Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 08. 2022
a svátek má Petra

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 11.2.2015

Kooptace člena zastupitelstva, žádosti o poskytnutí dotace - kompostárna

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 11.2.2015 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:           11                   
Omluveni:                                                      0                                                                    
Neomluveni:                                                   0        
Ověřovatelé zápisu:    p.Bohumil Tkadlec, p. Mojmír Kovařík, p. Petr Richter
Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová
 
           
Program veřejného zasedání
 
1.      Zahájení
2.      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3.      Odstoupení – úmrtím - zastupitele Josefa Seidla, poděkování, kooptace Petry Švestkové za členku zastupitelstva
4.      Schválení programu
5.      Žádost o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, Operační program životního prostředí – projekt „Svoz biologického odpadu pro obec Loučná nad Desnou“- smlouva o dílo se zpracovatelem žádosti, smlouva o dílo na zajištění povinné publicity projektu
6.      Žádost o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, Operační program životního prostředí – projekt „Kompostárna pro obec Loučná nad Desnou“ – smlouva o dílo se zpracovatelem žádosti, smlouva o dílo na zajištění povinné publicity projektu
7.      Majetkové a finanční vypořádání ve věci prodeje pozemků p. L. K.
8.      Smlouva o dílo - René Seifried - restaurování Kleinova kříže v Přemyslově
9.      Obnova vozového parku - nákup VW – TRANSPORTER - auto pro potřeby obce Loučná nad Desnou
10. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – „Přemostění silnice I/44 na Červenohorském sedle“ – rozdělení akce do 2 etap na rok 2015, 2016 – úprava platebního kalendáře.
11. Změna počtu členů školské rady Základní školy Loučná nad Desnou
12. Změna názvu školské rady
13. Dodatek č.1 zřizovací listiny školské rady
14. Nový ceník samovýroby – Obecní les
15. Smlouva o prodeji dříví v drobném - pan P.
16. Nakládání s nemovitým majetkem – nákup, bezúplatný převod - nabytí, poskytnutí práva stavby a budoucí břemena k pozemkům, pronájem kanalizace splaškové a ČOV za účelem provozování
17. Výběrové řízení na provozovatele VO
18. Územní plán – projednání a schválení pokynů pro projektanta po proběhlém projednání s DOSS převedeno do bodů na vědomí
19. Souhlas k provedení ořezání případně kácení dřevin na pozemcích obce pro elektrifikaci železniční trati
20. Servisní smlouva pro provozování internetových stránek obce
21. Příspěvek na údržbu lyžařských běžeckých tratí pro Jeseníky SCR ve výši 40. tis Kč
22. Ostatní :
·         Rozdělení finančních prostředků pro seniory - Klub seniorů – 100.000,- Kč, - ostatní senioři-občané ve věku 60 a více let - 130.000,- Kč (úhrada poplatku za domovní odpad za 2. pololetí 2015) převedeno do na vědomí
·         Snížení finanční podpory od obce při narození dítěte
 
23. Diskuse a informace na vědomí
24. Závěr
 
K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 11.2.2015
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 
84. Ověřovatele zápisu a zapisovatele.
85.  Odstoupení – úmrtím - zastupitele Josefa Seidla, poděkování, kooptace Petry Švestkové za členku zastupitelstva.
 
Složení slibu: "Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Loučná nad Desnou a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky."
 
Člen zastupitelstva obce skládá slib před zastupitelstvem obce pronesením slova "slibuji". Člen zastupitelstva obce potvrdí složení slibu svým podpisem.
 
