Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

zápis z VZ 3.5.2017

výsledek výběrového řízení  - Přechody pro chodce  přes I/44

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE  3. 5. 2017 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 10                 
Omluveni:       Ing.Martínek                                                       
Neomluveni:   0                                   
Ověřovatelé zápisu:    pí. Švestková, p. Richter
Zapisovatel: pí. Bližňáková
 
Program veřejného zasedání :
 
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      Loučná lidem p.o.
a.       Schválení odpisového plánu Loučná lidem, příspěvkové organizace pro rok 2017
b.      Schválení dodatku č. 2 ke Zřizovací listině Loučná lidem, příspěvková organizace
5)      Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava mostu – Rejhotice, Zálesí“ a smlouva o dílo
6)      Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Veřejné osvětlení – Filipová, Kolonka“ a smlouva o dílo – staženo z jednání
7)      Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Přechody pro chodce přes silnici I/44 – Loučná nad Desnou“ a smlouva o dílo
8)      Smlouva o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s. r. o. – zakázka „ PD – veřejné osvětlení v k.ú. Filipová“
9)      Nakládání s nemovitým majetkem – záměr prodeje, záměr pronájmu-pachtu, poskytnutí práva stavby a budoucí služebnosti, souhlas s provedením stavby na pozemku, záměr odkupu.
10) Nakládání s movitým majetkem – bezúplatný nabytí sirén výstražného systému z majetku HZS do majetku a správy obce Loučná nad Desnou (siréna na budově Kouty nad Desnou č.p. 3 a Loučná nad Desnou č.p. 57), záměr prodeje traktoru Zetor z majetku obce do obecní společnosti Kociánov s. r. o.
11) Ostatní
12) Informace na vědomí
13) Diskuse
14) Závěr
 
