Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 28. 02. 2021
a svátek má Lumír

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(28. 2. 2021 11:13)

6.8 °C

Vlhkost

63.4%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

2019 03 Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

2019 03 Obecně závazná vyhláška obce 3/2019
OZV 3/2019: Schválena 11.12. 2019;
Na úřední desce vyvěšena 13.12. - 29.12.2019
Nabyla platnost 29.12.2019;
Účinná od 1.1.2020;
Platnost ukončena NE;
Zrušena vyhláškou NE;
Dokument ve formátu *.pdf lze shlédnout ZDE

 

OBEC Loučná nad Desnou - Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou

 

Obecně závazná vyhláška obce Loučná nad Desnou

 

č. 3 /2019,

 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

 

Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou se na svém zasedání dne 11.12.2019 usnesením č. 290  usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d)
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

 

Čl. 1

 

Úvodní ustanovení

 

(1)       Obec Loučná nad Desnou touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)       Správcem poplatku je obecní úřad.[1]

 

Čl. 2

 

Poplatník

 

(1)       Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[2]:

 

a)     fyzická osoba přihlášená v obci,

 

b)     fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 

(2)       Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.[3]

 

Čl. 3

 

Ohlašovací povinnost

 

(1)       Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15ti dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

 

(2)       Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

 

(3)       Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.

 

(4)       Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

 

(5)       Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[4]

 

(6)       Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[5]

 

(7)       Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.[6]

 

Čl. 4

 

Sazba poplatku

 

(1)       Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:

 

a)      z částky 48,- Kč za kalendářní rok a

 

b)      z částky 452,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

 

Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

 

(2)       V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.[7]

 

 

 

Čl. 5

 

Splatnost poplatku

 

(1)       Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 30.9. příslušného kalendářního roku

 

a)      Jednorázovou platbou 500,- Kč do 30.9. příslušného roku, nebo

 

b)      Ve dvou splátkách (2x250,- Kč), první do 31.3. a druhou do 30.9. příslušného roku.

 

(2)       Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

Čl. 6

 

Osvobození a úlevy

 

(1)       Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je[8]

 

a)      umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy max do věku 18 let,

 

b)      umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

 

c)      umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení dle zákona o sociálních službách a mimo území naší obce,

 

d)      jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby,

 

(2)       Od poplatku se osvobozují:

 

a)      osoba evidenčně hlášená k trvalému pobytu v sídle ohlašovny, tj. Loučná nad Desnou, č.p. 57, u které není známo místo skutečného pobytu.

 

b)      osoba s trvalým pobytem v obci, která v současné době bydlí mimo obec Loučná nad Desnou na základě nájemní nebo jiné smlouvy, tuto skutečnost je povinna doložit vždy nejpozději do 30.9. daného kalendářního roku.

 

c)      osoba s pobytem v obci, přičemž tato osoba pobývá dlouhodobě (nejméně po dobu 10 měsíců v kalendářním roce) v zahraničí, tuto skutečnost je povinna doložit vždy nejpozději do 30.9. daného kalendářního roku.

 

(3)       Úleva ve výši 50% roční hodnoty poplatku se poskytuje:

 

a)      osobám s pobytem v obci Loučná nad Desnou, které jsou dlouhodobě (nejméně po dobu 10 měsíců v kalendářním roce) umístěny v zařízeních sociální péče mimo obec.

 

b)      osobám s pobytem v obci Loučná nad Desnou, které jsou umístěny ve výkonu trestu

 

c)      Osobám s pobytem v obci Loučná nad Desnou, které v rámci studia bydlí na studentských ubytovnách, kolejích a podobně.

 

Čl. 7

 

Navýšení poplatku

 

(1)       Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.[9]

 

(2)       Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[10]

 

Čl. 8

 

Odpovědnost za zaplacení poplatku[11]

 

(1)       Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý
a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti
a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

 

(2)       V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

 

(3)       Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Čl. 9

 

Přechodné a zrušovací ustanovení

 

(1)       Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 1.2.2017.

 

(2)       Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

Čl. 10

 

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

            ...................................                                                       ..........................................

 

               Mgr. Martin Přidalík                                                         Petra Harazímová, MBA

 

                  místostarosta                                                                              starostka

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:13.12.2019

 

Sejmuto z úřední desky dne:     29.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

 

 

 

Rozúčtován nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu dle skutečnosti roku předchozího

 

  

 

Skutečné náklady obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok činily: 882 756,- Kč a byly rozúčtovány takto: 

 

Náklady 882 756,- Kč děleno 1 953 (1 607 počet osob s pobytem na území obce + 346 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 452,- Kč.

Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl.4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 452,- Kč.[1] § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích

[2] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[5] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích

[6] § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích

[7] § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích

[8] §10b odst. 3 zákona o místních poplatcích

[9] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

[11] § 12 zákona o místních poplatcích

 

Zveřejněno: 18. 12. 2019

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Obecně závazné vyhlášky a nařízení obce - ARCHIV  >  2019 03 Obecně závazná vyhláška obce č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zpět nahoru