Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 6.11.2014

volba starosty a místostarosty

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 6.11.2014 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 11       
Omluveni:       0                                                        
Neomluveni:   0
Ověřovatelé zápisu : p. Tkadlec Bohumil, p. Kovařík Mojmír, p. Richter Petr
Zapisovatel:     pí. Tkadlecová Helena
Program veřejného zasedání
I) Volba starosty a místostarosty
• určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
• určení způsobu volby starosty a místostarosty
• volba starosty
• volba místostarosty
II) Zřízení finančního a kontrolního výboru
• určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
• volba předsedy finančního výboru
• volba předsedy kontrolního výboru
III) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva (§ 71, 72 zákona o obcích)
IV) Delegování zástupců do Svazku obcí údolí Desné
V) Diskuse
 
Zahájení zasedání zastupitelstva:
Pan Jaroslavem Sembdner   jako dosavadní  starosta  - přivítal přítomné zastupitele a veřejnost na ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva obce a seznámil nás s programem veřejného zasedání . Program byl schválen jednohlasně . K jednotlivým bodům byly vznášeny protinávrhy.
 
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou  
1.      Před zahájením zasedání bylo členy zastupitelstva obce ( při prezenci ) předloženo osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb. O volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění. Pan Sembdner ověřil platnost osvědčení a představil jednotlivé zastupitele .
2.      Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby v souladu s § 91 odst. 1 zákona č.1128/200 Sb., o obcích Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva ( příloha 1) konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva ( z celkového počtu 11 všech členů zastupitelstva ) , takže je usnášení schopné ( §92,odst.3 zákona o obcích ).
3.      Předsedající přečetl slib člena zastupitelstva obce , členové zastupitelstva obce „slibují“ a slib podepsali .
4.      Pan Jaroslav Sembdner   navrhl ověřovatele zápisu p. Tkadlece Bohumila, Kovaříka Mojmíra a Richtera Petra, schváleno jednohlasně.
5.      Předsedající zahájil volbu starosty a místostarosty
-          Dal hlasovat o tom, zda se bude volit funkce starosty jako uvolněná. Po protinávrhu - funkce starosty neuvolněná , byla odhlasována funkce starosty dlouhodobě uvolněná
-          Dal hlasovat o tom, zda se bude volit tajným nebo veřejným hlasováním . Po protinávrhu - volba tajná , bylo odhlasována volba veřejná
-          Zastupitel p. Svedek   navrhl do funkce uvolněného starosty pana Jaroslava Sembdnera. Po protinávrhu   pana Ing. Pavla Martínka do funkce uvolněného starosty pana Ing. Pavla Martínka , který nebyl schválen ,  byl zvolen uvolněným starostou pan Jaroslav Sembdner bytem Kouty nad Desnou 59; Loučná nad Desnou; 788 11.
-          Nově zvolený starosta p. Sembdner navrhuje, aby funkce místostarosty byla neuvolněná .  Po  protinávrhu - funkce místostarosty uvolněná , bylo odhlasováno funkce místostarosty neuvolněná
-          Zastupitel pan Kovařík Mojmír navrhl do funkce místostarosty pana Švece Petra. Po protinávrhu Ing. Pavla Martínka   do funkce místostarosty zvolit pana Luboše Pokorného , byl po hlasování zvolen neuvolněným místostarostou pan Švec Petr bytem Loučná nad Desnou 86 ; 788 11.
6.      Předsedající zahájil zřízení výborů a určení počtu jejich členů
-          Navrhl tříčlenný výbor kontrolní i finanční. Bylo schváleno jednohlasně.
-          Navrhl předsedu finančního výboru pana Ing. Miroslava Pospíšila, bytem Kouty nad Desnou 45; Loučná nad Desnou 788 11 . Bylo schváleno .
-          Navrhl předsedu kontrolního výboru pana Radka Svedka, bytem Loučná nad Desnou 81; 788 11. Bylo schváleno .
7.      Přesedající navrhl odměny za výkon ve funkcích uvolněných a neuvolněných zastupitelů.
-          Navrhl  měsíční odměnu zastupitelům , kteří jsou pro svou funkci neuvolněni ve výši  540,- Kč hr. mzdy od 6.11.2014. Bylo schváleno.
-          Navrhl měsíční odměnu za výkon funkce starosty jako uvolněného člena zastupitelstva dle přílohy č.1 k nařízení vlády č.37/2003Sb. od 6.11.2014. Bylo schváleno.
-          Navrhl měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva dle přílohy č.1 k nařízení vlády č.37/2003Sb.ve výši 8.873,- Kč hr. mzdy od 6.11.2014. Bylo schváleno.
-          Navrhl měsíční odměnu za výkon funkce zastupitelům - členům výborů, kteří jsou pro svou funkci neuvolněni ve výši     1.060,- Kč hr. mzdy od 6.11.2014 Bylo schváleno.
-          Navrhl měsíční odměnu za výkon funkce zastupitelům předsedům  výborů zastupitelstva, kteří jsou pro svou funkci neuvolněni ve výši       1.660,- Kč hr. mzdy od 6.11.2014. Bylo schváleno.
-          Navrhl měsíční odměnu za výkon funkce členům výborům, kteří nejsou zastupiteli   ve výši  400,- Kč hr. mzdy   ode dne zvolení . Bylo schváleno jednohlasně.
8.      Delegování starosty a místostarosty jako zástupce obce Loučná nad Desnou do Valných hromad Svazku obcí údolí Desné v předsednictvu SOÚD v novém volebním období. Bylo schváleno jednohlasně.
9.      Diskuse – bylo zodpovězeno na dotazy občanů.
 
