Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 16. 05. 2022
a svátek má Přemysl

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 24.3.2015

Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ  p.o., schválení účetní závěrky obce

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 24.3.2015 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:           10                   
Omluveni:                                                       1                                                                    
Neomluveni:                                                   0         
Ověřovatelé zápisu:    p. Petr Richter, p. Bohumil Tkadlec, pí. Petra Švestková    
Zapisovatel:    pí. Helena Tkadlecová
 
           
Program veřejného zasedání
 
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      Smlouva o spolupráci – Seznam.cz a.s.
5)      Smlouva o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb Velké Losiny- Loučná nad Desnou – Dodatek č.14
6)      Výpůjční smlouva – Motocykl Sachs A:G, FICHTEL–SACHS-AGON
7)      Přemostění ČHS – smlouva 2015 a jednání na rok 2016
8)      Výběrové řízení veřejné osvětlení obce
9)      Žádost – SDH Loučná nad Desnou - vybudování společenské místnosti - staženo z jednání
10) Rozhodnutí – Dětský den nebo Dřevosochání
11) Schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou p.o.
12) ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou – asistent pedagoga – schválení výše doplatku mzdy ze strany zřizovatele - staženo z jednání
13) Schválení účetní závěrky obce
14) Kácení dřevin na pozemku p. č. 1656/4 v k. ú. Rejhotice ve vlastnictví obce Loučná nad Desnou
15) Návrh na vyřazení hmotného majetku
16) Rozpočtová změna č.1
17) Územní plán – schválení přepracování části map nad digitalizovanou mapou k.ú. Kociánov
18) Příkazní smlouva č. GHC/2015-03-37 mezi obcí Loučná nad Desnou a GHC regio s.r.o. – zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu „Zkvalitnění míst pro parkování – Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou – II. etapa“
19) Žádost KSS Seidl spol. s r. o. o zúžení věcného břemene na Penzionu Biograf – právo přístupu k elektrické rozvodné skříni – nový rozsah břemene dle geometrického plánu (obec – oprávněný)
20) Pozemky v majetku obce – prodej, právo stavby a budoucí služebnost
21) Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
22) Výběrové řízení na zhotovení chodníku vedle objektu Kociánov č.p. 31
23) Ostatní : Realizace opravy křížku na Přemyslově z vlastních zdrojů , Výsledek hospodaření ZŠ a  MŠ za rok 2014 a převod výsledku hospodaření do rezervního fondu , Pro starostu obce kompetenci ke schvalování rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva obce , Finanční dar pro SKI KLUB Kouty nad Desnou o.s  ve výši 30 tis Kč na Mezinárodní mistrovství ČR a SR, finále Českého poháru v obřím slalomu v Koutech nad Desnou , Žádost o individuální dotaci na činnost pěveckých sborů , Revokaci bodu usnesení č.78 z 15.12.2014, Výběrové řízení na technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti práce – Lávka – Přemostění silnice I/44 na Červenohorském sedle, Dodatek č.4 smlouvy o dílo č. 323 09 – Přemostění silnice I/44 na Červenohorském sedle, Ukládá starostovi zamezit poškozování obecních cest, Při návrhu prodeje pozemků prověřit pronájem .
24) Diskuse a informace na vědomí
25) Závěr
 
