Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 05. 2022
a svátek má Nataša

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 19.6.2014

Schválení vypracování  specifické  analýzy za Kociánov  s.r.o.  a ZŠ a MŠ  Loučná nad Desnou  příspěvková organizace , změna  kronikáře obce , výjimka z počtu žáků

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 19.6.2014 V 19.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:           9                     
Omluveni:                                                      2                                                                    
Neomluveni:                                                 0                     
Ověřovatelé zápisu:    p. Radek Svedek, p. Ing.Miroslav Pospíšil
Zapisovatel:                pí. Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání:
 1. Uvítání přítomných
 2. Schválení programu
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Sdělení – Veřejné zasedání bude nahráváno
 5. Plnění usnesení z veř. zasedání dne 15.5.2014
 6. Zrušení výkonu funkce místostarosty obce jako uvolněné funkce k 1.8.2014 - staženo z jednání
 7. Záměr přijetí do pracovního poměru jednoho technického pracovníka se zařazením údržbář a řidič traktoru-  staženo z jednání
 8. Prodej dřeva ze spadlých stromů ze zámeckého parku
 9. Změna kronikáře obce
 10. Vypracování specifické analýzy stavu hospodaření obce
 11. Vypracování právního poradenství k analýze stavu hospodaření obce
 12. Nákup myčky nádobí s příslušenstvím pro ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou , příspěvková organizace
 13. Změna zástupce obce v představenstvu Svazku obcí údolí Desné
 14. Změna rozpočtu obce č. 4 dle seznamu
 15. Projednání žádosti o povolení výjimky z počtu žáků ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou příspěvková organizace
 16. Prodej majetku : pozemek 747, trvalý travní porost v k.ú. Rejhotice staženo z jednání
 17. Věcná a budoucí věcná břemena ( služebnosti ) a právo provést stavbu pro pozemky : 232/19, 232/20 k.ú. Kouty nad Desnou , 832/1,832/3,700/5,806,811/1,852/2, k.ú. Kociánov, 1514/5,1202/2,1734/4,1568/1,1674/2,37/2,1590/1,ZE 1578,ZE 488/3(PK), 496,1591/1,1578/2 k.ú. Rejhotice, 766,786 k.ú. Filipová
 18. Informace na vědomí
-          Finanční přehled Dřevosochání 2013
-          Předání podkladů pro kolaudaci kanalizace do konce června s výhledem dokončení v září 2014
-          Potvrzení výše příspěvku na narozené dítě
-          Výsledek jednání o pracovních možnostech ( nezaměstnaných) v obci
-          Jednání se Sberbank CZ a.s.
-          Předání plechového skladu Desná a.s.
-          Pořádání Dětského dne 5.7.2014
-          Hřbitov v Rejhoticích - vyčištění od pařezů, zakoupení 2 ks laviček
-          Řešení problémů s přechody silnice I/44 v centru obce
-          Kladné hodnocení mezinárodní soutěže záchranných služeb 23. – 24.5.2014
-          Pochvala jednotce SDH v Loučné nad Desnou ze dne 7.6.2014
-          Žádost JSDH v Loučné nad Desnou o ukázky vybrané techniky HZS Ol. Kraje dne 23.8.2014
-          Žádost o poskytnutí informace
-          Natáčení pořadu „Toulavá kamera“ ČT1 z naší obce
-          Dokončení a předání příkopu v Koutech nad Desnou - chatová oblast
-          Hudební slavnosti – 12.7.2014 Valérie Zawadská a Lenka Kozderková
-          Třetí etapa protipovodňových opatření – jednání Povodí Moravy 6.6.2014 v Olomouci
 1. Ostatní – příspěvek do veř. sbírky, výběr. řízení Starý hřbitov- staženo z jednání, členové komise pro posouzení nabídek - staženo z jednání, smlouvy- kanalizace, zařazení správního území Obce Loučná n.Des. do integrované strategie území regionu MAS Šumperský venkov
 2. Závěr, poděkování za účast
 
Program veřejného zasedání zastupitelstva obce byl jednohlasně schválen, k jednotlivým bodům probíhal průběžná diskuse. Veřejné zasedání bylo nahráváno.
 
