Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 05. 2022
a svátek má Nataša

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

150929 Zápis z VZ 29.9.2015

Územní plán- volba varianty, vodné stočné 2016

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE29. 9. 2015V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů obce:                  8      
Omluveni:                                p. Kovařík, p. Pokorný, p. Ing. Martínek                               
Neomluveni:                                                        0                 
Ověřovatelé zápisu:                  p. Petr Richter, p. Ing. Miroslav Pospíšil         
Zapisovatel:                             pí. Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání :
 
1)    Zahájení
2)    Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)    Schválení programu
4)    Územní plán – volba varianty, pokyny pro další zpracování
5)    Projekty „Kompostárna“ a „Svoz biologického odpadu“ – smlouvy o poskytnutí podpory SFŽP
6)    Žádosti o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost
-       volejbalový turnaj
-       ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou
7)    Stanovení prodejní ceny pozemků z vlastnictví obce
8)    Vodné, stočné – 2016
9)    Platby poplatků bezhotovostně – 2016
10)Obnova NN a veřejného osvětlení v části obce Filipová – 2017
11)Vodovod „Kolonka“ – rozšíření vodovodního řadu v části obce Filipová
12)VHZ Šumperk, a.s. – valná hromada
13)Vypořádání místní komunikace – p. č. 1539/1 k. ú. Rejhotice - záměr
14)Vypořádání místní komunikace – část obce Filipová – odkup, prodej
15)Nakládání s nemovitých majetkem – poskytnutí práva stavby a budoucí služebnosti, souhlas s provedením stavby na pozemku, zřízení věcného břemene služebnosti, prodej, pronájem a pacht pozemku
16)Kácení stromů v katastrálních územích obce Loučná nad Desnou
17)Ostatní
18)Informace na vědomí
19)Diskuse
20)Závěr
 
K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse.
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 29. 9. 2015.
 
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 
229.  Ověřovatele zápisu a zapisovatele
230.  Schválení programu
231. Vyhodnocení připomínky p. D. a p. P. H., Olomouc, , ze dne 12.1.2015
- požadují zvětšit pozemek p.č. 1222/3 k.ú. Rejhotice na 2300 m² a postavit rekreační objekt o velikosti 180 m²
Vyhodnocení: dotčený orgán ve svém stanovisku odsouhlasil rozsah plochy pro rekreaci o velikosti 630 m2. Po konzultaci s DO, odborem žp KUOK, dne 12.2.2015 bylo dohodnuto, že lze vymezenou plochu o odsouhlasené velikosti posunout do úrovně sousedního rekreačního objektu. Požadavek na zvětšení plochy pro individuální rekreaci tak nebude akceptován. Bude vymezena plocha o odsouhlasené velikosti 630 m².
Odůvodnění:Vlastník pozemku uplatnil podnět pro zapracování plochy do konceptu územního plánu. Pozemek byl v rámci vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vlivů na udržitelný rozvoj území posouzen DO. Dokumentace SEA uvádí tuto plochu jako neakceptovatelnou pro individuální rekreaci, ale dotčený orgán ve svém stanovisku ve zmenšeném rozsahu umožnil tuto plochu v návrhu prověřit. Z požadovaných 0,23 ha se po úpravě vymezí plocha 0,063 ha v nové poloze, která sousedí se stávajícím sousedním rekreačním objektem. Upravený návrh bude předložen k veřejnému projednání.
232. Vyhodnocení připomínky Ing. L.B. Olomouc, ze dne 8.1.2015
- žádá o změnu funkčního využití plochy TI na pozemcích p.č. 633/1, 634/3 a 631/2, vše k. ú. Rejhotice na bydlení se záměrem vybudovat bydlení obsluhy k MVE
Vyhodnocení: připomínce po prověření lze vyhovět. Stávající vymezení ploch TI bude na uvedených pozemcích zachováno, ale do podmínek přípustného využití v plochách technické infrastruktury (TI) bude doplněno: „bydlení správců objektů a nezbytného technického personálu“.
Odůvodnění:Plochaje vymezena k zastavění technickou infrastrukturou, nachází se v takové poloze, že je vhodné doplnit možnost pro bydlení obsluhy nebo majitele jak z hlediska ochrany majetku, tak z hlediska vhodnosti místa k bydlení. V konečném důsledku podmínky pro bydlení budou prověřeny dotčenými orgány při následných řízeních, protože bydlení bude uvedeno v podmínkách přípustného využití.
233. Vyhodnocení připomínky Ing.arch. J.N. 760 01 Zlín, ze dne 8.1.2015
- žádá o zařazení pozemku p.č. 227/11, 231/1, 231/2, 231/4, 227/2 k.ú. Filipová do ploch pro zástavbu dříve označeny jako SV7)
Vyhodnocení: připomínce nebude vyhověno, není zařazeno do návrhu úp.
Odůvodnění:Požadavek je odmítnutý ve stanovisku DO, odbor výstavby, odd. státní památkové péče, MěÚ Šumperk(ze dne 18.12.2014 č.j.:MUSP 116133/2014), který nesouhlasí se zastavěním plochy před zámeckým parkem. Dále pak je nutné zvažovat rozsah požadavků na přiměřené vymezení ploch pro výstavbu jak pro bydlení tak pro rekreaci v rámci celého řešeného území obce. Vzhledem k demografickému vývoji v obci, který vykazuje klesající tendenci, a zároveň rozsáhlé výstavbě objektů individuální i hromadné rekreace, nelze zařadit pozemky do zastavěného území. Projektant se řídí příslušnými §§ stavebního zákona, zejména § 18, který zejména v odstavci 4 zdůrazňuje ochranu přírodních a kulturních hodnot, včetně urbanistického a architektonického dědictví, hospodárné využívání zastavěného území, zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území.
234.Vyhodnocení připomínky MUDr. D.F. 779 00 Olomouc, ze dne 4.12.2014
- nesouhlasí s novým začleněním pozemků p.č. 1002/3,1002/4, 1005/2, 1002/7, 1002/8, 1002/9 a 1005/1 k.ú. Rejhotice do plochy zeleně
 
