Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

zápis z VZ 18.7.2017

Odstoupení členek  kontrolního výboru

 

                                   
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE  18. 7. 2017 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 8, od 18:20 hod. 9 ( přišel p. Kovařík Mojmír)                  
Omluveni:       Ing. Martínek Pavel, p. Pokorný Luboš                                                      
Neomluveni:   0                                                        
Ověřovatelé zápisu: p. Richter Petr, p. Švec Petr
Zapisovatel: pí. Bližňáková Hana
 
 
 
 
Program veřejného zasedání :
 
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      Volba do funkce přísedící/ho Okresního soudu v Šumperku
5)      Odstoupení členek kontrolního výboru
6)      Návrh a volba člena/ky kontrolního výboru
7)      Volba varianty – zastavovací studie – pozemky pro výstavbu rodinných domů v k. ú. Kociánov staženo z jednání
8)      Nakládání s nemovitým majetkem –  záměr prodeje a prodej pozemků, projednání nabídky k odkupu pozemků, odkup nemovitostí, pronájem nemovitostí, pacht nemovitostí, poskytnutí práva stavby a budoucí služebnosti, souhlas s provedením stavby na pozemku, schválení výběru pachtýře pozemků.
9)      Ostatní
10) Informace na vědomí
11) Diskuse
12) Závěr
 
