Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 15.12.2014

Rozpočet na rok 2015

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 15.12.2014 V 18.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 10                   
Omluveni:                                          1                                                                    
Neomluveni: 0                                                                     
Ověřovatelé zápisu:    p. Bohumil Tkadlec, p. Luboš Pokorný, p. Petr Richter
Zapisovatel: pí. Tkadlecová
 
           
Program veřejného zasedání
 
 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Schválení rozpočtu na rok 2015
 5. Rozpočtové změny
 6. Zabezpečení inventarizace za rok 2014
 7. Schválení spisového řádu obce Loučná nad Desnou
 8. Schválení příspěvku z obecního rozpočtu   2015
Senioři Loučné
TJ Spartak Loučná nad Desnou
Kynologický klub MSKS 20905ART
Pěvecké sbory
SDH Loučná nad Desnou
9.      ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou
Čerpání investičního fondu
Návrh rozpočtu na rok 2015
Čerpání rezervního fondu
Odpisový plán pro rok 2015
Lyžařský kurz pro MŠ
10. Nakládání s majetkem
11. Ostatní – Podání žádosti na St. pozemkový úřad, doplnění bodů  usnesení o odměnách zastupitelů - výše a datum  vyplácení odměny ,
12. Diskuse a informace na vědomí
13. Závěr
 
 
K jednotlivým bodům zasedání probíhala průběžná diskuse
Usnesení a závěr veřejného zasedání :
 