 
86.  Schválení programu .
87. Podání žádosti o finanční podporu ze SFŽP ČR, Operační program životního prostředí – na projekt „Svoz biologického odpadu pro obec Loučná nad Desnou“.
89. Smlouva o dílo č. IWW 289/2014 mezi IWWA, s.r.o., Kroměříž, a obcí Loučná nad Desnou – zpracování žádosti o poskytnutí dotace a následná administrace projektu „Svoz biologického odpadu pro obec Loučná nad Desnou“.
90. Smlouva o dílo č. BW 002/2014 mezi IWW asap, s.r.o., Kroměříž, a obcí Loučná nad Desnou – dodání propagačních a informačních materiálů dle požadavků poskytovatele dotace a dodání potřebných propagačních a osvětových materiálů pro projekt „Svoz biologického odpadu pro obec Loučná nad Desnou“.
91. Podání žádosti o finanční podporu ze SFŽP ČR, Operační program životního prostředí – na projekt „Kompostárna pro obec Loučná nad Desnou“.
92. Smlouva o dílo č. IWW 288/2014 mezi IWWA, s.r.o., Kroměříž, a obcí Loučná nad Desnou – zpracování žádosti o poskytnutí dotace a následná administrace projektu „Kompostárna pro obec Loučná nad Desnou“.
93. Smlouva o dílo č. BW 003/2014 mezi IWW asap, s.r.o., Kroměříž, a obcí Loučná nad Desnou – dodání propagačních a informačních materiálů dle požadavků poskytovatele dotace pro projekt „Kompostárna pro obec Loučná nad Desnou“.
94. Dohodu o narovnání mezi obcí Loučná nad Desnou a L. K. , bytem . Loučná nad Desnou ve věci nenaplnění smlouvy   o převodu pozemků z 18.10.2006.
95. Smlouva o dílo č. 4/12/14 mezi obcí Loučná nad Desnou a René Seifriedem Olomouc – Svatý Kopeček „Restaurování Kleinova kříže v Přemyslově“.
96. Obnovu vozového parku , nákup VW – TRANSPORTER - auta pro potřeby obce Loučná nad Desnou.
97. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo – „Přemostění silnice I/44 na Červenohorském sedle“ mezi obcí Loučná nad Desnou a Horstav Olomouc spol. s.r.o. – rozdělení akce do 2 etap na rok 2015, 2016 – úprava platebního kalendáře.
98.  Změnu počtu členů školské rady Základní školy Loučná nad Desnou z 6 na 9 členů.
99. Změnu názvu školské rady na Školská rada pří Základní škole a Mateřské škole Loučná    nad Desnou .
100. Dodatek č.1 zřizovací listiny školské rady – Název Školské rady a Školská rada – její členové .
101. Nový ceník samovýroby – Obecní les platný od 1.2.2015.
102. Smlouvu o prodeji dříví v drobném - pan P.
103. Nákup pozemku p.č. 242/2 (nové označení dle GP 463-144/2014 z 19.11.2014) o výměře 5000 m2 v ceně 100 Kč/m2 od F. J., a F. M., Loučná nad Desnou za účelem budoucího zřízení kompostárny. Náklady na prodeje (GP, smlouvu, vklad) hradí kupující, daň z převodu prodávající.
104. Bezúplatný převod pozemků p.č. 631/4 a 631/6 v k.ú. Kociánov a zřízení věcného práva k nim, od Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Loučná nad Desnou na základě „Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. ZSVM/OSU/500/2015-OSUM. 
105.  Bezúplatný převod pozemku p.č. 631/8 v k.ú. Kociánov a zřízení věcného práva k němu,  od Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví obce Loučná nad Desnou na základě „Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva č. UZSVM/OSU/747/2015-OSUM.
106.  Smlouvu o právu provést stavbu a souhlas s provedením stavby na pozemcích - číslo smlouvy IZ-12-8000421/SoPPS-043 pro ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu Šumperk - Kouty Svazek obcí údolí Desné – VN - Výměna stávajícího vedení VN 22 kV včetně podpěrných bodů, dotčené pozemky:
- KN 59/1 a 842 v k.ú. Kociánov
- KN 1520/2, 1602, 493/1, 1514/5 v k.ú. Rejhotice
- KN 493/1 v k.ú. Rejhotice zapsaný na LV 636
107. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IZ-12-8000421, pro ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu Šumperk - Kouty, Svazek obcí údolí Desné – VN/SoBS-013, dotčené pozemky:
- KN 756/9 v k.ú. Filipová
- KN 37/2, 1515/3, 1578/2, 1590/1, 1578 a 1695 v k.ú. Rejhotice
108.  Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8016416, pro ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu Loučná nad Desnou – Kociánov, p.č. 1674/1, SART a.s., přípojka NNk, dotčené pozemky:
 - KN 852/2 v k.ú. Kociánov
 - KN 1674/2 v k.ú. Rejhotice
109. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-8015895, pro ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu Kouty nad Desnou – p.č. 449/4, AGRIA s.r.o., přípojka NNk, dotčené pozemky:
          - ZE 543/1(PK) v k.ú. Kouty nad Desnou.
110. Smlouvu o právu provést stavbu, pro Svazek obcí údolí Desné pro stavbu Elektrizace trati č. 293 Šumperk - Kouty nad Desnou – přeložka veřejného osvětlení, dotčené pozemky:
- KN 756/9 v k.ú. Filipová
111. Smlouvu o právu provést stavbu, pro Svazek obcí údolí Desné pro stavbu Elektrizace trati č. 293 Šumperk - Kouty nad Desnou – stavba reléových domků, dotčené pozemky:
- KN 37/2 v k.ú. Rejhotice
- KN 1590/1 v k.ú. Rejhotice
112. Smlouvu o nájmu a provozování obecní kanalizace a ČOV v obci Loučná nad Desnou, nájemce a provozovatel Kociánov s.r.o. Loučná nad Desnou, IČ 26817217,dotčené nemovité věci:
- splašková kanalizace v délce 11295m v katastrálním území Kociánov a Rejhotice s označením IČME 7111-687081-00302953-3/1
- Parcela KN st. 366 k.ú. Kociánov, jejíž součástí je stavba Čistírna odpadních vod s označením 7111-687081-00302953-4/1
113.  Záměr provést výběrové řízení na „Správu, údržbu a renovace veřejného osvětlení v obci Loučná nad Desnou“, včetně zadávací dokumentace a provedení výběrového řízení.
114.  Provedení ořezu, případně kácení dřevin na pozemcích obce pro elektrifikaci železniční trati na pozemcích v k.ú. Rejhotice 1667, 1591/3, 496, 1695, 1669/1, 457/3, 458/1,457/2. Řízení o kácení dřevin mimo les a realizaci provede realizátor stavby. 
115.  Smlouvu o poskytování pravidelného servisu č. 15106005 – smluvní strana ASI informační technologie s.r.o. Mohelnice, IČ 25864394. 
116.  Příspěvek na údržbu lyžařských běžeckých tratí pro Jeseníky SCR ve výši 40. tis Kč.
117.  Snížení finanční podpory od obce při narození dítěte z 5 tisíc korun na 3 tisíce korun   pro děti narozené od 1.1.2015.
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
88. Upustit od projektu kompostárny pro obec Loučná nad Desnou
 