 
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.7.2017
 
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 
626. Ověřovatele zápisu a zapisovatele
627. Schválení programu
628. Volbu do funkce přísedící Okresního soudu v Šumperku – paní E. O., bytem Loučná nad
        Desnou
629. Odstoupení členek kontrolního výboru – Marie Pipekové, bytem Loučná nad Desnou a
        Vlasty Tomečkové bytem Loučná nad Desnou
630. Návrh a volbu členky kontrolního výboru – pí. Kateřiny Jedličkové bytem Loučná nad Desnou,
        s účinností ode dne 1. 8. 2017 a měsíční odměnu členky výboru ve výši 400,-Kč hrubé mzdy
        ode dne účinnosti.
632. Záměr prodeje části pozemku pro majetkové vypořádání dle žádosti majitele přilehlé
        nemovitosti č.ev. 113 Kouty nad Desnou, H. J., část p.č. 559/4 vodní plocha, o výměře 231 m2,
        část cca 22 m2. Nabyvatel: H. J.. Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – 50 Kč/m2 +
        přirážka, (za k.ú. Kouty nad Desnou),náklady na geometrický plán a vytýčení pozemku, kupní
        smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující. Na základě schválení
        záměru bude zpracován geometrický plán na oddělení pozemku. Smlouva o prodeji bude
        předmětem dalšího schválení.
633. Záměr prodeje pozemku pro majetkové vypořádání dle žádosti spolumajitele stavby
        na pozemku a spolumajitele přilehlé nemovitosti bez č.p nebo č.ev. Rejhotice na p.č. st. 517, 
        B. O., p.č. st. 457 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 435 m2 , stavba na tomto pozemku –
         stavba technického vybavení bez č.p./č.ev. je ve spoluvlastnictví žadatele. Žadatel: B. O.,
         Bludov. Na základě schválení záměru budou provedeny úkony pro stanovení ceny:
         Prodejní cena: vyšší z variant - dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – 50 Kč/m2, - nebo podle znaleckého posudku se stanovením komerční ceny, náklady na vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující. Vlastní prodej a smlouva o prodeji bude předmětem dalšího schválení.
634. Záměr prodeje pozemku (majetkového podílu ve výši ½) pro majetkové vypořádání dle žádosti spolumajitele stavby na pozemku a spolumajitele přilehlé nemovitosti bez č.p nebo č.ev. Rejhotice na p.č. st. 517, B.O., p.č. st. 455 zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 48 m2, stavba na tomto pozemku – stavba technického vybavení bez č.p./č.ev. je ve spoluvlastnictví žadatele. Žadatel: B. O., Bludov 
         Na základě schválení záměru budou provedeny úkony pro stanovení ceny: Prodejní cena: vyšší z variant - dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – 50 Kč/m2,- nebo podle znaleckého posudku se stanovením komerční ceny, náklady na vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z  nabytí uhradí kupující. Vlastní prodej a smlouva o prodeji bude předmětem dalšího schválení.
635.  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu,
         souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: G.Ja. a G. M.,  Loučná nad Desnou,
         pro stavbu Přípojka splaškové kanalizace pro objekt na pč st. 36, v k.ú. Kociánov, v obci
         Loučná nad Desnou, dotčené pozemky: - KN 859/20 v k.ú. Kociánov - KN 859/22 v k.ú.
          Kociánov
636. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu,
         souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: S. a P. B, Uhrova, Předklášteří, pro stavbu 
         Přípojka splaškové kanalizace a sjezd pro budoucí objekt na pč 458/1, v k.ú. Rejhotice, v obci
         Loučná nad Desnou, dotčené pozemky: - KN 1514/1 v k.ú. Rejhotice
637.  Smlouvu o právu provést stavbu a smlouva o výpůjčce, souhlas s provedením stavby na
         pozemku obce pro: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, IČ 42196451, pro stavbu
         Lesní cesta Nad Hrobkou na parc. č. 825/1 v k.ú. Kociánov, v obci Loučná nad Desnou,
         dotčené pozemky: - KN 763/1 v k.ú. Kociánov
638. Výběr pachtýře pozemků p.č. 763/1 a 761/10 v k.ú. Kociánov provedený obálkovou metodou a
        schvaluje uzavření smlouvy s první v pořadí, případně následujícím účastníkem výběru při
        odstoupení dle tabulky pořadí a směrnice pro nakládání s pozemky
639.  Uzavřít smlouvu na pacht pozemků p.č. 763/1 a 761/10 v k.ú. Kociánov. Pachtýř: B.V.,
         Loučná nad Desnou, na období od 1.1.2018 do 31.12.2022 za částku 7550,- Kč/ha/rok
640. uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí na pacht pozemků p.č. 763/1 a 761/10 v k.ú. Kociánov (pro případ odstoupení od uzavření smlouvy paní B. V.) Budoucí pachtýř: K. S., Loučná nad Desnou, na období od 1.1.2018 do 31.12.2022 za částku 4600,- Kč/ha/rok
641. Pronájem  prostor o výměře 55,79 m2 v přízemí budovy č. p. 45 na pozemku st. p. č 37, v k. ú.
        Kociánov, v části obce Kociánov, v obci Loučná nad Desnou, ve vlastnictví České pošty, s. p.
        za cenu 400,- Kč bez DPH za 1 m2/rok na dobu 1 roku. Účelem pronájmu je provozování 
        Pošty PARTNER a zachování této služby občanům v centru obce.
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 
631. Nabídku k výkupu pozemků do majetku obce v k. ú. Filipová
         p.č. 52/1, ostatní plocha, 820 m2,
         p.č. 3, orná půda, 3723 m2,
         p.č. 6, trvalý travní porost, 2136 m2,
         p.č. 16/2, ostatní plocha, 322 m2,
         p.č. 609/2, ostatní plocha, 110 m2,
        od majitelů M.Š., nabídnutá cena výkupu 90 Kč/m2.(Celkem 639 990,- nabídka platná do 31.7.2017)
 
642. Informace na vědomí:
 
1.            Rozpočtové opatření č. 3/2017
2.            Celoroční hospodaření Svazku obcí údolí Desné a závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2016
3.            SART – nemožnost zrušení betonových zábran na přejezdu v Rejhoticích
4.            LINDEN – pozvánka na slavnosti 11. 8. – 13. 8. 2017
5.            Zemřel p. Franz Klein von Wiesenberg, nar. 11. 7. 1929
6.            Letní dny Loučné 21. – 22. 7. 2017
7.            Úprava okolí studánky, jejíž autorem je výtvarník Jiří Jílek (u cesty na Červenohorské sedlo)
 
 
 
starosta obce                                     p. Sembdner Jaroslav
 
 
ověřovatel zápisu                              p. Richter Petr         
 
 
                                                             p. Švec Petr
 
 
zapisovatelka                                     pí. Bližňáková Hana
 
 
 
 
Zapsáno dne: 18. 7. 2017
 
Zveřejněno dne: 20. 7. 2017           
 
 

Zveřejněno: 20. 7. 2017

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  zápis z VZ 18.7.2017

Zpět nahoru