K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse
Závěr a usnesení veřejného zasedání ze dne 24.3.2015
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 
119.  Ověřovatele zápisu a zapisovatele.
120.  Program.
121. Smlouvu o spolupráci mezi společností Seznam.cz, a. s. , Praha 5, a obcí Loučná nad Desnou o zveřejnění informací o obci Loučná nad Desnou na serveru Firmy.cz.
122. Smlouva o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb střediskové knihovny Velké Losiny Místní knihovně  Loučná nad Desnou – Dodatek č.14.
123. Výpůjční smlouvu mezi Správou silnic Olomouckého kraje, p.o. a obcí Loučná nad Desnou týkající se vypůjčení motocyklu Sachs A:G, FICHTEL-SACHS-AGON, r.v. 1940, SPZ: ŠP 115 11, za účelem výstavním ve stálé muzejní expozici Muzea silnic ve Vikýřovicích.
124. Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou o poskytnutí dotace výši 8.000.000,- Kč na realizaci akce „Lávka nad silnicí I/44 na Červenohorském sedle“.
125.  Výsledek výběrového řízení na „Správu, údržbu a renovaci veřejného osvětlení v obci Loučná nad Desnou „ . Obec Loučná nad Desnou neuzavře smlouvu s žádným uchazečem VŘ.
126. Konání letní akce obce „  Zábavný den “ - 25.7.2015.
127.  Účetní závěrku Základní školy  a Mateřské školy  Loučná nad Desnou příspěvková organizace, Loučná nad Desnou 58  za rok 2014 sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2014 s kladným výsledkem hospodaření 99.354,88 Kč.
128.  Schválení účetní závěrkyobce Loučná nad Desnou za rok 2014
129. Kácení 6 smrků na pozemku p. č. 1656/4 v k.ú. Rejhotice ve vlastnictví obce Loučná nad Desnou na základě žádosti E. K., Loučná nad Desnou.
130.  Návrh na vyřazení hmotného investičního majetku v roce 2015 dle seznamu
131.  Rozpočtovou změnu č. 1.
132. Přepracování části map zpracovávaného územního plánu obce Loučná nad Desnou, nad digitalizovanou mapou k.ú. Kociánov vydanou v březnu 2015 dle nabídky Ing. Arch. Dujky v ceně 29040 Kč.
133.  Příkazní smlouvu č. GHC/2015-03-37 mezi obcí Loučná nad Desnou a GHC regio s.r.o., Olomouc týkající se zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu „Zkvalitnění míst pro parkování – Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou – II. etapa“.
134. Zúžení věcného břemene právo přístupu k elektrické rozvodné skříni za účelem oprav, údržby a provádění revizí k pozemku st. p. č. 253/1 (pozemek pod budovou č. p. 152 Penzion Biograf) v k.ú. Rejhotice dle žádosti KSS Seidl spol. s r.o. (obec Loučná nad Desnou jako oprávněný, KSS Seidl spol. s r.o. jako povinný). Rozsah nově zřízeného věcného břemene je stanoven geometrickým plánem GP č. 671-45/2014. Zastupitelstvo obce ukládá zhotovení příslušných smluv.
135.  Záměr prodeje pozemků v k.ú. Rejhotice
p.č. KN 893,                 o výměře 381 m2,       ostatní plocha, neplodná půda
p.č. KN 553/2,            o výměře 209 m2,       ostatní plocha, neplodná půda
p.č. KN 554/1,             o výměře 180 m2,       ostatní plocha, neplodná půda
p.č. KN 906,                 o výměře 175 m2,       ostatní plocha, neplodná půda
p.č. ZE 906 (GP),         o výměře 1474 m2,     ostatní plocha, neplodná půda          
p.č. ZE 907 (GP),         o výměře 1057 m2,     ostatní plocha, neplodná půda
                          Celkem    3476 m2,    
 
