Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 19. 05. 2022
a svátek má Ivo

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

2016 04 Obecně závazná vyhláška obce 04/2016 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška 4/2016, o místních poplatcích.
OZV 4/2016:
Schválena 29.6. 2016;
Nabyla platnost 1.7.2016;
Účinná od 1.8.2016;
Platnost ukončena: ANO 15.12.2016;
Zrušena vyhláškou: OZV 9/2016 z 15.12.2016    
 
Dokument ve formátu *.pdf lze shlédnout ZDE

 

OBEC LOUČNÁ NAD DESNOU

 

Obecně závazná vyhláška

č. 4 / 2016,

o místních poplatcích

 

Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou se na svém zasedání dne 29.6.2016 usnesením č. 414. usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST  I.

ZÁKLADNÍ  USTANOVENÍ

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)       Obec Loučná nad Desnou zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):

a)      poplatek ze psů

b)      poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

c)      poplatek z ubytovací kapacity

(2)       Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Loučná nad Desnou (dále jen „správce poplatku“).[1]

ČÁST II.

POPLATEK ZE PSŮ

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

(1)          Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Loučná nad Desnou [2]

(2)       Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1)       Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa staršího tří měsíců.

(2)       V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]

(3)       Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

(1)       Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.

(2)       Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.

(3)       Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 18 této vyhlášky.

Čl. 5

Sazba poplatku

(1)       Základní sazba poplatku za kalendářní rok činí:

a)      za prvního psa       .........................................................................................60,- Kč,

b)      za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ........................................90,- Kč,

c)      za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu        .......................................................................................  50,- Kč,

d)      za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, poživatele invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatele sirotčího důchodu ................................................ 75,- Kč.

 

 

(2)       Sazba v domech  se čtyřmi i více byty, kde k domu nepatří oplocený pozemek případně jiné pozemky, na kterých  by byl pes trvale umístěn  v prostoru pro chov vymezeném:

a ) za  prvního psa ..............................................................................................700,- Kč

b ) za druhého a každého dalšího psa ............................................................1. 050,- Kč

c ) za  1.  psa, jehož vlastníkem je poživatel invalidního, starobního,

vdovského nebo sirotčího  důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu  .....  200,- Kč

d) za druhého  a každého dalšího psa, jehož vlastníkem  je osoba

 uvedená v písmenu   c)……............................................................................... 300,- Kč

                                                                        Čl. 6

Splatnost poplatku

(1)       Poplatek je splatný nejpozději do  31.3. příslušného kalendářního roku.

(2)       Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7

Osvobození a úlevy

(1)       Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[5].

ČÁST III.

poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Čl. 8

Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

(1)       Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.[6]

(2)       Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku a za poplatek ručí.[7]

Čl. 9

Ohlašovací povinnost

(1)       Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

(2)       Při plnění ohlašovací povinnost je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 18 této vyhlášky.

(3)       Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[8]

(4)       Evidenční knihu je ubytovatel povinen předkládat správci poplatku ke kontrole vždy do konce měsíce února roku následujícího. Při ukončení nebo přerušení ubytovací činnosti je povinen předložit ubytovací knihu správci poplatku nejpozději do 15 dnů od ukončení nebo přerušení ubytovací činnosti.

 

Čl. 10

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu ..............................................................................................................15,-  Kč.

Čl. 11

Splatnost poplatku

(1)       Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku podle počtu ubytovaných osob čtvrtletně jednou částkou. Ubytovatel poplatek odvede správci poplatku nejpozději do 14-ti kalendářních dnů po skončení čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

(2)       Před odvodem vybraného poplatku ubytovatel sdělí správci poplatku:

            - Počet ubytovaných osob podléhajících poplatku

            - Celkový počet dnů jejich pobytu

            - Celkovou poukázanou částku poplatku

            - V případě odvodu vybraného poplatku převodem na účet obce Loučná nad Desnou,   ubytovatel současně sdělí číslo účtu, z kterého odvod provedl a nebo bude provádět.

Čl. 12

Osvobození a úlevy

(1)       Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají

a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,

b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné)


ČÁST IV.

poplatek z UBYTOVACÍ KAPACITY

Čl. 13

Předmět poplatku a poplatník

(1)       Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.[9]

(2)       Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.[10]

Čl. 14

Ohlašovací povinnost

(1)       Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.

(2)       Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 18 této vyhlášky.

(3)       Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.[11]

(4)       Evidenční knihu je ubytovatel povinen předkládat správci poplatku ke kontrole vždy do konce měsíce února roku následujícího. Při ukončení nebo přerušení ubytovací činnosti je povinen předložit ubytovací knihu správci poplatku nejpozději do 15 dnů od ukončení nebo přerušení ubytovací činnosti.

Čl. 15

Sazba poplatku

(1)       Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den ...................................... 6,- 

Čl. 16

Splatnost poplatku

(1)       Poplatek je splatný čtvrtletně, nejpozději do 14-ti kalendářních dnů po skončení každého čtvrtletí příslušného kalendářního roku.

(2)       Před odvodem poplatku ubytovatel sdělí správci poplatku:

            - Počet ubytovaných osob podléhajících poplatku

            - Celkový počet dnů jejich pobytu

            - Celkovou poukázanou částku poplatku

(3)       Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek do konce příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 17

Osvobození a úlevy

(1)       Poplatku nepodléhá:

a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků

b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení

c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.[12]

 

ČÁST V.

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ

Čl. 18

Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti

(1)   V ohlášení poplatník nebo plátce uvede[13]

a)      jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,

b)      čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,

c)      další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.

(2)   Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[14]

(3)   Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[15]

Čl. 19

Navýšení poplatku

(1)   Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, nebo hromadným předpisným seznamem.[16]

(2)   Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[17]

Čl. 20

Přechodná a zrušovací ustanovení

(1) Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.

(2) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška číslo 3/2011 o místních poplatcích ze dne 20.6.2011.

Čl. 21

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.8.2016

 

 

 

                                                                                                                    

            ...................................                                                       ..........................................

                  Ing. Miroslav Pospíšil                                                           Jaroslav Sembdner

                  místostarosta                                                                              starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

Sejmuto z úřední desky dne:[1] § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2] § 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

[5] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[6] § 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[7] § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[8] § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

[9] § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] § 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[11] § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích

[12] § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[13] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[14] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[15] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[16] § 11 odst. 1, 2 zákona o místních poplatcích

[17] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Zveřejněno: 1. 7. 2016

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce - ARCHIV  >  2016 04 Obecně závazná vyhláška obce 04/2016 o místních poplatcích

Zpět nahoru