Zastupitelstvo obce schvaluje  :
57. Ověřovatele zápisu a zapisovatele
58. Schválení programu
59. Příspěvek místním spolkům a organizacím z obecního rozpočtu 2015 tj.
Klub seniorů                                            230 tis Kč (100 tis + 130 tis Kč )
TJ Spartak Loučná nad Desnou                         320 tis Kč
Kynologický klub MSKS 20905ART                   20 tis Kč
Pěvecké sbory                                                        110 tis Kč
SDH Loučná nad Desnou                                     65 tis Kč
60. Rozpočet obce Loučná nad Desnou na rok 2015 v příjmech 28.613 tis Kč, výdajích 25.753 tis Kč, financování   – 2.860 tis Kč.
61. Rozpočtové změny dle seznamu .
62. Zabezpečení inventarizace   na rok 2014.
63. Schválení spisového řádu.
64. Čerpání finančních prostředků z investičního fondu školy na vybavení jazykové učebny digitální jazykovou laboratoří v rozsahu 100 – 130 tis. Kč (dle cenové nabídky pro výběrové řízení).
65. Schválení návrhu rozpočtu základní a mateřské školy na rok 2015.
66. Schválení smlouvy o sdružení mzdových prostředků a souvisejících odvodů ze mzdových prostředků na rok 2015 mezi ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou a Obcí Loučná nad Desnou.
67. Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu školy v případě záporného výsledku hospodaření školy za rok 2014.
68.  Schválení odpisového plánu ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou pro rok 2015.
69.  Schválení finanční podpory pro zajištění sportovního lyžařského kurzu pro děti MŠ ve výši ½ celkových nákladů, což činí 6 500,- Kč.
70.  Schválení přijímání peněžitých darů příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou se bez souhlasu zřizovatele, pokud výše daru v jednotlivých případech nepřesáhne 5 000,- Kč.
71. Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. UZSVM/OSU/11270/2014-OSUM mezi ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha a obcí „Loučná nad Desnou, dotčený pozemek:
         - ZE 448/101 EN, ZE 1614/2 PK, ZE 1669 PK v k.ú. Rejhotice
72.    Vklad vodovodů do společnosti Kociánov s.r.o. dle soupisu z 28.11.2014 pod OULO 1403/2014.
73.    Podání žádosti na státní pozemkový úřad na pokácení šesti jedinců borovice lesní na parcele KN 659/1 (ostatní plocha u domu č.p. 74). Tyto stromy zasahují do ochranného pásma elektrického vedení.
74.    Výběr dodavatele na zakázku malého rozsahu „Restaurování kamenného kříže v Přemyslově“. Nejvhodnější nabídku předložil uchazeč René Seifried, Radíkovská 10, Olomouc – Svatý Kopeček, IČ: 46617248, s nímž se zahájí jednání směřující k uzavření smlouvy o dílo.
75.    Doplnění bodu z veřejného zasedání konaného dne 9.4.2014 usnesení   943 o text – Měsíční odměna uvolněného starosty p. Jaroslava Sembdnera bude vyplácena od 9.4.2014 měsíčnědle přílohy č.1 k nařízení vlády č.37/2003Sb.
76.  Doplnění bodu z veřejného zasedání konaného dne 15.5.2014 usnesení   947 o text – Měsíční odměna neuvolněného zastupitele p. Jiřího Dostálka trvalé bydliště Loučná nad Desnou 79  bude vyplácena ode dne kooptace, tj.  15.5.2014.
77.    Doplnění bodu z veřejného zasedání konaného dne 15.5.2014 usnesení   948 o text – Měsíční odměna neuvolněného zastupitele , předsedy kontrolního výboru p. Radka Svedka trvalé bydliště Loučná nad Desnou 81, činí 1.577,-Kč hr. mzdy  a bude vyplácena ode dne zvolení , tj. od 15.5.2014.
78.    Revokace bodu   usnesení 17 z ustavujícího veřejného zasedání ze dne 6.11.2014 o výši odměny neuvolněného místostarosty p. Petra Švece trvalé bydliště Loučná nad Desnou 86 – nové znění :
Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši   9.068,- Kč měsíčnědle přílohy č.1 k nařízení vlády č.37/2003 Sb. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty, tj. od 6.11.2014. ( do 26.11.2014 ).
79.    Odborný lesní hospodář – změna fyzické osoby odborného lesního hospodáře pro lesy ve vlastnictví obce Loučná nad Desnou s účinností od 1.1.2015. Stávající OLH : Ing. Libor Strakoš, trvale bytem Kašava 290, 763 19 Kašava . Návrh nového OLH : Ing. Miroslav Pospíšil , trvale bytem Kouty nad Desnou 45; 788 11 Loučná nad Desnou.
80.    Doplnění bodu z veřejného zasedání konaného dne 26.11.2014 usnesení   24 o text – Měsíční odměna neuvolněného místostarosty p. Ing. Miroslava Pospíšila bude vyplácena od 26.11.2014 dle přílohy č.1 k nařízení vlády č.37/2003Sb.   s příplatkem ve výši 7.527,- Kč   za činnost odborného lesního hospodáře obce.
81.     Doplnění bodu z veřejného zasedání konaného dne 26.11.2014 usnesení   25 o text – Měsíční odměna neuvolněného předsedy finančního výboru p. Petra Švece činí 1.660,- Kč  a bude vyplácena ode dne zvolení, tj. od 26.11.2014.
82.    Zvýšení základního kapitálu VHZ Šumperk a.s. úpisem nových akcií, vzdání se přednostního práva úpisu akcií, dle přípisu z 12.11.2014 pod OULO 1362/2014 .
 
           
 
83. Diskuse :
 
 1. Těžbu 36 ks smrku ztepilého napadeného lýkožroutem smrkovým v obecním lese na lesním pozemku p.č. 718/4. Celkový objem dřevní hmoty činí 27 m3.
 2. Prodej obecního stolního kalendáře
 3. Náhradní svoz domovního odpadu bude v sobotu 27.12.2014
 4. Obecní úřad bude pro veřejnost uzavřen od 22.12.2014 do 4.1.2015
 
 
 
 
Starosta                                   p Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                 p. Bohumil Tkadlec
 
 
                                               p. Luboš Pokorný
 
 
                                               p. Petr Richter
 
 
zapisovatel                             pí. Helena Tkadlecová
 
 
 
 
 
 
 
Zapsáno dne 15.12.2014

Zveřejněno: 17. 12. 2014

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 15.12.2014

Zpět nahoru