenu znaleckého posudku pokud bude vyšší než cena ceníku.
         Dle předložené kupní smlouvy za účelem prodeje pozemku dle žádosti, náklady na vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu na rozdělení pozemku, vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující.
         Záměr zřízení práva stavby byl projednán a schválen bodem usnesení zasedání zastupitelstva obce č. 976 dne 9.6.2014.
         Zároveň se schvaluje rozdělení pozemku 37/2 v k.ú. Rejhotice dle geometrického plánu pro oddělení pro územní řízení.
686. Prodej části pozemku – parcela KN 1514/5, výměra 1315 m2, část 21 m2 pod novým číslem
       1514/68, ostatní plocha, v katastrálním území Rejhotice – rozdělení a vypořádání se stavbou
        elektrizace železniční trati.
         Nabyvatel: Svazek obcí údolí Desné, Šumperská 775, Rapotín, IČ 65497074 
         Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – 50 Kč/m2 , - (v k.ú. Rejhotice bez přirážek), nebo za cenu znaleckého posudku pokud bude vyšší než cena ceníku.
         Dle předložené kupní smlouvy za účelem prodeje pozemku dle žádosti, náklady na vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu na rozdělení pozemku, vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující.
         Záměr zřízení práva stavby byl projednán a schválen bodem usnesení zasedání zastupitelstva obce č. 976 dne 9.6.2014.
         Zároveň se schvaluje rozdělení pozemku 1514//5 v k.ú. Rejhotice dle geometrického plánu pro oddělení pro územní řízení.
687.  Prodej části pozemku – parcela KN 700/2, výměra 1930 m2, část 361 m2 pod novým číslem
        700/7, zahrada, v katastrálním území Kociánov – rozdělení a vypořádání se stavbou tenisových kurtů.
         Nabyvatel: Tělovýchovná jednota Spartak Loučná nad Desnou, Z.S., č.p. 92, Loučná nad Desnou.
         Prodejní cena: základní cena dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – 50 Kč/m2 , - (základní cena v k.ú. Kociánov bez přirážek) – z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod tenisovými kurty ve vlastnictví TJ Spartak, jedná se o neziskovou organizace.
         Dle předložené kupní smlouvy za účelem prodeje pozemku dle žádosti, náklady na vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu na rozdělení pozemku, vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující.
         Zároveň se schvaluje rozdělení pozemku 700/2 v k.ú. Kociánov dle geometrického plánu pro oddělení pro územní řízení.
688. Prodej části pozemku – parcela KN 719/1, výměra 74808 m2, část 135 m2 pod novým číslem
        719/4, ostatní plocha, v katastrálním území Kociánov – rozdělení a vypořádání se stavbou
         tenisových kurtů.
         Nabyvatel: Tělovýchovná jednota Spartak Loučná nad Desnou, Z.S., č.p. 92, Loučná nad Desnou.
         Prodejní cena: základní cena dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – 50 Kč/m2 , - (základní cena v k.ú. Kociánov bez přirážek) – z důvodu majetkoprávního vypořádání pozemků pod tenisovými kurty ve vlastnictví TJ Spartak, jedná se o neziskovou organizaci.
         Dle předložené kupní smlouvy za účelem prodeje pozemku dle žádosti, náklady na vyhotovení znaleckého posudku, geometrického plánu na rozdělení pozemku, vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující.
         Zároveň se schvaluje rozdělení pozemku 719/1 v k.ú. Kociánov dle geometrického plánu pro oddělení pro územní řízení.
689. Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Chodník podél I/44 – Rejhotice“  
        Vítězná nabídka: EKOZIS spol. s r. o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
690. Smlouvu o dílo č. 116/17 mezi Obcí Loučná nad Desnou a EKOZIS spol. s r. o., Zábřeh, na
        realizace zakázky „Chodník podél I/44 – Rejhotice“
691. Smlouvu příkazní č. 170028 mezi Obcí Loučná nad Desnou a IREA, s. r. o., Šumperk, na
        realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Loučná nad Desnou – Filipová, Splašková
        kanalizace a ČOV“ (zpracování žádosti o dotaci na SFŽP a projektový management)
692. Dar Ing. Pavlu Martínkovi ve výši 1 240,- Kč
693. Smlouvu o poskytnutí práv k užívání softwaru č. SML-01288/17 mezi obcí Loučná nad
        Desnou a  ALIS spol. s r.o.
694. Kooptaci Vojtěcha Martínka za neuvolněného člena zastupitelstva, odměna ode dne kooptace
        ve výši 576,- Kč hr. mzdy měsíčně
 
 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 
683. Výjimku z ustanovení o sítích elektrického vedení, „Provádět obnovu a nové sítě pouze jako
        kabelové podzemní vedení“ pro stavbu na správním území obce Loučná nad Desnou pro: Z. K.,      
        bytem Jilemnice, stavba „Oprava MVE Rejhotice – Dýhárna – ř.km 30,200 (Desná) – Nadzemní
        kabelová přípojka NN“ v k.ú. Rejhotice, v obci Loučná nad Desnou, pro účely stavebního řízení,
        dotčené pozemky:
         - KN 497 v k.ú. Rejhotice
         - KN 1514/38 v k.ú. Rejhotice
         - KN 1514/49 v k.ú. Rejhotice
         - KN 1656/111 v k.ú. Rejhotice
 
695. Informace na vědomí:
 
  1. Rezignaci člena zastupitelstva obce pana Luboše Pokorného, bytem Loučná nad Desnou 59, Loučná nad Desnou
  1. Rozpočtové opatření č. 6/2017
  2. Rozpočtové opatření č. 7/2017
  3. Rozpočtové opatření č. 8/2017
  4. Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi Kociánov s. r. o. a společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. o možnosti využití napojení na vodovod VHZ (kouteckou vodu), v případě nedostatku vody v obecní vodovodu v Rejhoticích (technicky zajištěno již 10 let)
  5. Probíhající jednání ve věci provozování kanalizačního řadu v Koutech nad DesnouŠumperskou provozní vodohospodářskou společností, a. s. – vypořádání nedořešených vztahů mezi obcí a ŠPVS, a. s. – řadu let provozováno bez odpovídajících smluv (kanalizace částečně ve vlastnictví obce, ČOV ve vlastnictví VHZ Šumperk)
  1. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Loučná nad Desnou za rok 2017
  2. Pozvánka na Vernisáž Pavla Joe Dokoupila v úterý 7. 11. 2017 v 17.00 hodin
  3. Pozvánka na 1. Loučenské hody s rozsvícením vánočního stromu
  4. Pozvánka na Loučenskou zábavu v sobotu 18. 11. 2017 v 20:00, pořádá Loučná lidem p. o.
 
 
starosta obce                                      p. Sembdner Jaroslav
 
 
ověřovatel zápisu                               p. Kovařík Mojmír
 
 
                                                           p. Tříska Pavel
 
 
zapisovatelka                                     pí. Bližňáková Hana
 
 
 
 
 
 
Zapsáno dne: 8. 11. 2017
 

Zveřejněno: 14. 11. 2017

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 8.11.2017

Zpět nahoru