Plnění úkolů z usnesení veřejného zasedání ze dne 15. 5.2014:
 1. Finanční výsledek Dřevosochání 2013
 2. Výsledek jednání o možnosti zaměstnání pro nezaměstnané občany z naší obce
-          Vytvoření 3 pracovních míst, úvazek 1, prac. smlouva od 1.7.2014 do 31.10.2014
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva ze dne 19.6.2014
 
Zastupitelstvo obce schvaluje :
964.  Program veřejného zasedání .
965.  Prodej dřeva – ze spadlých lip v zámeckém parku firma Uniles a.s. Rumburk ~ 25 m³.
966.  Kronikářku obce paní Mgr. K.P..
967.   Vypracování specifické analýzy stavu hospodaření obce fa ECONOMY                SPECTRUM Praha. Zaměřeno na Kociánov s.r.o, a Základní a Mateřská škola Loučná nad Desnou, příspěvková organizace.
968.   Čerpání finančních prostředků pro zakoupení myčky nádobí s příslušenstvím do 55 tis. Kč pro školní jídelnu v mateřské škole.
969.  Změnu osoby pro zastoupení ve Svazku obcí údolí Desné za Ing. Pavla Martínka pana Jaroslava Sembdnera.
970.  Rozpočtové změny dle seznamu.
971.  Výjimku z počtu žákůZákladní a Mateřská škola Loučná nad Desnou, příspěvková organizace dle žádosti paní ředitelky Mgr. Věry Turkové.
972. Revokace bodu usnesení č. 407 ze dne 5.10.2011 – důvod aktualizace geometrického plánu pro vyznačení rozsahu břemene s promítnutím nově vzniklé parcely dělením pozemku.
973. Zřízení věcného břemene pro vlastníka RD Kouty nad Desnou pan V. J. (smlouvou o zřízení věcného břemene) - „Kouty nad Desnou, kanalizační přípojka “.
          dotčené pozemky (po dělení a změně čísel):
          - KN 232/19, KN 232/20 v k.ú. Kouty nad Desnou
974.   Budoucí zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – a právo stavby pro stavebníka RD na p.č. 700/4 v k.ú. Kociánov (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním přípojky plynu a splaškové kanalizace, dotčený pozemek:
        - KN 832/1, 832/3, 700/5 v k.ú. Kociánov
           - dle žádosti Ing. J. S. Mostkovice
975.     Budoucí zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – a právo stavby pro stavebníky RD na p.č. 134/20 v k.ú. Kociánov (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě a práva provést stavbu) - souhlas se zřízením přípojky splaškové kanalizace, dotčený pozemek:
            - KN 806, 811/1, v k.ú. Kociánov
            - pro stavebníky Ing. J. H.l a Ing. Š. H. Šumperk
976.     Zřízení práva stavby pro stavebníka Svazek obcí údolí Desné pro stavbu „Elektrizace trati č. 293 Šumperk-Kouty nad Desnou“ (smlouvou o právu provést stavbu) - souhlas s umístěním součástí „stavby“ na dotčené pozemky:
            - KN 1514/5, KN 1202/2, KN 1734/4, KN 1568/1, KN 1674/2, KN 37/2, KN 1590/1, PK 1578, PK 488/3, KN 496, KN 1591/1, KN 1578/2 v k.ú. Rejhotice
            - p.č. 766, 786 v k.ú. Filipová
            - KN 852/2 v k.ú. Kociánov 
977.     Revokaci bodu usnesení č. 918 ze dne 9.4.2014 – důvod oprava písařské chyby v dokladu – hodnota díla v Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/004.
978.     Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo týkající se „Loučná nad Desnou – Oprava havarijního stavu vodovodu Filipová – Kolonka „ - snížení ceny na 826 512,80 Kč bez DPH.
979.     Záměr „ Rekonstrukce větrné farmy Mravenečník dle žádosti BENOCO, s.r.o, ze dne 28.5.2014 – aktualizace stanoviska odsouhlaseného zastupitelstvem obce pod bodem 616. ze dne 9.7.2012.
980.     Provozování sběru použitého šatstva, obuvi a hraček pomocí kontejnerů s tímto určením rozmístěných v obci – hlásí se tři firmy (jedna z nich má kontejnery od loňského roku rozmístěny), navrhuje se: provozovat bude firma s nejvýhodnějšími podmínkami pro obec – stanovení podmínek – počet rozmístěných kontejnerů, roční příspěvek obci za umístění sběrné nádoby. 
981.     Převod části pozemku 94/1 – trvalý travní porost, (převáděná část 17m2, budoucí číslo dle geometrického plánu 94/7) k.ú. Přemyslov, z majetku Ing. I. P. Šumperk, do majetku obce Loučná nad Desnou. Převod a náklady provedení převodu zajistí a uhradí obec Loučná nad Desnou. Převod se provádí dle návrhu vlastníka pozemku za účelem sjednocení vlastnictví a umožnění péče o kříž na Přemyslovském sedle na pozemku stojícím.
982.     Podání žádosti o příspěvek z Úřadu práce Šumperk na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání ( 3 pracovní místa na úvazek 1, od 1.7.2014 do 31.10.2014 ).
984.     Uzavření smluv o právu provést stavbu   a souvisejících ( nájemní, obslužnosti)  s 
            Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ZE 448/101 EN,1614/2PK v kú Rejhotice.
Státní pozemkový úřad ZE 80/101EN.
Ředitelství sinic a dálnic ČR ZE 473 PK, 989/3PK, 1514/1 PK.
Povodí Moravy s.p. 1656/75 vše v kú Rejhotice pro stavbu Kanalizace splašková III.
985.     Zastupitelstvo obce souhlasí se zařazením správního území obce Loučná nad Desnou do územní působnosti Integrované strategie území regionu MAS Šumperský venkov na období 2014 – 2020 realizované Místní akční skupinou Šumperský venkov.
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
983.     Příspěvek do veřejné sbírky pro pana R. O. na úhradu rehabilitačních poplatků.
 
