Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 05. 2022
a svátek má Nataša

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 16.3.2017

rozpočet obce na rok2017

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 16. 3. 2017 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 9                   
Omluveni: p. Tříska Pavel, Ing. Martínek Pavel                                                     
Neomluveni: 0                                                          
Ověřovatelé zápisu: p. Richter Petr, Ing. Pospíšil Miroslav
Zapisovatel: pí. Bližňáková Hana
 
Program veřejného zasedání :
 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p.o.
-          Žádost o umoření ztráty z výsledku hospodaření školy za rok 2016
-          Rozpis čerpání nákladů a výnosů za rok 2016
-          Zpráva o hospodaření za rok 2016
-          Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Loučná nad Desnou
-          Žádost o schválení účetní závěrky za rok 2016
-          Návrh rozpočtu na rok 2017
 1. Loučná lidem p.o.
-          Souhlas zřizovatele obce Loučná nad Desnou s účtováním Loučná lidem, příspěvková organizace ve zjednodušeném rozsahu
-          dle zákona 563 Zákon o účetnictví
-          Schválení odpisového plánu Loučná lidem, příspěvkové organizace pro rok 2017
-          Schválení rozpočtu na rok 2017 pro Loučná lidem, příspěvková organizace
-          Schválení dodatku č. 1 ke Zřizovací listině Loučná lidem, příspěvková organizace
 1. Rozpočet obce Loučná nad Desnou na rok 2017
 2. Účetní závěrka hospodaření obce Loučná nad Desnou za rok 2016
 3. Závěrečný účet obce Loučná nad Desnou
 4. Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „ Dodávka panelů pro kompostárnu Loučná nad Desnou“ a kupní smlouva
 5. Smlouva o výpůjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Správou silnic Olomouckého kraje, p. o. – Litinová kamna ORBIS 202
 6. Smlouva o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a EMONTAS, s. r. o. – zakázka „ Elektrická přípojka NN – Kompostárna Loučná nad Desnou“
 7. Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a o právu provést stavbu „Obecní splašková kanalizace a vodovod, Loučná nad Desnou – část Filipová a Kolonka“ – stavebník Obec Loučná nad Desnou, vlastníci dotčených nemovitostí
 8. Nakládání s nemovitým majetkem – poskytnutí práva stavby a budoucí služebnosti, souhlas s provedením stavby na pozemku, dar – bezúplatné nabytí pozemků
 9. Obnova myslivecké společnosti Loučná nad Desnou – STAŽENO Z JEDNÁNÍ
 10. Ostatní
 11. Informace na vědomí
 12. Diskuse
 13. Závěr
 
 
Závěr a usnesení zastupitelstva obce konaného dne 16. 3. 2017
Zastupitelstvo schvaluje :
 