Vyhodnocení: není zařazeno do zastavitelných ploch, pozemky budou prověřeny. Pokud  bude v katastru nemovitostí zapsáno, že plochy jsou zastavěny stavbami podle současně vydaného stavebního povolení, bude zakreslen současný stav dle KN.
 
Odůvodnění: Plochy jsou příliš rozsáhlé, jejich vymezení pro bydlení neodpovídá současnému demografickému vývoji v obci, kdy se počet obyvatel snižuje. Projektant se řídí § 18 odst. 4, stavebního zákona, v platném znění, který požaduje hospodárné využívání zastavěného území a ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. Bydlení vlastníků není omezeno, stavějí na svých pozemcích v sousedství uvedených parcel. V případě, že se demografická situace v obci změní a bude zvýšený zájem o další výstavbu rodinných domů, lze uvedené pozemky zařadit do územního plánu formou změny.
Ve smyslu stanoviska Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky (stanovisko ze dne 16.01.2013; č.j. 2550/JS/2013) ke konceptu územního plánu uplatněného v rámci projednání konceptu územního plánu, byla původně rozsáhlejší plocha SV17 redukována na plochy, pro něž bylo do té doby vydáno územní rozhodnutí. Navržené řešení je v souladu s požadavkem tohoto dotčeného orgánu.
          
235. Vyhodnocení připomínky SKI KLUB Šumperk, Tyršova 12, 787 01 Šumperk, ze dne 2.4.2007
- žádají o prodloužení sjezdovky a vleku v návaznosti na výstup ze sedačkové lanovky z Koutů nad Desnou a prodloužení lyžařského vleku Skibag
 
Vyhodnocení: historický požadavek, nutno prověřit aktuálnost, plochy nad rámec dohodnutý s DO a uvedený v návrhu ÚP nebudou zapracovány. Požadavek označený OS 3 byl prověřován již v řešení konceptu územního plánu a na základě nesouhlasného stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství (stanovisko ze dne 04.01.2013; č.j. KUOK 1496/2013) ke konceptu územního plánu uplatněného v rámci projednání konceptu územního plánu, byla původně navržená plocha občanského vybavení – tělovýchova a sport OS3 z řešení územního plánu vypuštěna.
 
