Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 18.9.2014

Pověření starosty - jednání s p.K. , žádost  o refinancování  půjčky 12 mil Kč

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 18.9.2014 V 18.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:    8                     
Omluveni:                                                        3                                                                    
Neomluveni:                                                        0                 
Ověřovatelé zápisu:      p.Bohumil Tkadlec, p. Petr Richter
Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová     
 
Program veřejného zasedání:
1.      Uvítání přítomných
2.      Schválení programu
3.      Volba ověřovatelů zápisu
4.      Řešení a návrh prodeje pozemku p.č. 747 k.ú. Rejhotice (L. K.)
5.      Smluvní podmínky o propůjčování tělocvičny na základní škole
6.      Žádost o refinancování půjčky SBERBANK.CZ a.s.
7.      Prodloužení termínu výběrového řízení na pozici administrativní pracovnice a samostatná        účetní – po volbách
8.      Rozpočtové změny dle seznamu
9.      Vyřazení majetku z evidence dle inventur - JSDH Loučná nad Desnou
10. Projednání petice občanů s nesouhlasem výstavby kompostárny v centru obce
11. Smlouvy pro výběr dodavatele elektřiny a plynu
12. Převod pozemků do vlastnictví obce ze správy ÚZSVM - žádost
13. Odkup pozemků do vlastnictví obce
14. Prohlášení vlastníka domu č.p. 22 Rejhotice a kupní smlouva na narovnání spoluvlastnických podílů 
15. Prodej, pronájem, právo stavby, věcná břemena k majetku obce
16. Ostatní - Pokácení dvou dřevin, Dodatek č.1  smlouvy o dílo 201203 s PROJEKCE s.r.o. Šumperk, Dodatek č.1  smlouvy o dílo 002/12 s EKOZIS spol. s.r.o. Zábřeh
17. Na vědomí
18. Závěr, poděkování za účast
 
Program veřejného zasedání byl schválen jednohlasně, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 18.9.2014
 
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 
1000.Program veřejného zasedání
1001.Ověřovatele zápisu
1002.      Pověření starosty obce k dalším jednáním a odstranění sporných bodů ve věci Dohody o narovnání ve smyslu ustanovení §1903 občanského zákoníku , kupní smlouvy a převod pozemků ze dne 18.10.2006 obec Loučná nad Desnou a L. K.  788 11 Loučná nad Desnou.
1003.Smluvní podmínky a propůjčení tělocvičny na základní škole.
1004.      Žádost o refinancování půjčky vyplývající ze Smlouva o úvěru uzavřené dne 28.7.2011 mezi sdružením FO Ing.Klečka , Ing.Cverna a obcí Loučná nad Desnou  znějící na částku 12 mil Kč.
1005.      Prodloužení výběrového řízení na místo administrativní pracovnice , samostatná účetní po komunálních volbách konaných 10. a 11.10.2014.
1006.      Rozpočtové změny dle seznamu.
1007.      Odpis majetku SDH Loučná dleseznamu.
           
K bodu 10 programu Projednání petice občanů s nesouhlasem výstavby kompostárny v centru obce
1008.   Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí názor občanů „nesouhlas s umístěním kompostárny do blízkosti středu obce“ vyjádřený v petici podané obecnímu úřadu dne 13.8.2014 a upouští od navrženého umístění na p.č. 655/1 v k.ú. Kociánov.
1009.   Revokaci bodu usnesení č. 990 ze dne 17.7.2014 – ruší unesení č. 990 z důvodu nesouhlasu občanů.
1010.   Doplnění Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Loučná nad Desnou ( dále jen Pokyny ).
                        Pokyny budou doplněny v bodě B následovně:
                        - prověřit záměr vymezení plochy pro kompostárnu na p.č. 242 k.ú. Kociánov (dle přiložené situace ), je možné prověřit ve variantním řešení.
 