v ceně minimálně 50,- Kč/m2. Výběr kupujícího bude proveden na základě směrnice č. 1/2014 pro nakládání s pozemky, (prodej nemovitostí obálkovou metodou) termín zveřejnění záměru do 30.4.2015. 
137. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemcích obce pro A. K.,  Loučná nad Desnou, pro stavbu Kanalizační přípojka k objektu na parc. č. st. 19 v k.ú. Kociánov, dotčené pozemky:
          - KN 811/1 v k.ú. Kociánov
138.  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a právo provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemcích obce pro RAYO s.r.o. IČ 28486021, Praha -Chodov, Tomíčkova 2287/9, pro stavbu Stavba inženýrských sítí pro objekty Loučná nad Desnou č.p. 21 a 23, v k.ú. Kociánov, dotčené pozemky:
- KN 631/4 v k.ú. Kociánov
- KN 631/8 v k.ú. Kociánov
Smlouvu uzavřít po 7.4.2015 – po ukončení zápisu vkladu pozemků v Katastru nemovitostí na LV 10001.
139.  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – č. IV-12-8010730/VB01 Loučná nad Desnou – p.č. 134/18, W., nové NNk  pro ČEZ Distribuce, a.s., pro zřízení přípojky elektrické energie pro stavbu rodinného domu.
dotčené pozemky:
- KN 811/1 v k.ú. Kociánov
140.  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a právo provést stavbu, souhlas s provedením stavby na pozemcích obce pro V. V., Nová 578, 788 13 Vikýřovice, pro stavbu Výstavba RD na p.č. 134/18 - Kanalizační přípojka k objektu v k.ú. Kociánov, dotčené pozemky:
- KN 811/1 v k.ú. Kociánov
141.  Potvrzení: Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MS/2015/00027 mezi obcí a O2 Czech Republic a.s. Praha, pro přípravu stavby komunikace a sítí pro stavbu RD v místní části Kociánov, dotčené pozemky:
- KN 20/2 v k.ú. Kociánov
- KN 19/2 v k.ú. Kociánov
142. Záměr provést výběrové řízení na zhotovitele stavby Chodník „Za Družinou“ v obci Loučná nad Desnou“, dle dokumentace zpracované od PROJEKCE s.r.o. Šumperk. Výzvu k podání nabídek a Zadávací dokumentaci zveřejnit do 31.3. 2015. Provedení výběrového řízení s předložením výsledku na dalším zasedání zastupitelstva. Členy výběrové komise jmenuje starosta obce. 
143. Realizaci restaurování kříže na Přemyslově z rozpočtu obce Loučná nad Desnou z důvodu havarijního stavu kříže (dotace z Ol. kraje nepřiznána).
144.  Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou příspěvková organizace, Loučná nad Desnou 58, za rok 2014, a převod výsledku hospodaření za rok 2014 ve výši 99.354,88 Kč do rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy Loučná nad Desnou, příspěvková organizace.
145. Pro starostu obce kompetenci ke schvalování rozpočtových opatření mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva obce. Rozpočtová opatření budou mít jednotnou postupnou číselnou řadu. Zastupitelstvo obce bude informováno o uskutečněných rozpočtových opatřeních na nejbližším veřejném zasedání. Zastupitelstvo obce vezme na vědomí rozpočtová opatření uskutečněná mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva obce.
146. Finanční dar 30.000 Kč   pro SKI KLUB Kouty nad Desnou o.s na pořádání Mezinárodního mistrovství ČR a SR, finále Českého poháru v obřím slalomu , konaném v Koutech nad Desnou .
147. Žádost o individuální dotaci na činnost pěveckých sborů dle schváleného rozpočtu obce z 15.12.2014 ve výši 45 000 Kč.
148. Doplnění  bodu usnesení 78 z 15.12.2014. Odměna se vztahuje i na nově zvoleného místostarostu jako neuvolněného člena zastupitelstva obce , pana Ing. Miroslava Pospíšila ode dne zvolení do funkce místostarosty .
149.  Záměr na provedení výběrového řízení na technický dozor investora a koordinátora bezpečnosti práce – pro stavbu Lávka na Červenohorském sedle.
150.  Dodatek č. 4 smlouvy o dílo č. 323 09 – Přemostění silnice I/44 na Červenohorském sedle – mezi obcí Loučná nad Desnou a Horstav Olomouc, spol. s r.o. - článek V. Platební podmínky ve vazbě na alokaci finančních zdrojů do let 2015 a 2016.
151.  Ukládá starostovi zamezit poškozování obecních cest.
152.  Při návrhu prodeje pozemků prověřit jestli není pronajat .
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
136.  Záměr prodeje pozemků v k.ú. Kociánov
p.č. KN 700/2,              o výměře 1930 m2,     zahrada
v ceně minimálně …………Kč/m2. Výběr kupujícího bude proveden na základě směrnice č. 1/2014 pro nakládání s pozemky, (prodej nemovitostí obálkovou metodou) termín zveřejnění záměru do …………2015. 
 
 
 
153. Na vědomí:
 1. Výsledky jednání  - územní plán Ministerstvo ŽP a Ředitelství silnic a dálnic
 2. Obec předala 18.2.2015  10.000,- Kč dětské onkologii v Olomouci
 3. Ing. Pospíšil – výsledky Základní škola Loučná nad Desnou
 4. Šetření Policie ČR - Nákup vozidla VW BUS (rozpočtová změna)
 5. Čestné prohlášení – Real Aliance s.r.o.
 6. Reklama WINART do zpravodaje
 7. Podání žádosti na posílení autobus. Spojů v době přestavby ČHS
 8. Kanalizace Filipová – záměr o stavbě a změnách
 9. Osazení značkou „Zákaz vjezdu„ cesta ke cvičišti psů po dobu konání výcviku
 10. Oprava cesty Ski  areál Kareš
 11. Zpráva o činnosti místní knihovny za rok 2014
 12. V sobotu 25. července 2015 Zábavný  den – akce obce
 13. Sdělení Spolku RODIČE DĚTEM PŘI ZŠ
 14. Finanční podporu 5 tis Kč závodu Horská výzva 2015 – ROCK POINT
 
 
 
 
Starosta obce                                                 p. Jaroslav Sembdner
 
Ověřovatelé zápisu                                        p. Petr Richter
 
                                                                        p. Bohumil Tkadlec
 
                                                                        pí. Petra Švestková
 
Zapisovatelka                                                 pí. Helena Tkadlecová
 
 
 
Zapsáno dne : 24.3.2015

Zveřejněno: 25. 3. 2015

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 24.3.2015

Zpět nahoru