Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 28.4.2016

Závěrečný účet obce za rok 2015, záměr prodeje nebo pronájmu obecního bytu Rejhotice č.p.  22

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 28. 4. 2016 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:           9                     
Omluveni:                                          p. Švec, p. Ing. Pavel Martínek                                
Neomluveni:                                                 0                     
Ověřovatelé zápisu:    p. Kovařík, p. Richter, p. Tkadlec
Zapisovatel: pí.Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání :
 
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      Závěrečný účet obce Loučná nad Desnou za rok 2015 s výhradou
5)      Přijatá nápravná opatření
6)      Obecně závazné vyhlášky obce
7)      Dohoda o užívání obecní komunikace k odvozu dříví vozidly nad 3 t celkové hmotnosti – staženo z jednání
8)      Nakládání s nemovitých majetkem – zřízení věcného břemene služebnosti, zřízení budoucího věcného břemene služebnosti, zřízení práva stavby, prodej a směna pozemku, pronájem nebytových prostor a sportovišť,
- záměr prodeje nebo pronájmu bytové jednotky v domě č. p. 22 Rejhotice
9)      Ostatní
-   ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou – žádost o povolení výjimky z počtu žáků v základní škole
-   Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou – lávka na ČHS
-   Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 323 09 mezi obcí Loučná nad Desnou a HORSTAV Olomouc, spol. s r. o. – lávka na ČHS
-   Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost – AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián
-   Žádost o prominutí nájmu z nebyt. prostor
-   Žádost o pronájem obecního bytu č. 2 v domě č. p. 22 Rejhotice
10) Informace na vědomí
11) Diskuse
12) Závěr
 
 
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům.
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.4.2016
 
