Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 20.7.2015

Úvěr Sberbank CZ,a.s., refinancování úvěru

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE20.7. 2015V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:           8         
Omluveni:                                                      3         
Neomluveni:                                                  0         
Ověřovatelé zápisu:    p. Petr Švec, p. Petr Richter
Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová
           
Program veřejného zasedání
 
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      Úvěr Sberbank CZ, a.s. a zajištění pohledávky
5)      Refinancování úvěru Ing. Cverna, Ing. Klečka
6)      VI. rozpočtové opatření (úvěr Sberbank CZ, a.s.)
7)      Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost:
- RELAQUA s. r. o. Šumperk – 25.000,- Kč – svoz pacientů na rehabilitace  Sobotín – staženo z jednání
8)      Výběrové řízení realizaci zakázky malého rozsahu „Obnova zeleně na starém hřbitově“ – staženo z jednání
9)      Nakládání s nemovitým majetkem – poskytnutí práva stavby a budoucí služebnosti, souhlas s provedením stavby na pozemku, prodej, pronájem a pacht pozemku
10) Ostatní – revokace usnesení č.103 z 11.2.2015
11) Diskuse a informace na vědomí
12) Závěr                                                                    
 
K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.7.2015
 
Zastupitelstvo obce schvaluje  :
206. Ověřovatele zápisu a zapisovatele.
207. Schválení programu
208. Smlouvu o úvěru – investiční úvěr KA1503161 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Sberbank CZ, a.s. o poskytnutí úvěru ve výši 10.000.000,- Kč za účelem refinancování Smlouvy o úvěru ze dne 28. 7. 2011 uzavřené mezi obcí Loučná nad Desnou a sdružením fyzických osob Ing. Petr Klečka a Ing. Zbyněk Cverna,  včetně zajištění v rozsahu dle této smlouvy a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu a všech dalších navazujících dokumentů.
209.  Zástavní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva KA1503161 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Sberbank CZ, a.s. k zajištění pohledávky ze Smlouvy o úvěru – investiční úvěr KA1503161 (10.000.000,- Kč) k nemovitostem: pozemek st. p. č. 489, jehož součástí je budova Rejhotice č. p. 142, obč.vyb., pozemek st. p. č.  490, jehož součástí je budova bez čp/če, obč. vyb., pozemek p. č. 1744/1, vše v k. ú. Rejhotice.
          Součástí této smlouvy je zřízení zástavního práva, dále zřízení dalších věcných práv k předmětným nemovitostem – předkupní právo a zákaz zcizení a zatížení nemovitosti v rozsahu dle uvedené smlouvy.  
210.  Smlouvu o zřízení jistotního účtu mezi obcí Loučná nad Desnou, Sberbank CZ, a.s., Ing. Zbyňkem Cvernou CSc a Ing. Petrem Klečkou.
211. Zástavní smlouvu k pohledávkám z pojistné smlouvy KA1503161 mezi obcí Loučná nad Desnou a Sberbank CZ, a.s. týkající se pojistné smlouvy u Kooperativy pojišťovny, a.s., pojistná smlouva č. 7720488586.
212. VI. Rozpočtové opatření (refinancování úvěru, úroky z úvěru, příjmy ze služeb a za odnětí pozemků).
213.  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: J. J. a M. J., Pelhřimov, pro stavbu „Kanalizační přípojka k objektu na parc. č. st. 15 v k.ú. Kociánov, dotčené pozemky:
            - KN 811/1 v k.ú. Kociánov
214. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-8010938/VB1, Loučná/Des. – p.č. 140/6, B., nové NNk, pro ČEZ Distribuce, a.s., pro zřízení přípojky elektrické energie pro objekt na p.č. 140/6 k.ú. Kociánov
- dotčené pozemky: - KN 859/20 k.ú. Kociánov
215. Na základě ukončení nájemní smlouvy č. 96 z 21.12.2004 k pozemku KN 701 v k.ú.     Kociánov ze strany nájemce provést zveřejnění Záměru pronájmu – pachtu pozemku v k.ú. Kociánov - p.č. KN 701, o výměře 5032 m², vodní plocha - rybník
          - v ceně minimálně 0,5 Kč/m².
          Výběr pachtýře bude proveden na základě směrnice č. 1/2014 pro nakládání s pozemky, (pronájem nemovitostí obálkovou metodou) termín zveřejnění záměru do 10.8.2015.
216. Revokaci bodu usnesení č. 103 ze dne 11. 2. 2015 týkajícího odkupu pozemku p. č. 242/2 v k. ú. Kociánov za účelem zřízení kompostárny, a to z důvodu upřesnění podmínek odprodeje.
217. Nové znění revokovaného bodu:
Odkoupení pozemku p.č. 242/2 v k. ú. Kociánov (nové označení dle GP 463-144/2014 z 19.11.2014) o výměře 5000 m² v ceně 100 Kč/m² od J.F. a M.F., Loučná nad Desnou za účelem budoucího zřízení kompostárny. Veškeré náklady na odkup (GP, smlouvu, vklad) uhradí kupující, poplatníkem z daně z převodu nemovitosti bude rovněž kupující, který tuto daň uhradí.
 
218.  Na vědomí
1. V. rozpočtové opatření (dle seznamu)
 
Starosta obce                          p. Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                 p. Petr Švec
 
 
                                               p. Petr Richter
 
 
zapisovatelka                          pí. Helena Tkadlecová
 
 
 
 
 
 
Zapsáno dne: 20.7.2015

Zveřejněno: 22. 7. 2015

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 20.7.2015

Zpět nahoru