K bodu 11 programu Smlouvy pro výběr dodavatele elektřiny a plynu
 
1011.   Revokaci bodu usnesení č. 995 ze dne 17.7.2014 z důvodu změny zadavatele výběrového řízení a dodavatele zadavatelských činností.  
1012.  Nové znění revokovaného bodu:
Uzavření smlouvy: Smlouva E86-1/2014 o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání při zadání veřejné zakázky s názvem „Veřejná zakázka MAS Šumperský venkov - centrální dodávka el. energie pro obce, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž mají obce 100% podíl na období od 1.1.2015 do 31.12.2016“. Centrálním zadavatelem je obec Nový Malín.
1013.   Revokaci bodu usnesení č. 996 ze dne 17.72014 z důvodu změny zadavatele výběrového řízení a dodavatele zadavatelských činností
1014.   Uzavření smlouvy: Smlouva P95-1/2014 o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání při zadání veřejné zakázky s názvem „Veřejná zakázka MAS Šumperský venkov - centrální dodávka zemního plynu pro obce, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž mají obce 100% podíl na období od 1.1.2015 do 31.12.2016“. Centrálním zadavatelem je obec NovýMalín.
 
K bodu 12 programu Převod pozemků do vlastnictví obce z majetku ČR ve správě ÚZSVM -           žádost
 
1015.   Pro převod pozemků do vlastnictví obce z majetku ČR ve správě ÚZSVM Obec Loučná nad Desnou nemá zájem o úplatný převod pozemků p.p.č. 631/4, p.p.č. 631/6 a p.p.č. 631/8 , p.p.č. 830/2 vše v k.ú. Kociánov a p.č. 1629/2 v k.ú. Rejhotice za cenu v místě a čase obvyklou.
1016.   Bezúplatný převod pozemků p.p.č. 631/4, p.p.č. 631/6 a p.p.č. 631/8 , p.p.č. 830/2 vše v k.ú. Kociánov, p.č. 1629/2 v k.ú. Rejhotice, do vlastnictví obce z majetku ČR ve správě ÚZSVM a zároveň podání žádosti o bezúplatný převod těchto pozemků.
 
K bodu 13 programu Odkup pozemků do vlastnictví obce
 
1017.   Revokaci bodu usnesení č. 752 ze dne 30. 1. 2013 týkající se vypořádání pozemku pod místní komunikací v části obce Rejhotice s vlastníkem pozemků paní A. W. Loučná nad Desnou 788 11 z důvodu upřesnění ceny a výměry odkupovaných pozemků po zaměření geometrickým plánem.
1018.   Nové znění revokovaného bodu:
Odkoupení části pozemku p. č. 151/1 – trvalý travní porost v k.ú. Rejhotice (převáděná část 52m², díl “c“ dle geometrického plánu č 653-779/2012), dále odkoupení části pozemku p. č. 152 – trvalý travní porost v k.ú. Rejhotice (převáděná část 343m2, díl “b“ dle geometrického plánu č 653-779/2012), z vlastnictví A. W. trv. bydliště Loučná nad Desnou 788 11 do majetku obce Loučná nad Desnou, za dohodnutou kupní cenu 200,- Kč za 1 m².
Náklady na provedení převodu vlastnických práv – vyhotovení geometrického plánu a kupní smlouvy, a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující obec Loučná nad Desnou. Daň z nabytí uhradí prodávající A.W. trvalé bydliště  Loučná nad Desnou 788 11
Převod se provádí za účelem vypořádání vlastnických práv k pozemku pod místní komunikací.
1019.   Revokaci bodu usnesení č. 981 ze dne 19. 6. 2014 z důvodu upřesnění převodu části pozemku 94/1 – trvalý travní porost, (převáděná část 17 m2, budoucí číslo dle geometrického plánu 94/7) k.ú. Přemyslov, z majetku Ing. I.  P.trvalé bydliště Šumperk   787 01 do majetku obce Loučná nad Desnou.
1020.  Nové znění revokovaného bodu:
Odkoupení části pozemku 94/1 – trvalý travní porost, (převáděná část 17 m², budoucí číslo dle geometrického plánu 94/7) k.ú. Přemyslov, z majetku Ing. I.P.trvalé bydliště  Šumperk   787 01, do majetku obce Loučná nad Desnou, za průměrnou cenu zemědělské půdy dle katastrálních území stanovenou vyhláškou č. 356/2013 Sb.(cena pro určení daně z nemovitostí). Náklady na provedení převodu vlastnických práv včetně daně z nabytí nemovitosti uhradí obec Loučná nad Desnou. Převod se provádí na návrh vlastníka za účelem sjednocení vlastnictví památného kříže a pozemku pod ním.
1021.   Revokaci bodu usnesení č. 941 ze dne 9. 4. 2014 týkajícího se majetkoprávního vypořádání pozemků dotčených dle PD budoucí stavbou chodníku podél silnice I/44 v místní části Filipová z důvodu změny parcelních čísel po vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu pro k.ú. Filipová.
1022.   Nové znění revokovaného bodu:
Odkoupení pozemků pro přípravu výstavby chodníku podél silnice I/44 v místní části Filipová.
Dotčené pozemky p. č. 613/7, p. č. 613/32, p. č. 613/67 v k. ú. Filipová. Výkupní cena 70,- Kč/m², náklady převodu a daň z nabytí uhradí obec Loučná nad Desnou, Prodávající dle LV 397 v k. ú. Filipová:
G. M. Uherský Brod - podíl 3/8
K. Z. Luhačovice – podíl 1/32
M. J.Dobrkovice–podíl 1/32
M. J. Biskupice – podíl 1/32
M. .L. Biskupice – podíl 1/32
V. Z. Otrokovice – podíl 1/2
 
