Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

2016 07 Obecně závazná vyhláška 7/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.

Obecně závazná vyhláška 7 2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.
OZV 7/2016:
Schválena 15.12. 2016;
Nabyla platnost 16.12.2016;
Účinná od 1.1.2017;
Platnost ukončena NE;
Zrušena vyhláškou NE  
 
Dokument ve formátu *.pdf lze shlédnout ZDE

 

 

 

 

 

 

Obec Loučná nad Desnou

 

Obecně závazná vyhláška OBCE

č. 7 / 2016,

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

 

 

Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou se na svém zasedání dne 15. 12. 2016 usnesením č. 489. usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 

Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Loučná nad Desnou, včetně nakládání se stavebním odpadem1).

 

 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu

 

Komunální odpad se třídí na složky:

 

a)    Biologický odpad - listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří - zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.

 

b)    Objemný biologický odpad - větve stromů do průměru 5 cm, které vzhledem ke svým rozměrům nemůžou být umístěny do sběrných nádob.

 

c)    Papír - noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, karton, papírové obaly (např. sáčky), obaly s recyklačním symbolem a kódem PAP, 20, 21 či 22.

Do kontejnerů na papír se nehází mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité pleny a hygienické potřeby a vícevrstvé obaly.

 

d)    Sklo - nevratné láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo, obaly s recyklačním symbolem a kódem GL, 70, 71, 72.

Do kontejnerů na sklo se nehází a, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, lahvičky od léčiv, žárovky, zářivky a výbojky

 

e)    Plasty - PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky (i mikrotenové), fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén, obaly s recyklačním symbolem a kódem PET, HDPE, LDPE, PP, PS, 1, 2, 4, 5, 6

Do kontejnerů na plasty se nehází novodurové trubky, guma, molitan, PVC, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, vícevrstvé obaly, linolea, pneumatiky, obaly od nebezpečných látek (motorový olej, chemikálie, barvy apod.)

 

f)     Nápojové kartony - obaly na bázi Tetra Pak (Obaly sloužící k uchovávání potravin. Obal tvoří především papír, který lze recyklovat, dále se obal skládá z umělohmotné papírové vrstvy a fólie)

g)    Kovy – plechovky od nápojů, konzervy od potravin, hliníkové folie – víčka od jogurtů, obaly od čokolád, obaly od sprejů, tuby, kanystry, obaly z kovů označené ALU, FE, 40,

Do kontejnerů na kovy se nehází silně znečištěné obaly, plechovky od barev a chemikálií.

 

h)    Objemný kovový odpad - kovový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob

i)      Nebezpečný komunální odpad - zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), barvy, lepidla a oleje.

j)      Elektroodpad - většina vysloužilých elektrotechnických výrobků, drobných elektrospotřebičů, bílé techniky jako jsou myčky, ledničky, sporáky

k)    Objemný komunální odpad -  odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace, nábytek … ).

 

l)      Směsný komunální odpad - zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění provedeném podle čl. 2, pod písm. a), b), c), d), e), f), g) h), i), j), k)

 

 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 

1)    Tříděný odpad vyjmenovaný v čl. 2, pod písm. a), c), d), e), f), g) je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

 

2)    Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na určených stanovištích, která jsou vyjmenovaná v příloze č.1.

 

3)    Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

a)    Biologické odpady, barva hnědá

b)    Papír, barva modrá

c)    Sklo, barva zelená

d)    Plasty, PET lahve, barva žlutá

e)    Nápojové kartony, barva červená

 

4)    Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

 

5)    Tříděný odpad lze také odevzdávat ve dvoře obecního úřadu, nebo místech zřízených v systému obce

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu a odevzdávání elektroodpadu

 

1)    Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích. Informace o sběru zveřejňuje Obecní úřad Loučná nad Desnou na úřední desce obecního úřadu, plakátovacích plochách, v místním tisku (Loučenský zpravodaj), v místním rozhlase a webových stránkách obce na internetu.

 

2)    Všechny druhy elektroodpadu, vč. drobného elektroodpadu a světelné zdroje lze odevzdávat v rámci zpětného odběru zařízení do kontejnerů k tomu určených v budově a na dvoře obecního úřadu, na adrese Loučná nad Desnou č.p. 57. Elektroodpad lze odevzdávat v předem určené dny a hodiny, které jsou zveřejněné na informační desce u Obecního úřadu, a dále je zveřejňuje Obecní úřad Loučná nad Desnou, v místním tisku (Loučenský zpravodaj), v místním rozhlase a webových stránkách obce na internetu.