Diskuse probíhala k jednotlivým bodům.
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 3. 5. 2017
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 
577. Ověřovatele zápisu a zapisovatele
578. Schválení programu
579. Odpisový plán Loučná lidem, příspěvkové organizace pro rok 2017
580.  Stažení z programu - Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Loučná lidem, příspěvková organizace
581. Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Oprava mostu – Rejhotice,
         Zálesí“
         Vítězná nabídka: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.,  
        Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
582. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou IDS – Inženýrské a dopravní
        stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc na realizaci zakázky „Oprava
        mostu – Rejhotice, Zálesí“
583. Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Přechody pro chodce přes silnici
         I/44 – Loučná nad Desnou                                                                                                                               
         Vítězná nabídka: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21,
         779 00 Olomouc
584.  Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou IDS – Inženýrské a dopravní
         stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc na realizaci zakázky
         „Přechody pro chodce přes silnici I/44 – Loučná nad Desnou
585. Smlouvu o dílo č. 201704 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s. r. o. na
        realizaci veřejné zakázky„ PD – veřejné osvětlení v k.ú. Filipová
586. Revokace bodu č. 567 usnesení z 16.3.2017 
         Důvod revokace – rozšíření počtu pozemků dotčených stavbou o KN 613/49 a 613/61 na LV 10001 v k.ú. Filipová
         Původní znění bodu č. 567
         Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – č. IE-12-8004650/2 Loučná nad Desnou – Filipová, obnova DTS, NNv, NNk, pro ČEZ Distribuce, a.s., pro obnovu distribuční soustavy elektrické energie v místní části Filipová, k.ú. Filipová, obci Loučná nad Desnou,
         dotčené pozemky:
         - KN 611/1, 613/44, 613/47, 613/46, 613/62, 229/3, 219/5 na LV 10001 v k.ú. Filipová
587. Nové znění revokovaného bodu  
        Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
        smlouvu o právu provést stavbu – č. IE-12-8004650/2 Loučná nad Desnou – Filipová,
        obnova DTS, NNv, NNk, pro ČEZ Distribuce, a.s., pro obnovu distribuční soustavy
        elektrické energie v místní části Filipová, k.ú. Filipová, obci Loučná nad Desnou,
         dotčené pozemky:
         - KN 611/1, 613/44, 613/47, 613/46, 613/49, 613/61, 613/62, 229/3, 219/5 na LV 10001 v k.ú. Filipová
588. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti – pro zakázku č. „VPIC Loučná nad Desnou, chodník u I-44“, pro Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, IČ 04084063, pro přeložku metalických sdělovacích kabelů akce „Veřejná síť elektronických komunikací CETIN“ v místní části Filipová, k.ú. Filipová, obci Loučná nad Desnou, dotčené pozemky:
         - KN 229/3, 219/5, 613/49, 613/62, 613/61, 613/47, 613/46, na LV 10001 v k.ú. Filipová
589. Smlouvu o právu provést stavbu a smlouva o výpůjčce, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, IČ 42196451, pro stavbu LC Okružní – napojení na MK na parc. č. 543/1 v k.ú. Kouty nad Desnou, v obci Loučná nad Desnou, dotčené pozemky:
         - KN 543/1 v k.ú. Kouty nad Desnou
590. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést
        stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: D.P. Loučná nad
        Desnou, O.Z. Loučná nad Desnou, pro stavbu „Kanalizační přípojka
        k objektu na parc. č. st. 47/1 v k.ú. Kociánov“, dotčené pozemky:
         - KN 700/2 v k.ú. Kociánov
591. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: R. a P.M. Loučná nad Desnou, pro stavbu
         1. Oplocení v délce 13,5 m na p.č. 11/1 v k.ú. Kociánov,
         2. Oplocení v délce 18,5 m na p.č. 11/3 v k.ú. Kociánov
         3. Dřevěná kolna 4,6 x 2,9 m na p.č. 10
         dotčené pozemky:
         - KN 11/1, 11/3, 10, 808/1 v k.ú. Kociánov
592. Prodej pozemku p. č. 1352/4 v k. ú. Rejhotice, zahrada, o výměře 477 m2,
Kupující: L.K. a L.L. bytem Loučná nad Desnou, 
         Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – 50 Kč/m2 - (v k.ú. Rejhotice bez přirážek) za účelem prodeje pozemku dle žádosti, náklady na vyhotovení vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující.
593.  Prodej pozemku p. č. st. 173 v k. ú. Kouty nad Desnou, zastavěná plocha a nádvoří, o
         výměře 39 m2, (pozemek pod stavbou objektu č.ev. 5)
Kupující: A.V. Zlín 
         Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – 480 Kč/m2 - (400 základ + 80 Kč/m2 k.ú. Kouty nad Desnou) za účelem prodeje pozemku dle žádosti, náklady na vyhotovení vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující.
595. Pro následný prodej pozemku p. č. 836/1 v k. ú. Kociánov, ostatní plocha – ostatní komunikace, o výměře 468 m2, provést zpracování podkladů pro majetkoprávní vypořádání současné parcely č. 836/1 pro odprodej dílů jednotlivým sousedním vlastníkům a uživatelům za současného zajištění přístupu k pozemkům všech sousedících vlastníků bez použití stávající parcely č 836/1.
         Postup:  - stanovení ceny budoucího odprodávaného pozemku a podmínek prodeje
                        - souhlas všech sousedících vlastníků s odkupem
                        - zpracování geometrického plánu
                        - projednání a provedení prodeje s vkladem pozemků do KN
596. Záměr pachtu zemědělsky využitelných pozemků a Soutěž na pronájem - pacht –
         schválení záměru a provedení výběru nájemce, pachtýře - pozemku parcela KN 763/1,
         výměra 53210 m2, trvalý travní porost, v katastrálním území Kociánov dle směrnice
         1/2014.
         Způsob výběru nájemníka - pachtýře: obálkovou metodou    
         Doba pronájmu (pachtu) od 1.1.2018 do 31.12.2022 
         Nejnižší přípustná nabídka ceny pronájmu za 1 rok a ha 1500,- Kč
         Zveřejnění záměru: do 30.5.2017 nejpozději
         Termín předložení nabídek: do 30.6.2017 nejpozději
         Povinná jistina: 3000 Kč
         Splatnost jistiny: při předložení obálky s nabídkou
597. Záměr pachtu zemědělsky využitelných pozemků a Soutěž na pronájem - pacht –
         schválení záměru a provedení výběru nájemce, pachtýře - pozemku parcela KN 761/10,
         výměra 7291 m2, trvalý travní porost, v katastrálním území Kociánov dle směrnice 1/2014.
         Způsob výběru nájemníka - pachtýře: obálkovou metodou    
         Doba pronájmu (pachtu) od 1.1.2018 do 31.12.2022 
         Nejnižší přípustná nabídka ceny pronájmu za 1 rok a ha 1500,-  Kč
         Zveřejnění záměru: do 30.5.2017 nejpozději
         Termín předložení nabídek: do 30.6.2017 nejpozději
         Povinná jistina: 3000 Kč
         Splatnost jistiny: při předložení obálky s nabídkou
598. Pacht pozemku p. č. 310 (trvalý travní porost, výměra 757 m2, v k. ú. Kouty nad Desnou
         (prostor kolem objektu č.ev. 5)
         Pachtýř pozemku: V.A. Zlín
         Cena: 4,- Kč/1m2/rok
         Doba: pacht na dobu neurčitou, 12 měsíční výpovědní doba
 Pacht za účelem provozování zahrádkářské činnosti, povoleno umístění dočasných       
 staveb k zahrádkářským účelům či jiných drobných staveb (např. sezónní posezení) při respektování ochranných pásem sítí, není povolen chov drobného zvířectva, chov a    pastva dobytka bez předchozího souhlasu pronajímatele.
600.   Záměr prodeje traktoru Zetor SU 67 – 87, rok výroby 1988 z majetku obce do obecní
          společnosti Kociánov s. r. o. za zůstatkovou účetní hodnotu vyčíslenou ke dni podpisu
          kupní smlouvy
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
 
594. Prodej pozemku p. č. 836/1 v k. ú. Kociánov, ostatní plocha – ostatní komunikace, o
         výměře 468 m2,
Žadatel o odkup: B.P. Praha 1 
         Pozemek je v současné době nemožné prodat, vzhledem k tomu že je parcelou zajišťující přístup k okolním pozemkům jednotlivých fyzických osob. 
599.   Bezúplatné nabytí sirén výstražného systému z majetku HZS do majetku a správy obce
          Loučná nad Desnou (siréna na budově Kouty nad Desnou č.p. 3 a Loučná nad Desnou
          č.p. 57)
 
 
601.  Informace na vědomí:
 
1.      Rozpočtové opatření č. 1 / 2017
2.      Uzavírka silnice I/44 Kouty nad Desnou – Červenohorské sedlo
3.      Uzavírka silnice III/3696 Přemyslov
 
 
starosta obce                               p. Jaroslav Sembdner
 
ověřovatel zápisu                        p. Petr Richter
           
pí. Petra Švestková
 
 zapisovatelka                             pí. Hana Bližňáková
 
 
Zapsáno dne: 3. 5. 2017
 
 

Zveřejněno: 15. 5. 2017

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  zápis z VZ 3.5.2017

Zpět nahoru