Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 25. 10. 2021
a svátek má Beáta

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 12.2.2014

Pokyny pro zpracování návrhu ÚP  obce dle zákona

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 12.2.214 V 19.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:    11       
Omluveni:                                                         11                                                                   
Neomluveni:   0                                                                                             
Ověřovatelé zápisu: p. Richter Petr, p. Tkadlec Bohumil
Zapisovatel:            pí. Tkadlecová Helena            
 
Program veřejného zasedání:
 
Program veřejného zasedání :
1.      Uvítání přítomných
2.      Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu
3.      ÚPD obce - Schválení Pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu obce Loučná nad Desnou dle zákona
4.      Boží muka Kouty nad Desnou – smlouva – staženo z jednání
5.      Parkoviště Rýznar – smlouva na projekt - dodatek – staženo z jednání
6.      Chodník Rejhotice – smlouva na projekt pro stavební povolení – staženo z jednání
7.      Smlouva o půjčce – dodatek
8.      Žádost o bezúplatný převod pozemků p.č. 666 a 700/2kú Kociánov od SPÚ
9.      Dřevosochání 2014
10. Převod pozemků bezúplatným převodem – části p.č. 219 ( ZE st. 38), 219 ( ZE 219), 264 (ZE st. 54), KN 349/2 v kú Přemyslov na Olomoucký kraj pro rekonstrukci komunikace III/3696
11. Pronájem majetku
-   pozemky pro zemědělské účely p.č. KN 1410/1, ZE GP 1366, ZE PK 1554 v k.ú. Rejhotice
-    pozemky pro komerční účely p.č. 763/4 k.ú. Kociánov
12. Věcná břemena budoucí – p.č. 1529, 1620/1 k.ú. Rejhotice
13. Ostatní – získané dotace
14. Rozpočtové změny
15. Závěr, poděkování za účast
 
Byl schválen pozměněný program veřejného zasedání , byly staženy body 4,5,6.
K  jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse .
Veřejné zasedání bylo nahráváno .
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.2.2012
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje :
 
897.    Program veřejného zasedání zastupitelstva obce
898.    Revokaci usnesení :         č.723 z veřejného zasedání konaného dne 5.12.2012
č.884 z veřejného zasedání konaného dne 16.12.2013.
899.    Pokyny pro zpracování návrhu Územního plánu obce Loučná nad Desnou dle   zákona
a.      bere na vědomí grafickou přílohu pokynů s tím, že zejména plochu označenou BV9 projektant prověří ve variantách
b.      zastupitelstvo obce pověřuje určeného zastupitele předáním schválených pokynů projektantovi
 
 
 
