Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 14.9.2016

Dohoda o ukončení  smlouvy  o dílo č.002/2012 s firmou EKOZIS spol. s r.o.

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 14. 9. 2016 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 8         
Omluveni:                                           3                                                                    
Neomluveni:                                            0               
Ověřovatelé zápisu:    p. Mojmír Kovařík, p. Petr Richter
Zapisovatel:                 pí.Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání :
 
1)            Zahájení
2)            Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)            Schválení programu
4)            Obecně závazné vyhlášky
- za účelem uvedení do souladu se zákony ČR - zrušení OZV č. 3/2005 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku
- vydání OZV 6/2016 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku
5)            Projektový záměr MŠ a ZŠ Loučná nad Desnou – podání žádosti o dotaci v rámci IROP, zajištění vlastního podílu obce
6)            Výběr dodavatele elektrické energie a plynu pro období 1.1.2017 – 31.12.2018 společným postupem v rámci MAS Šumperský venkov – „Veřejná zakázka MAS Šumperský venkov – centrální dodávka elektrické energie a plynu pro obce, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž mají obce 100% podíl na období od 1.1.2017 do 31.12.2018“.staženo z jednání
7)            Ukončení Smlouvy o dílo č. 002/12 mezi obcí Loučná nad Desnou a EKOZIS spol. s r. o. na akci „Rodinné domy Loučná nad Desnou – infrastruktura“ ze dne 3. 1. 2012
8)            Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2/11 mezi obcí Loučná nad Desnou a Ing. arch. Jarmilou Filipovou (koordinace činnosti zpracovatele územního plánu, veřejnosti a dotčených orgánů).
9)            Vytvoření jednosměrné komunikace v chatové oblasti Kouty nad Desnou – Annín – z důvodu bezpečnosti
10)       Nakládání s nemovitým majetkem – zřízení věcného břemene služebnosti, zřízení práva stavby a budoucího věcného břemene (služebnosti), prodej pozemku, záměr prodeje pozemků a stavby, záměr prodeje pozemku, záměr prodeje bytu, záměr směny pozemků
11)         Zásady pro stanovení náhrady za omezení užívání nemovitosti při umístění inženýrských sítí
12)         Výstavba trafostanice u hřbitova v k. ú. Rejhotice – napojení budoucích stavebních objektů, využití pro osvětlení hřbitova
13)         Podmínky pro umísťování reklamy politických stran na pozemcích a plochách ve vlastnictví obce
14)         Ostatní
15)         Informace na vědomí
16)         Diskuse
17)         Závěr
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstav obce ze dne 14.9.2016
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 
436. Ověřovatele zápisu a zapisovatele
437. Schválení programu
438. Obecně závazná vyhláška obce Loučná nad Desnou – OZV č. 5/2016, o nočním klidu
439. Projektové záměry ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou na období 2016 – 2024 
- škola pro všechny
- zateplení budovy ZŠ – dokončení
- bezbariérovost ZŠ
- bezbariérovost MŠ
- rekonstrukce odborné učebny – cvičná kuchyně
- vnitřní vybavení učebny přírodních věd
- přebudování dvora na přírodní amfiteátr se zázemím pro ŠD
- konektivita – datové sítě
- práce s digitálními technologiemi v MŠ
- hrací koutky v MŠ (kuchyňka, technická dílna, přírodní laboratoř)
- rekonstrukce a dovybavení keramické dílny
- vybavení tříd interaktivními technologiemi
- venkovní přírodní učebna
- rekonstrukce dopravního hřiště
 