Odůvodnění:Požadavky jsou vymezovány na lesních plochách, přičemž některé z nich jsou navíc situovány ve vymezeném existujícím a funkčním lokálním biokoridoru. Předmětné požadavky nebyly dosud součástí řešení územního plánu. Pořizovatel požádal o doplnění stanoviska DO, KUOK, odbor životního prostředí a zemědělství o vydání stanoviska k tomuto záměru tak, aby plochy mohly být prověřeny v dokumentaci pro veřejné projednání návrhu územního plánu, podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny (= požadavek na zpracování vyhodnocení navrženého řešení na životní prostředí - SEA). Stanovisko bylo vydáno 3.8.2015 s č.j.: KUOK 66217/2015. DO nepožaduje komplexní posouzení z hlediska vlivů na žp.
 
236. Vyhodnocení připomínky Ing. M.J. 507 11 Valdice, ze dne 14.1.2015
- žádá o začlenění pozemku p.č. 90/3 v k.ú. Kouty nad Desnou do ÚP jako plocha obytná
Vyhodnocení: není zařazeno do návrhu úp
Odůvodnění: Po projednání konceptu ÚP došlo z důvodu ochrany životního prostředí k redukci ploch. DO požadoval zrušení plochy označené v konceptu jako SR3 z důvodu zásahu do volné krajiny III. zóny CHKO Jeseníky, nevhodné urbanistické struktuře a představuje narušení krajinného rázu obce. K uvedené ploše není zajištěn odpovídající příjezd. Dokumentace SEA uvedenou plochu vyhodnotila jako akceptovatelnou s podmínkou omezení plochy na 2 rekreační objekty.
 
237. Vyhodnocení připomínky - plocha označená v návrhu ÚP OM3,
            - dotčený orgán (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, CHKO Jeseníky) ve svém stanovisku doporučuje vypustit plochu označenou jako OM3
 
Vyhodnocení: bude zařazeno do návrhu úp
 Zastupitelstvo obce rozhodlo plochu OM3 ponechat v návrhu ÚP Loučná nad Desnou.
Odůvodnění: Plocha OM3 byla dokumentací SEA označena jako neakceptovatelná, z důvodů umístění v pohledově exponovaném místě s negativními dopady na krajinný ráz. Možnost ponechání v návrhu ÚP Loučná nad Desnou připouští stanovisko DO – CHKO Jeseníky, v němž se uvádí „doporučujeme vypustit plochu OM3“, ale obec má s OM3 záměr, proto trvá na jejím zařazení.     
238. Připomínku určeného zastupitele– požadavek na umístění staveb pro zemědělství, lesnictví v nezastavěném území (viz. Pokyny ke konceptu 3. 2. 2014, připomínka Ing. P.) dle § 18/5 stavebního zákona.
 
Vyhodnocení: Projektant prověří vhodnost využití §18/5 v některých lokalitách, zejména s ohledem na zásahy do volné krajiny, ochranu v rámci CHKO Jeseníky, ale také s ohledem na umožnění rozvoje chovů dobytka v těchto tradičních oblastech
 
239.  Plochu SR 4 ponechat (neredukovat) v celém rozsahu v návrhu ÚP Loučná nad Desnou tak, jak je uvedeno v návrhu ÚP Loučná nad Desnou
 
