Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 25. 10. 2021
a svátek má Beáta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Veřejné zasedání 21. 8. 2002

Fin. pomoc Bavorovu - povodně

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE 21.8. V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOST NA OBECNÍM ÚŘADĚ V LOUČNÉ NAD DESNOU

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno

počet zúčastněných zastupitelů : 10

omluveni : 1

neomluveni : 0

ověřovatelé zápisu : p. Kostka, p. Strnka.

zapisovatelka : pí. Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání :

1. Mateřská škola - majetek

2. Zdravotní středisko

3. Umístění pí. Žíhové

4. Otevírací doba Pošty ČR Loučná nad Desnou

5. ZŠ - převod hospodářského výsledku

6. Obnova ZŠ - smlouva

7. Likvidace odpadů - žádost o zproštění

8. Studie lyž. areálu Přemyslov

9. Poplatky za umístění v MŠ - OZV 1/2002

10. Kanalizace obce - přípojky

11. Prodej obecních bytů

12. Stavba domova důchodců - smlouvy

13. Obnova byt. fondu

14. Fin. pomoc městu poškozenému povodněmi

15. Družební návštěva města Sosnicowice

16. Výměna bytu p. Komínek

17. Pronájmy a prodeje pozemků

18. Prodej obecního majetku

19. ČHS - parkoviště + dopravní situace

20. Na vědomí

21. Ostatní

 

Program veřejného zasedání byl schválen 10 hlasy

 

V průběhu schvalování probíhala diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání ze dne 21.8.2002

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

 

938. Předání do užívání budovu a pozemky Mateřské škole IČO 709 746 59 za účelem provozování předškolní výchovy

939. Nemá námitek k otevírací době Pošty Loučná nad Desnou dle sdělení ze dne 22.7.2002

940. Převod kladného hospodářského výsledku za rok 2001 ZŠ do rezervního fondu ZŠ

941. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.OLO - 1830/607 mezi Obcí Loučná nad Desnou a VCES Olomouc s.r.o.

942. Osvobození poplatku za likvidaci a svoz odpadu pí. Lence a Petře Opatrné po dobu jejich pobytu v zahraničí

943. Umístění RCH v kú Přemyslov dle žádosti manželů Jurečkových pokud je to ještě vzhledem ke stavu projednávání urbanistického plánu možné

944. Obecně závaznou vyhlášku 1/2002

945. Smlouvu o dílo č.14/2002 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Stav- martech spol. s.r.o.

946. Realizaci přípravy přípojek ( realizace odboček T s určitou částí vedení po hranici komunikace - obecního pozemku ) z důvodu, aby se v budoucnu nemusely rozkopávat již obnovené komunikace v rámci ohlášení stavby

947. Že v případě podpisu smlouvy na odkoupení bytu již nájemci, kteří tuto smlouvu podepsali, nemusí od data podpisu platit nájem

948. Objednávky na firmu Fortex - AGS, a.s na realizaci investičního záměru na stavbu „Domov důchodců Loučná nad Desnou“.

949. Obchodní smlouvu o dílo na zhotovení projektu stavby podle §536 mezi Fortex - AGS, a.s. a Obcí Loučná nad Desnou a dále Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad desnou a Fortex - AGS, a.s. o obstarání záležitosti investora na stavbu „Domov důchodců Loučná nad Desnou“

950. Zadání stavby ( koncept ) název stavby Domov důchodců Loučná nad Desnou

951. Provedení výměny stoupaček v panelovém domě pod podmínkou, že o tuto opravu budou adekvátně zvýšeny kupní ceny za jednotlivé byty a budou o tomto rozhodnutí výměny stoupaček informováni nájemci - resp. potencionální kupci bytů

952. Finanční dar - pomoc městu Bavorov ve výši 50 tis Kč, cestu starosty obce do tohoto města a pobyt v rámci pomoci na nezbytně nutnou dobu . Cesta bude provedena společně s představitelem SDH a p.farářem

953. V případě nutnosti v rámci záchranných prací uvolnění 8 členů SDH Loučná nad Desnou včetně odpovídající techniky s tím, že by jim byla refundována mzda v trvání 1 týdne

954. Návštěvu družebního města Sosnicowice v počtu 1 řidič + 3 v rámci dožínek

955. Resp. nemá námitek proti výměně bytu dle žádosti p. Komínka, pokud tato proběhne již za podmínek, že jak byt v domě č.p.22, tak dům , který obývá pí. Vymlátilová, budou mít vlastníka, kterým nebude obec, ale žadatelé, tzn. p. Komínek bude mít odkoupený byt č.p. 22 a pí . Vymlátilová odkoupený dům včetně pozemku. v současném majetkovém uspořádání výměnu neschvaluje

956. K vyklizení pozemků za kůlnami domu č.p. 20 využít soudní cestu, pokud to nebude možné dohodou

957. odprodej pozemků- p.č. 321 kú Přemyslov ( Kouty n.Des), p.č.492 kú Kouty n.Des., p.č.667/1 pod podmínkou, že bude provedeno zaměření chodníků, které zůstanou v majetku obce, p.č. 326/1 kú Rejhotice, p.č. 317/1 v kú Kouty n.Des., st.pl. č.110/2 Filipová, st.pl.110/1 kú Filipová st.pl.4, p.č.26, 28, 29, 37/2,730/2, 734,1576,718/2 v kú Rejhotice pod podmínkou, že pokud některé z výše uvedených je k plnění funkce lesa, musí odkupující jako podmínku odkoupení zajistit trvalé vynětí této parcely z původního fondu - plnění funkce lesa.

