Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 19. 05. 2022
a svátek má Ivo

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

2017 01 Obecně závazná vyhláška obce 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - PLATNOST UKONČENA

Obecně závazná vyhláška 1 2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
OZV 1/2017:
Schválena 1.2. 2017;
Nabyla platnost 2.2.2017;
Účinná od 1.3.2017;
Platnost ukončena ANO, 31.12.2019;
Zrušena vyhláškou ANO, OZV 3/2019   
 
Dokument ve formátu *.pdf lze shlédnout ZDE

 

 

 

Obec Loučná nad Desnou

 

Obecně závazná vyhláška OBCE

č. 1 / 2017,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou se na svém zasedání dne 1. 2. 2017 usnesením č. 529. usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)       Obec Loučná nad Desnou touto vyhláškou stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“), vznikajících na správním území obce Loučná nad Desnou.

(2)       Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Loučná nad Desnou (dále jen „správce poplatku“)[1].

Čl. 2

Poplatník

(1)       Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí [2]:

a)     fyzická osoba,

1.   která má v obci trvalý pobyt,

2.   které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3.   která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4.   které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

 

b)     fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2)       Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

 

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)       Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.

(2)       Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3)       Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty číslovány.

(4)       Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)       Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[3]

(6)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[4]

 

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:

a)      z částky            155,- Kč za kalendářní rok a

b)      z částky            345,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

         Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu je obsaženo v příloze č. 1., která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

(2)       V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1, v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[5]

Čl. 5

Splatnost poplatku

(1)       Poplatek je splatný nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku. Poplatník může uhradit poplatek takto:

a)      jednorázovou platbou 500,- Kč do 31. 12. příslušného roku,

nebo

b)      ve dvou splátkách (2 x 250,- Kč): první do 31. 1. a druhou do 31. 7. příslušného kalendářního roku.

(2)       Vznikne-li poplatková povinnost při platbě ve dvou splátkách po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, b), je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1)       Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je:

a)      umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

 

b)      umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c)      jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

d)      umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

e)      osobou evidenčně hlášenou k trvalému pobytu v sídle ohlašovny tj. Loučná nad Desnou č.p. 57, u které není známo místo skutečného pobytu

f)       osoba s pobytem v obci, která v současné době bydlí mimo obec Loučná nad Desnou v bytě na základě nájemní nebo jiné smlouvy;

g)      osoba s pobytem v obci a je dlouhodobě (nejméně po dobu 10 měsíců v kalendářním roce) v zahraničí;

 

 

(2)       Úleva ve výši 50% roční hodnoty poplatku se poskytuje:

 

a)      osobám s pobytem v obci Loučná nad Desnou, které jsou dlouhodobě (nejméně po dobu 10 měsíců v kalendářním roce) umístěny v zařízeních sociální péče mimo obec;

b)      osobám s pobytem v obci Loučná nad Desnou, které jsou umístěny ve výkonu trestu – nápravném zařízení;

c)      osobám s pobytem v obci Loučná nad Desnou, které v rámci studia bydlí na studentských ubytovnách, kolejích a podobně. Úleva činí 50% z celkové částky poplatku.

 

Čl. 7

Navýšení poplatku

(1)       Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem, nebo hromadným předpisným seznamem.[6]

(2)       Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[7]

Čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)       Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.[8]

(2)       V případě podle odstavce 1 vyměří obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.[9]

(3)       Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.[10]

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

(1)       Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 15.12.2016.

(2)       Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.3.2017.

 

 

 

 

            ...................................                                                       ..........................................

                  Ing. Miroslav Pospíšil                                                           Jaroslav Sembdner

                  místostarosta                                                                              starosta

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:   Příloha č.1 Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu dle skutečnosti roku 2016

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

 

Příloha č.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozúčtování nákladů

na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

dle skutečnosti roku 2016

 

Skutečné náklady obce na rok 2016 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 683 874,5 Kč a byly rozúčtovány takto:

 

Náklady 683 874,5- Kč děleno 1980 (1673 Počet osob s pobytem na území obce dle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky + 307 Počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky) = 345,4 Kč/osobu.

 

Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) této vyhlášky ve výši: 345,- Kč.

 [1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[5] § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

[6] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[7] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[8]  § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[9]  § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[10] § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Zveřejněno: 1. 1. 2020

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce - ARCHIV  >  2017 01 Obecně závazná vyhláška obce 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - PLATNOST UKONČENA

Zpět nahoru