Odůvodnění: dne 8. 9. 2015, č.j.: 80512/2015 dotčený orgán, KUOK, odbor žp, oddělení ZPF vydal upřesnění stanoviska ze dne 7. 4. 2015 k ploše SR4, která je vymezena na půdě zařazené do V. tř. ochrany (nízká bonita). DO netrvá na redukci uvedené plochy a souhlasí s jejím vymezením v návrhu ÚP pro společné jednání.        
240. Výběr nejvhodnější varianty V1 N: návrh úpravy variantních řešení dle § 51 odst.2 stavebního zákona umožní vytvoření plochy smíšené venkovské a její vyznačení jako plochy stávající vycházející ze znění § 58 stavebního zákona, v platném znění. Využití plochy je podmíněno zpracováním územní studie.
Odůvodnění: Zastupitelé obce se zabývali všemi variantami pro řešení návrhu ÚP Loučná nad Desnou. A varianta V1N je z hlediska záměru obce shledána jako nejvhodnější pro další možné řešení. Vymezení plochy intravilánu v centrální části obce jako plochy stávající obytné smíšené venkovské vhodným způsobem doplní sousední funkční využití území z hlediska větší variability záměrů, které tak bude možné bez nároků na změny územního plánu realizovat. Přestože je území limitováno celou řadou inženýrských sítí, a proto bylo v první fázi zejména z finančních důvodů pro stavbu vyloučeno, je možné touto upravenou variantou zajistit z urbanistického hlediska účelnější využití této části obce. Umožní vhodné doplnění plochy pro občanskou vybavenost, bydlení i rozšíření ploch na stavbu garáží. Vzhledem ke komplikovanému území však je vhodné podmínit vymezené území zpracováním územní studie, která by lépe stanovila organizaci ploch uvnitř území, zejména s ohledem k doplňujícímu stanovisku DO k napojení lokality na silnici I/44. Upravená varianta V1N vytvoří předpoklad pro výstavbu, z toho důvodu může být výhodná.    
241.  Subvariantu V2B pro převedení do územní rezervy
-         plocha silniční dopravy DS24 subvarianta V2B bude převedena do územní rezervy
Návrh na usnesení: ZO schvaluje subvariantu V2B pro převedení do územní rezervy
Odůvodnění: převedení plochy DS24 do územní rezervy vyplývá z požadavků DO. Do doby aktualizace ZUR OK platí umístění plochy pro přeložku ve variantě A, tato plocha však neodpovídá požadovanému průběhu budoucí přeložky komunikace I/44, pro niž se plocha vymezuje, je však zakreslena v ZUR OK. Aby mohlo dojít k nápravě nesrovnalostí mezi jednotlivými ÚPD, bude plocha DS24 uváděna jako územní rezerva. Po aktualizaci ZUR OK musí dojít ke změně ÚP Loučná nad Desnou tak, aby reflektoval správný průběh přeložky I/44, a pokud nevyhraje obcí požadovaná nulová varianta přeložky, zmizí část plochy DS8 v k.ú. Filipová a bude nahrazena dnes označenou plochou DS24
 
242. Vyhodnocení stanovisek a připomínek pro společné jednání a ukládá určenému           zastupiteli zajistit úpravu návrhu ÚP Loučná nad Desnou projektantem ÚP.    
243. Smlouva č. 15241154 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na projekt „Kompostárna pro  obec Loučná nad Desnou  
244. Smlouva č. 15238964 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na projekt „Svoz biologického    odpadu pro obec Loučná nad Desnou“
245. Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost
- 3. ročník volejbalového turnaje Svazku údolí Desné konaného dne 12. 9. 2015
 v Loučné nad Desnou p. J. P. – 6 000,- Kč.
246. Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost
- ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou plavecký kurz MŠ – 5 970,- Kč.
248. Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost
- Dětský pěvecký sbor ZŠ Loučná nad Desnou Loučňáček, Klubíčko a TapTýda
65.000,- Kč.
249. Ceník prodeje pozemků z vlastnictví obce Loučná nad Desnou (dle přílohy).
250. Cenu vodného – vodovod Filipová, Rejhotice – 39,- Kč/1 m3 vč. DPH   od 1. 1. 2016.
251. Cenu stočného – 35,- Kč/1 m3 vč. DPH od 1. 1. 2016.             
252. Možnostplatby poplatků bezhotovostně od 1.1.2016
               - poplatky za svoz a likvidaci domovního odpadu – zrušení nálepek
              - poplatky za psy
              - poplatky rekreační a z ubytovací kapacity
              - platby za nájem pozemků
              - případné další poplatky účtované obcí
253. Obnovu veřejného osvětlení v části obce Filipová v roce 2017 společně s obnovou NN – ČEZ a.s. – rozhodnutí o uložení vedení NN do země
254. Vodovod „Kolonka“ – rozšíření vodovodního řadu v části obce Filipová – výběr  varianty:
 
„Obec si ponechá stávající vodovod i vrt a případně se protáhne stávající vodovod PVC DN 80 dál pod p.K., tj. p.M.,pí.Ž. a dál po levé straně i po pravé straně (k. ú. Velké Losiny)“
 
Výhody – vodovodní řad opraven cca z r. 2012, s min. náklady je provozován a obec má z vodného příjem.
Nevýhody – provozování vrtu i řadu, pro další napojení domů zjistit vydatnost vrtu.
 