440.Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. 002/2012 ze dne 3. 1. 2012 mezi Obcí Loučná nad Desnou a EKOZIS spol. s r. o. (stavba „Rodinné domy Loučná nad Desnou – infrastruktura).
441. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2/11 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. arch. Jarmilou Filipovou.
442. Vytvoření jednosměrné komunikace v chatové oblasti Kouty nad Desnou – Annín (z důvodu bezpečnosti) a ukládá starostovi obce provést odpovídající úkony a zajistit posouzení ze strany dotčených orgánů.
443. Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti „IV-12-8010938/VB2, Loučná nad Desnou – p.č. 140/6, B., přípojka NNk“, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČ: 24729035, pro zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – podzemního vedení NN-zemní kabel NN, úhrada 1000 Kč,
dotčené pozemky: - KN 859/20 v k.ú. Kociánov
444.Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a právo provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: Ing. J. D., Ruda nad Moravou, pro stavbu Přípojka zemního plynu a vodovodu pro objekt RD č.p. 32 Loučná nad Desnou, na p.č. st. 102/1, v k.ú. Kociánov,
        dotčené pozemky: - KN 821 v k.ú. Kociánov
445. Prodej pozemku p. č. 636/3 v k. ú. Kociánov, zahrada, o výměře 38 m2,
Kupující: M. Š., a J. Š.,  oba bytem Loučná nad Desnou ,  
Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – 60 Kč/m2 (50 Kč/m2 + 20 % přirážka) -  za účelem prodeje pozemku dle žádosti, náklady na vyhotovení vytýčení pozemku, kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z nabytí uhradí prodávající.
446. Prodej pozemku p. č. 1590/1 v k. ú. Rejhotice, ostatní plocha, o výměře 25 m2, Kupující: Svazek obcí údolí Desné, IČ 65497074, sídlem Šumperská 775, 788 14 Rapotín, 
Prodejní cena:  celkem 4740,- Kč dle znaleckého posudku č. 3779-88/16 z 20.7.2016,
- za účelem prodeje pozemku k vypořádání pozemků dotčených stavbou Elektrizace dráhy, náklady na vyhotovení vytýčení pozemku, kupní smlouvy, vklad do katastru nemovitostí a daň z nabytí uhradí kupující.
447. Záměr prodeje pozemku 463/2 v k.ú. Kouty nad Desnou
        - KN 463/2, ostatní plocha, výměra 575 m2
        Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.20105 – 60 Kč/m2(50 Kč/m2 + 20% přirážka)
        Postup úkonů prodeje po schválení záměru:
               - provedení vytýčení pozemku
               - zpracování návrhu smlouvy prodeje
               - projednání a schválení prodeje dle zpracovaných podkladů jednáním zastupitelstva
                Náklady na vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí   uhradí kupující, daň z nabytí uhradí prodávající.
448. Záměr prodeje podílu na vlastnictví pozemku p. č. 446 v k.ú. Rejhotice
       - KN 446, zahrada, výměra 635 m2, podíl 1/2
       Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.20105 – 50 Kč/m2,
       Postup úkonů prodeje po schválení záměru:
       - nabídka podílu stávajícím spoluvlastníkům, v případě nezájmu další nabídka
       - provedení vytýčení pozemku
       - zpracování návrhu smlouvy prodeje
       - projednání a schválení prodeje dle zpracovaných podkladů jednáním zastupitelstva
       Náklady na vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z nabytí uhradí prodávající.
449.Zásady pro stanovení náhrady za omezení užívání nemovitosti při umístění inženýrské sítě
450.Výstavba trafostaniceu hřbitova v k. ú. Rejhotice – napojení budoucích stavebních objektů, využití pro osvětlení hřbitova
451.Podmínky pro umísťování reklamy politických stran na pozemcích a plochách ve vlastnictví obce Loučná nad Desnou pro Krajskévolby 2016
452. Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 18/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o., pracoviště Šumperk - 2.000,- Kč
453. Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 19/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a Hospic na Svatém Kopečku – 5.000,- Kč
 
 
454. Informace na vědomí:
 
  1. Rozpočtové opatření č. 5/2016
  2. Rozpočtové opatření č. 6/2016
  3. Rozpočtové opatření č. 7/2016
  4. Znalecký posudek o ceně nemovitosti – objektu bez č. p. s příslušenstvím včetně pozemku st. p. č. 231 v k. ú. Rejhotice – stará hasičská zbrojnice Rejhotice.
  5. Výzva paní M. A. k odstranění kamerového systému z obytného domu na adrese Loučná nad Desnou
  6. Zápis z valné hromady VHZ Šumperk a. s.
  7. Stížnost p. G. na hluk na trati železnice Desná
  8. Sdělení panu H. ve věci místní komunikace 17 c v části obce Rejhotice  u LA Kareš a  dopravního značení na této komunikaci.
  1. Žádost p. K. o odkoupení bytové jednotky v domě č. p. 22 Rejhotice
  2. Zahájení rekonstrukce a úplnou uzavírku komunikace III/3696 Přemyslov v období od 10. 10. 2016 - 30. 11. 2016.
 
 
 
Starosta obce                                                Jaroslav Sembdner
 
Ověřovatelé zápisu                                        Mojmír Kovařík
 
                                                                       Petr Richter
 
 
 
Zapisovatelka                                                 Helena Tkadlecová
 
 
 
 
Zapsáno dne 14.9.2016

Zveřejněno: 15. 9. 2016

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 14.9.2016

Zpět nahoru