K bodu 14 programu Prohlášení vlastníka domu čp 22 Rejhotice a kupní smlouva na narovnání             spoluvlastnických podílů pro následný prodej bytových jednotek a spoluvlastnických podílů na domě a souvisejících pozemcích
 
1023.     Prohlášení vlastníka domu č.p. 22, Loučná nad Desnou Rejhotice - Vlastníci Obec Loučná nad Desnou, H. J., Ch. A. a M. A. - podle zákona č. 72/94 Sb. ve znění pozdějších předpisů – vymezují v domě 5 bytových jednotek s příslušenstvím podle textové a výkresové části prohlášení.
1024.     Majetkové vypořádání spoluvlastnických podílů na společných částech domu bytových jednotek 1 a 5 domu č.p. 22 Rejhotice, na p.č. st. 34 v k.ú. Rejhotice - Vypořádání Kupní smlouvou na narovnání spoluvlastnických podílů v souvislosti s prohlášením vlastníka bytového domu ze dne 17.9.2014. Prodej spoluvlastnického podílu dle smlouvy od Obce Loučná nad Desnou paní A. M. trv. bydliště , Loučná nad Desnou 788 11
674/21040 za cenu 1000,- Kč, odkup podílu obcí Loučná nad Desnou od J. H.trvalé bydliště Loučná nad Desnou 788 11 a A. Ch. trvalé bydlištěLoučná nad Desnou ; 788 11, 261/21040 za cenu 387.- Kč.
1025.   Majetkové vypořádání pozemku p.č. st. 34 v k.ú. Rejhotice, za cenu 50 Kč/m2 odprodejem do vlastnictví majitelů bytových jednotek 1,2,3,4 a 5 v bytovém domě č.p. 22 Rejhotice, na p.č. st. 34 v k.ú. Rejhotice, v podílu dle spoluvlastnických podílů dle schváleného prohlášení vlastníka, po vložení a zapsání Prohlášení vlastníka domu čp 22 Rejhotice do evidence Katastrálního úřadu.
1026.   Záměr prodeje bytových jednotek 2,3,4 v bytovém domě č.p. 22 Rejhotice, na p.č. st. 34 v k.ú. Rejhotice po vložení a zapsání Prohlášení vlastníka domu čp 22 Rejhotice do evidence Katastrálního úřadu za odhadní ceny dle znaleckých posudků.
Bytové jednotky č. 3 a 4 nabídnout přednostně stávajícím nájemníkům za cenu ve výši 50% ceny znaleckého posudku, v případě neakceptace nabídky nabídnout do veřejného prodeje.
Bytovou jednotku č. 2 nabídnout k prodeji prostřednictvím realitní kanceláře dle zpracované nabídky k prodeji bytu.
1027.   Záměr prodeje pozemků za cenu 50,- Kč/m², odprodejem do vlastnictví majitelů bytových jednotek 1,2,3,4 a 5 v bytovém domě č.p. 22 Rejhotice, na p.č. st. 34 v k.ú. Rejhotice, v podílu dle spoluvlastnických podílů dle schváleného prohlášení vlastníka, po vložení a zapsání Prohlášení vlastníka domu čp 22 Rejhotice do evidence Katastrálního úřadu.
– parcela KN 141/1(části), výměra 1057 m², orná půda, prodávaná část dle budoucího GP cca 130 m2 v katastrálním území Rejhotice (majetkové vypořádání domu Rejhotice č.p. 22)
– parcela KN 141/2, výměra 48 m², zahrada, v katastrálním území Rejhotice (majetkové vypořádání domu Rejhotice č.p. 22)
– parcela KN 141/3, výměra 627 m², zahrada, v katastrálním území Rejhotice (majetkové vypořádání domu Rejhotice č.p. 22)
           
