Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 3.6.2015

Závěrečný účet za rok 2014 s výhradou , přijatá nápravná opatření

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 3.6.2015 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:           11                   
Omluveni:                                                      0                                                                    
Neomluveni:                                                              0                     
Ověřovatelé zápisu:    pí. Švestková, p. Pokorný, p. Kovařík          
Zapisovatel:                pí. Tkadlecová
 
           
Program veřejného zasedání :
 
 
1)              Zahájení
2)              Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)              Schválení programu
4)              Závěrečný účet za rok 2014 s výhradou
5)              Přijatá nápravná opatření – k vrácení neoprávněně vyplacené odměny za nevyčerpanou dovolenou uvolněnému členu zastupitelstva za měsíc duben 2014
6)              Příspěvek ve výši 250,- Kč na svoz odpadu seniorům – II. pololetí 2015
7)              Schválení vzoru žádosti o dotaci z rozpočtu obce Loučná nad Desnou
8)              Schválení vzoru veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
9)              Žádosti o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost:
- Kynologický klub ART – Loučná nad Desnou – 20.000,- Kč
- Sdružení hasičů Loučná nad Desnou – 65.000,- Kč
- RELAQUA s. r. o. Šumperk – 25.000,- Kč staženo z jednání
- TJ Spartak Loučná nad Desnou – 320.000,- Kč
- Klub seniorů Loučná nad Desnou – 50.000,- Kč
- Helena Křenková (úhrada tělocvičny ZŠ pro seniory) – 7.000,- Kč
- Občanské sdružení při ZŠ Loučná nad Desnou – 33.000,- Kč
10)          III. rozpočtové opatření (úvěr SBERBANK, splátka za DPS) staženo z jednání
11)          Změna v odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce - zvýšení o 3,5% od 1. 7. 2015
12)          Žádost o schválení proplacení dovolené za rok 2013 - Ing. Martínek Pavel
13)          Splátkový kalendář na vrácení neoprávněně proplacené dovolené za rok 2014 - Ing. Martínek Pavel
14)          Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/11 - Ing. arch. Jarmila Filipová, koordinace činností zpracovatele ÚP a dotčených orgánů.
15)          Projekt zabezpečení služby WC – rybník Kocián staženo z jednání  
16)          Nabídka přidružení k členství v Asociaci horských středisek ČR
17)          ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou, p. o. - žádost o povolení výjimky z počtu žáků v ZŠ
18)          Výběrové řízení realizaci zakázky malého rozsahu „Obnova zeleně na starém hřbitově“ staženo z jednání  
19)          Výběrové řízení na technický dozor investora na projekt „Lávka na ČHS“
20)          Nabídka na zhotovení vstupní brány na „starém hřbitově“ – Kovářství Macek staženo z jednání  
21)          “ Příkazní smlouva č. SW404/2015 – IWWAL consulting, s.r.o. –„ Kompostárna pro obec Loučná nad Desnou
22)          Příkazní smlouva č. SW403/2015 – IWWAL consulting, s.r.o. – „Svoz biologického odpadu pro obec Loučná nad Desnou“
23)          Posouzení lokality pro možnou výstavbu protipovodňové nádrže s využitím pro hydroenergetiku
24)          Projednání členství ve „Spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka“
25)          Nájemní smlouva č. 000335_2015 mezi ČEZ a.s. a Obec Loučná nad Desnou – cyklostezka na PVE Dlouhé Stráně
26)          Úprava stanov Svazku obcí údolí Desné
27)          Převod práv a povinností vyplývající z Územního rozhodnutí o umístění stavby Rodinné domy Loučná nad Desnou – 12 RD - „Komunikace a inženýrské sítě Kociánov“ na obec Loučná nad Desnou- staženo z jednání
28)          Nakládání s majetkem obce - pozemky – právo stavby a budoucí břemena (služebnosti) přípojek, prodeje pozemků, výkupy a bezúplatné převody pozemků, pronájem (pacht) pozemku.
29)          Realizace informačních/propagačních materiálů o obci Loučná nad Desnou
30)          Ostatní  - Závěrečný účet DPS,    výběrové řízení na projekt opravy mostu na místní komunikaci –Loučná nad Desnou - staženo z jednání
31)          Diskuse a informace na vědomí
32)          Závěr
 