 
 
986. Na vědomí :
 
 1. Záměr přijetí pracovníka s částečnou pracovní náplní  současného místostarosty obce ( např. od září 2014). Důvodem je doporučení volby místostarosty do příštího funkčního období jako neuvolněného ( úspora mzdových prostředků ).
 2.  Jednání se Sberbank a.s. Ing. Jašková.
 3. Odstranění závad na domě č.p.22 v Rejhoticích dle požadavku nájemníků
 4. Třetí etapa protipovodňových opatření – jednání s Povodím Moravy 6.6.2014
 5. Dokončení a předání příkopu v Koutech nad Desnou – Ing. Jiří  Mazal firma LAZAM
 6. Pochvala hasičům v Loučné nad Desnou ze dne 7.6.2014 – Příkladné plnění úkolů při likvidaci požárů při akci Oslavy 110 let železnice Petrov Kouty nad Desnou.
 7. Natáčení pořadu „Toulavá kamera ČT 1“- Zaměřeno na naši obec - sportovní využití.
 8. Potvrzení příspěvku na narození dítěte 5 tis Kč.
 9. Předání plechového skladu dle dohody s Desná a.s. 10.6.2014
 10. K 1.9.2014 uzavírku silnice I/44 n a Červenohorské sedlo z důvodu stavebních prací( dále bude uzavřeno od 16.4.2015 do 14.11.2015 a od 16.4.2016 do 4.11.2016 ).
 11. Pořádání Dětského dne 5.7.2014 dle programu na plakátech .
 12. Zakoupení 2 ks laviček na hřbitov v Rejhoticích .
 13. Vyčištění pařezů po tújích kolem hřbitovní zdi v Rejhoticích .
 14. Jednání ohledně problémů s přechody ve středu obce na silnici I/44 s p.Ing. Luďkem Cekrem .
 15. Zadání úkolu - odpovědný p. Ing. T. - do konce června 2014 předat na stavební úřad v Šumperku potřebné a vyřízené podklady pro kanalizaci naší obce, aby bylo vše možné zkolaudovat v září 2014.
 16. Hudební slavnosti  12.7.2014 v KD Loučná nad Desnou Valérie Zawadská a Lenka Kozderková ( vstupenky v předprodeji na OÚ ).
 17. Žádost o poskytnutí informace – pí. D.- K.
 18. Zakoupení 3 ks odpadkových košů na psí exkrementy – umístění dle zvážení starosty obce.  
 19. Informace o schválení finanční podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na „ Projekt obnovy starého hřbitova v Loučné nad Desnou“ .
 
 
 
 
 
Starosta obce                          p.Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                 p.Ing.Miroslav Pospíšil
 
 
                                               p.Radek Svedek
 
 
zapisovatelka                          pí. Helena Tkadlecová
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapsáno dne 19.6.2014
 
 
 
 
 

Zveřejněno: 25. 6. 2014

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 19.6.2014

Zpět nahoru