Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 26. 02. 2020
a svátek má Dorota

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(26. 2. 2020 14:14)

4.8 °C

Vlhkost

71.2%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce z 30.10.2018

 

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO USTAVUJÍCÍHO  ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 30.10.2018 V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno

Počet zúčastněných zastupitelů obce: 11       

Omluveni:       0                                                        

Neomluveni:   0

Ověřovatelé zápisu : pí. Petra Harazímová MBA, pí. MUDr. Anežka Pupíková

Zapisovatel:     pí. Helena Tkadlecová

 

 

Program  ustavujícího veřejného zasedání :

1.          Volba starosty a místostarosty

a)      určení počtu místostarostů

b)      určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění

c)      určení způsobu volby starosty a místostarosty

d)     volba starosty

e)      volba místostarosty , výše odměny- staženo z jednání

2.     Zřízení finančního a kontrolního výboru

a)      určení počtu členů finančního a kontrolního výboru

b)      volba předsedy finančního výboru

c)      volba předsedy kontrolního výboru

3.          Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva (§ 71, § 72 zákona o obcích)

4.          Delegování zástupců do Svazku obcí údolí Desné

5.          Zřízení stavebního výboru

6.          Delegování  zástupců  do valných hromad VHZ  Šumperk, a.s. – staženo z jednání

7.      Diskuse

 

 

Zahájení zasedání zastupitelstva:

Pan Jaroslav Sembdner   jako dosavadní  starosta  - přivítal  přítomné zastupitele  a veřejnost na ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva  obce a seznámil nás s programem veřejného zasedání. Po doplnění bodu  o zřízení  stavebního  výboru a delegování  zástupců  do valných hromad VHZ  Šumperk, a.s.  byl  program schválen jednohlasně . K jednotlivým bodům byly vznášeny protinávrhy.

 

Ustavující zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou 

1.      Před zahájením zasedání bylo členy zastupitelstva  obce  ( při  prezenci ) předloženo osvědčení  o zvolení  členem zastupitelstva obce  podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb. O volbách  do zastupitelstev obcí  a o změně  některých zákonů v platném znění. Pan Sembdner ověřil platnost osvědčení a představil jednotlivé zastupitele .

2.      Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby v souladu  s § 91 odst. 1 zákona č.128/200 Sb.,  o obcích ( obecní zřízení ) , v platném  znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu  soudu na neplatnost voleb nebo hlasování ( lhůta uplynula  19.10.2018, žádný návrh podán nebyl ). Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích  byla na úřední desce  obecního úřadu Loučná nad Desnou  zveřejněna v souladu  se zákonem nejméně 7 dní, a to od 22.10.2018 do 30.10.2018. Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce ( příloha 3 ). Předsedající  schůze  dále  z prezenční  listiny přítomných členů zastupitelstva  ( příloha 1) konstatoval, že je přítomno 11  členů zastupitelstva  ( z celkového  počtu 11 všech  členů zastupitelstva ), takže je usnášení schopné ( §92,odst.3 zákona o obcích ).

3.      Předsedající  přečetl  slib člena zastupitelstva obce, vyzval členy zastupitelstva obce  ke složení slibu  pronesením  slova „slibují“ a aby následně slib podepsali .

4.      Pan Jaroslav Sembdner   navrhl ověřovatele zápisu paní Petru Harazímovou MBA  a paní MUDr. Anežku Pupíkovou a zapisovatelku paní Helenu Tkadlecovou, schváleno.

5.      Předsedající  seznamuje přítomné s návrhem  programu v souladu  s pozvánkou  předanou  členům zastupitelstva  a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K doplňujícímu  návrhu se přihlásil pan Mgr. Martin Přidalík a žádal doplnit o body zřízení stavebního výboru a delegování do VHZ Šumperk, a.s.  Doplnění o tyto body bylo schváleno, dále byl schválen jednohlasně celý program .