 
K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 3.6.2015
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 
154. Ověřovatele zápisu a zapisovatele.
155.  Schválení programu
156. Závěrečný účet za rok 2014 s výhradou
157.  Přijatá nápravná opatření:  k vrácení neoprávněně vyplacené odměny za nevyčerpanou dovolenou za měsíc duben 2014 uvolněnému členu zastupitelstva ve výši: 35.743,-Kč
 158. Dle přílohy příspěvek ve výši 250,- Kč na svoz odpadu seniorům, kteří obci uhradili I. část ročního poplatku za svoz odpadu. Příspěvek bude použit na náklady spojené se svozem odpadu ve II. pololetí r. 2015.
Přílohou je jmenný seznam seniorů, kterým bude poskytnuto 250,- Kč k úhradě svozu za II. pololetí roku 2015.
159. Vzor žádosti o dotaci z rozpočtu obce Loučná nad Desnou.
160. Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
161. Žádost o dotaci z rozpočtu obce - Kynologický klub ART – Loučná nad Desnou – 20.000,- Kč
162. Žádost o dotaci z rozpočtu obce -  Sdružení hasičů Loučná nad Desnou – 65.000,- Kč
163. Žádost o dotaci z rozpočtu obce -  TJ Spartak Loučná nad Desnou – 320.000,- Kč
164. Žádost o dotaci z rozpočtu obce -- Klub seniorů Loučná nad Desnou – 50.000,- Kč
165. Žádost o dotaci z rozpočtu obce -  Helena Křenková (úhrada tělocvičny ZŠ pro seniory) – 7.000,- Kč
166. Žádost o dotaci z rozpočtu obce -- Občanské sdružení při ZŠ Loučná nad Desnou – 33.000,- Kč
 
