Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 21.9.2017

Kooptace neuvolněného zastupitele Petra Steinera

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 21. 9. 2017 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 8, od 18:15 hod. 9 (přišel p. Kovařík Mojmír)        
Omluveni:       pí. Švestková Petra, p. Pokorný Luboš                                                       
Neomluveni:   Ing. Martínek Pavel                          
Ověřovatelé zápisu: p. Richter Petr, Ing. Pospíšil Miroslav
Zapisovatel: pí. Bližňáková Hana
 

Program veřejného zasedání :

 
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      Rezignace zastupitele Ing. Pavla Martínka, kooptace Petra Steinera za člena zastupitelstva obce
5)      Knihovna Loučná nad Desnou – návrh na vyřazení knihovních fondů
6)      Žádosti o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost
          - Petra Dennan - úhrada tělocvičny ZŠ pro hodiny jógy pro veřejnost
7)      Schválení technického auditu provozní společnosti ŠPVS, a. s.
8)      Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2016/00109 – „VPIC Loučná nad Desnou, chodník u I-44 – Filipová“
9)      Nakládání s nemovitým majetkem – prodej nemovitostí, pronájem nemovitostí, pacht nemovitostí, poskytnutí práva stavby, zřízení věcného břemene služebnosti.
10) Ostatní
11) Informace na vědomí
12) Diskuse
13) Závěr
 
 
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 21. 9. 2017
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 
643. Ověřovatele zápisu a zapisovatele
644. Schválení programu
645. Kooptaci Petra Steinera za neuvolněného člena zastupitelstva, odměna ode dne kooptace ve výši 576,- Kč hr.mzdy měsíčně.
646. Návrh na vyřazení knihovních fondů z Místní knihovny Loučná nad Desnou
648. Pověření starosty obce Jaroslava Sembdnera k jednání s ředitelem ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou p.o., Mgr. Petrem Lukášem o možnosti využití tělocvičny k cvičení jógy pro veřejnost do konce roku 2017 bezplatně.
649.  Pověření zastupitele obce pana Jaroslava Sembdnera, aby ve spolupráci s ostatními obcemi, (akcionáři VHZ), podal žádost o zahájení technického auditu provozní společnosti ŠPVS, a. s. ve smyslu ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu, a poměrnou úhradu nákladů na technický audit. Hodnota podílu se bude odvíjet od počtu obcí, které se k zadání technického auditu připojí (předpoklad max. 30.000,- Kč na obec).
650. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.VPI/MS/2016/00109 mezi Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a Obcí Loučná nad Desnou – „VPIC Loučná nad Desnou, chodník u I-44“.
651. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: T. S. a G. S. Šumperk, pro stavbu Přípojka splaškové kanalizace a sjezd pro budoucí objekt na p.č. 458/3, v k.ú. Rejhotice, v obci Loučná nad Desnou, dotčené pozemky: - KN 1514/1 v k.ú. Rejhotice
652.  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a právo provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: H. Z. a Š. J., Loučná nad Desnou, pro stavbu Vodovodní přípojka k objektu na parcele č. st. 131 v k.ú. Kociánov“, v obci Loučná nad Desnou, dotčené pozemky: - KN 667/10 v k.ú. Kociánov
653. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a právo provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: K. M. a K. R., Loučná nad Desnou, pro stavbu Vodovodní přípojka k objektu na parcele č. st. 132 v k.ú. Kociánov“, v obci Loučná nad Desnou, dotčené pozemky: - KN 667/10 v k.ú. Kociánov
654. Pacht pozemku p. č. 631/2 (trvalý travní porost, výměra 2971 m2, v k. ú. Kociánov (prostor pro zahrádkářské účely) Pronajímaná část 382 m2. Pachtýř pozemku: J. S., bytem Loučná nad Desnou Cena: 2,- Kč/1m2/rok
Doba: pacht na dobu neurčitou, 12 měsíční výpovědní doba Pacht za účelem provozování zahrádkářské činnosti, povoleno umístění dočasných staveb k zahrádkářským účelům či jiných drobných staveb (např. sezónní posezení) při respektování ochranných pásem sítí, není povolen chov drobného zvířectva, chov a pastva dobytka bez předchozího souhlasu pronajímatele.
655. Prodej pozemku p. č. 610/6 v k. ú. Filipová, ostatní plocha, o výměře 119 m2, Kupující: B. M., a B. L., Olomouc, Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – 50 Kč/m2 - (v k.ú. Filipová bez přirážek) za účelem prodeje pozemku dle žádosti, náklady na vyhotovení vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující.
656. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti „IV-12-8012492/1, Loučná nad Desnou – Kociánov, p.č. 145/2, Straková, NNk“, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČ: 24729035, pro zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – podzemního vedení NN-zemní kabel NN, úhrada 2640 Kč, dotčené pozemky: - KN 859/20 v k.ú. Kociánov
657. Aktualizaci č. 1/2017 „Systému náležité péče obce Loučná nad Desnou“.
658. Pověření starosty obce Jaroslava Sembdnera k jednání s ŘSD ČR ve věci uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v souvislosti s realizací stavby „Loučná nad Desnou – kanalizace splašková – část III.“ s cílem dojednání jednorázové náhrady za věcné břemeno v cenách z roku 2014 (kolaudace stavby).
 
 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 
647.  Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost  - Petra Dennan – úhrada tělocvičny ZŠ pro hodiny jógy pro veřejnost – 10.000,- Kč
 
 
659. Informace na vědomí:
 
  1. Rezignaci člena zastupitelstva obce pana Ing. Pavla Martínka, bytem Filipová 88, Loučná nad Desnou
  2. Složení slibu člena zastupitelstva obce pana Petra Steinera
  3. Rozpočtové opatření č. 4/2017
  4. Rozpočtové opatření č. 5/2017
  5. Obdržení dotace ve výši 300.000,- Kč z programu „Oranžové hřiště“ Nadace ČEZ na obnovu dětského hřiště v panelovém sídlišti.
  6. Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji - dotační program bude vyhlášen od 19. 9. 2017, příjem žádostí od 24. 10. 2017 od 10:00 hodin do 30.11.2017 do 12:00 hodin.
  7. Jmenování Mgr. Petra Lukáše na pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. s účinností ode dne 28.8.2017 a přijetí do pracovního poměru zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou p.o. - Mgr. Jitky Čulíkové.
  8. Ukončení činnosti dětské praktické lékařky pro děti a dorost MUDr. Jaromíry Doležalové ve Velkých Losinách a v Loučné nad Desnou ke dni 31.12.2017. Ordinaci převezme od 1. 1. 2018 dětská lékařka MUDr. Berková.
  9. Loučenské hody ve středu 27. září 2017 v Kavárně – Tančírna od 15:00 hodin.
  10. Čokoládové lázně 2017 – Vystoupení s dravci Zayferus v pátek dne 29.9.2017 v 17:00 hodin na hřišti TJ Spartak v Loučné nad Desnou.
 
 
starosta obce                                      p. Sembdner Jaroslav
 
 
ověřovatel zápisu                               p. Richter Petr
 
 
                                                           Ing. Pospíšil Miroslav
 
 
zapisovatelka                                     pí. Bližňáková Hana
 
 
 
Zapsáno dne: 21. 9. 2017

Zveřejněno: 27. 9. 2017

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 21.9.2017

Zpět nahoru