255. Delegování v souladu s § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana JUDr. Patrika Nešpora, IČ: 02282682, se sídlem V Oblouku 170/1, Jeseník, ČAK ev. č. 15303, jako zástupce obce Loučná nad Desnou na valnou hromadu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., s účinností od dnešního dne až do odvolání.
256.  Záměr majetkového vypořádání místní komunikace – na p. č. 1539/1 k. ú. Rejhotice – komunikace k lyž. areálu Kareš .
257.  Odkup části p. č. 24 v k. ú. Filipová, nově označené dle GP č. 317-59/2015 jako p. č. 24/2, zahrada o výměře 2 m2 od B.H. bytem 789 61 Bludov za cenu 200,- Kč za 1 m2, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod místní komunikací v části obce Filipová. Náklady na vyhotovení geometrického plánu (poměrnou část dle velikosti odkupované plochy), kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z nabytí uhradí prodávající.
258.  Prodej části p. č. 608/2 v k. ú. Filipová, nově označené dle GP č. 317-59/2015 jako p. č. 608/11, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 153 m2 B. H. bytem 789 61 Bludov za cenu 200,- Kč za 1 m2, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod místní komunikací v části obce Filipová. Náklady na vyhotovení geometrického plánu (poměrnou část dle velikosti odkupované plochy), kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z nabytí uhradí prodávající.
259.  Odkup p. č. 430/11, orná půda o výměře 392 m² (díl „a“ z p. č. 430/3 a díl „b“ z p. č. 430/4) v k. ú. Filipová, nově vzniklá dle GP č. 317-59/2015, od Š.M. Ing. arch., 78701 Šumperk, za cenu 200,- Kč za 1 m2, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod místní komunikací v části obce Filipová. Náklady na vyhotovení geometrického plánu (poměrnou část dle velikosti odkupované plochy), kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující, daň z nabytí uhradí prodávající.
260.  Smlouvu o právu provést stavbu a uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: pí. M. T., Loučná nad Desnou, pro stavbu „Vodovodní přípojka RD č.p. 154 v Rejhoticích na parc. č. st. 257 v k.ú. Rejhotice, dotčené pozemky obce:
         - KN 1565 v k.ú. Rejhotice
         - ZE 1565 (GP) v k.ú. Rejhotice
261.  Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-8003367/VB/1, „Loučná nad Desnou – Rejhotice, č.p.140, p.S., NNk“, pro ČEZ Distribuce, a.s.,  pro zřízení a vymezení věcného břemene podzemního vedení NN
         dotčené pozemky:
         - KN 496, KN 1622/2 k.ú. Rejhotice
         - ZE 488/3 (PK), ZE 496 (GP) k.ú. Rejhotice
 
262.  Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV- 12-8009927/VB/1 Loučná nad Desnou – p. č. 134/20 k. ú. Kociánov – Ing. H. – vedení NNk mezi Obcí Loučná nad Desnou a ČEZ Distribuce, a. s.
         dotčené pozemky:
         KN 806 k.ú. Kociánov
 
263.  Kácení a ošetření stromů v katastrálních územích obce Loučná nad Desnou v rozsahu a dle doporučení CHKO Jeseníky.
 
264.  Posunutí závory – LC Vernířovická dle návrhu Lesy ČR, s. p., Lesní správa Loučná nad Desnou.
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
 
247.  Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost
   - Hospic na Svatém Kopečku – Charita ČR
 
 
265. Informace na vědomí:
 
  1. Rozpočtové opatření č. 8
  2. Rozpočtové opatření č. 9
  3. Navýšení kapacity školní družiny
  4. Rozsudek okresního soudu v Šumperk ve věci platnosti kupní smlouvy
  5. Nová ČOV – Filipová – umístění
  6. Splátkový kalendář – Ing. M.
  7. Nesouhlas s uplatněním finanční korekce projekt „Revitalizace středu obce II. etapa – zkvalitnění míst pro parkování“ – parkoviště u KD
  8. Vyúčtování dětského dne 25. 7. 2015
  9. Zvýšení základního kapitálu VHZ Šumperk a.s.
 
 
 
Starosta                                               p. Jaroslav Sembdner
 
Ověřovatelé zápisu                               p. Petr Richter
 
                                                           p. Ing. Miroslav Pospíšil
 
Zapisovatelka                                       pí. Helena Tkadlecová
  
 
 
 
 
 
 
 
Zapsáno dne: 29. 9. 2015
 
 
 
 
 
 

Zveřejněno: 29. 9. 2015

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  150929 Zápis z VZ 29.9.2015

Zpět nahoru