 
118. Na vědomí:
 1. Rozdělení finančních prostředků pro seniory - Klub seniorů – 100.000,- Kč, - ostatní senioři-občané ve věku 60 a více let - 130.000,- Kč (úhrada poplatku za domovní odpad za 2. pololetí 2015). 
 2. K bodu 18. Územní plán – informace o stavu zpracování .
 3. Vyrozumění Okresního soudu v Šumperku ve věci sporu s manžely  L. a obcí Loučná nad Desnou a KSS Seidl spol. s r. o., o neplatnosti kupní smlouvy.
 4. Usnesení Policie ČR ve věci odložení trestní věci podezření ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku.
 5. Konání mimořádné valné hromady VHZ Šumperk, a. s. – zastupování obce JUDr. Němečkem.
 6. Zajištění bezplatného vzdělávacího semináře pro členy zastupitelstva obce.
 7. Výsledek jednání s Ing. Cvernou.
 8. Výsledek sbírkové akce „Tříkrálová sbírka 2015“.
 9. Pravidla pro poskytování finančních darů zájmových organizacím, občanským sdružením, spolkům a dalším – příprava nových pravidel pro přidělení, čerpání a vyúčtování finančních darů od obce pro rok 2016 – do konce června 2015.
 10. Zpráva o činnosti Klubu seniorů za rok 2014 a plán činnosti na rok 2015.
 11. Vyvěšení tibetské vlajky 10.3.2015 na budově OÚ pro podporu mezinárodní kampaně „ Vlajky pro Tibet „ – Nebudeme vyvěšovat .
 12. Registraci žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích.
 
 
 
 
Starosta                                                          p. Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                                        p. Bohumil Tkadlec
 
 
p. Mojmír Kovařík
 
 
                                                                       p. Petr Richter
 
 
zapisovatelka                                                 pí. Helena Tkadlecová
 
           
 
 
 

Zveřejněno: 13. 2. 2015

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 11.2.2015

Zpět nahoru