Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 17. 05. 2022
a svátek má Aneta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 9.4.2014

Závěrečný účet obce za rok 2013, odvolání starosty obce Ing.Pavla Martínka

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 9.4.2014 V 19.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:                11
Omluveni:                                                                     0
Neomluveni:                         0
Ověřovatelé zápisu:            p.Bohumil Tkadlec, p.Petr Richter
Zapisovatel:             pí. Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání:
 
1.         Uvítání přítomných
2.            Schválení programu
3.         Volba ověřovatelů zápisu
4.         Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Loučná nad Desnou za rok 2013             (vyvěšeno na internetových stránkách obce)
5.            Závěrečný účet obce za rok 2013 (vyvěšeno na internetových stránkách obce)
6.         Účetní závěrka ZŠ a MŠ Loučná nad Desnou
7.         Účetní závěrka obce Loučná nad Desnou
8.            Rozpočtové změny týkající se vodovodu Kolonka
9.            Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo: „Loučná nad Desnou – Oprava havarijního stavu             vodovodu Filipová – Kolonka“
10.            Smlouva o dílo č.201320 „Chodníky Rejhotice – Loučná nad Desnou, část chodník             podél I/44 – úsek vlaková zastávka Rejhotice – restaurace Zálesí“
11.            Smlouva o dílo – restaurování kamenných božích muk v Koutech nad Desnou
12.            Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou,             týkající se restaurování kamenných božích muk v Koutech nad Desnou
13.            Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou,             týkající se akce Loučenské Dřevosochání
14.       Územní plán obce – pořízení nových mapových podkladů pro k.ú. Filipová a             Přemyslov po obnovení katastrálního operátu
15.       Směnná smlouva mezi Obcí Loučná nad Desnou a Obcí Lipová - lázně týkající se             směny roleb
16.            Doplnění veřejného osvětlení – žádost Ing. M. Č.
17.       Oprava mostu Rejhotice
18.       Lávka ČHS – žádost o finanční podporu Ol. kraj (dle smlouvy o dílo č. 32309 –             Dodatek č.4)
19.            Výdejna léčiv v budově OÚ – žádost o realizaci WC přímo v provozovně
20.       Věcná břemena p.č. KN 236/1, ZE PK 543/1, ZE GP 158, ZE GP st.38, ZE GP 178,             ZE PK 236/1, ZE PK 546/4 v k.ú. Kouty nad Desnou, KN 1529 v k.ú. Rejhotice, KN             611/1 v k.ú. Filipová
21.            Pronájem majetku
obec pronajímatel: p.č. 631/11 část, p.č. 763/1 v k. ú Kociánov – soutěž,             obec nájemce: p.č. EN 480/101 k.ú. Rejhotice, část KN 226/1(222GP), část KN 226/1(227GP), část KN 227/1(227GP) k.ú. Filipová od SPU, část 791/12 a část 791/15             k.ú. Filipová od PMO
22.            Revokace bodu č. 795 ze dne 26.3.2013 – změna parcelních čísel po obnově             katastrálního operátu
23.       Návrh na odvolání starosty obce
24.       Na vědomí – bezpečnostní Zpráva o nápadu trestné činnosti, a další
25.       Závěr, poděkování za účast
 
Byl schválen doplněný program veřejného zasedání , doplněn bod č.23.
K  jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse .
Veřejné zasedání bylo nahráváno .
 