K bodu 15 programuProdej, pronájem, právo stavby, věcná břemena k majetku obce
 
Prodej:
1028.   Prodej pozemku p. č. 151/10, trvalý travní porost o výměře 6 m², v katastrálním území Rejhotice z majetku obce Loučná nad Desnou do vlastnictví paní A. W.  trvalé bydliště Loučná nad Desnou 788 11 za dohodnutou kupní cenu 200,- Kč za 1 m² (cena je stanovená jako shodná s cenou, za kterou paní A. W. prodává obci Loučná nad Desnou pozemky při vypořádání vlastnických práv k pozemku pod místní komunikací).
Při zaměření místní komunikace v části obce Rejhotice pro vypořádání pozemků pod komunikací s paní A.W. bylo zjištěno, že tento pozemek navazuje na pozemky paní W.. Pozemek se převádí na žádost kupující.
Náklady na provedení převodu vlastnických práv – vyhotovení kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí uhradí kupující A. W.. Daň z nabytí uhradí prodávající obec Loučná nad Desnou. 
1029.   Prodej pozemku (části) – parcela KN 56/8, výměra 1055 m², ostatní plocha, prodávaná část cca 298 m²i v katastrálním území Rejhotice bude určena geometrickým plánem na oddělení pozemku, v ceně 1,- Kč/m², náklady prodeje - geometrický plán, vklad do KN a daň z nabytí hradí Obec Loučná nad Desnou. Prodej za cenu nižší než cena v místě a čase obvyklá je z důvodu závazku k majetkovému vypořádání pozemku 56/4 k.ú.Rejhotice dotčenému stavbou kanalizace a komunikace v souvislosti s dodatečným umožněním kolaudace díla. Nabyvatel manželé M. M. a M. L.,  Loučná nad Desnou 788 11. K prodávané části pozemku 56/8 k.ú. Rejhotice bude zpracováno a zapsáno věcné břemeno služebnosti kanalizačního řadu .
           
Prodej zařízení:
1030.   Prodej ocelové konstrukce lávky přes řeku Divoká Desná – na parcela KN 139/1 k.ú. Kouty nad Desnou a 1510/1 k.ú. Rejhotice za cenu 20 000,- Kč, nabyvatel B. O, Bludov.
           
Pronájem – pacht - pozemku:
1031.   Pacht pozemku – parcela KN 1689, výměra 1034 m², pronajímaná část 150 m² orná půda, v katastrálním území Rejhotice (zahrádka k bytu 6. v bytovém domě 78) Pachtýř pozemku: B. J. a B. P. v zastoupení A.M.  788 11 Loučná nad Desnou .
Pacht za účelem provozování zahrádky se souhlasem k drobné stavbě za cenu 2.- Kč/m²
1032.   Pacht pozemku části pozemku parcela KN 631/11, výměra 2784 m², část 34 m², orná půda, v katastrálním území Kociánov.
                        Pachtýř pozemku: Z. E. Loučná nad Desnou  788 11
                        Pacht za účelem provozování zahrádky za cenu 2 Kč/m²
1033.   Soutěž na pacht - schválení záměru a provedení výběru pachtýře - pozemku parcela KN 763/1, výměra 54127 m², trvalý travní porost, v katastrálním území Kociánov dle směrnice 1/2014.
                        Způsob výběru pachtýře: obálkovou metodou            
                        Doba pachtu od 1.1.2015 do 31.12.2019 (5 let)
                        Nejnižší přípustná nabídka ceny pachtu za 1 rok a ha 1 500,-  Kč
                        Zveřejnění záměru: do 30.9.2014 nejpozději
                        Termín předložení nabídek: do 16.10.2014 nejpozději
                        Povinná jistina: 3000,- Kč
                        Splatnost jistiny: při předložení obálky s nabídkou
           