167. Změnu v odměňování neuvolněných členů zastupitelstva obce - zvýšení o 3,5% od 1. 7. 2015 dle novelizace nař. vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev .
168. Proplacení  řádné dovolené za rok 2013 ve výši 19.320,50 Kč dle žádosti  Ing. Pavla Martínka.
169. Splátkový kalendář na vrácení neoprávněně proplacené dovolené za rok 2014 ve výši 16.422,43  Kč dle žádosti Ing. Pavla Martínka s úplným splacením do 31.12.2015.
170. Dohoda o narovnání se splátkovým kalendářem mezi obcí Loučná nad Desnou a Ing. Pavlem Martínkem  ve věci neoprávněně proplacené dovolené za rok 2014 - Ing. Martínek Pavel.
171. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2/11 - Ing. arch. Jarmila Filipová, koordinace činností zpracovatele ÚP a dotčených orgánů.
173. Žádost o povolení výjimky z počtu žáků v základní škole pro školní rok 2015/16.
174. Výběrové řízení na tech. dozor investora na projekt „Lávka na ČHS“.
175. Příkazní smlouvu č. SW404/2015 – mezi IWWAL consulting, s.r.o. a obcí Loučná nad Desnou – „ Kompostárna pro obec Loučná nad Desnou „
 176. Příkazní smlouvu č. SW403/2015 – mezi IWWAL consulting, s.r.o. a obcí Loučná nad Desnou – „Svoz biologického odpadu pro obec Loučná nad Desnou“.
177. Záměr - posouzení lokality pro možnou výstavbu protipovodňové nádrže s využitím pro hydroenergetiku
178. Členství ve „Spolku pro obnovu poutního místa Vřesová studánka“
179. Nájemní smlouva č. 000335_2015 mezi ČEZ a.s. a Obec Loučná nad Desnou – cyklostezka na PVE Dlouhé Stráně.
180. Úpravu stanov Svazku obcí údolí Desné
181.  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemcích obce pro: J. K. Hanušovice , pro stavbu Kanalizační přípojka k objektu na parc. č. st. 30 a p.č. 131/1 v k.ú. Rejhotice, dotčené pozemky:
- KN 1525/1 v k.ú. Rejhotice
182. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a právo provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: Ing. J. D., Hrabenov , Ruda nad Moravou, pro stavbu Přípojka splaškové kanalizace pro objekt RD č.p. 32 Loučná nad Desnou, na p.č. st. 102/1 , v k.ú. Kociánov, dotčené pozemky:
- KN 821 v k.ú. Kociánov
183. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – č. IV-12-8010386/VB1, Loučná nad Desnou – p.č. 54(Zámek), GEORGIUS DENATOR s.r.o., VN, DTS, NNk pro ČEZ Distribuce, a.s., pro zřízení přípojky elektrické energie pro objekt Loučná nad Desnou č.p. 1 (Zámek),
dotčené pozemky:
- KN 631/2, 659/2, 665, 749, 755/2, 809/6,747, 831/1 v k.ú. Kociánov
184. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemku obce pro: M. K., Loučná nad Desnou, 788 11, pro stavbu Sjezd na pozemek p.č. 148 v k.ú. Kociánov, dotčené pozemky:
- KN 839 v k.ú. Kociánov.
185. Revokaci bodu 423. usnesení z veřejného zasedání ze dne 5.5.2004:
Pro dokončení prodeje pozemku p.č. 251/1 v k.ú. Rejhotice. Důvodem je doplnění - jména nabyvatelů - v zápisu nebyla nedopatřením uvedena, bydliště uvedeno bylo a zpřesnění výměry pozemku – vlivem zpracování geometrického plánu místní komunikace došlo ke zmenšení výměry na 1689 m².
Původní znění:
 423. Prodej pozemku parcela č. 251/1 o výměře 1984 m² v k.ú. Rejhotice 176, Loučná nad Desnou dle dříve schválených podmínek.
186.  Nové znění revokovaného bodu 423 z 5.5.2004:
Prodej pozemku parcela č. 251/1 o výměře 1689 m² v k.ú. Rejhotice, manželům M. V. a M. D., bytem Loučná nad Desnou dle dříve schválených podmínek.
187.  Bezúplatný převod pozemku p.č. 859/16 v k.ú. Kociánov, ostatní plocha – silnice o výměře 62 m², od H. V., podíl 2/24, bytem Loučná nad Desnou, K. E., podíl 13/24, bytem Šumperk, K. V., podíl 3/24, bytem  Zábřeh (vlastníci) do vlastnictví obce Loučná nad Desnou (nabyvatel) na základě nabídky vlastníků. Náklady na převod uhradí a převod zajistí nabyvatel.  
188. Nákup pozemku p.č. 859/12 ostatní plocha – silnice o výměře 210 m² v ceně 70,- Kč/m² od S. K. a S. J.  (SJM) bytem , Praha 10 za účelem vypořádání pozemků pod komunikací. Náklady prodeje (smlouvu, vklad, znalecký posudek) hradí kupující, daň z převodu prodávající. 
189.   Nákup pozemku p.č. ZE st. 156(GP) o výměře 63 m², p.č. ZE 480/1(GP) o výměře 115 m² ostatní plocha – silnice (dle p.č. KN 1514/1) v ceně 70,- Kč/m² od H. B., bytem Praha 11, Chodov za účelem vypořádání pozemků pod budoucí stavbou chodníku. Náklady prodeje (smlouvu, vklad, znalecký posudek) hradí kupující, daň z převodu prodávající. 
190. Pronájem částí pozemků – parcela KN 160/5, výměra 158 m², pronajímaná část 122 m² trvalý travní porost, a KN 146/1, výměra 180 m², pronajímaná část 4 m² v katastrálním území Kociánov. Nájemník pozemku: M. A., Loučná nad Desnou. Pronájem za účelem provozování zahrádky, se souhlasem k drobné stavbě, za cenu 2 Kč/m²/rok.
191.  Realizaci informačních/propagačních materiálů o obci Loučná nad Desnou v počtu 3000 ks.
192. Účetní závěrku za rok 2014 ve společnosti Kociánov s. r.o. s výsledkem hospodaření - ztráta 73.135,52 Kč
 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
172. Přidružení k členství v Asociaci horských středisek ČR.
 
193. Na vědomí
1.      Rozpočtové opatření č.II schválené dne 1.4.2015, schválené usnesením starosty č. 1
2.      Zahájení festivalu Džemfest v pátek 16. října 2015 koncertem O5 a Radeček v KD - skleník
3.      Informace od Ing. Martínka – ceny pozemků
4.      Kulturní místnost pro setkávání hasičů Loučná nad Desnou
5.      Vyúčtování poskytnutého příspěvku Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu - na úpravu lyžařských , běžeckých tras
6.      Nabídka finančně poradenské činnosti společnosti PARTNERS FINANCIAL SERVICES, a.s.
7.      Mistrovství v lyžování KOUTY nad Desnou březen 2015
8.      Mostek poškození – vjezd k Ř.
 
 
Starosta                                              Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                            pí.Švestková
 
                                               p. Pokorný
 
                                               p. Kovařík
 
 
Zapisovatelka                         pí. Tkadlecová
 
 
 
 
 
 
Zapsáno dne : 3.6.2015

Zveřejněno: 10. 6. 2015

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 3.6.2015

Zpět nahoru