6.      Předsedající  zahájil  volbu starosty a místostarosty

-          Dal hlasovat  o počtu  místostarostů stejném jako v minulém volebním období. Byl odhlasován jednohlasně stejný počet - jeden místostarosta

-          Dal hlasovat o tom, zda se bude volit funkce  starosty  jako  uvolněná. Byla odhlasována jednohlasně funkce starosty dlouhodobě uvolněná

-          Dal hlasovat  o tom, zda se bude volit tajným nebo veřejným hlasováním . Po protinávrhu paní Jany Fišnarové, aby volba byla veřejná – nebylo schváleno,  bylo odhlasována tajná volba  starosty a místostarosty .

-          Po vyhodnocení volebních lístků při volbě starosty bylo  zjištěno,  že nebyl  zvolen starosta. Dva zastupitelé  dostali po 5 hlasech,  a to  pan Jaroslav  Sembdner a paní Petra Harazímová MBA a jeden 1 hlas získal Ing. Miroslav Pospíšil. Žádný zastupitel  nezískal nadpoloviční většinu hlasů

-          Po vyhodnocení volebních lístků při volbě neuvolněného místostarosty bylo  zjištěno,  že nebyl  zvolen místostarosta. Dva zastupitelé  dostali po 5 hlasech, a to pan Ing. Miroslav Pospíšil a pan Mgr.Martin Přidalík, jeden 1 hlas získala paní Petra Harazímová MBA. Žádný zastupitel  nezískal nadpoloviční většinu hlasů

7.      Předsedající zahájil zřízení výborů a určení  počtu jejich členů

-          Navrhl tříčlenný výbor finanční a pětičlenný výbor kontrolní. Bylo schváleno jednohlasně.

-          Navrhl  předsedu  finančního výboru paní Milenu Chromíkovou, ta odmítla s tím , že bude člen a jako předsedu navrhla pana Mgr. Romana Fišnara, bytem Rejhotice 179; Loučná nad Desnou 788 11 . Bylo schváleno .

-          Vyzval k návrhům na předsedu kontrolního  výboru , návrh podala paní Petra Harazímová MBA, pana Mgr. Martina Přidalíka, bytem Loučná nad Desnou 77; 788 11. Bylo schváleno .

8.      Přesedající  navrhl  odměny za  výkon ve funkcích uvolněných a neuvolněných zastupitelů.

-          Navrhl  měsíční odměnu zastupitelům, kteří jsou pro svou funkci neuvolněni  ve výši 1.234,- Kč hr. mzdy od 1.11.2018. Nebyla schválena výše odměny, protinávrh  p.Přidalík 1500,- Kč hr. mzdy. Bylo schváleno.

-          Navrhl měsíční odměnu za výkon  funkce  starosty  jako uvolněného člena zastupitelstva  dle přílohy  k nařízení vlády  č.318/2017Sb. ( 51.135,- Kč hr. mzdy)  ode dne schválení do funkce. Bylo schváleno.

-          Bod o měsíční odměně za výkon  funkce  místostarosty  jako neuvolněného člena zastupitelstva  byl stažen z jednání jednohlasně.

-          Navrhl měsíční odměnu za výkon  funkce neuvolněným  zastupitelům  - předsedům výborů 3068,- Kč hr. mzdy ode dne 1.11.2018,  členům  výborů, kteří jsou pro svou funkci neuvolněni  ve výši 2.557,- Kč hr. mzdy od  1. dne v měsíci následujícím po  jejich zvolení  do funkce. Bylo schváleno.

-          Navrhl měsíční odměnu za výkon  funkce  členům výborů, kteří nejsou zastupiteli   ve výši  1.200,- Kč hr. mzdy od 1. dne v měsíci následujícím po  jeho zvolení  do funkce.. Protinávrh  pan Petr Švec výše odměny 2.557,- Kč hr. mzdy. Bylo schváleno.

-          Navrhl, že v případě  personální změny v obsazení jednotlivých  funkcí, tj.  v případě  nového  zvolení  do funkce starosty, místostarosty, předsedy výboru, zastupitele – člena výboru, člena výboru, bude náležet  odměna od 1. dne v měsíci následujícím po  jeho zvolení  do této  funkce. Bylo schváleno jednohlasně.

9.      Delegování  starosty a místostarosty jako zástupce obce Loučná nad Desnou  do Valných hromad  Svazku obcí údolí Desné v předsednictvu  SOÚD v novém volebním období.  Bylo schváleno jednohlasně.

