Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 08. 2022
a svátek má Petra

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 26.11.2014

Volba neuvolněného místostarosty, volba předsedy finančního výboru

 

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 26.11.2014 V 18.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:           10                   
Omluveni:                                                      1                                                                    
Neomluveni:                                                  0                     
Ověřovatelé zápisu :p. Bohumil Tkadlec, p. Luboš Pokorný, p. Mojmír Kovařík 
Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová                                                                                              
 
           
Program veřejného zasedání
 
1)         Zahájení
2)         Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)         Schválení programu
4)         Volba místostarosty
5)         Volba předsedy finančního výboru
6)         Zřízení finančního a kontrolního výboru 
            a) volba členů finančního výboru
            b) volba členů kontrolního výboru
7)         Základní škola – žádost o vyřazení neupotřebitelného majetku.
8)         VHZ Šumperk a.s. – určení osoby zástupce – akcionář - za obec Loučná nad       Desnou - staženo z jednání
9)         VHZ Šumperk a.s. – zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií, vzdání se            přednostního práva  úpisu akcií )- staženo z jednání
10)       Kociánov s.r.o. a) schválení uzávěrky za rok 2013
                                    b) změna jednatele (předseda dozorčí rady)-  staženo z jednání
                                    c) vodovod – platby
                                    d) penzion pro důchodce
                                    e) právní pomoc
                                    f) smluvní sjednání vztahu s daňovým poradcem
                                    g) převod vodovodu do majetku s.r.o.
11)       Pozemky –      - pacht – schválení výběru pachtýře na 763/1 k.u. Kociánov, část                                      1689 k.ú. Rejhotice
                                   - právo stavby a smlouva o budoucí služebnosti
                                               k.ú. Rejhotice 1515/3, 1517/2, 29, 1227/4, 1228
                                               k.ú. Kociánov 19/2, 20/2, 810, 719/1, 747, 748, 749, 755/2,                                               809/5, 809/6, 831/1 
                                               k.ú. Kouty nad Desnou 381/2, ZE 543/1 PK, ZE 548/102EN
                                   - bezúplatný převod p.p.č. 631/4, 631/6, 631/8 v k.ú. Kociánov z                                      majetku ČR-UZSVM, schválení znění omezujících                                                podmínek do převodní smlouvy, které se týkají                                                                 bezúplatného převodu pozemku
12)       Výkup pozemku 613/28 k.ú. Filipová - Revokace bodu usnesení - důvod změna osoby prodávající pozemek.
13)       Smlouva o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje
14)       Rozpočtové změny
15)       Dodatek smlouvy č.2 – Zhotovení územního plánu obce Loučná nad Desnou
16)       Ostatní – Žádost o   finanční podporu na „Rekonstruování kamenného kříže na Přemyslovském sedle „ , Ukončení další administrace   a realizace Projektu obnovy Starého hřbitova, Organizace OÚ , Užívání mobilních telefonů, Redakční rada Loučenského zpravodaje ,Zadání projekt. přípravy na zhotovení kanalizační přípojky od objektu KD Skleník č.p. 2 souběžně s přípojkou Zámku č.p. 1.
17)       Diskuse a informace na vědomí
18)       Závěr
 
 K jednotlivým bodům probíhala průběžně diskuse
 
 Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 26. 11. 2014
 Zastupitelstvo obce schvaluje :
 
22. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele.
23Schválení programu
24. Volbu neuvolněného místostarosty pana Ing. Miroslava Pospíšila bytem Kouty nad Desnou 45; 788 11 Loučná nad Desnou
25.  Volbu předsedy finančního výboru pana Petra Švece bytem Loučná nad Desnou 86; 788 11.
26. Členy finančního výboru
Pan Bohumil Tkadlec Loučná nad Desnou 72
Pan Josef Strnka Rejhotice 140; Loučná nad Desnou
27. Členy kontrolního výboru:
Paní Marie Pipeková Loučná nad Desnou 75
Paní Vlasta Tomečková Rejhotice 195; Loučná nad Desnou
28. Žádost o vyřazení neupotřebitelného majetku z evidence základní školy a mateřské školy dle přiloženého seznamu. Jednotlivé přístroje jsou nefunkční a neopravitelné.
29.  Schválení roční závěrky Kociánov s.r.o. za rok 2013.
30.    Vklad vodovodu do společnosti Kociánov s.r.o.
31.    Opravu nájemních smluv s nájemníky DPS a s Kociánov s.r.o.
32.    Sjednání smluvního vztahu s daňovým poradcem.  
33.    Spolupráci s právním poradcem pracujícím pro obec Loučná nad Desnou.
34.    Výsledek soutěže na pronájem - pacht – provedení výběru nájemce, pachtýře - pozemku parcela KN 763/1, výměra 54127 m², trvalý travní porost, v katastrálním území Kociánov dle směrnice 1/2014, provedené 16.10. 2014 s pořadím:
         1. L. R. Loučná nad Desnou, nabídka 6502,- Kč/ha/rok
         2. J. S. st., Loučná nad Desnou, nabídka 5200,- Kč/ha/rok
         3. J. S.ml., Loučná nad Desnou, nabídka 3200,- Kč/ha/rok
         2. H. S., Loučná nad Desnou, nabídka 2200,- Kč/ha/rok
35. Pacht pozemku – parcela KN 763/1, výměra 54127 m², trvalý travní porost, v katastrálním území Kociánov.
         Pachtýř pozemku: L. R., 78811 Loučná nad Desnou
         Pacht (pronájem) od 1.1.2015 do 31.12.2019 za  6502 Kč/ha/rok, uzavření smlouvy dle směrnice 1/2014.
36.  Pacht pozemku – parcela KN 1689, výměra 1034 m², pronajímaná část 185 m² orná půda, v katastrálním území Rejhotice (zahrádka k bytu 4. v bytovém domě 78 Rejhotice)
         Pachtýř pozemku: S. L., 78811 Loučná nad Desnou
         Pacht (pronájem) za účelem provozování zahrádky se souhlasem k drobné stavbě za cenu 2 Kč/m2
37.    Budoucí zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu provést stavbu pro ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu Kouty nad Desnou-č.e. 26 pí. Š, přípojka NNk, IP-12-8015027/2 (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti- a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním přípojky NN, dotčený pozemek:
         - KN 381/2, ZE 541/1 PK v k.ú. Kouty nad Desnou
38.    Budoucí zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu provést stavbu pro ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu Loučná nad Desnou-Kociánov, 12RD, par.č.18/1, NNk, IV-12-8009616/1 (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti -  a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním přípojky NN, dotčený pozemek:
         - KN 19/2, 20/2, 810 v k.ú. Kociánov
         - KN 1515/3, 1517/2, 29 v k.ú. Rejhotice
39.    Smlouvu o právu provést stavbu pro GEORGIUS DENATOR s.r.o. Olomouc, IČ 25389505, pro stavbu Vybudování zámeckého hotelu Chateau Wiessenberg na zámku Loučná nad Desnou (smlouvou o právu provést stavbu na cizím pozemku) - souhlas s umístěním přípojky NTL plynu a splaškové kanalizace, dotčený pozemek:
         - KN 719/1, 747, 748, 749, 755/2, 809/5, 809/6, 831/1 v k.ú. Kociánov.
40.   Budoucí zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu provést stavbu pro RWE GasNet, s.r.o. pro stavbu „REKO VTL Šumperk-ČH Sedlo, shybka  b.501“, (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti - a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním plynárenského zařízení – VTL řadu, souhlas vlastníka lesního pozemku a komunikace - dotčený pozemek:
         - KN 1227/4, 1228 v k.ú. Rejhotice
         - ZE 548/102 v k.ú. Kouty nad Desnou
41.   Znění omezujících podmínek pro smlouvu (příloha zápisu) ze strany převádějícího – ČR-správa UZSVM, které se týkají bezúplatného převodu pozemku p.č.631/4, v k.ú. Kociánov do majetku obce (záměr a žádost schválen bodem usnesení 1016. dne 18.9. 2014).
42.    Znění omezujících podmínek pro smlouvu (příloha zápisu) ze strany převádějícího – ČR-správa UZSVM, které se týkají bezúplatného převodu pozemku p.č.631/6, v k.ú. Kociánov do majetku obce (záměr a žádost schválen bodem usnesení 1016. dne 18.9.2014).
43.   Znění omezujících podmínek pro smlouvu (příloha zápisu) ze strany převádějícího – ČR-správa UZSVM, které se týkají bezúplatného převodu pozemku p.č.631/8, v k.ú. Kociánov do majetku obce (záměr a žádost schválen bodem usnesení 1016. dne 18.9.2014).
44.    Revokaci bodu usnesení č. 641 ze dne 9. 7. 2012 znějícího: „Odkoupení pozemku – část parcely KN 613/1 (nezapsaná na listu vlastnictví), ostatní plocha – silnice, výměra celkem 20630 m², odkupovaná část - parcela ZE 184 GP, výměra 275 m² v katastrálním území Filipová, vlastník K. F., Horní Němčice, 378 53. Účel – odkup pozemku pod stavbou budoucího chodníku Filipová. Odkup za cenu : 70,- Kč/m2“, týkajícího se majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených dle PD budoucí stavbou chodníku podél silnice I/44 v místní části Filipová z důvodu změny parcelních čísel po vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu pro k.ú. Filipová a změnou osoby vlastníka z důvodu přechodu majetku po úmrtí původního vlastníka.
45.    Nové znění revokovaného bodu:
         Odkoupení pozemku – parcela KN 613/28, ostatní plocha – silnice, výměra 275 m², v katastrálním území Filipová, vlastník dle LV 400 pro k.ú. Filipová je S. M.,  Horní Němčice, 378 53. Účel – odkup pozemku pod stavbou budoucího chodníku Filipová. Odkup za cenu : 70,- Kč/m², náklady převodu a daň z nabytí uhradí obec Loučná nad Desnou.
46.    Smlouvu o poskytnutí příspěvku obce na zajištění dopravní obslužnosti Olomouckého kraje mezi obcí Loučná nad Desnou a Olomouckým krajem dle předloženého návrhu z 24.9.2014  v celkové výši příspěvku 116 550 Kč/rok .
47.    Rozpočtové změny dle seznamu .
48.    Dodatek číslo 2 ke smlouvě o dílo č. 08/2011 (ve znění dodatku č.1)  mezi obcí Loučná nad Desnou a Ing. arch. Vladimírem Dujkou – na zhotovení územního plánu obce Loučná nad Desnou – upřesňující: předmět plnění, termín plnění, spolupůsobení – podklady, cena prací, platební podmínky a zvláštní ustanovení z 14.11.2014 .
49.    Podání žádosti o finanční podporu na „Restaurování kamenného kříže na Přemyslovském sedle“ v rámci Programu podpory kultury a památkové péče v Olomouckém kraji v roce 2015, resp. programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu v Olomouckém kraji“. Poskytovatelem  podpory je Olomoucký kraj.
50.    Ukončení další administrace a realizace projektu „CZ.1.02/6.5.00/13.21392 Projekt obnovy starého hřbitova v Loučné nad Desnou“, odmítnutí finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, a to z důvodu rozsahu a ekonomické náročnosti projektu, s ohledem i na další udržitelnost projektu. (Pozn.: fyzická realizace projektu doposud nebyla zahájena.)
51.    Organizaci OÚ nezměněnou.
52.   Užívání přidělených mobilních telefonů s číslem724 192 480 starostovi obce, s číslem 724 192 481 místostarostovi obce, s číslem 724 192 482 veliteli, 724 192 483 II. veliteli JSDH a další dle dříve schválených pravidel.
53.    Redakční radu Loučenského zpravodaje ve složení starosta a místostarosta.
54.     Povodňový plán obce - aktualizace osob v povodňové komisi dle nově zastávaných funkcí a úprava směrnice .
55.   Zadání projektové přípravy na zhotovení kanalizační  přípojky od objektu KD Skleník č.p. 2 souběžně s přípojkou Zámku č.p. 1.
 