Rozměrné a těžké kusy (lednice, mrazáky, pračky, televizory) lze předat ke svozu na vybraných místech v rámci sběru a svozu nebezpečných složek komunálního odpadu.

 

3)  Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4.

 

 

Čl. 5

Sběr a svoz biologického odpadu

 

1)    Biologický odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí typizované sběrné nádoby hnědé barvy určené ke shromažďování biologického odpadu

 

2)    Nádoby na biologický odpad hnědé barvy jsou umístěny na obcí určených stanovištích, která jsou vyjmenovaná v příloze č. 1.

 

3)    Sběr a svoz objemného biologického odpadu (větví do průměru 5 cm) je zajišťován jednou týdně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob (kontejnerů) k tomuto účelu určených. Informace o sběru zveřejňuje Obecní úřad Loučná nad Desnou na informační desce obecního úřadu, v místním tisku (Loučenský zpravodaj), v místním rozhlase a webových stránkách obce na internetu.

 

4)    Shromažďování objemného biologického odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

 

Čl. 6

Sběr a svoz kovového odpadu

 

1)    Kovy lze odkládat do zvláštních sběrných nádob umístěných na dvoře obecního úřadu.

 

2)    Sběr a svoz objemného kovového odpadu je zajišťován dvakrát ročně jeho odebíráním z jednotlivých domácností v určený den před domy. Informace o sběru zveřejňuje Obecní úřad Loučná nad Desnou na informační desce obecního úřadu, v místním tisku (Loučenský zpravodaj), v místním rozhlase a webových stránkách obce na internetu.

 

3)    Shromažďování objemného kovového odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

 

Čl. 7

Sběr a svoz objemného komunálního odpadu

 

1)    Sběr a svoz objemného komunálního odpadu je zajišťován průběžně jeho odebíráním a ukládáním přímo do zvláštní sběrné nádoby (kontejneru), který je k tomuto účelu určený, na dvoře obecního úřadu denně od 8 do 14 hodin, nebo po dohodě. Informace o sběru zveřejňuje Obecní úřad Loučná nad Desnou na informační desce obecního úřadu, v místním tisku (Loučenský zpravodaj), v místním rozhlase a webových stránkách obce na internetu.

 

2)    Shromažďování objemného komunálního odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).

 

Čl. 8

Nakládání se stavebním odpadem

 

1)    Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.

 

2)    Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.

 

3)    Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat kontejner u oprávněné firmy, který bude přistaven a odvezen za úplatu. Kontakt na oprávněnou firmu lze získat na Obecním úřadu Loučná nad Desnou.

 

 

Čl. 9

Shromažďování směsného komunálního odpadu

 

1)    Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a)    typizované sběrné nádoby (např. popelnice, kontejnery, igelitové pytle) určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,

b)    odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.

 

2)    Nádoby na směsný komunální odpad jsou umístěny u domů a na obcí určených stanovištích, která jsou vyjmenovaná v příloze č.1.

 

3)    Nádoby na směsný komunální odpad umístěné u domů, jsou pořízeny na vlastní náklady poplatníků a vyváží se jednou za 14 dní. Jakékoliv změny v odvozu komunálního odpadu zveřejňuje Obecní úřad Loučná nad Desnou na informační desce obecního úřadu, v místním tisku (Loučenský zpravodaj), v místním rozhlase a webových stránkách obce na internetu.

 

 

 

 

 

 

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

 

1)    Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce
č. 2/2016, o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem ze dne 28.4.2016.

 

2)    Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2017

 

 

 

 

            ...................................                                                       ..........................................

                  Ing. Miroslav Pospíšil                                                           Jaroslav Sembdner

                  místostarosta                                                                              starosta

 

 

 

 

Přílohy:   Příloha č. 1 Stanoviště nádob na separovaný sběr komunálního odpadu

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: ……………………………

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: …………………………..    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1)

Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů.

 

Zveřejněno: 1. 1. 2017

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce - ARCHIV  >  2016 07 Obecně závazná vyhláška 7/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce.

Zpět nahoru