Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 11.2.2016

Výběrové řízení -refinancování úvěrů obce, žádosti o dotace  z rozpočtu obce

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE11. 2. 2016V 18:30 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:           10                   
Omluveni:                                                      1                                                                    
Neomluveni:                                                   0        
Ověřovatelé zápisu: p. Petr Richter, p. Pavel Tříska
Zapisovatel: pí.Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání :
 
1)                  Zahájení
2)                  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)                  Schválení programu
4)                  Návrh na vyřazení hmotného a nehmotného investičního majetku
5)                  Obecně závazné vyhlášky – aktualizace dle nových pr. předpisů – staženo z jednání
6)                  Zvýšení odměn zastupitelům obce dle aktuální právní úpravy
7)                  Výběrové řízení – VZMR „Refinancování úvěrů obce Loučná nad Desnou“
8)                  Rekonstrukce NN a veřejného osvětlení v zastavěném území v obci – preferování ukládání do země
9)                  Systém náležité péče obce Loučná nad Desnou
10)              Veřejnoprávní smlouva mezi obcí Loučná nad Desnou a městem Šumperk – výkon činnosti speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací
11)              Servisní smlouva na poskytování servisních služeb na zařízení VOX (obecní rozhlas) – staženo z jednání
12)              Smlouva o dílo na zhotovení „Plánu připravenosti obce na mimořádné události a krizové situace“
13)              Aktualizace povodňového plánu obce Loučná nad Desnou
14)              Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2008003/S – chodník Filipová – zpracování DSP a žádost o st. povolení
15)              Dohoda o narovnání a splátkový kalendář – dlužné nájemné
16)              Žádosti o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost
-           TJ Spartak - 320.000,- Kč
-               J. P. volejbalový turnaj 2016 – 6.000,- Kč
-               J. P. materiálové zabezpečení volejbal. družstva – 8.000,- Kč
-               Rodiče dětem při ZŠ Loučná nad Desnou – 40.000,- Kč
-               Základní a Mateřská škola Loučná nad Desnou, p. o. – lyžařský kurz, plavání - 15.000,- Kč
-               H.K. – úhrada tělocvičny ZŠ pro seniory – 10.500,- Kč
-               Sdružení hasičů SDH Loučná nad Desnou – 220.000,- Kč
-               Kynologický klub ART Loučná nad Desnou – 25.000,- Kč
-               P. L. – zabezpečení činnosti pěveckých sborů Klubíčko, Loučňáček a TapTýda – 110.000,- Kč
-               Klub seniorů Loučná nad Desnou – 100.000,- Kč
-               AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – soutěž mladých rybářů – 7.000,- Kč
-               AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – Parkový běh v Loučné nad Desnou – 5. ročník – 15.000,- Kč
-               Armáda spásy, centrum sociálních služeb – 5.000,- Kč
-               MAS Šumperský venkov – 7. ročník florbalového turnaje pro žáky základních škol obcí MAS Šumperský venkov – 500,- Kč – 2.000,- Kč
-               Pontis Šumperk o. p. s. – příspěvek na sociální službu
-               Florbalová škola Teiwaz- florbalový turnaj 2015 - 15.000,-Kč
-               SONS ČR, oblastní odbočka Šumperk – činnost a služby ve prospěch osob se zrakovým postižením – 3.500,- Kč
-               Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., okresní organizace Šumperk – 9.000,- Kč
-               Charita Šumperk – poskytování sociálních služeb – 6.000,- Kč
-               Centrum české historie, o. p. s. – výroba pamětní desky
17)              Nakládání s nemovitých majetkem – poskytnutí práva stavby a budoucí služebnosti, souhlas s provedením stavby na pozemku, zřízení věcného břemene služebnosti, prodej, pronájem a pacht pozemku
18)              Záměr projekčního zpracování na opravu a následné majetkové vypořádání komunikace č. 17c dle pasportu místních komunikací (F. – LA K.)
19)              Záměr provést skutečné zaměření chodníku podél I/44 od penzionu Biografu po most přes řeku Desnou – Rejhotice (Jespil s. r. o., Spona s. r. o.) a majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníkem
20)              Záměr pořízení pracovního stroje
21)              Platby za vývoz jímek a septiků na obecní ČOV
22)              Projednání připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
23)              Ostatní
24)              Informace na vědomí
25)              Diskuse
26)              Závěr                             
        
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům.
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.2.2016
 