 
56.    Diskuse a informace na vědomí

 
1.      Vyúčtování finanční podpory 5.000,- Kč - provozní náklady lidé Azylového domu - Centrum sociálních služeb Šumperk.
2.      Poděkování za dar obce 3.958,- Kč na sbírku „ Bílá pastelka „ 2014.
3.      Návrh na posílení autobusové dopravy v době rekonstrukce silnice I/44 Červenohorské sedlo v době duben – listopad 2015,2016.
4.      A) Odpověď p. Ing. Martínkovi - JUDr. Nešpor a)b).
     B) Odpověď p. Seidlovi - Vyklizení místnosti č. 19 v Tančírně.
5.      Oznámení o zahájení dílčího přezkoumání hospodaření obce Loučná nad Desnou za rok 2014 , termín 8. – 9.12.2014.
6.      Zápis z kontrolního dne stavby opěrné zdi Rejhotice – Zálesí , dohoda o provedení rekonstrukce celého mostu.
7.      Informace z valné hromady svazku obcí údolí Desné ze dne 14.11.2014 v Rapotíně
            Předseda Ing. Pavel Žerníček
            1. Místopředseda – Ing. Miroslav Kopřiva
            2. Místopředseda Iveta Fojtíková
8. Konání koncertu pro děti z onkologického centra Olomouc dne 6.12.2014. Příspěvek obce - sál zdarma a 3.000,- Kč na koncert.
9. Vydání loučenského stolního kalendáře na začátku prosince nákladem 600 ks .
 
 
 
 
 
Starosta                           p.Jaroslav Sembdner ………………………………………
 
 
Ověřovatelé zápisu         p .Bohumil Tkadlec    ……………………………………..
 
 
                                        p. Luboš Pokorný       ……………………………………..
 
 
                                        p. Mojmír Kovařík      …………………………………….
 
 
 
Zapisovatel                     pí. Helena Tkadlecová           ……………………………………
 
 
 
 
 
Zapsáno dne 26.11.2014
 
 
 
 
                                                

Zveřejněno: 3. 12. 2014

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 26.11.2014

Zpět nahoru