Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 25. 10. 2021
a svátek má Beáta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

VZ 16. 10. 2002- usnesení

Rybník Kocián, nová společnost, Navýšení rozpočtu,vrácení domu č119

ZÁPIS A USNESENÍ Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO 16.10.2002 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU V LOUČNÉ NAD DESNOU

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno

Počet zúčastněných zastupitelů . 9 +1

Omluveni : 1

Neomluveni : 0

Zapisovatel : Helena Tkadlecová

Ověřovatelé zápisu : p. Menšík, p. Rýznar

 

p. starosta nás přivítal na veřejném zasedání a seznámil nás s jeho programem

 

Program veřejného zasedání :

1. Dodatek č.1 smlouvy uzavřené dne 3.5.2002

2. Převody pozemků pod silnicí I. a II. tř.

3. Navýšení rozpočtu pro ZŠ

4. Nové dopravní značení

5. Rybník Kocián - nová společnost, personální obsazení

6. Domov důchodců - smlouva

7. Osvětlení - nová instalace

8. Kontrola stromů - zámecký park

9. Převzetí zpět domu č.p. 119

10. Prodeje pozemků

11. Na vědomí

12. Ostatní

13. Závěr

 

Zastupitelstvo obce program schválilo

V průběhu jednání probíhala diskuse k jednotlivým bodům

Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 16.10.2002

 

Zastupitelstvo schvaluje :

709. Dodatek č.1 ke spolupráci mezi obcemi ze dne 3.5.2002, jehož předmětem je rekonstrukce kultur. domu v Hraběšicích

710. Souhlasné prohlášení mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, týkající se převodu majetku pozemků pod silnicí I/44

711. Souhlasné prohlášení mezi Obcí Loučná nad Desnou a Olomouckým krajem , týkající se převodu majetku pod silnicí čIII/0447, III/3696

712. Navýšení rozpočtu základní školy dle žádosti pí ředitelky Mgr.Věry Turkové ze dne 27.9.2002

713. Realizaci, resp. umístění značek

1. Zákaz stání - do prostoru za panel domem dle žádosti p. Rýznara

2. Značky Parkoviště ( podélné stání ), umístěné v odbočkách ze silnice I.tř. podél základní školy ( pouze po jedné straně )

3. Zákaz vjezdu vozidel těžších 3,5 t - na cestu v Rejhoticích v úseku od odbočky ze silnice I.třídy Paywood a.s. k Velosteel trading a.s. ( dům rodiny Steinerovy a Foučkovy )

714. Zakladatelskou listinu spol. s ručením omezeným s jménem Kocián s r.o.se sídlem Loučná nad Desnou 57

715. Zplnomocnění k založení této společnosti Mgr. Jana Nedomu a Mgr. Miloše Zbránka

716. Jako 1. jednatele a tím i ředitele nově vznikající společnosti s r.o. a zatímního provozu provozu rybářské bašty a dalších zařízení p. Jindřich a Opršála , nar. 15.7.1993 se základním platem 19 tis Kč, do doby realizace komplexní smlouvy a jako 2. jednatele společnosti p. Viléma Menšíka , nar. 8.10.1937.

717. Aby Jindřich Opršál provedl zaměstnání nových zaměstnanců za účelem provozování rybářské bašty, lyž. vleku a turist. ubytovny , případně převzal stávající. Pro předpokládané spuštění provozu zařízení od 15.12.2002 a stanovil jim plat dle vlastní úvahy

718.Jako základní finanční částku pro rozjezd zařízení ryb. bašty a tím i spol. s r.o. částku ve výši 200 tis Kč s tím, že částka je určena pro platy zaměstnanců a další náklady spojené s realizací podnik. záměru

719. Nákup požárních hadic v ceně do 30 tis Kč pro SDH Loučná nad Desnou.

720. Smlouvu o dílo číslo 009/02ING mezi Obcí Loučná nad Desnou a Fortex - AGS, a.s.

721. Realizaci osvětlení - instalaci světla dle žádosti p. Koutného ze dne 5.10.2002 a instalaci osvětlení do dvora domu č.p.20.

722. Provední kontroly stromů podél zámecké zdi vedle silnice I.třídy a v případě nutnosti jejich pokácení nebo nutnou prořezávku a totéž v alejích vedle ZŠ.

723. Dohodu o odstoupení od Kupní smlouvy, uzavřené dne 5.6.2002 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Paywood a.s.

724. Prodej pozemku p.č.494/1 v kú Kouty nad Desnou p. Jaroslavu Zajícovi

725. Realizaci poutače k rybářské baště.

726. Prodej pozemku parcely č.667/1 s komunikací dle předchozího schválení za symbolickou 1Kč

727. Okamžité zpřístupnění společných nebytových prostor součástí domu č.p. 20 nájemníkům a novým vlastníkům tohoto domu a pokud to nebude možné dohodou, tak formou výměny zámků a nových klíčů všem výše uvedeným

728. Navýšení rozpočtu dle seznamu .

235 tis Pitná voda

240 tis Opěrné zdi

50 tis Baterie do MŠ + mraznička + chladnička

250 tis Projektová dokumentace „ Kanalizace „

500 tis ZŠ- projektová dokumentace

100 tis ZŠ na provoz

300 tis 3612 navýšení ( nebylo z FRB a z ZBÚ )

25 tis Pohřebnictví

410 tis Územní plán

225 tis Hasiči ( dostavba garáže + hasičárna )

729. Schvaluje umístění reklamy na Penzion pro důchodce za 10 tis Kč ročně, nástřikem firmy Hamé Babice

730. Opravu střechy na domě - kůlna č.p. 20, Kociánov

731. Odměny členům výborů 500,- Kč za 3. čtvrtletí 2002

 

732. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1. Žádost o opravu chyby dle ust. §8 zák. č. 344/1992 Sb v platném znění a týkající se objektu občanské vybavenosti č.p. 1 na st. parcele č.144 v kú Kouty nad Desnou

2. Stav ve věci poplatků za likvidaci a svoz domovního odpadu

3. Dopis Jesnické župy Mgr. Milana Horny, adresovaný hejtmanům Moravskoslezského a Olomouckého kraje.

4. Smlouvu o provozování drážní dopravy mezi Svazkem obcí údolí Desné a Conex Morava a.s.

5. Konání nácviku požárního poplachu v základní a mateřské škole s ukázkou techniky Armády ČR, Policie ČR, Záchr. služby, HZS Ol. kraje a vystoupení p. Chytila se služebním psem dne 20.9.2002 včetně poděkování obce za provedenou ukázku.

6. Konání rybářských závodů pro děti na rybníku dne 21.9.2002

7. Provední prověření stavu stromů manželů Kužílkových a Strnadových s provedením okamžitého ořezání suchých větví u stromu v zámec. parku podél silnice I/44

8. Žádost rodičů majících děti v MŠ a tuto z důvodu čas. nechat k řešení novému zastupitelstvu obce

9. Informace o železnici

10. Vlivem silného větru došlo ke zřícení sloupu s místním rozhlasem, který je nutno rychle opravit

 

 

733. Zastupitelstvo obce ukládá :

1. Provední hydro průzkumu - termálního zdroje vody

 

 

Ing. Pavel Martínek - starosta obce, p. Vilém Menšík, p. Stanislav Rýznar - ověřovatelé zápisu, Tkadlecová Helena - zapisovatelka

Zveřejněno: 21. 10. 2002

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  VZ 16. 10. 2002- usnesení

Zpět nahoru