Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 05. 2022
a svátek má Nataša

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z 15.12.2016

OZV obce , zřízení příspěvkové organizace

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 15. 12. 2016 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 7                   
Omluveni:       p.Švec, Ing.Martínek, p.Pokorný, p.Svedek                                               
Neomluveni:                                                      0                 
Ověřovatelé zápisu:    ing. Miroslav Pospíšil, p.Pavel Tříska
Zapisovatel: pí.Helena Tkadlecová
 
 
Program veřejného zasedání :
1)    Zahájení
2)    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)    Schválení programu
4)    Schválení pravidel rozpočtového provizoria
5)    Zabezpečení inventarizace za rok 2016
6)    Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou – čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ
     - vyřazení drobného dlouhodobého majetku
7)    Volba do funkce přísedící/ho Okresního soudu v Šumperku
8)    Obecně závazné vyhlášky obce
9)    Zřízení příspěvkové organizace
Kociánov s. r. o. – pověření starosty k účasti na valné hromadě
10)    Vodné, stočné 2017
11)    Smlouvy o dodávkách plynu a elektrické energie na období 2017-2018 pro obec     Loučná nad Desnou
12)      Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 08/2011 mezi obcí Loučná nad Desnou a Ing.         arch. Vladimírem Dujkou – územní plán obce
13)     Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2008003/S mezi obcí Loučná nad Desnou a    PROJEKCE s. r. o. – chodník podél silnice I/44 Filipová
14)      Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace mezi obcí    Loučná nad Desnou a IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a. s. – „Přechody pro pěší přes silnici I/44 v Loučné nad Desnou – zpracování projektu s vydáním příslušných rozhodnutí“
15)      Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2016/00109 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Česká telekomunikační infrastruktura a. s. „VPIC Loučná nad Desnou, chodník u I/44“
16)  Smlouva o bezúplatném převodu majetku mezi obcí Loučná nad Desnou a ČR –    Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje týkající se převodu vlastnického práva k dýchacím přístrojům a tlakovým lahvím do vlastnictví obce
17)      Nakládání s nemovitým majetkem – poskytnutí práva stavby a budoucí     služebnosti, souhlas s provedením stavby na pozemku, zřízení věcného břemene služebnosti, pronájem a pacht pozemků, odkup pozemků
18)    Ostatní
19)    Informace na vědomí
20)    Diskuse
21)    Závěr
 
