Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 30.3.2016

Rozpočet obce Loučná nad Desnou na rok 2016

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE30. 3. 2016V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:           9                     
Omluveni:                                                       0                                                                    
Neomluveni:                                                  2         
Ověřovatelé zápisu: pí, Petra Švestková, p. Petr Richter     
Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání :
 
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      Rozpočet obce Loučná nad Desnou na rok 2016
5)      Účetní závěrka hospodaření obce Loučná nad Desnou za rok 2015
6)      ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p.o.
 - Účetní závěrka Základní a Mateřské školy Loučná nad Desnou, p.o. za rok 2015
         - Návrh rozpočtu na rok 2016
         - Rozpis čerpání nákladů a výnosů za rok 2015
         - Zpráva o hospodaření za rok 2015
         - Žádost o schválení převodu hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p.o. za rok 2015 do rezervního fondu
         - Žádost o schválení účetní uzávěrky za rok 2015
     - Žádost o zajištění opravy okapů
         7)   Zvýšení odměn zastupitelům obce dle aktuální právní úpravy- doschválení
         8) Nakládání s nemovitým majetkem – zřízení věcného břemene služebnosti, prodej,    pronájem a pacht pozemku                     
         9) Ostatní
         10) Informace na vědomí
         11) Diskuse
         12) Závěr                                                                 
 
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům.
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.3.2016
 