                          
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 
300.     Ověřovatele zápisu a zapisovatele
301.     Schválení programu
302.     Návrh na vyřazení hmotného a nehmotného investičního majetku dle předloženého seznamu.
303.     Zvýšení odměn zastupitelům obce dle Přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb, v platném znění od 1.3.2016.
 304.    Revokace usnesení č. 272 ze dne 25.11.2015 týkající se smlouvy o úvěru mezi obcí Loučná nad Desnou a Komerční bankou, a. s.
305.     Výsledek výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „Refinancování úvěrů obce Loučná nad Desnou“ dle rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč: Československá obchodní banka, a. s.,                IČ: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, pobočka Šumperk.
306.     Smlouva o úvěru č. 0131/16/5633 o poskytnutí účelového úvěru ve výši 24.567.044,60 Kč mezi obcí Loučná nad Desnou a Československou obchodní bankou, a. s. za účelem refinancování úvěrů: Smlouva o úvěru č. 064118 ze dne   20. 4. 2007, Smlouva o úvěru č. KA0807166 ze dne 7. 8. 2008, Smlouva o úvěru   č. KA0807167 ze dne 7. 8. 2008, Smlouva o úvěru č. KA1007939 ze dne 3. 11.2010, Smlouva o úvěru č. KA1313267 ze dne 18.12.2013, Smlouva o úvěru č. KA1503161 ze dne 23.7.2015, všechny mezi obcí Loučná nad Desnou a Sberbank CZ, a. s.
307.     Dohodu o vyplňovacím právu směnečném č. 0132/16/5633 k blankosměnce                    č. 032/5633/16 mezi obcí Loučná nad Desnou a Československou obchodní bankou , a. s. k zajištění úvěru na základě Smlouvy o úvěru č. 0131/16/5633.
308.     Aby při rekonstrukci el. vedení NN v zastavěném území v obci bylo toto el. vedení ukládáno do země.
309.     Systém náležité péče obce Loučná nad Desnou včetně přílohy č. 1-4
310.     Veřejnoprávní smlouvu mezi obcí Loučná nad Desnou a městem Šumperk pro výkon činnosti speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací.
311.     Smlouvu o dílo na zhotovení „Plánu připravenosti obce na mimořádné události a krizové situace“ mezi obcí Loučná nad Desnou a APRO Silesia, s. r. o., IČ: 294 45 434, se sídlem Družstevní 311/15, 747 05 Opava-Malé Hoštice.
312.     Aktualizaci povodňového plánu obce Loučná nad Desnou dle nabídky Envipartner s. r. o., IČ: 283 58 589, Vídeňská 546/55, 639 00 Brno-Štýřice.
313.     Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2008003/S – chodník Filipová mezi obcí Loučná nad Desnou a Projekce s. r. o. týkající se prodloužení doby plnění.
314.     Dohodu o narovnání se splátkovým kalendářem mezi obcí Loučná nad Desnou a J. K., Loučná nad Desnou .
315.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 1/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a TJ Spartak     
               -  TJ Spartak - 320.000,- Kč
316.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 2/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a J. P., bytem Loučná nad Desnou
              - J. P. volejbalový turnaj 2016 – 6.000,- Kč
317.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 3/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a J. P. bytem Loučná nad Desnou
             - J. P. materiálové zabezpečení volejbalového  družstva – 8.000,- Kč
318.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 4/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a Rodiče dětem při ZŠ Loučná nad Desnou, o. s.
             - Rodiče dětem při ZŠ Loučná nad Desnou – 40.000,- Kč
319.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 5/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p. o.
             - Základní a Mateřská škola Loučná nad Desnou, p. o. – lyžařský kurz, kurz plavání - 15.000,- Kč
320.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 6/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a H. K., bytem Loučná nad Desnou
 - H. K. – úhrada tělocvičny ZŠ pro seniory – 10.500,- Kč
321.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 7/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a Sdružení dobrovolných hasičů Loučná nad Desnou
             - Sdružení hasičů SDH Loučná nad Desnou – 90.000,- Kč
322.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 8/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a Kynologickým klubem ART Loučná nad Desnou
             - Kynologický klub ART Loučná nad Desnou – 20.000,- Kč
323.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 9/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a P. L., bytem Loučná nad Desnou
            - P. L. – zabezpečení činnosti pěveckých sborů Klubíčko, Loučňáček a Tap Týda – 110.000,- Kč
324.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 10/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a Klubem seniorů Loučná nad Desnou
 - Klub seniorů Loučná nad Desnou – 100.000,- Kč
325.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 11/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián
 - AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – soutěž mladých rybářů – 7.000,- Kč
326.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 12/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián
- AVZO TSČ ČR ZO Rybník Kocián – Parkový běh v Loučné nad Desnou –  5. ročník – 10.000,- Kč
327.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 13/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a Armádou spásy ČR, z. s.,
- Armáda spásy, centrum sociálních služeb – 2.000,- Kč
328.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 14/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a MAS Šumperský venkov
- MAS Šumperský venkov – 7. ročník florbalového turnaje pro žáky základních škol obcí MAS Šumperský venkov – 1.000,- Kč
331.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 15/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a SONS ČR, z. s.
- SONS ČR, oblastní odbočka Šumperk – činnost a služby ve prospěch osob se zrakovým postižením – 3.500,- Kč
332.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost a Veřejnoprávní smlouvu č. 16/2016 mezi obcí Loučná nad Desnou a Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s
- Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., okresní organizace Šumperk – 3.000,- Kč