Zřízení věcného břemene:
1034.   Zřízení věcného břemene služebnosti pro ČEZ Distribuce, a.s. (smlouvou o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-8006982/002) – pro stavbu „Loučná nad Desnou-ČS-kanal, Obec, parc.85, NNk“, 
                        dotčené pozemky:
                        - KN 611/1 v k.ú. Filipová
1035.   Budoucí zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu provést stavbu pro ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu Loučná nad Desnou-p.č.700/4,S.,NNk, IV-12-8009866/1 (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním přípojky NN, dotčený pozemek:
                        - KN 832/3, ZE 697 GP v k.ú. Kociánov
1036.   Budoucí zřízení věcného břemene (služebnosti) a smlouvu provést stavbu pro ČEZ Distribuce, a.s. pro stavbu Loučná nad Desnou - p.č. 134/20 k.ú. Kociánov, H., NNk, (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu č. IV-12-8009927/1/B) - souhlas s umístěním přípojky NN, dotčený pozemek:
                        - KN 806, v k.ú. Kociánov
 
K bodu 16 programu Ostatní
 
1037.   Pokácení dvou dřevin (zlomená bříza, souška) na pozemku p. č. 1228, lesní pozemek v    k. ú. Rejhotice na základě upozornění občanů.
1038.   Dodatek č.1 smlouvy o dílo 201203 s PROJEKCE s.r.o. Šumperk, IČ 25905449, na dopracování podkladů projektu „Chodník podél I/44-úsek křižovatka na Maršíkov – zámecký park“ předmět zvýšení rozsahu prací a ceny. 
1039.   Dodatek č.1 smlouvy o dílo 002/12 s EKOZIS spol. s.r.o. Zábřeh, IČ 41031024, na provedení díla „Rodinné domy Loučná nad Desnou – infrastruktura“ předmět změna doby plnění na 10/2015 a úprava ceny dle aktuální sazby DPH . 
           
1040. Na vědomí :
 1. Jednání s Ing. Cekrem - řešení přechodu střed obce a)  obecní úřad ke školce b) základní škola c) nákupní středisko – obchod Fojtíková . Možné řešení předloží Ing.Cekr
 2. Návrh na rekonstrukci zeleně starého hřbitova , firma Gardner předložila svůj návrh řešení úpravy hřbitova za částku 315 300,- Kč, ale je potřeby ještě doladit některé věci ohledně kácení a ozdravných řezů stromů v aleji podél - RNDr. Vágnerová Irena
 3. Oprava komunikace firmou Roadmedic
·        Místní část „ Andělské Žleby – Kouty nad Desnou 210 m²
·        Loučná nad Des. – Filipová 1260 m²
·        Kouty nad Des. – úvoz chatová oblast 80 m²,
·        Rejhotice – příjezdová cesta – asi 100 m²
 1. Oprava rolby – Jednání s Ing. Závěšickou o pomoci finančního zajištění opravy frézy rolby za částku 150 000 ,- Kč
 2. Petici s nesouhlasem výstavby kompostárny v centru obce
 3. Vysvětlení a přesné informace k zamýšlené realizaci místa a samostatné výstavby kompostárny
 4. Součástí připravovaného Loučenského zpravodaje  bude podána informace o úplné uzavírce silnice I/44 Kouty nad Desnou – ČHS a s tím i úprav a autobusových spojů týkajících se našich občanů v Loučné a Koutech nad Des.
 5. Výroční zprávu o činnosti ZŠ za rok 2013
 6. Probíhající jednání s Ol. krajem o možnosti výstavby přemostění silnice I/44 na ČHS s ohledem na bezpečnost lyžařů a všech návštěvníků Červenohorského sedla
 7. Po velice důležitých a složitých  jednáních se Státním fondem životního prostředí v Praze se podařilo dosáhnout prodloužení termínu kolaudace z původního 1.9.2014 na 30.11.2014 kdy dokážeme předat veškerou dokumentaci ke kolaudaci Kanalizace III. Část Rejhotice , čímž jsme odvrátili vrácení dotací v částce 50 mil Kč . Na kolaudaci navazuje následně sepsání smluv za stočné , kde obec přichází o nemalou finanční částku .
 8. Nutnost evidování svatebních obřadů v parku u správce kulturního domu p.Steinera a vybírání symbolického poplatku např. 1 000,- Kč . Množí se případy , že si svatebčané svévolně staví tzv. party altány v areálu zámeckého parku.
 
 
 
 
Starosta obce              Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu       p.Bohumil Tkadlec
 
 
                                   p.Petr Richter
 
Zapisovatelka              pí.Helena Tkadlecová
 
 
 
 
 
 
 
zapsáno dne 18.9.2014
 

Zveřejněno: 22. 9. 2014

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 18.9.2014

Zpět nahoru