Čáast 1477/2 v kú Rejhotice - orientačně po vyčnívající základy cca 6m od stávajícího plotu rodiny Lidˇákovy

958. Odkoupení parcely č. 749/3 v kú Filipová od PF ČR z důvodu zajištěnní přístupu do části rod. domu manž. Navrátilových a Rybárkových a dále p.č. 1041 v kú Rejhotice

959. Prodej plotových dílů v ceně 60,- /kus

960. Nákup barvy na fasádu budovy obecního úřadu ( zadní strany) a provedení její opravy a nátěru v odstínu 120D

961. Odměny členům výborů ve výši 500,-Kč

962. Na dobu 3 let pronájem pozemků na ČHS p.Harbichovi dle stávající uzavřené smlouvy, která tímto zůstává nadále v platnosti a ukládá starostovi obce zpracování dodatku smlouvy o provozování lapolu p. Harbichem

963. Vykácení tují a dalších stromů na hřbitově v Rejhoticích

964. Provedení opravy nakloněného pomníku na hřbitově v Rejhoticích a dále opravy resp. vyrovnání nakloněných křížů dům p. Osladila ( naproti), Rejhotice ( cesta k p. Strnkovi)

965. Schvaluje pro obyvatele penzionu pro důchodce, že při ztrátě klíčů je poplatek 1.000,-Kč z důvodu výměny zámků. Tato hodnota se zařazuje do denního řádu penzionu + náj. smlouvy

 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

 

966. Provedení větších úprav na budově zdrav. střediska z důvodu jejich fin. náročnosti a doporučuje zařazení této akce do rozpočtu na rok 2003

967. Snížení poplatků, tzn. nájmu dle žádosti nájemců - lékaři v budově zdravotního střediska

968. Umístění pí. Anny Žíhové v DPS Loučná nad Desnou z důvodu její alkoholické závislosti

969. Pronájem , případně odprodej pozemku parcela č.10 Kociánov dle žádosti Milana a Lenky Holcových. Současně je vyzývá k okamžitému vyklizení pozemku a odstranění plotu, který brání ke vstupu k zadní části kůlen

670. Odprodej parcely č. 667/9 v kú Kociánov p. Kupkovi z důvodu, že se jedná o komunikaci

671. Výměnu nájemního bytu dle žádosti pí. Stonové

 

672. Zastupitelstvo obce bere na vědomí

 

1. Zpracovanou studii Taxonia ,a.s. -Vliv realizace rekreačního krajinného celku Přemyslov na dotčené pozemky a lesní pozemky

2. Biologické hodnocení záměru lyžařského rekreačního areálu Přemyslov zpracované Ing. Vladimírem Lázničkou, PhDr.

3. Výsledek hospodaření rybník Kocián do 4. srpna 2002

4. Podané trestní oznámení pro pomluvu na starostu obce, usnesení Policie ČR v této věci

5. Sdělení krajského úřadu Olomouckého kraje OŠMT /10104/02 ve věci kompetence obcí u školních a předškolních zařízení, které mají právní subjektivitu

6. Dopis rodině Vaňatkové za provedenou úpravu příkopu žlaby, včetně úpravy komunikace ( krajnice )

7. Usnesení č.5/2002 z jednání Předsednictva Svazku obcí údolí Desné

8. Plnění rozpočtu k pololetí 2002

9. Zprávu předsedy kontrolního výboru, týkající se provedené kontroly prováděného svozu odpadů

10. Odstranění závad z prověrek BOZP v roce 2002 ( harmonogram odstranění závad).

11. Sdělení Mgr. A. Hlavešové ze dne 30.7.2002 a ukládá předsedovi kontrolního výboru jednat ve věci p. Musila včetně uložení případné pokuty a následně veškerých dopadů, které vyplývají z nedodržení povinnosti stanovené OZV

12. Dopis advokátní kancelářeJUDr. Antonín Vaněk

13. Nabídka na zpracování cyklotras od TIS, ale tuto v letošním roce z jiných důvodů nerealizovat

14. Protokol z inspekčního šetření č.j. 08/OL/05782/Nr České inspekce životního prostředí

15. Předávací protokol na základě nájemní smlouvy č2040mezi ČEZ a.s. a Obcí Loučná nad Desnou

16. Rozhodnutí a uložení pokuty Velosteel Trading, a.s. Českou inspekcí živ.prostředí

17. Konání hasičské noční soutěže, výsledky, organizace včetně zapojení jednotl. členů JSDH obce

18. Současný stav v realizaci jednotl. akcí

- kanalizace středu obce

- stavba rybářské bašty

- hydrogeolog. průzkum - termální vrt

úprava okolí obce

19. Provedenou sbírku, týkající se povodňové pomoci městu Bavorovu

20. Fin.dar SDH Loučná nad Desnou ve výši 5.000,-Kč Bavorov

21. Fin. dar obsluhy rybníka Kocián ve výši 1.200,- Kč - městu Bavorov

22. Informace o zájezdu do St. Avoldu dětského pěveckého sboru Loučňáček ZŠ Loučná

23. Prostor rybářské bašty - využití

24. Výzva SDH - závody - rozloučení se současným zastupitelstvem obce

 

 

starosta Ing. Pavel Martínek, zapsala pí. Helena Tkadlecová, ověřovatelé zápisu p.Josef Strnka a p. Josef Kostka

Zveřejněno: 23. 8. 2002

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Veřejné zasedání 21. 8. 2002

Zpět nahoru