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva Obce Loučná nad Desnou ze dne 9.4.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje:
912. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce.
913. Ověřovatele zápisu.
914. Závěrečný účet obce Loučná nad Desnou za rok 2013 bez výhrad.
915. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Loučná nad Desnou za rok 2013.
916. Účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy příspěvková organizace, Loučná nad Desnou 58 za rok 2013 sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2013 s kladným výsledkem hospodaření 80 339,31 Kč.
917. Výsledek hospodaření Základní školy a Mateřské školy příspěvková organizace, Loučná nad Desnou 58 za rok 2013 a převod výsledku hospodaření za rok 2013 ve výši 80 339,31 Kč do rezervního fondu Základní školy a Mateřské školy příspěvková organizace.
917. Rozpočtovou změnu týkající se vodovodu Kolonka.
918. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo týkající se Loučná nad Desnou – „ Oprava havarijního stavu vodovodu Filipová – Kolonka „- snížení ceny na 827 110,30 bez DPH.
919. Smlouvu o dílo č. 201 320 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Projekce s.r.o týkající se vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení na stavbu „ Chodníky Rejhotice – Loučná nad Desnou část Chodník podél I/44 úsek vlaková zastávka Rejhotice – restaurace Zálesí.“
920. Smlouva o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a René Seifriedem týkající se provedení „ Restaurování kamenných božích muk v místní části Kouty nad Desnou na pozemku p. č. 117/1 kú Kouty nad Desnou„.
921. Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Loučná nad Desnou a Olomouckým krajem týkající se poskytnutí dotace na restaurování kamenných božích muk .
922. Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Loučná nad Desnou a Olomouckým krajem týkající se poskytnutí dotace na projekt Loučenské Dřevosochání 2014.
923. Přepracování konceptu územního plánu obce z důvodu nových mapových podkladů ( obnovený katastrální operát kú Filipová a Přemyslov ) v ceně 40 tis Kč bez DPH ( 48 400,- Kč včetně DPH ).
924. Směnnou smlouvu o směně movitých věcí mezi Obcí Loučná nad Desnou a Obcí Lipová – lázně týkající se výměny sněžných pásových vozidel Pisten Bully 100.
925. Doplnění VO na obecní komunikaci 1244/3 a 1539/4 v souladu s žádostí Ing. M. Č.
926. Realizace opravy Rejhotice ( most u Zálesí ) – havarijní stav.
927. Podání žádosti o finanční podporu na o, kraj na akci Přemostění silnice I/44 na Červenohorském sedle ve výši 16 149 991,- Kč s rozpisem podpory o 3 let
2014 ~ 4 840 000,- Kč
2015 ~ 7 260 000,- Kč
2016 ~ 4 049 991,- Kč
928. Realizaci WC v budově OÚ, prostorách výdejny léčiv s tím, že náklady budou rozepsány do nájemní smlouvy.
929. Zřízení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy dle § 25 odst. 4 energetického zákona – Smlouvou o zřízení věcného břemene IE-12-8001820/009 stavby „Kouty nad Desnou u hotelu Musil-NNk“ pro ČEZ Distribuce a.s. Děčín, pro dotčené pozemky: KN 236/1, ZE PK 543/1, ZE GP 158, ZE GP st.38, ZE GP 178, ZE PK 236/1, ZE PK 546/4 v k.ú. Kouty nad Desnou.
930. Zřízení věcného břemene – osobní služebnosti – zřízení umístění a provozování zařízení distribuční soustavy dle § 25 odst. 4 energetického zákona – Smlouvou o zřízení věcného břemene IV-12-8008244/002 stavby „Loučná nad Desnou-Filipová, p.č. 77/2, K., NNk“ pro ČEZ Distribuce a.s. Děčín, pro dotčené pozemky: KN 611/1 v k.ú. Filipová.
931. Budoucí zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – a právo stavby pro stavebníka RD na p.č. 196 v k.ú. Rejhotice (smlouvou dle NOZ 89/2012 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním přípojky vody a splaškové kanalizace, dotčený pozemek: KN 1529 v k.ú. Rejhotice - dle žádosti JUDr. V. J., Kouty nad Desnou 53, 78811 Loučná nad Desnou.
932. Pronájem majetku obce – pozemku parcela KN 763/1, výměra 54127 m², trvalý travní porost, v katastrálním území Kociánov pro zemědělské využití formou soutěže za podmínek :
Pronájem pro zemědělské využití (mimo zimní období).
Respektování - způsobu ochrany, omezení vlastnického práva dle výpisu z KN a smlouvy pro zimní využití jako lyžařský svah.
pronájem na dobu určitou - 5 let.
Zájemci:
J.S. Loučná nad Desnou 788 11(žádá o prodloužení dřívější smlouvy)
Z. K. Loučná nad Desnou 788 11
Vyvolávací cena: 1200 Kč/ha za rok, minimální příhoz po: 50,- Kč
Nejvyšší nabídku, to je 20.050,- Kč vyslovil p.Z. K.
Druhou nejvyšší nabídku, to je 20.000,- Kč vyslovil p. J.S.
933. Pronájem p.č. 763/1 v k.ú Kociánov na období 1.1.2014 až 1.1. 2019 panu J.K. Loučná nad Desnou 788 11 V ceně 20.050,- Kč/ha/rok.
934. Pronájem majetku obce – části pozemku parcela KN 631/11, výměra 3177 m², pronajímaná část 400 m2, orná půda, pro zahrádkářské účely, v katastrálním území Kociánov. Nájemné minimálně 2 Kč/m2 a rok pro zahrádky formou soutěže za podmínek:
pronájem pozemku za účelem zřízení zahrádky s vyloučením chovu a pastvy dobytku a drobného zvířectva, pozemek je ÚP určen k realizaci zeleně          (převeden obci od PFČR s podmínkou dodržení určení), v pozemku se nachází vedení          VTL plynu a vodovod DN 400 se svými ochrannými pásmy a podmínkami provozovatelů
Zájemci:
Z. T., Loučná nad Desnou 788 11
Vyvolávací cena: 2 Kč/m2 a rok, příhoz po: 0,50 Kč/m²
Nejvyšší nabídku,          to je 2,- Kč /m²/rok vyslovil pan Z.T.
935. Pronájem p.č. 631/11 v k.ú Kociánov (část o velikosti 400 m²):
panu Z.T. Loučná nad Desnou 788 11 v ceně 2,- Kč/m²/rok
 