Závěr a usnesení zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2016
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
481. Ověřovatele zápisu a zapisovatele
482. Schválení programu
483. Schválení pravidel rozpočtového provizoria
484. Zabezpečení inventarizace za rok 2016
485. Žádost Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. o čerpání finančních prostředků z rezervního fondu ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou za účelem vybavení odborné učebny přírodovědných předmětů
486.   Žádost Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p. o. o  vyřazení drobného dlouhodobého majetku do 40 tis. Kč dle zaslaného seznamu ze dne 5. 12. 2016
487.  Dohodu o smlouvě budoucí o sdružení mzdových prostředků a souvisejících odvodů ze mzdových prostředků mezi obcí Loučná nad Desnou a Základní školou a Mateřskou školou Loučná nad Desnou, p. o.
489. Obecně závaznou vyhlášku obce Loučná nad Desnou - OZV 7/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
490. Obecně závaznou vyhlášku obce Loučná nad Desnou - OZV 8/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
491. Obecně závaznou vyhlášku obce Loučná nad Desnou - OZV 9/2016 o místních poplatcích
492. Zřízení příspěvkové organizace a Zřizovací listinu o vzniku příspěvkové organizace Obce Loučná nad Desnou s názvem „Loučná lidem, příspěvková organizace
493. Pověření starosty obce k účasti na valné hromadě Kociánov s. r. o. za účelem uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti Kociánov s. r. o.
494. Cenu vodného a stočného od 1. 1. 2017
             - cenu vodného – 36,13 Kč/1 m3 bez DPH (41,55 Kč vč. DPH)
             - cenu stočného – 39,53 Kč/1 m3 bez DPH (45,46 Kč vč. DPH)
495.  Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému zákazníkovi ze sítě NN mezi obcí Loučná nad Desnou a ENWOX ENERGY s.r.o. Ostrava,      IČ: 02639564, na období 1.1.2017- 31.12.2018.
496. Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu oprávněnému zákazníkovi ze sítě NN mezi obcí Loučná nad Desnou a Pražská plynárenská, a.s. Praha, IČ 60193492 na období 1.1.2017- 31.12.2018.
497. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 08/2011 (ve znění dodatku č.2) mezi obcí Loučná nad Desnou a Ing. arch. Vladimírem Dujkou – na zhotovení územního plánu obce Loučná nad Desnou – upřesňující články:3. předmět plnění, 4. termín plnění, 6. cena prací, 7. platební podmínky a 8. zvláštní ustanovení z 10.11.2016
498. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 2008003/S mezi Obcí Loučná nad Desnou a PROJEKCE s. r. o. týkající se přepracování projektové dokumentace – chodník Filipová
499. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 16166607 (ve znění dodatku č.1) mezi obcí Loučná nad Desnou a IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. – Zhotovení projektu na přechody pro pěší přes silnici I/44 v Loučné nad Desnou – upřesňující článek:V. Doba plnění z 30.11.2016
500.  Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  č. VPI/MS/2016/00109 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Česká telekomunikační infrastruktura a. s. „VPIC Loučná nad Desnou, chodník u I/44“
501. Smlouva o bezúplatném převodu majetku č. HSOL-193-67/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje týkající se převodu vlastnického práva k dýchacím přístrojům a tlakovým lahvím do vlastnictví obce
502. Nákup pozemku p.č. ZE st. 39(GP) o výměře 9 m2 – dle nového číslování po obnově katastrálního operátu část parcely č. 1530/3, o výměře 9 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a části pozemku ZE 218 (GP), o výměře 136 m2, dle nového číslování po obnově katastrálního operátu část parcely č. 1530/3, o výměře 116 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v ceně 70 Kč/m2 (pod stavby není-li ujednáno jinak se vykupovalo za 70 Kč/m2)od K. D., bytem 56169 Králíky za účelem vypořádání pozemků pod komunikací. Náklady prodeje (smlouvu, vklad, znalecký posudek a daň z převodu) hradí kupující. 
         Tímto se revokuje bod 217. z 13.4.2011, kdy bylo schváleno vypořádání za nabídkovou cenu 10 Kč/m² po provedení zaměření komunikace a geometrického plánu.
505. Smlouvu o právu provést stavbu „ Elektrizace trati č. 293 Šumperk – Kouty nad Desnou, kabelové vedení, pro Svazek obcí údolí Desné, IČ 65497074, pro zřízení kabelového vedení pro prováděnou stavbu,
         dotčené pozemky:
         - KN 14 a 1651/1 v k.ú. Rejhotice
506. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – č. IV-12-8012492/1_ Loučná nad Desnou – Kociánov p.č. 145/2, S., NNk pro ČEZ Distribuce, a.s., pro zřízení přípojky elektrické energie pro budoucí objekt na p.č. 145/2, k.ú. Kociánov, Loučná nad Desnou,
         dotčené pozemky:
         - KN 859/20 v k.ú. Kociánov
507. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – č. IV-12-8012752-2, Kouty nad Desnou – p.č. 236/2, S., nové NNk, pro ČEZ Distribuce, a.s., pro zřízení součásti distribuční soustavy pro objekt na p.č. 236/2 k.ú. Kouty nad Desnou, obec Loučná nad Desnou,
         dotčený pozemek:
         - KN 543/44 v k.ú. Kouty nad Desnou
508. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – č. IV-12-8019100, Rejhotice, p.č. st. 357, NNk pro ČEZ Distribuce, a.s., pro zřízení přípojky elektrické energie pro objekt na p.č. st.357 v k.ú. Rejhotice, obec Loučná nad Desnou,
         dotčené pozemky:
         - ZE 1536 (PK) v k.ú. Rejhotice (dle nového číslování po obnově katastrálního operátu je číslo parcely KN 1536/3)
509.  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemcích obce pro: M. D., Loučná nad Desnou, 78811, pro stavbu Kanalizační přípojka k objektu na parc. č. 28 v k.ú. Kociánov, v rámci stavby „Výstavba RD a garáže v obci Loučná nad Desnou, na p.č. 28, v k.ú. Kociánov“, dotčené pozemky:
         - KN 810 v k.ú. Kociánov
510. Pokácení 1 ks jasanu na pozemku p. č. 1669/2 v k. ú. Rejhotice ve vlastnictví obce – jasan u vlakové zastávky v Rejhoticích, kácení provede obec Loučná nad Desnou, dřevo bude nabídnuto k odprodeji občanům jako palivové dříví
511. Pokácení 3 ks břízy bělokoré na pozemku p. č. 806 v k. ú. Kociánov ve vlastnictví obce podél místní komunikace – z důvodu realizace výstavby RD, oplocení a brány u RD
512. Zřízení sociální komise a delegování členů v tomto složení:
          - Petra Harazímová
          - Petr Richter
          - Mojmír Kovařík
513. Jako členy sociální komise od 1. 1. 2017
         - Petra Harazímová
         - Petr Richter
         - Mojmír Kovařík
514. Odměnu pro člena sociální komise od 1. 1. 2017 ve výši 200,- Kč hr.m. za jedno uskutečněné zasedání komise.
 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
 
488. Volbu paní Z. M.,  bytem Loučná nad Desnou do funkce přísedící/ho Okresního soudu v Šumperku
503. Revokace bodu 421. usnesení ZO z 29.6.2016 – změna rozměru a využití pronajaté plochy - část pozemku p.č. 685 v k.ú. Rejhotice – B. P. a B. J.
504. Revokace bodu 422. usnesení ZO z 29.6.2016 – změna rozměru a využití pronajaté plochy - část pozemku p.č. 685 v k.ú. Rejhotice – S. L.
 
 
515. Informace na vědomí:
 
  1. Rozpočtové opatření č. 10/2016
  2. Uzavření obecního úřadu od 22. 12. 2016 do 1. 1. 2017
  3. Dotisk knihy o obci Loučná nad Desnou
  4. Vánoční koncert dětských pěveckých sborů při ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, který se bude konat v kulturním domě „Skleník“ dne 16. 12. 2016
  5. Konání obecního maškarního plesu v kulturním domě „Skleník“ dne 25. 2. 2017
 
 
 
Starosta obce                                           p. Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                                  Ing. Pospíšil
 
 
                                                                  p. Pavel Tříska
 
 
zapisovatel                                               pí. Helena Tkadlecová
 
 
 
 
 
zapsáno dne 15.12.2016

Zveřejněno: 16. 12. 2016

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z 15.12.2016

Zpět nahoru