Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Oprava zveřejnění zápisu ZO z 24.10.2016

č.usnesení  477

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 24. 10. 2016 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 8           
Omluveni:                                            p. Kovařík, p. Ing. Pavel Martínek                             
Neomluveni:                                      p. Pokorný        
Ověřovatelé zápisu:      p. Richter, p. Švec
Zapisovatel: pí. Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání :
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      Vnitřní směrnice obce – aktualizace dle nové právní úpravy
5)      Výsledek výběrového řízení – zakázka malého rozsahu „Zpracování žádosti o dotaci pro projekt v rámci výzvy č. 42 Operačního programu životní prostředí 2014-2020, specifický cíl 1.1 a Zpracování žádosti o dotaci pro projekt v rámci výzvy č. 43 Operačního programu životní prostředí 2014-2020, specifický cíl 1.2“ včetně smlouvy s vybraným dodavatelem.
6)      Dodatek č. 2 k Partnerské smlouvě pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“ mezi městem Šumperk a obcí Loučná nad Desnou
7)      Volba do funkce přísedící/ho Okresního soudu v Šumperku
8)      Nakládání s nemovitým majetkem – záměr prodeje pozemků
9)      Ostatní - Obecně závazná vyhláška č. 6/2016, o nočním klidu
10)   Informace na vědomí
11)   Diskuse
12)   Závěr
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce z 24.10.2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 
467. Ověřovatele zápisu a zapisovatele
468. Schválení programu
469. Směrnice č. 2/2016 – pro poskytování a účtování cestovních náhrad
470. Směrnice č. 3/2016 – směrnice o finanční kontrole
471.  Směrnice č. 4/2016 – směrnice k provozu motorových vozidel
472. Směrnice č. 5/2016 – směrnice k zadávání veřejných zakázek malého  rozsahu
473.  Výsledek výběrového řízení – zakázka malého rozsahu „Zpracování žádosti o dotaci pro projekt  v rámci výzvy č. 42 Operačního programu životní prostředí 2014-2020, specifický cíl 1.1 a Zpracování žádosti o dotaci pro projekt v rámci výzvy č. 43 Operačního programu životní prostředí 2014-2020, specifický cíl 1.2“
- nejvýhodnější nabídku podala společnost Osigeno s. r. o. , IČ: 277 61 746, se sídlem Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice
474. Smlouva o dílo mezi obcí Loučná nad Desnou a Společností Osigeno s. r. o. týkající se zakázky „Zpracování žádosti o dotaci pro projekt z výzvy č. 42 Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020, specifický cíl 1.1“
475. Smlouva o dílo mezi obcí Loučná nad Desnou a Společností Osigeno s. r. o. týkající se zakázky „Zpracování žádosti o dotaci pro projekt z výzvy č. 43 Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020, specifický cíl 1.2“
476. Dodatek č. 2 k Partnerské smlouvě pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“ mezi městem Šumperk a obcí Loučná nad Desnou
478. Záměr prodeje – majetkoprávního vypořádání - pozemku 811/4 v k.ú. Kociánov v souvislosti se stavbou „LP Tříramenného potoka – přehrážka v km 0,460“ (část pozemku pod přehrážkou v km 0,460 na LP Tříramenného potoka, IDTV 10186364, ČHP 4-10-01-068)
       - KN 811/4, ostatní plocha, výměra celkem 826 m2, dotčená plocha dle GP
        Prodejní cena: dle znaleckého posudku
Postup úkonů prodeje po schválení záměru:
            - provedení GP a vytýčení děleného pozemku
            - zpracování návrhu smlouvy prodeje
Podklady vyhotoví Lesy České republiky, s.p., SPRÁVA TOKŮ – OBLAST POVODÍ MORAVY, VSETÍN
       - následovat bude projednání a schválení prodeje dle zpracovaných podkladů jednáním zastupitelstva
        Náklady na vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy a vklad do katastru     nemovitostí uhradí kupující, daň z nabytí uhradí prodávající.
479. Obecně závazná vyhláška obce Loučná nad Desnou - OZV 6/2016 o nočním klidu – zrušení na základě posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 5/2016, č.j. MV-125398-2/ODK-2016 z 13.10.2016
 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
477. Volbu paní Zdeňky Mazákové, nar. 28. 3. 1972, bytem Filipová 14, Loučná nad Desnou do funkce přísedící/ho Okresního soudu v Šumperku
 
 
480. Informace na vědomí:
 
  1. Rozpočtové opatření č. 8/2016
  2. Rozpočtové opatření č. 9/2016           
 
 
 
Starosta obce                                       p. Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                               p. Petr Švec
 
                                                          
                                                           p. Petr Richter
 
 
Zapisovatelka                                       pí. Helena Tkadlecová
 
 
 
 
 
 
Zapsáno dne 24.10.2016

Zveřejněno: 16. 12. 2016

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Oprava zveřejnění zápisu ZO z 24.10.2016

Zpět nahoru