Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

zápis z VZ 25.11.2015

Schválení pravidel rozpočtového provizoria

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE25. 11. 2015V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 9                   
Omluveni:                                           2 - Ing. Martínek, p. Pokorný                                
Neomluveni:                                        0                   
Ověřovatelé zápisu:    p. Richter, pí. Švestková
Zapisovatel: pí. Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání
 
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      Schválení pravidel rozpočtového provizoria
5)      Rozpočtový výhled do roku 2025
6)      Zabezpečení inventarizace za rok 2015
7)      Volba předsedy kontrolního výboru
8)      Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady – aktualizace dle nových právních  předpisů – staženo z jednání
9)      Refinancování úvěru Sberbank CZ
10) ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou
-       čerpání prostředků z rezervního fondu
-       odpisový plán pro rok 2016
-       smlouva o sdružení mzdových prostředků
11) Žádosti o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost - staženo z jednání
-       J. P. volejbalový turnaj 2016 – 6.000,- Kč
-       J. P. materiálové zabezpečení volejbal. družstva – 8.000,- Kč
-       Rodiče dětem při ZŠ Loučná nad Desnou – 40.000,- Kč
-       H. K. – úhrada tělocvičny ZŠ pro seniory – 10.500,- Kč
-       Sdružení hasičů SDH Loučná nad Desnou – 220.000,- Kč
-       Kynologický klub ART Loučná nad Desnou – 25.000,- Kč
-       Florbalová škola Teiwaz – florbalový turnaj – 15.000,- Kč
-       Centrum české historie, o.p.s. – pamětní deska
12) Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 323 09 – HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. – Přemostění silnice I/44 na Červenohorském sedle
13) Podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj – památný kříž v Rejhoticích naproti restauraci Zálesí
14) Nakládání s nemovitých majetkem – poskytnutí práva stavby a budoucí služebnosti, souhlas s provedením stavby na pozemku, zřízení věcného břemene služebnosti, prodej, pronájem a pacht pozemku
15) Rozhodnutí o žádosti o prominutí dluhu
16) Rozhodnutí o zpětném výběru stočného
17) Ostatní
-       Smlouva o dílo č. 14/2015 – Ing. Jana Sýkorová
-       Smlouva o dílo č. 1PC1506 – FORTEX - AGS, a. s., Šumperk
-       Smlouva o dílo č. 41/15/16 - IGEA s. r. o., Ostrava, Přívoz
-       Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace - Olomoucký kraj – lávka na ČHS
-       Pověření finančního a kontrolního výboru kontrolou vyúčtování dotací na aktivity určené pro občany Loučné nad Desnou z rozpočtu obce - 2015
-       Pověření finančního a kontrolního výboru k prověření žádostí o dotace na aktivity určené pro občany Loučné nad Desnou na rok 2016
-       Návrh územního plánu – upřesnění stanoviska
18) Informace na vědomí
19) Diskuse
         20) Závěr 
 
Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům.
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 25.11.2015
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
266.  Ověřovatele zápisu a zapisovatele.
267.  Schválení programu .
268.  Pravidla rozpočtového provizoria: 2/12 upraveného rozpočtu roku 2015 měsíčně do doby schválení rozpočtu. Navíc lze financovat nedokončené investiční akce.
269.  Rozpočtový výhled do roku 2025.
270.  Zabezpečení inventarizace za rok 2015.
271. Předsedkyni kontrolního výboru paní Petru Švestkovou, Rejhotice 114, Loučná nad Desnou od 25.11.2015. Odměna za funkci předsedkyně kontrolního výboru činí 1.718,- Kč měsíčně a bude poskytována ode dne zvolení, tj.  od 25.11.2015. Pan Radek Svedek Loučná nad Desnou 81 je od 25.11.2015 dále jen zastupitelem obce, náleží mu odměna jako členu zastupitelstva obce 559,- Kč měsíčně  od 25.11.2015.
272.  Smlouvu o úvěru mezi Obcí Loučná nad Desnou a Komerční bankou, a. s., o poskytnutí úvěru ve výši 24 650 378,- Kč za účelem refinancování stávajících úvěrů čerpaných u SBERBANK CZ, a. s. na základě: Smlouva o úvěru KA1503161, Smlouva o úvěru KA1007939, Smlouva o úvěru KA0807167, Smlouva o úvěru KA1313267, Smlouva o úvěru KA 0807166, Smlouva o úvěru 064118, a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu a všech dalších navazujících dokumentů.
274.  Odpisový plán pro rok 2016 Základní a Mateřské školy Loučná nad Desnou.
275.  Smlouva o sdružení mzdových prostředků a souvisejících odvodů ze mzdových prostředků na rok 2015 mezi Základní a Mateřskou školou Loučná nad Desnou a Obcí Loučná nad Desnou.
276.  Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 323 09 mezi Obcí Loučná nad Desnou a   HORSTAV Olomouc, spol. s r.o. na akci „Přemostění silnice I/44 na Červenohorském sedle“.
277.  Záměr restaurování památného kříže v Rejhoticích naproti restauraci Zálesí a podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj v rámci programu podpory kultury a památkové péče 2016, Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji.
278.  Pacht pozemku p. č. 553/1, zahrada o výměře 560 m² v k. ú. Rejhotice (zahrada vedle bytového domu č. p. 164 Rejhotice)
          Pachtýř pozemku: J. S., R. B., oba bytem Loučná nad Desnou
          Cena: 2,- Kč/1m²/rok
          Doba: pacht na dobu neurčitou, 12 měsíční výpovědní doba
          Pacht za účelem provozování zahrádkářské činnosti, povoleno umístění dočasných staveb k zahrádkářským účelům či jiných drobných staveb (např. sezónní posezení), není povolen chov drobného zvířectva, chov a pastva dobytka bez předchozího souhlasu pronajímatele.
279.  Pacht pozemku p. č. 701, vodní plocha – rybník o výměře 5032 m² v k. ú. Kociánov
         Pachtýř: J. K., bytem Loučná nad Desnou .
         Cena: 2530,- Kč/rok – celá p. č. 701 v k. ú. Kociánov
         Doba pachtu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2020 (5 let)
Výběr pachtýře byl proveden na základě směrnice č. 1/2014 pro nakládání s pozemky - obálkovou metodou.
280.  Prodej pozemků v k. ú. Rejhotice
         p.č. KN 893,                 o výměře 381 m2,       ostatní plocha, neplodná půda
         p.č. KN 553/2,              o výměře 209 m2,       ostatní plocha, neplodná půda
         p.č. KN 554/1,              o výměře 180 m2,       ostatní plocha, neplodná půda
         p.č. KN 906,                 o výměře 175 m2,       ostatní plocha, neplodná půda
         p.č. ZE 906 (GP),          o výměře 1474 m2,     ostatní plocha, neplodná půda          
         p.č. ZE 907 (GP),          o výměře 1057 m2,     ostatní plocha, neplodná půda
                                               Celkem    3476 m2
         Cena: 51,- Kč/m2.
Kupující: Ing. V. P. Šumperk.
Výběr kupujícího byl proveden na základě směrnice č. 1/2014 pro nakládání s pozemky - obálkovou metodou.
281.  Smlouvu o právu provést stavbu a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: M. B. a B. B., Loučná nad Desnou , pro stavbu „Vodovodní přípojka RD č.p. 18 v Loučné nad Desnou na parc. č. st. 86 v k.ú. Kociánov, dotčené pozemky obce:
          - KN 822 v k.ú. Kociánov
282.  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha3, Žižkov, pro stavbu „71010-008380 VPI Šumperk-Kouty n-D, Elektrizace t.293“na pozemcích v k.ú. Rejhotice, dotčené pozemky obce:
            - PK 488/3, KN 496, KN 1578/2 v k.ú. Rejhotice
283.  Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-8010730/001, „Loučná nad Desnou–p.č. 134/18, W., nové NNk“, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Teplická 874/8 pro zřízení a vymezení věcného břemene podzemního vedení NNk.
         dotčené pozemky:
         - KN 811/1 k.ú. Kociánov
284.  Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-8001706/015, „Kouty nad Desnou – Annín – DTS, VN, NN“, pro ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, Teplická 874/8 pro zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy.