USNESENÍ Z USTAVUJÍCÍHO ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU ZE DNE 6.11.2014                                                           
Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Program veřejného zasedání
4. Starostu obce jako dlouhodobě uvolněného.
6. Způsob volby starosty a místostarosty veřejný, zvednutím ruky.
8. Do funkce starosty jako uvolněného zastupitele p. Jaroslava Sembdnera , bytem Kouty nad Desnou 59; Loučná nad Desnou ; 78811
10. Funkci místostarosty jako neuvolněný.
12. Do Funkce místostarosty jako neuvolněného zastupitele p. Petra Švece bytem  Loučná nad Desnou 86; 788 11.
13. Členy výboru finančního a kontrolního v počtu tří.
14. Předsedy jednotlivých výborů
a) Předsedu finančního výboru p. Ing. Miroslava Pospíšila bytem Kouty nad Desnou 45; Loučná nad Desnou ;788 11
b) Předsedu kontrolního výboru p Radka Svedka bytem Loučná nad Desnou 81; 788 11.
15. Měsíční odměnu zastupitelům obce, kteří jsou pro svoji funkci neuvolněni  ve výši 540,- Kč hr. mzdy od 6.11.2014.
16. Měsíční odměnu starosty, který je pro svou funkci uvolněný, dle přílohy č.1 k nařízení vlády č.37/2003Sb. od 6.11.2014.
17. Měsíční  odměnu místostarosty, který je pro svou funkci neuvolněný, dle přílohy č.1 k nařízení vlády č.37/2003Sb.   ve výši 8.873,- Kč hr. mzdy od 6.11.2014.
18. Měsíční odměnu předsedy výboru ve výši 1.660,- Kč hr. mzdy od 6.11.2014.
19. Měsíční odměnu zastupitele – člena výboru ve výši 1.060,- Kč hr. mzdy od 6.11.2014.
20. Měsíční odměnu člena výboru ve výši 400,- Kč hr. mzdy ode dne zvolení .
21. Delegování starosty a místostarosty jako zástupce obce Loučná nad Desnou do Valných hromad Svazku obcí údolí Desné v předsednictvu SOÚD v novém volebním období. 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
3. Protinávrh starosta obce jako dlouhodobě neuvolněný.
5. Protinávrh – způsob volby starosty a místostarosty jako tajný.
7. Protinávh – starostou zvolit pana Ing. Pavla Martínka bytem Filipová 88; Loučná nad Desnou ; 788 11.
9. Protinávrh – místostarosta jako dlouhodobě  uvolněný.
11. Protinávrh– místostarostou zvolit pana Luboše Pokorného bytem Loučná nad Desnou 59; 788 11.
                                                                           
 
 
 
 
Starosta obce                          p. Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                 p. Mojmír Kovařík
 
                                              
p. Bohumil Tkadlec
 
 
p. Petr Richter
 
 
Zapisovatel                             pí. Helena Tkadlecová                                  
                                  
 
 
 
 
Zápis byl vyhotoven dne: 6.11.2014
 

Zveřejněno: 10. 11. 2014

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 6.11.2014

Zpět nahoru