Pro majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených dle PD budoucími stavbami chodníků budou uzavřeny smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a nájmu dotčených části pozemků (do doby stavby):
936. Uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene u dotčených části pozemků pro stavbu „Chodník podél I/44 – úsek křižovatka na Maršíkov – zámecký park“ pro pozemky          p.č. 226/1(222 GP) dle obnoveného operátu č.p. 226/1
                                    p.č. 226/1(227 GP) dle obnoveného operátu č.p. 226/2  
                                    p.č. 227/1(227 GP) dle obnoveného operátu č.p. 227/10  
v k.ú. Filipová, se správcem majetku ve vlastnictví České republiky – Státní pozemkový úřad Praha.
937. Smlouva předložena od SPU Praha – číslo smlouvy 1005C14/63.
938. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a nájmu dotčených části pozemků pro stavbu „Chodník podél I/44 – úsek křižovatka na Maršíkov – zámecký park“ pro pozemky p.č. 791/12, p.č. 791/15 v k.ú. Filipová se správcem majetku ve vlastnictví České republiky – Povodí Moravy, s.p. Brno č. PM016198/2014-ZHMMaj/Fre/717/1392 R III.4.
939. Uzavřít smlouvu nájmu pozemku pro stavbu „Chodník Rejhotice – úsek zastávka ŽD - penzion Zálesí“ pro pozemek p.č. ZE EN 480/101 v k.ú.Rejhotice se správcem majetku ve vlastnictví České republiky – Státní pozemkový úřad Praha.
Smlouva bude předložena od SPU Praha.
 
Pro majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených dle PD budoucími stavbami byl dříve schválen odkup dotčených pozemků, v návaznosti na obnovu katastrálního operátu v k.ú. Filipová a s ním spojenou změnu čísel parcel pozemků dosud vedených ve zjednodušené evidenci je nutno bod revokovat a schválit s novými čísly parcel.
940. Revokace bodu č. 795 ze dne 26.3.2013 z důvodu vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu pro k.ú. Filipová a tím změny parcelních čísel pozemků dříve evidovaných zjednodušeným způsobem.
941. Nové znění revokovaného bodu:
Odkoupení pozemků pro přípravu výstavby chodníku podél silnice I/44 v místní části Filipová.
Dotčené pozemky p.č. 613/7 , 613/33, 613/32 v k.ú. Filipová. Výkupní cena 70,- Kč/m2, náklady prodeje uhradí kupující.
Prodávající dle LV 397 pro k.ú. Filipová:
G. M., Uherský Brod, K. Z., Luhačovice, M. J., Dobrkovice, M. J., Biskupice,         M. L., Biskupice, V. Z., Otrokovice.
942. Odvolání starosty obce Ing.Pavla Martínka.
943. Do funkce starosty obce jako uvolněného zastupitele pana Jaroslava Sembdnera. bytem Kouty nad Desnou 59; 788 11 Loučná nad Desnou .
 
 
 
 
944. Na vědomí :
 
1. Žádost občanů o umístění většího počtu laviček na dětském hřišti a provedení zastínění
2. Bezpečnostní zpráva o nápadu trestné činnosti
3. Vřesová studánka - aktivita směřující k obnově poutního místa .
4. Možnost získání dotace v rámci norských fondů na obnovu zámeckého parku - další etapa
5. Žádost Obce Vernířovice ve věci vybudování turistické pěší trasy
6. Konání Rallye Rejvíz
7. Zlatý erb 2014 – 2. místo mezi obcemi v Ol. kraji
8. Vítání občánků narozených v roce 2013 ( 8 dětí – 6 děvčat , 2 chlapci )
 
 
 
 starosta                                   p. Jaroslav Sembdner
 
ověřovatelé zápisu             p. Bohumil Tkadlec
 
                                                p. Petr Richter
 
zapisovatelka                           pí. Helena Tkadlecová
 
 
 
 
 
 
 
 
Zápis pořízen dne 9.4.2014

Zveřejněno: 13. 4. 2014

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 9.4.2014

Zpět nahoru