         dotčené pozemky:
-          KN 348/2 k.ú. Přemyslov
-          PK 47, KN 90/11, 547/1, 547/2, EN 548/102 k.ú. Kouty nad Desnou
285.  Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi obcí a RWE GasNet, s.r.o. sídlem Klišská 940, Ústí nad Labem. Plynárenské zařízení pojednávané smlouvou je středotlaký rozvod a přípojky pro výstavbu 12 RD v k.ú. Kociánov, smlouva je souhlasným stanoviskem PDS k připojení PZ k distribuční soustavě PDS pro účely stavebního řízení.
287. Obec Loučná nad Desnou souhlasí s výstavbou výrobny elektřiny v chatě č.e. 76 na parcele st. 184 a p.č. 531/13 v k.ú. Kouty nad Desnou stavebníkem Ing. E. R., Ostrava – Slezská Ostrava.
288.  Záměr prodeje části pozemku p. č. 509, ostatní plocha, neplodná půda, v k. ú. Kouty nad Desnou, cca 500 m2 (skutečná výměra po geodetickém zaměření) dle žádosti pana Ing. I. Š., Šumperk.
       Cena: min. 60,- Kč/1 m2 (50,- Kč + 20% přirážka pro k.ú. Kouty nad Desnou) dle schváleného ceníku prodeje pozemků dne 29.9.2015.
       Náklady odprodeje (GP, smlouva, vklad atp.) uhradí kupující. Daň z nabytí pozemku uhradí prodávající.
       Další podmínky: Nebude uplatněno  předkupní právo obce za cenu prodejní.
 289. Záměr odprodeje jednotky v domě č. p. 78 Loučná nad Desnou – jiný nebytový prostor č. j. 78/12 včetně podílu na společných částech domu a pozemku ve výši 1147/10000. Jedná se o nevyužívanou kotelnu bez zařízení (pro obec pouze měsíční náklady do fondu oprav bytového domu). Prostor samostatně neprodejný.
          Zájemci: vlastníci bytového domu č. p. 78 Loučná nad Desnou do podílového spoluvlastnictví ve výši jejich podílů na společných částech domu a pozemku.
         Cena: symbolická 1,- Kč ( pro obec nevyužitelné prostory a jinak neprodejné ).
291.  Nesouhlas se zpětným výběrem nepromlčeného stočného před 1. 1. 2015.
292. Smlouva o dílo č. 14/2015 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Janou Sýkorovou, Lipník nad Bečvou, pro zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí akce: „Loučná nad Desnou – Filipová, Kolonka, splašková kanalizace a ČOV“.
293. Smlouva o dílo č. 1PC1506 mezi Obcí Loučná nad Desnou a FORTEX - AGS, a. s.,  Šumperk, pro zpracování projektové dokumentace ČOV pro územní rozhodnutí pro stavbu „Loučná nad Desnou – Filipová, Kolonka, splašková kanalizace a ČOV“.
294.  Smlouva o dílo č. 41/15/16 mezi Obcí Loučná nad Desnou a IGEA s. r. o., Ostrava, Přívoz, pro zpracování projektové dokumentace přeložky plynovodu v rámci stavby „Loučná nad Desnou – Filipová, Kolonka, splašková kanalizace a ČOV“ a zajištění souhlasného vyjádření RWE Distribuční služby s. r. o.
295.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené dne 5. 6. 2015 mezi   Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou na akci „ Lávka nad silnicí I/44 na Červenohorském sedle“.
296. Zastupitelstvo ukládá finančnímu a kontrolnímu výboru provést kontrolu vyúčtování prostředků – dotací udělených subjektům v roce 2015 v souladu s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace.
297. Zastupitelstvo ukládá finančnímu a kontrolnímu výboru prověřit žádosti o dotace na aktivity určené pro občany Loučné nad Desnou z rozpočtu obce na rok 2016 a doporučit zastupitelstvu obce ke schválení.
298.  Doplnění „Vyhodnocení výsledků projednání“ v odstavci „Požadavky určeného zastupitele a pořizovatelky“ tak, aby plochy SV12 a SV18 byly ponechány v rozsahu uvedeném v návrhu ÚP Loučná nad Desnou předložené ke společnému jednání.
Odůvodnění:
ZO požaduje zapracovat do návrhu ÚP pro veřejné projednání plochy SV12 a SV18 v rozsahu předloženém pro společné jednání. Plocha SV12 byla od počátku vymezena pro záměry obce pro stabilizaci obyvatel v obci pro bydlení. Plocha SV18 byla obcí prodána občanům obce pro výstavbu RD.
Dne 23.11.2015, č.j. KUOK 103257/2015, dotčený orgán, KUOK, odbor žp, oddělení ZPF vydal upřesnění stanoviska ze dne 7.4.2015 k plochám SV12 a SV18, které jsou vymezeny na půdě zařazené do IV. tř. ochrany, respektive do ostatní plochy.
Upřesnění stanoviska bylo vydáno na žádost obce, která prověřila plochy pro výstavbu po vypuštění všech ploch požadovaných DO. Vzhledem k nízkým bonitám půd, na nichž jsou plochy vymezeny, DO netrvá na redukci a vypuštění uvedených ploch a souhlasí s jejím vymezením v návrhu ÚP pro veřejné jednání.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
273.  Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu Základní a Mateřské školy Loučná nad Desnou v případě záporného výsledku hospodaření školy za rok 2015.
286. Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 002/12 „Rodinné domy Loučná nad Desnou – infrastruktura z 3.1.2012, mezi obcí a EKOZIS spol. s r.o. Na Křtaltě 980/21 Zábřeh. Změna bodu 3. Doba plnění.
290.  Žádost paní Komínkové Jaroslavy, bytem Rejhotice 100, Loučná nad Desnou, o prominutí dluhu na nájemném, který činí 107.216,- Kč ke dni 25. 11. 2015.
 
