Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 05. 2022
a svátek má Nataša

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 31.5.2017

Dotace přechody

 

 
ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE  31. 5. 2017 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 9           
Omluveni: p. Švec Petr                                   
Neomluveni: Ing. Martínek Pavel                                
Ověřovatelé zápisu: Ing. Pospíšil Miroslav, p. Richter Petr
Zapisovatel: pí. Bližňáková Hana
 
Program veřejného zasedání :
 
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou – projekt „Obnova přechodů pro chodce přes silnici I/44 v Loučné nad Desnou“
5)      Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou – projekt „Obnova památného kříže v Koutech nad Desnou“
6)      Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, p. o.
-     žádost o povolení výjimky z počtu žáků v základní škole
7)      Kociánov s. r. o.
            - Schválení účetní závěrky za rok 2016 pro Kociánov s. r. o.
8)      Loučná lidem, příspěvková organizace
- Schválení dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Loučná lidem, příspěvková organizace
9)      Knihovna Loučná nad Desnou – návrh na vyřazení knižního fondu
10) Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava místních komunikací – Loučná nad Desnou“ a smlouva o dílo
11) Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Veřejné osvětlení – Filipová, Kolonka“ a smlouva o dílo
12) Smlouva o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Libuší Kupkovou – zakázka „ PD – Vodovodní řad, Kociánov“
13) Nakládání s nemovitým majetkem – záměr prodeje, záměr odkupu, záměr pronájmu, pachtu, poskytnutí práva stavby a budoucí služebnosti, souhlas s provedením stavby na pozemku
14) Ostatní
15) Informace na vědomí
16) Diskuse
       17) Závěr
 
Diskuse probíhala k jednotlivým bodům.
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. 5. 2017
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 
602. Ověřovatele zápisu a zapisovatele
603. Schválení programu
604.Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou o
        poskytnutí dotace ve výši 466.648,- Kč – projekt „Obnova přechodů pro chodce přes silnici
        I/44 v Loučné nad Desnou“
605. Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou  o
        poskytnutí dotace ve výši 26.317,- Kč – projekt „Obnova památného kříže v Koutech nad
        Desnou
606. Žádost Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. o povolení výjimky z počtu žáků
        v základní škole
607. Účetní závěrku společnosti Kociánov s. r. o. za rok 2016
608. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Loučná lidem, příspěvková organizace
609. Návrh na vyřazení knihovních fondů z Místní knihovny Loučná nad Desnou
610. Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava místních komunikací – Loučná
        nad Desnou“
        Vítězná nabídka: Roadmedic s. r. o., Pod Senovou 2960/70, 787 01 Šumperk
611. Smlouvu o dílo mezi obcí Loučná nad Desnou a firmou Roadmedic s. r. o., Pod Senovou 2960/70,
        787 01 Šumperk na realizaci zakázky
         „Oprava místních komunikací – Loučná nad Desnou“
612. Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Veřejné osvětlení – Filipová,
        Kolonka“ Vítězná nabídka: Emontas, s. r. o., Jiráskova 1273/7A, 779 00 Olomouc
613. Smlouvu o dílo mezi obcí Loučná nad Desnou a firmou Emontas, s. r. o.,
        Jiráskova 1273/7A, 779 00 Olomouc na realizaci zakázky „Veřejné osvětlení – Filipová, Kolonka“
614. Smlouva o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Libuší Kupkovou – zakázka „ PD
       – Vodovodní řad, Kociánov“
615. Revokace bodu č. 535 usnesení z 1. 2. 2017 
        Důvod revokace – přehodnocení výkupní ceny pro vypořádání pozemku dotčeného stavbou
        přechodu v k.ú. Kociánov
        Původní znění bodu č. 535
        Záměr výkupu pozemků do majetku obce pro stavební řízení pro úpravu přechodů přes silnici I/44  ,
616. Záměr výkupu pozemků do majetku obce pro stavební řízení pro úpravu přechodů přes
        silnici I/44 (u obchodu), nacházejících se pod chodníkem v místě úpravy, od majitelů Ja. G.
        a M. G., Loučná nad Desnou, cena pro jednání o výkupu 100 Kč/m2, s úhradou nákladů prodeje a
        daně z převodu kupujícím.
        Týká se části pozemku p.č. st. 36, k.ú. Kociánov, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 747m²,  
         dotčená část 29 m2.
617. Záměr výkupu pozemků do majetku obce pro majetkové vypořádání pozemku u silnice I/44,
        nacházejících se pod chodníkem na parcele 79 zahrada, od majitelů Ja. G. a M. G., Loučná nad
        Desnou, cena pro jednání o výkupu 100 Kč/m2, s úhradou nákladů prodeje a daně z převodu   
        kupujícím.
         Týká se části pozemku p.č. 79, k.ú. Kociánov, zahrada, výměra 937m2, dotčená část 51 m2.
618. Smlouvu o právu provést stavbu, souhlas s provedením stavby nad pozemkem obce pro:
        Společenství pro dům č.p. 76, čp 77, Loučná nad Desnou, pro stavbu Oprava a zateplení bytového
        domu včetně rozšíření lodžií, Loučná nad Desnou č. 76, 77 na parc. č. 631/3 v k.ú. Kociánov, v obci
         Loučná nad Desnou, dotčené pozemky: - KN 631/3 v k.ú. Kociánov
619. Záměr prodeje pozemku pro majetkové vypořádání pro akci Povodí Moravy s.p. s názvem Hučivá
         Desná, Annín – stabilizace koryta toku p. č. 1230/2 v k. ú. Rejhotice, trvalý travní porost, o výměře
         414 m2,
         Nabyvatel: Povodí Moravy s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 70890013, závod Horní Morava, 
         Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29. 9. 2015 – 50 Kč/m2 , - (v k.ú. Rejhotice bez přirážek), nebo  
         za cenu znaleckého posudku pokud bude vyšší než cena ceníku, za účelem prodeje pozemku dle
         žádosti, náklady na vyhotovení znaleckého posudku, vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do
         katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující.
620. Provést posečení a sklizeň travního porostu na pozemcích ve vlastnictví obce                     
          p. č. 761/10 a p. č. 763/1, vše v k. ú. Kociánov do doby propachtování pozemků
         pachtýři vzešlého z výběrového řízení, osobou dle určení starostou obce.
621.  Záměr prodeje pozemku pro majetkové vypořádání pro akci Svazku obcí údolí Desné
         s názvem Vypořádání pozemků dotčených stavbou elektrizace trati, p.č. 14 trvalý travní porost, o
         výměře 6 m2,
 