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
378.     Ověřovatele zápisu a zapisovatele
379.     Schválení programu
380.     Závěrečný účet obce Loučná nad Desnou za rok 2015 s výhradou
381.     Přijaté nápravné opatření: neoprávněně vyplacené cestovné bylo vráceno do pokladny obce dne 13. 4. 2016
382.    Přijaté nápravné opatření: nesprávná výše odměny byla opravena usnesením  č. 365 a č. 366.
383.     Přijaté nápravné opatření: opravné položky byly zrušeny dne 18. 3. 2016 v plné výši na základě dohody o narovnání se splátkovým kalendářem.
384.    Obecně závazná vyhláška obce Loučná nad Desnou OZV 1/2016 o zrušení OZV 1/2001 a OZV 4/2011 
385.    Obecně závazná vyhláška obce Loučná nad Desnou - OZV 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
386.    Obecně závazná vyhláška obce Loučná nad Desnou - OZV 3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
387.    Rámcové znění smlouvy „Dohoda o využití systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu“ pro „původce“ odpadu dle čl.1 bodu c) OZV 2/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
388.  Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro H. B. Loučná nad Desnou, pro stavbu Přípojka vody z veřejného vodovodu pro RD na pozemku st. p. č. 82 v k. ú. Kociánov
            - dotčené pozemky obce – p. č. 822 v k. ú. Kociánov
389.    Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro D.L., Loučná nad Desnou, pro stavbu Přípojka splaškové kanalizace pro RD na pozemku st. p. č. 151 v k. ú. Kociánov
            - dotčené pozemky – p. č. 667/10 v k. ú. Kociánov
390.    Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouva o právu provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro RELAX RESORT DESNÁ s. r. o.,Blanická 19, 77900 Olomouc, pro stavbu Splašková kanalizace pro „novostavba welness hotelu **** Rejhotice“ na pozemcích 1050/1, 1054/1, 1620/2, 1620/3, 492/1, 496, 1669/1 v k. ú. Rejhotice
               - dotčené pozemky obce – p. č. 496 v k. ú. Rejhotice
391.     Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. BVB-S/123/01/2016  mezi Obcí Loučná nad Desnou (budoucí oprávněný) a Lesy České republiky, s.p. (budoucí obtížený), pro stavbu – zřízení a provozování splaškové kanalizace Loučná nad Desnou – Filipová, Kolonka.
            - dotčené pozemky – p. č.619 v k. ú. Filipová
392.    Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. BVB-S/123/02/2016  mezi Obcí Loučná nad Desnou (budoucí oprávněný) a Lesy České republiky, s.p. a MUDr. H. T. (budoucí obtížený), pro stavbu – zřízení a provozování splaškové kanalizace Loučná nad Desnou – Filipová, Kolonka.
            - dotčené pozemky – p. č.620 a p.č. 627/1 v k. ú. Filipová
393.    Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti mezi obcí Loučná nad Desnou (oprávněný) a Svazkem obcí údolí Desné IČ65497074 (povinný) týkající se zřízení, umístění a provozování zařízení pro veřejné osvětlení – v místě železniční přejezd u Velosteel Trading a.s.
           - dotčené pozemky – p. č. 796/1 v k. ú. Filipová
394.     Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti mezi obcí Loučná nad Desnou (oprávněný) a KARETA s.r.o. Bruntál IČ 62360213 (povinný) týkající se zřízení, umístění a provozování zařízení pro veřejné osvětlení – v místě železniční přejezd u Velosteel Trading a.s.
           - dotčené pozemky – p. č. 756/8, 756/14 v k. ú. Filipová
395.     Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti mezi obcí Loučná nad Desnou (oprávněný) a AGRO – Měřín, a. s. IČ 49434179 (povinný) týkající se zřízení, umístění a provozování zařízení pro veřejné osvětlení - v místě železniční přejezd u Velosteel Trading a.s.
            - dotčené pozemky – p. č. 1688/1 v k. ú. Rejhotice
396.     Smlouva  o zřízení věcného břemene služebnosti mezi obcí Loučná nad Desnou (oprávněný) a B. M. a B. ., Ústí nad Orlicí (povinní) týkající se zřízení, umístění a provozování zařízení pro veřejné osvětlení v místě: železniční přejezd Rejhotice u č.p. 109.
            - dotčené pozemky – p. č. st. 201/2, p. č. 613, p. č. 621/2, vše v k. ú. Rejhotice
397.     Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti mezi obcí Loučná nad Desnou (oprávněný) a Svazkem obcí údolí Desné, IČ65497074 (povinný) týkající se zřízení umístění a provozování zařízení pro veřejné osvětlení v místě: železniční přejezd Rejhotice u č.p. 109.
            - dotčené pozemky – p. č. 1578/3, p. č. 1666 vše v k. ú. Rejhotice
398.     Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti mezi obcí Loučná nad Desnou (oprávněný) a Svazkem obcí údolí Desné, IČ65497074 (povinný) týkající se zřízení umístění a provozování zařízení pro veřejné osvětlení v místě: železniční přejezd Rejhotice u č.p. 4 – Penzion OAZA.
               - dotčené pozemky – p. č. 1661, p. č. 1515/2, p. č. 1676, vše v k. ú. Rejhotice
399.     Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti mezi obcí Loučná nad Desnou (oprávněný) a K. L.,  Loučná nad Desnou (povinný) týkající se zřízení, umístění a provozování zařízení pro veřejné osvětlení v místě: železniční přejezd Rejhotice u č.p. 4 – Penzion OAZA.
               - dotčené pozemky – p. č. 53/1 v k. ú. Rejhotice
400.     Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti mezi obcí Loučná nad Desnou (oprávněný) a JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, IČ00032433 (povinný) týkající se zřízení umístění a provozování zařízení pro veřejné osvětlení v místě: železniční přejezd Rejhotice u č.p. 4 – penzion OAZA.
            - dotčené pozemky – p. č. 1515/1 v k. ú. Rejhotice
401.     Záměr obce provozování minigolfového hřiště včetně občerstvení, klubovny asociálního zařízení v nové hasičské zbrojnici č. p. 91 na pozemku st. p. č. 66 v    k. ú. Kociánov, v části obce Loučná nad Desnou, v obci Loučná nad Desnou, obcí založenou a vlastněnou společností Kociánov s.r.o.
            - Provést opatření k zahájení provozu
402.     Provedení aktualizace a doplnění kupní smlouvy mezi obcí Loučná nad Desnou a manžely V. M. a D. M., bytem Loučná nad Desnou, na prodej části p.č. 249/1, dle GP 426-169/2006 – parcela 1535/4, výměra 43 m2, v k.ú. Rejhotice, z majetku manželů M. , schválené 11.4.2006 usnesením č. 791, která nebyla provedena.
Znění doplněného předmětu prodeje: Obec Loučná nad Desnou odkupuje p.č. 1535/4 o výměře 43 m2, trvalý travní porost, a p.č. 249/4 o výměře 2 m2, trvalý travní porost v k.ú. Rejhotice. Cena za m2 a ostatní podmínky prodeje zůstávají stejné.
403.     Prodej pozemku p. č. 249/5, trvalý travní porost, výměra 4 m2, k.ú. Rejhotice
           Kupující V. M. a D. M., Loučná nad Desnou
            Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – 50 Kč/m2
            Náklady na vyhotovení kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí prodávající, daň z nabytí uhradí kupující.
 