 
 
299.  Informace na vědomí:
 
  1. Rozpočtové opatření č. 10.
  2. Výsledek sbírky „Bílá pastelka“ 2015 – v Loučné nad Desnou bylo vybráno 2.603,- Kč.
  3. Žádost o prodloužení termínu vyúčtování dotace od Olomouckého kraje na stavbu „Lávka nad silnicí I/44 na Červenohorském sedle“.
  4. Odstoupení Radka Svedka na vlastní žádost z funkce předsedy kontrolního výboru.
  5. Dodání techniky k projektům „Kompostárna pro obec Loučná nad Desnou“ a „Svoz biologického odpadu pro obec Loučná nad Desnou“
  6. Realizace vánoční výzdoby včetně slavnostního rozsvícení stromu v zámeckém parku dne 27. 11. 2015 v 17:30 hodin v závěru „Loučenské vločky“
  7. Havárie kanalizace v Rejhoticích – ucpání kanalizační šachty betonem u penzionu Zálesí, při injektáži pilotů firmou Mados MT v rámci opravy břehu řeky Desné
  8. Obnovu distribuční sítě v části obce Filipová podél komunikace I/44 Šumperk – Jeseník nejdříve v roce 2017.
  9. Konání koncertu Hannyho Firly „Vánoce ve světě“ dne 6. 12. 2015 v 18:00 hodin v KD Skleník.
  10. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o zrušení a zastavení správního řízení ve věci možného spáchání správního deliktu týkajícího se veřejné zakázky „Víceúčelová hala v areálu u rybníka Kocián v Loučné nad Desnou“ – tančírny.
 
 
starosta obce                                      Jaroslav Sembdner
 
 
ověřovatelé zápisu                             p. Petr Richter
 
 
                                                           pí. Petra Švestková
 
 
ověřovatelka zápisu                           pí. Helena Tkadlecová
 
 
 
 
 
 
Zapsáno dne: 25.11.2015
 

Zveřejněno: 27. 11. 2015

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  zápis z VZ 25.11.2015

Zpět nahoru