10.  Předsedající navrhl  dle nového bodu v programu zřízení  3 členného stavebního výboru .Schváleno jednohlasně.

11.   Předsedou  na návrh pana Mgr. Martina Přidalíka byla navržena paní Jana  Fišnarová. S protinávrhem  pana Petra Švece, aby předsedou výboru byl pan Tříska, pan Tříska nesouhlasil . Byla schválena paní Fišnarová Jana , bytem Rejhotice 179 Loučná nad Desnou ; 788 11.

12.  Výše měsíční  odměny předsedy stavebního výboru paní Jany Fišnarové je 3.068,- hr. mzdy.  Odměna bude vyplácena  od 1.11.2018 . Odměny  2 členů  stavebního výboru navrženy  ve výši  2.557,- Kč hr. mzdy budou vypláceny od 1. dne v měsíci následujícím po  jejich zvolení  do funkce. Bylo schváleno.

13.  Předsedající navrhl dle nového bodu v programu delegování starosty a jeho zástupce  jako zástupce  obce Loučná nad Desnou do Valných  hromad VHZ Šumperk, a.s. Bylo staženo z programu jednohlasně.

14.  Diskuse – bylo zodpovězeno na dotazy občanů.

 

 

Usnesení  z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou ze dne 30.10.2018

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2. Program veřejného zasedání

3. Určení počtu místostarostů

4. Starostu obce  jako dlouhodobě uvolněného 

6. Způsob volby starosty a místostarosty, tj. tajná -  na hlasovací  lístek     do urny

9. Zřízení kontrolního a finančního výboru  a určení jejich počtu členů. Počet členů  kontrolního výboru 5, počet členů  finančního výboru 3

10.Předsedu finančního výboru pana Mgr.Romana Fišnara, bydliště  Rejhotice 179; Loučná nad Desnou  788 11

11.Předsedu kontrolního výboru pana Mgr.Martina Přidalíka, bydliště Kociánov 77; Loučná nad Desnou 788 11

13.Odměnu neuvolněným členům zastupitelstva ve výši  1.500,- Kč měsíčně od 1. 11.2018

14.Odměnu za výkon starosty ve výši  51.135,- Kč hr. mzdy měsíčně  ode dne zvolení  dle přílohy k nařízení vlády  č. 318/2017 Sb.

15.Odměnu předsedy výboru  ve výši 3.068,- Kč hr. mzdy měsíčně od 1. 11.2018,

odměnu  zastupitele - člena výboru 2.557,- Kč hr. mzdy měsíčně od 1.dne v měsíci následujícím  po jeho zvolení

16.Odměnu člena výboru ( nezastupitele )  2.557,- Kč hr. mzdy měsíčně od 1.dne v měsíci následujícím  po jeho zvolení.

17.V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce (starosty, místostarosty, předsedy výboru, zastupitele - člena výboru, člena výboru) bude odměna náležet od 1. dne v měsíci následujícím po jeho zvolení do této funkce.

18.Delegování  zástupců obce - starostu a místostarostu do Valných hromad Svazku obcí údolí Desné , v předsednictvu SOÚD v novém volebním období

19.Zřízení 3 členného stavebního výboru

20.Předsedu  stavebního výboru paní Janu Fišnarovou bydliště Rejhotice 179 Loučná nad Desnou; 788 11

21.Měsíční odměnu předsedy stavebního výboru paní Jany Fišnarové ve výši 3.068,- Kč hr. mzdy ode dne 1.11.2018.

 

 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

5.Určení způsobu volby starosty a místostarosty – veřejná –zvednutím ruky

7.Starostu obce

8.Místostarostu obce, výše odměny stažena z jednání

12.Návrh výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva ve výši  1.234,- Kč hr. mzdy

 

 

 

 

 

 

 

 

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva  v 19:30 hodin

 

 

 

 

 

Starosta obce                          Jaroslav Sembdner

 

 

Ověřovatelé zápisu                 Petra Harazímová MBA

 

 

                                               MUDr. Anežka  Pupíková

 

 

Zapisovatel                             Helena Tkadlecová                           

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis byl vyhotoven   dne: 30.10.2018

 

 

Zveřejněno: 6. 11. 2018

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce z 30.10.2018

Zpět nahoru