354.     Ověřovatele zápisu a zapisovatele
355.     Schválení programu
356.     Závazné ukazatele rozpočtu obce Loučná nad Desnou na rok 2016
            Příjmy:            31.481.600,- Kč
            Výdaje:           35.481.600,- Kč
            Financování:    4.000.000,- Kč
            Rozpočet je schvalován jako schodkový. Schodek je pokryt finančními prostředky z minulých let.
357.     Účetní závěrku obce Loučná nad Desnou za rok 2015
358.     Účetní závěrku příspěvkové organizace Základní a Mateřská škola Loučná nad Desnou za rok 2015
359.     Návrh rozpočtu na rok 2016 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou. Výše příspěvku činí 4.000.000,- Kč z rozpočtu obce.
360.     Rozpis čerpání nákladů a výnosů za rok 2015 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou.
361.     Zprávu o hospodaření za rok 2015 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou.
362.     Hospodářský výsledek za rok 2015 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou ve výši 67.043,06 Kč.
363.     Převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p.o. za rok 2015 ve výši 67.043,06 Kč do rezervního fondu.
364.     Žádost příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou,  o zajištění opravy okapů u budovy základní školy.
365.     Doschválení výše odměny zastupitele a člena finančního výboru Bohumila Tkadlece od 1. 7. 2015 k bodu usnesení č. 167 z veřejného zasedání zastupitelstva obce z 3. 6. 2015 dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění viz přiložená tabulka.
366.     Doplnění bodu usnesení č. 303 z veřejného zasedání ze dne 11. 2. 2016 o text: viz přiložená tabulka.
367.     Smlouvu o zřízení věcného břemene č.j. OULO 377/2016 „IV-12-8009866VB1 Loučná nad Desnou – p.č. 700/4, Salaj, NNk“, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín,           IČ: 24729035, pro zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – podzemního vedení NN-zemní kabel NN, dotčené pozemky:
            - KN 697/1, 700/5, 823/3 v k.ú. Kociánov
368.     Smlouvu o zřízení věcného břemene č.j. OULO 259/2016 „IV-12-8010386/001 Loučná nad Desnou – p.č. 54(Zámek), GEORGIUS DENATOR s.r.o., VN, DTS, NNk“, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, IČ: 24729035, pro zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy – podzemního vedení NN-zemní kabel NN, dotčené pozemky:
            - KN 631/2, 659/2, 665, 749, 747, 809/6, 755/2, 831/1 v k.ú. Kociánov
369.     Pacht pozemku p. č. 146/1,(ostatní plocha, výměra 180 m2, část o výměře 70 m2 v k. ú. Kociánov (prostor v zahradě u domu č.p. 66 Kociánov)
            Pachtýř pozemku: R. F. bytem Loučná nad Desnou
            Cena: 2,- Kč/1m²/rok
            Doba: pacht na dobu neurčitou, 12 měsíční výpovědní doba
            Pacht za účelem provozování zahrádkářské činnosti, povoleno umístění dočasných          staveb k zahrádkářským účelům či jiných drobných staveb (např. sezónní posezení),       není povolen chov drobného zvířectva, chov a pastva dobytka bez předchozího  souhlasu pronajímatele.
370.     Pacht pozemku:
- p. č. 160/5 (trvalý travní porost, výměra 158 m2, část o výměře 14 m2 v k. ú. Kociánov (prostor v zahradě u domu č.p. 63 Kociánov)
- p.č. 146/1 (ostatní plocha, , výměra 180 m2, část o výměře 180 m2 v k. ú. Kociánov (prostor v zahradě u domu č.p. 63 Kociánov)
            Pachtýř pozemku:
K. Z.,  bytem  Loučná nad Desnou
K. M.,  bytem Loučná nad Desnou
            Cena: 2,- Kč/1m²/rok
            Doba: pacht na dobu neurčitou, 12 měsíční výpovědní doba
            Pacht za účelem provozování zahrádkářské činnosti, povoleno umístění dočasných          staveb k zahrádkářským účelům či jiných drobných staveb (např. sezónní posezení),       není povolen chov drobného zvířectva, chov a pastva dobytka bez předchozího  souhlasu pronajímatele.
371.     Záměr provedení vypořádání a prodeje pozemků nebo jejich částí tvořících zahrady a společné plochy u bytového domu na adrese Kociánov č.p. 20 stojícího na pozemku st.7 v k.ú. Kociánov, vlastníkům bytových jednotek a vlastnických podílů na společných částech domu Kociánov č.p. 20 a pozemku  st. 7.
            Vypořádávané a prodávané pozemky (nebo jejich části) všechny v k.ú. Kociánov:
            - KN 10, ostatní plocha, výměra 1098 m2, prodávaná část dle geometrického plánu – vypořádání s komunikací na p.č. 808/1
            - KN 11/1, zahrada, výměra 1524 m2, prodávaná část dle geometrického plánu – vypořádání dle oplocení podél silnice I/44 na p.č. 809/1 a MK na p.č. 808/1
            - KN 11/2, zahrada, výměra 237 m2
            - KN 11/3, zahrada, výměra 210 m2, prodávaná část dle geometrického plánu – vypořádání dle oplocení podél místní komunikace na p.č. 808/1
            - KN 808/1, ostatní plocha, výměra 378 m2, prodávaná část dle geometrického plánu – oddělení bývalého přístupu přes zahradu (vypořádání s komunikací na p.č. 808/1)
            - KN 808/2, ostatní plocha, výměra 496 m2, prodávané části dle geometrického plánu – oddělení bývalého přístupu přes zahradu a části parcely za kolnami (vypořádání s komunikací na p.č. 808/1)
            - KN 12, trvalý travní porost, výměra 380 m2, prodávaná část dle geometrického plánu – oddělení přístupu k objektu na parcele st. 336 ve vlastnictví kupujících (bývalé ČOV), v šíři 10m
            Kupující dle LV 656 pro k.ú. Kociánov
            Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – min. 50 Kč/m2
            Postup úkonů prodeje po schválení:
            - zpracování geometrického plánu na oddělení pozemků
            - zpracování technického výkresu využití pozemků novými vlastníky pro stanovení jejich podílu na prodejní ceně
            - zpracování návrhu smlouvy prodeje
            - Projednání a schválení prodeje dle zpracovaných podkladů jednáním zastupitelstva
            Náklady na vyhotovení geometrického plánu, technického výkresu podílů, kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z nabytí uhradí prodávající.
372.     Záměr prodeje nebo směny části pozemku p. č. 12, trvalý travní porost, výměra 380 m2, prodávaná nebo směňovaná část dle geometrického plánu – po oddělení přístupu k objektu na parcele st. 336 ve vlastnictví vlastníků LV 605 (bývalé ČOV), v šíři 10m, v k. ú. Kociánov,
            Kupující Mgr. P. M., pro k.ú. Kociánov
            Prodejní cena: dle ceníku prodeje z 29.9.2015 – min. 50 Kč/m2
            Postup úkonů prodeje po schválení:
            - zpracování geometrického plánu na oddělení pozemků
            - zpracování návrhu smlouvy prodeje
            - Projednání a schválení prodeje dle zpracovaných podkladů jednáním zastupitelstva
            Náklady na vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z nabytí uhradí prodávající.
373.     Vnitřní směrnici obce Loučná nad Desnou č. 1/2016.
374.     Dohodu o narovnání mezi Fandament Architects s. r. o., IČ: 29296205, se sídlem Pěstitelská 162/11, 619 00 Brno, a obcí Loučná nad Desnou ve věci narovnání sporných práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo č. 20120208 ze dne 22. 5. 2012.
375.     Ukládá starostovi obce jako zástupci zřizovatele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, řešit stížnosti na kvalitu jídla ve školní jídelně.
376.     Dodatek č. 15 ke smlouvě o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb mezi obcí Loučná nad Desnou a obcí Velké Losiny o příspěvku obce na nákup knihovních fondů pro rok 2016 ve výši 20.000,- Kč.
 
 
377.     Informace na vědomí:
 
1. Zápis z valné hromady Svazku obcí údolí Desné
2. Výsledky Petice za obnovu poutního místa Vřesová studánka k 18. 2. 2016
3. Výpočet stočného na rok 2016 s ohledem na reálné náklady na provoz kanalizace a ČOV v roce 2015
4. Záměr připojení obecních objektů – Rejhotice č. p. 100 a Rejhotice č. p. 22 na kanalizaci
 
 
 
Starosta                                   p. Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                 pí. Petra Švestková    
 
 
                                                p. Petr Richter
 
 
zapisovatelka                          pí. Helena Tkadlecová
                                               
 
 
 
 
Zapsáno dne 30.3.2016

Zveřejněno: 31. 3. 2016

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 30.3.2016

Zpět nahoru