335.     Nájemní smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti č. PM063862/2015-ZHMMaj/717/1676-15/N/Ká mezi obcí Loučná nad Desnou a Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, k pozemku p. č. 791/1 v k. ú. Filipová – budoucí stavba „Loučná nad Desnou – Filipová, Kolonka splašková kanalizace a ČOV“.
336.     Nájemní smlouvu č. 18N16/63 mezi Česká republika – Státní pozemkový úřad (Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov) a obcí Loučná nad Desnou k pozemkům: p. č. 756/19 (část o výměře 150 m²), p. č. 756/20 (o výměře 891 m²), p. č. 756/23 ( část o výměře 450 m²), p. č.  756/24 (o výměře 251 m²)- budoucí stavba „ČOV – Loučná nad Desnou – Filipová“.
337.     Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a právu provést stavbu „Obecní splašková kanalizace a ČOV Loučná nad Desnou, část Filipová a Kolonka“ mezi obcí Loučná nad Desnou a Svazkem obcí údolí Desné, Šumperská 775, 788 14 Rapotín.
- dotčené pozemky p. č. 756/56 o výměře 630 m², v k. ú. Filipová
                                 p. č. 756/1 o výměře 170 m², v k. ú. Filipová
                                 p. č. 627/4 o výměře 343 m², v k. ú. Filipová
                                 p. č. 796/1 o výměře 12703 m², v k. ú. Filipová   
338.       Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Teplická 874/8, pro stavbu „IE-12-8004296, Filipová-obnova SU_9231 a NNv, DTS, NNv“ v k.ú. Rejhotice a Filipová,
              Číslo smlouvy IE-12-8004296/VB3
              dotčené pozemky obce:
              - KN 685, KN 1687 v k.ú. Rejhotice
              - KN 763, KN 755 v k.ú. Filipová
339.       Smlouvu o zřízení věcného břemene č.j. OULO 1168/2015 „Podzemní potrubní přivaděč k MVE a kabel NN – p.č. 443/4“, pro NATUR ENERGO s.r.o., Olomouc, IČ: 26827174 pro zřízení a vymezení věcného břemene.
              dotčené pozemky:
               - KN 443/4 k.ú. Rejhotice
340.       Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se zřízením stavby „Loučná nad Desnou – Filipová vodovod“ mezi obcí Loučná nad Desnou a Ředitelství silnic a dálnic ČR, p. o., Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha
- dotčené pozemky p. č. 613/1, p. č. 613/6 a p.č . 613/3, vše v k. ú. Filipová
341.       Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a souhlas se zřízením stavby „Loučná nad Desnou – Filipová, Kolonka splašková kanalizace a ČOV“ mezi obcí Loučná nad Desnou a Ředitelství silnic a dálnic ČR
- dotčené pozemky p. č. 613/1, p. č. 614/3 a p.č . 613/37, vše v k. ú. Filipová
342.       Pacht pozemku p. č. 631/11 (orná půda, část o výměře 280 m2)v k. ú. Kociánov (prostor pro zahrádku vedle regulační stanice plynu)
              Pachtýř pozemku: J. S., bytem Loučná nad Desnou
              Cena: 2,- Kč/1m²/rok
              Doba: pacht na dobu neurčitou, 12 měsíční výpovědní doba
              Pacht za účelem provozování zahrádkářské činnosti, povoleno umístění dočasných staveb k zahrádkářským účelům či jiných drobných staveb (např. sezónní posezení), není povolen chov drobného zvířectva, chov a pastva dobytka bez předchozího souhlasu pronajímatele.
343.       Prodej části p. č. 509 v k. ú. Kouty nad Desnou, nově označené dle GP č.633-10/2016 jako p. č. 509/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 423 m² kupujícímu: Ing. I. Š., bytem 787 01 Šumperk za cenu 60,- Kč za 1 m², za účelem prodeje pozemku dle žádosti. Náklady na vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z nabytí uhradí prodávající.
344.       Prodej nebytové jednotky číslo 78/12 v domě č.p. 78 Loučná nad Desnou, sestávající z nebytových prostor po bývalé domovní plynové kotelně (celkem 86,02 m²a spoluvlastnický podíl 1147/10000 na společných částech domu č.p. 78 a pozemku p.č. st. 210 v k.ú. Kociánov).
Kupující:
               P. D., Loučná nad Desnou
               T. D., Loučná nad Desnou
               L. D., Loučná nad Desnou
               R. F., Loučná nad Desnou
               V. J. a M. J. (SJM), Bruntál
               E. K., Loučná nad Desnou
               E. P., Loučná nad Desnou
               S. R. a V. R. (SJM), Loučná nad Desnou
               M. Š., Loučná nad Desnou
               M. V.l a D.V. (SJM), Loučná nad Desnou
               P. Z., Bratislava
za cenu 1,- Kč celkem (pro obec nevyužitelné prostory, samostatně neprodejné), za účelem prodeje – převodu nepotřebného majetku. Náklady kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující. Daň z nabytí uhradí kupující.
345.        Revokaci usnesení č. 187 ze dne 3. 6. 2015 týkajícího se bezúplatného převodu pozemku p. č. 859/16 v k. ú. Kociánov do vlastnictví obce – po geodetickém zaměření pozemku bylo zjištěno, že se pozemek nenachází pod místní komunikací. – převodce p. H. V., Loučná nad Desnou
346.       Záměr projekčního zpracování na opravu a následné majetkové vypořádání        komunikace č. 17c dle pasportu místních komunikací (F. – LA K.)
347.        Záměr provést skutečné zaměření chodníku podél I/44 od penzionu Biografu po most přes řeku Desnou – Rejhotice (Jespil s. r. o., Spona s. r. o.) a majetkoprávní vypořádání pozemků pod chodníkem
348.       Záměr pořízení pracovního stroje
349.       Zvýšení sazby poplatku za vývoz jímek a septiků na obecní ČOV na 70,- Kč za 1 m³ (bez dopravy).
351.       Zvýšení poplatku za upomínky – Knihovna Loučná nad Desnou
1.    upomínka - 20,- Kč
2.      upomínka - 30,- Kč
3.      upomínka - 40,- Kč
 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
329.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost
- Pontis Šumperk o. p. s. – příspěvek na sociální službu
330.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost
- Florbalová škola Teiwaz- florbalový turnaj 2015 - 15.000,-Kč
333.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost
- Charita Šumperk – poskytování sociálních služeb – 6.000,- Kč
334.     Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost
- Centrum české historie, o. p. s. – výroba pamětní desky
350.     Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
352.     Vstup do  spolku „Odpady Olomouckého kraje, z.s.“, a to s ohledem na nedostatek dosud předaných a získaných informací  prokazujících  výhodnost  tohoto řešení.
 