         Nabyvatel: Svazek obcí údolí Desné, IČ 65497074, Šumperská 775, Rapotín 
         Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29. 9. 2015 – 50 Kč/m2 , - (v k.ú. Rejhotice bez přirážek), nebo za cenu znaleckého posudku pokud bude vyšší než cena ceníku, za účelem prodeje pozemku dle žádosti, náklady na vyhotovení znaleckého posudku, vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující.
622. Záměr prodeje pozemku pro majetkové vypořádání pro akci Svazku obcí údolí Desné s názvem  
         Vypořádání pozemků dotčených stavbou elektrizace trati, p.č. 1651/1 vodní plocha, koryto vodního
          toku, o výměře 34 m2,
         Nabyvatel: Svazek obcí údolí Desné, IČ 65497074, Šumperská 775, Rapotín 
         Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29. 9. 2015 – 50 Kč/m2 , - (v k.ú. Rejhotice bez přirážek), nebo
         za cenu znaleckého posudku pokud bude vyšší než cena ceníku, za účelem prodeje pozemku dle
         žádosti, náklady na vyhotovení znaleckého posudku, vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do
         katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující.
624.  Jednat o odkupu domu č. p. 16 p. Ing. DK Loučná nad Desnou z důvodu, že tento brání uložení a
        výstavbě potřebných inženýrských sítí (kabel NN, VO a kabel O2, plynovod, vodovod, kanalizace) a
        chodníku podél I/44 v místní části Filipová a zmocnění starosty obce k těmto jednání (přeložky
         prodraží projekt kanalizace, vodovodu, veřejného osvětlení a chodníku o miliony korun a tyto
         výdaje nelze hradit z dotace).
625. Provedení stavby - rekonstrukce „Lesní cesta Nad Hrobkou“ s dotčením pozemku obce p. č. 763/1
        v k. ú. Kociánov. Stavebníkem jsou Lesy ČR, s. p.
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 
623. Záměr prodeje pozemku pro majetkové vypořádání pro akci Svazku obcí údolí Desné s názvem Vypořádání pozemků dotčených stavbou elektrizace trati, p.č. 1681 ostatní plocha, silnice, o výměře 72 m2,
Nabyvatel: Svazek obcí údolí Desné, IČ 65497074, Šumperská 775, Rapotín 
         Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29. 9. 2015 – 50 Kč/m2 , - (v k.ú. Rejhotice bez přirážek), nebo za cenu znaleckého posudku pokud bude vyšší než cena ceníku, za účelem prodeje pozemku dle žádosti, náklady na vyhotovení znaleckého posudku, vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující.
 
 
Informace na vědomí:
 
  1. Jmenování Mgr. Petra Lukáše na pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. s účinností ode dne 1. 7. 2017 do doby jmenování nového ředitele/ky vzešlé/ho z konkurzního řízení.
  2. Rozpočtové opatření č. 2/2017
  3. VHZ – strategické provozování vodohospodářské infrastruktury v období po roce 2020
 
 
starosta obce                                   p. Jaroslav Sembdner
 
ověřovatel zápisu                           p. Petr Richter
           
                                            Ing. Miroslav Pospíšil
 
Zapisovatelka                                  pí. Hana Bližňáková
 
 
 
 
Zapsáno dne: 31. 5. 2017
Zveřejněno dne: 2. 6. 2017
 

 

Zveřejněno: 2. 6. 2017

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 31.5.2017

Zpět nahoru