404.     Výjimku z počtu žáků v základní škole v rozsahu 115 žáků základní školy pro školní rok 2016/17 pod stanovený limit 153 žáků (- 38 žáků) a zavazuje se k povinnosti uhradit  zvýšené výdaje, a to nad výši stanovenou krajským normativem, na vzdělávací činnost základní školy na 38 žáků pro školní rok 2016/17.
405.     Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou o poskytnutí dotace ve výši 8.100.000,- Kč na realizaci akce „Lávka nad silnicí I/44 na Červenohorském sedle“.   
406.     Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 323 09 mezi obcí Loučná nad Desnou a HORSTAV Olomouc, spol. s r. o., se sídlem Tovární 41A, 772 00 Olomouc,             IČ: 451 95 706
407.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 17/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – příspěvek na náklady spojené s opravami a provozem rybníka Kocián – 15.000,- Kč
408.     Žádost o prominutí nájmu nebytových prostor (společenská místnost, zařízení občerstvení vč. sociálního zařízení) v objektu nové hasičské zbrojnice č. p. 91 v části obce Loučná nad Desnou na základě Smlouvy o nájmu nemovitostí č. 69 mezi obcí Loučná nad Desnou a M. V. a B. R. – za období od 1. 1. 2016 do 15. 4. 2016, a to z důvodu nevyužívání objektu v tomto období, výše prominutého nájmu činí 2.625,- Kč.
409.     Záměr prodeje bytové jednotky č. 2 v domě č. p. 22 na pozemku st. p. č. 34,  v  k. ú. Rejhotice, v části obce Rejhotice, v obci Loučná nad Desnou
- vyvolávací cena: 100.000,- Kč
            - výběr kupujícího bude proveden obálkovou metodou
            - záměr k výběru kupujícího bude zveřejněn do 31.7.2016 po majetkovém vypořádání stávajících vlastníků domu a dokončení vkladu prohlášení vlastníků domu do evidence katastru nemovitostí.
              
 
 
 410. Informace na vědomí:
 
  1. Rozpočtové opatření 1/2016
  2. Rozpočtové opatření 2/2016
  3. Probíhající jednání o zpoplatnění užívání obecních komunikací k odvozu dříví vozidly nad 3 t celkové hmotnosti
  4. Veřejné projednání územního plánu obce se bude konat dne 23. 5. 2016 v 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Loučná nad Desnou
  5. Sdělení Koordinátora integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje ve věci posílení autobusové dopravy do Koutů nad Desnou v době uzavírky silnice I/44 na ČHS
  6. Sdělení ve věci rekonstrukce silnice III. třídy na Přemyslov
  7. Dne 25. 5. – 29. 5. 2016 se bude v obci Loučná nad Desnou konat 20. ročník Rallye Rejvíz 2016.
  8. Dne 4. 6. 2016 se přes obec Loučná nad Desnou pojede světový pohár v silniční cyklistice – 2. etapa Závodu Míru.
 
 
 
 
Starosta obce                                           Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                                  p. Mojmír Kovařík
 
 
                                                                       p. Petr Richter
 
 
                                                                       p. Bohumil Tkadlec
 
 
 
zapisovatel                                              pí. Helena Tkadlecová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsáno: 28.4.2016

Zveřejněno: 29. 4. 2016

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 28.4.2016

Zpět nahoru