 
 
353. Informace na vědomí:
 
1. Soupis nedokončených a plánovaných investic
2. Elektrizace Železnice Desná - porovnání dopravní obslužnosti obce Loučná nad     Desnou
3. Prohlášení VHZ Šumperk a.s.
4. Rozpočtové opatření č. 11/2015
5. Rozpočtové opatření č. 12/2015
6. Usnesení Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci - pí L.
7. Výsledek Tříkrálové sbírky 2016
8. Informace Krajského úřadu Olomouckého kraje ve věci územního dluhu ČR vůči Polské republice – stanovisko k navrhovaným kompenzačních plochám
9. Projednání celoročního hospodaření Svazku obcí údolí Desné a závěrečného účtu Svazku obcí údolí Desné, včetně Zprávy nezávislého auditora, Ing. Václav Vokatý, se sídlem Počernická 58/512, Praha, číslo osvědčení 568 KA ČR 7 o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2014 a to bez výhrad.
10. Informace o způsobu úhrady poplatků a o distribuci variabilních symbolů pro bezhotovostní platby
 
 
 
Starosta                                              p. Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                            p. Petr Richter
 
                                                           p. Pavel Tříska
 
 
zapisovatel                                         pí.Helena Tkadlecová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsáno 11.2.2016

Zveřejněno: 15. 2. 2016

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 11.2.2016

Zpět nahoru