900.    Dodatek ke smlouvě o půjčce č. 1/2012 týkající se prodloužení termínu splatnosti do 12/2014.
901.    Podání žádosti o bezúplatný převod a následné bezúplatné převzetí pozemku v evidenci Katastru nemovitostí p. č. 666 o výměře 3316 m2, v k. ú. Kociánov, obci Loučná nad Desnou od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov (jedná se o zemědělský pozemek vymezený územním plánem pro zástavbu pro obytné objekty a plochy).
902.    Podání žádosti o bezúplatný převod a následné bezúplatné převzetí pozemku v evidenci Katastru nemovitostí p. č. 700/2 o výměře 1930 m2, v k. ú. Kociánov, obci Loučná nad Desnou od Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, Praha 3 Žižkov (jedná se o zemědělský pozemek vymezený územním plánem pro zástavbu pro obytné objekty a plochy).
903.    Realizaci akce Dřevosochání 2014 v termínu , pozvání hostů a programu dle určení starostou obce .
904.    Souhlas k návrhu na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků:
               - parcela ZE, původ Pozemkový katastr (PK) p.č.st.54 o výměře cca 38m2
               - parcela ZE, původ Pozemkový katastr (PK) p.č.st.38 o výměře cca 21m2
               - parcela ZE, původ Pozemkový katastr (PK) p.č. 219 o výměře cca 10m2
               - parcela KN p.č. 349/2 ostatní plocha o výměře cca 81m2
               vše v katastrálním území Přemyslov, obec Loučná nad Desnou, mezi Obcí Loučná nad Desnou (budoucí dárce) a Olomouckým krajem (budoucí obdarovaný) dle podmínek uvedených v dopise evidovaném pod OULO 1303/2013 z 29.10.2013 pro stavbu „Rekonstrukce komunikace III/3696 Přemyslov v úseku km 4,600-9,07“
905.    Pronájem majetku obce – pozemky pro zemědělské využití
- Pronájem pozemku parcela KN 1410/1, výměra 7706 m², trvalý travní porost, v      katastrálním území Rejhotice
            - Pronájem pozemku parcela ZE GP 1366, výměra 2838 m², trvalý travní porost, v
               katastrálním území Rejhotice
            - Pronájem pozemku parcela ZE PK 1554, výměra 343 m², orná půda, v katastrálním
               území Rejhotice
               žadateli o pronájem: H. S., Loučná nad Desnou, za roční nájemné 1% z ceny pozemků dle katastrálního území (pro daň z nemovitostí) na dobu určitou 5 let.
906.  Pronájem majetku obce – pozemky pro komerční využití
- Pronájem pozemku parcela KN 763/4, výměra 3025 m², trvalý travní porost, v
                 katastrálním území Kociánov
                  žadateli o pronájem: KM Sport Martin Kocián, IČ 60789921, Loučná nad Desnou 76, Loučná nad Desnou, za roční nájemné 2 Kč/m2 na dobu určitou 5 let.
907. Budoucí zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – a právo stavby pro stavebníka RD na p.č. 147/4 a 1702/1 v k.ú. Rejhotice (smlouvou dle NOZ 89/2012 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním přípojky vody a splaškové kanalizace, dotčený pozemek:
            - KN 1529 v k.ú. Rejhotice
            - dle žádosti Ing. Martina Černohouse pro manžele L.K. a M. K., bytem Loučná nad Desnou
908. Budoucí zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě – a právo stavby pro     stavebníka ČOV na p.č. 1050/2 v k.ú. Rejhotice (smlouvou dle NOZ 89/2012 o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním odtokové kanalizace a vyústního objektu z ČOV, dotčený pozemek:
         - KN 1620/1 v k.ú. Rejhotice
         - dle žádosti FORTEX-AGS, a.s. pro Ing. Libor Novák, Příčka 697/5, Praha 13
909. Uzavření smlouvy na provedení díla – Výpočet zatížitelnosti mostů – dle nabídky firmy Rušar mosty Brno z 14.1.2014 v ceně do 55 tis. Kč.
         Provedení výpočtu je součástí činností při kontrolách a údržbě mostů na komunikacích obce.
910. Rozpočtové změny dle seznamu :
-         osvětlení přechodů pro chodce - 216 543,- Kč
-         projekt. dokumentace komunikace RD – 60 500,- Kč
-         projekt. dokumentace chodník Filipová – 169 400,- Kč
-         doplatek odvodnění chat. oblasti míst. část Kouty nad Desnou 
 - 128 752,- Kč
 
 
 
 
 
911. Na vědomí :
  1. Obdržení dotace
  2. Výsledky Tříkrálové sbírky
  3. Odměny neuvolněných členů zastupitelstva- změna zákona
 
 
Starosta obce                                                   Ing. Pavel Martínek
 
 
Ověřovatelé zápisu                                      p. Petr Richter
 
 
                                                                        p. Bohumil Tkadlec
 
 
 
Zapisovatel                                                      pí. Helena Tkadlecová     
 
 
 
 

Zapsáno dne 12.2.2014       

Zveřejněno: 13. 2. 2014

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 12.2.2014

Zpět nahoru