543. Ověřovatele zápisu a zapisovatele
544. Schválení programu
545. Rozpis čerpání nákladů a výnosů Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou,          
        p.o. za rok 2016
546. Zprávu o hospodaření Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p.o. za rok     
        2016
547. Účetní závěrku Základní a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p.o. za rok 2016
548. Žádost o umoření ztráty z výsledku hospodaření Základní a Mateřské školy Loučná
        nad Desnou, p. o. za rok2016
549. Rozpočet Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p.o. na rok   2017
550. Žádost Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. o povolení výjimky
        z počtu dětí v Mateřské škole Loučná nad Desnou
551. Smlouvu o sdružení mzdových prostředků a souvisejících odvodů ze mzdových
        prostředků mezi Základní školou a Mateřskou školou Loučná nad Desnou, p.o.
        a obcí Loučná nad Desnou pro období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
552. Souhlas zřizovatele obce Loučná nad Desnou s účtováním Loučná lidem, příspěvková
        organizace ve zjednodušeném rozsahu dle zákona č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví
553. Odpisový plán Loučná lidem, příspěvkové organizace pro rok 2017
554. Rozpočet Loučná lidem, příspěvková organizace na rok 2017
555. Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Loučná lidem, příspěvková organizace
556. Účetní závěrku hospodaření obce Loučná nad Desnou za rok 2016
557.  Závěrečný účet obce Loučná nad Desnou za rok 2016 a souhlasí s celoročním
        hospodařením bez výhrad
558. Závazné ukazatele rozpočtu obce Loučná nad Desnou na rok 2017
        Příjmy:            32.342.600,- Kč
        Výdaje:   40.342.600,- Kč
        Financování:    8.000.000,- Kč
        Rozpočet je schvalován jako schodkový. Schodek je krytý zůstatkem z minulých let.
559. Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „ Dodávka panelů pro
        kompostárnu Loučná nad Desnou“
        Vítězná nabídka: Přikryl K+B 2000 spol. s r. o., Anglická 2900/9, Šumperk
560. Kupní smlouvu č. 5/2007 mezi Obcí Loučná nad Desnou (jako kupujícím) a společnost
        Přikryl K+B 2000 spol. s r. o., Šumperk (jako prodávajícím) na realizaci zakázky malého
        rozsahu „Dodávka panelů pro kompostárnu Loučná nad Desnou“
561.  Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Správou silnic Olomouckého 
         kraje, p. o. na litinovákamna ORBIS 202
562. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a EMONTAS, s. r. o., Olomouc– zakázka
        „ Elektrická přípojka NN – Kompostárna Loučná nad Desnou“
563. Obec Loučná nad Desnou jako stavebníka stavby „Obecní splašková kanalizace a
        vodovod, Loučná nad Desnou – část Filipová a Kolonka“ a že pro vyřízení územního
        řízení a stavebního řízení na tuto stavbu budou s vlastníky dotčených nemovitostí
        uzavřeny příslušné smlouvy.
564. Revokace bodu usnesení zastupitelstva č. 508. ze dne 15.12.2016 – oprava chybného
        znění názvu smlouvy v podobě IV-12-80191100, Rejhotice, p.č. st. 357, NNk. a
        potvrzení označení dotčeného pozemku – původně p.č. ZE 1536 PK, po obnově
        katastrálního operátu KN 1536/3
565. Opravené znění: Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
        služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – č. IP-12-8019100, Rejhotice, p.č. st. 357,
         NNk, číslo smlouvy IP-12-8019100/1 pro ČEZ Distribuce, a.s., pro zřízení přípojky
         elektrické energie pro objekt na p.č. st.357 v k.ú. Rejhotice, obec Loučná nad Desnou,
         dotčené pozemky:
        - KN 1536/3 v k.ú. Rejhotice
566. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu,
        souhlas s provedením stavby na pozemcích obce pro: Z.S., 624 00 Brno, pro stavbu
        kanalizační přípojka k objektu na parc. č. 145/2
        v k.ú. Kociánov, v rámci stavby „Výstavba RD v obci Loučná nad Desnou, na p.č. 145/2,
        v k.ú. Kociánov“, dotčené pozemky:
        - KN 859/20 v k.ú. Kociánov
567. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
        smlouvu o právu provést stavbu – č. IE-12-8004650/2 Loučná nad Desnou – Filipová,
        obnova DTS, NNv, NNk, pro ČEZ Distribuce, a.s., pro obnovu distribuční soustavy
        elektrické energie v místní části Filipová, k.ú. Filipová, obci Loučná nad Desnou,
        dotčené pozemky:
         - KN 611/1, 613/44, 613/47, 613/46, 613/62, 229/3, 219/5 na LV 10001 v k.ú. Filipová
568.  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – č. IE-12-8004650/43 Loučná nad Desnou – Filipová, obnova DTS, NNv, NNk, pro ČEZ Distribuce, a.s., pro obnovu distribuční soustavy elektrické energie v místní části Filipová, k.ú. Filipová, obci Loučná nad Desnou,
         dotčené pozemky:
         - KN 613/7, 613/32, 613/67 na LV 466 v k.ú. Filipová
569. Smlouvu o zřízení práva provést stavbu pro stavebníka, stavby „ Rodinné domy Loučná
        nad Desnou, SO 01 vodovod“ v k.ú. Kociánov, uzavření smlouvy o právu provést stavbu
        - souhlas s umístěním součástí „stavby“, dotčené pozemky:
        - KN 811/1, 810, 20/2, 19/2 v k.ú. Kociánov
570. Smlouvu o zřízení práva provést stavbu pro stavebníka, stavby „ Rodinné domy Loučná
        nad Desnou, SO 04 STL plynovod“ v k.ú. Kociánov, uzavření smlouvy o právu provést
        stavbu - souhlas s umístěním součástí „stavby“, dotčené pozemky:
         - KN 810, 20/2, 19/2 v k.ú. Kociánov
571. Žádost o bezúplatný převod z majetku F. M., Loučná nad Desnou, do majetku obce,
        následujících pozemků:
         p.č. 60/1, trvalý travní porost, výměra 49 m2,
         p.č. 60/2, trvalý travní porost, výměra 44 m2,
572. Smlouva o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a EMONTAS s. r. o., Olomouc – zakázka
       „Elektrická přípojka NN – ČOV v k. ú. Filipová“
573. Obec Loučná nad Desnou jako stavebníka stavby „Chodník podél I/44, Loučná nad
        Desnou, část Filipová“ a že pro vyřízení územního řízení a stavebního řízení na tuto
        stavbu budou s vlastníky dotčených nemovitostí uzavřeny příslušné smlouvy.
574. Obec Loučná nad Desnou jako stavebníka stavby „OBECNÍ VODOVOD, Loučná nad
        Desnou, část Filipová“ a že pro vyřízení územního řízení a stavebního řízení na tuto
        stavbu budou s vlastníky dotčených nemovitostí uzavřeny příslušné smlouvy.
575. Sazby poplatků a úhrad za likvidaci domovního odpadu na rok 2017
 
 
 
576. Informace na vědomí:
 
1.Rozpočtové opatření č. 12/2016
2.Memoriál Boba Steinera konaný dne 17. 3. 2017 v 18:00 v kulturním domě „Skleník
  Loučná nad Desnou
 
 
Starosta obce                                           p. Sembdner Jaroslav
 
 
Ověřovatelé zápisu                                  Ing. Pospíšil Miroslav
 
 
                                                                 p. Richter Petr
 
 
zapisovatel                                               pí. Bližňáková Hana
 
 
 
 
 
zapsáno dne 16. 3. 2017
 

 

Zveřejněno: 20. 3. 2017

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 16.3.2017

Zpět nahoru